Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
20.05.2015г.
20.05.2015г.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на  предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на  Община Белослав“.

Публична покана : http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9041936


Документи


Изтеглете от тук  / архивирани в RAR формат /

25.05.2015год.

Разяснения по документацията свързана с обявената процедура.

Справка за състоянието на общинския дълг към 31.03.2015 г. – размер, падеж, начин на погасяване

Приложение Документи към справката

18.06.2015год.

ПРОТОКОЛ За отваряне на офертите за участие в процедура по реда на глава VІІІа от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране на предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета на Община Белослав“
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата