проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 с наименование „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Дата на публикуване: 17.05.2021 09:57

logo


Публикувано на: 25.05.2021 г. 

Публична обява с предмет: „Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници““, № на договор за безвъзмездна помощ BGENVIRONMENT-2.003-0001-C01, финансиран от програма „Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) и съфинансирана от българската държава“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Фондация "Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер"  / Партньор по проекта/;
ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: 
Медийно отразяване на кампаниите и осигуряване на публичност по проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“;
ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ: 25.05.2021 г. 
КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: 01.06.2021 г. 
ИЗТЕГЛИ ПАКЕТ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА
Линк към Процедури по ПМС 118/2014 г. : https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014 
Решение № ОП 2 от 02.06.2021г. на Изпълнителния директор на партньора ЗИИТТ за п
рекратяване на процедура чрез избор с публична обява по реда на ПМС 118/2014г.: Изтегли от ТУК /Публикувано на 02.06.2021 г. /Име на проекта: „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“
Номер на проекта: BGENVIRONMENT-2.003-0001
Бенефициент: Община Белослав
Партньори:
ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД
ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР Фондация
Интернейшънъл Девелопмент Норвегия
Бюджет: 143 934,73
Начало на изпълнението: Договор за предоставяне на БФП № Д-33-12/10.03.2021 г.
Продължителност: 24 месеца

проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 с наименование „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран чрез ДБФП № Д-33-12/10.03.2021г. по  Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

 1. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:
280 915.79 лв / 143 629.96 euro, от която максималният размер на БФП е: 263 467.64 лв / 134 708.87 euro
 
 1. БЕНЕФИЦИЕНТ И ПАРТНЬОРИ:
 • Бенефициент – Община Белослав;
 • Партньори:
 • Екоинвест асетс АД ;
 • Фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер;
 • Интернейшънъл девелопмент Норвегия ;
 
 1. СРОК за изпълнение:
24 месеца
 
 1. ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ на проекта:
 • Дейност 1: Управление на проекта (Ще се изпълнява от Община Белослав) :
Дейност има за цел да осигури ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта. В съответствие с нормативните изисквания ще бъде назначен екип за управление на проекта, състоящ се от ръководител на проекта, финансов експерт и координатор на проекта. Екипът ще извърши всички необходими дейности за финансовото, техническото, административното управление на проекта и ще координира и комуникира с програмния оператор и партньорската организация, ще участва в подготовка и провеждане на тръжни процедури и ще изготвя отчети за Програмния оператор. Екипът на проекта ще бъде назначен със заповед на Кмета на Община Белослав.
 
 • Дейност 2: Разработване и въвеждане на иновативна местна система за рециклиране на пластмаса в община Белослав като част от глобалната система „Precious plastic“ (ще се изпълнява от Община Белослав и от партньора - Ендинвест Асетс АД) :
Ще бъдат изпълнени следните поддейности:
 • Създаване Общински център ;
 • Организиране на система за събиране на отпадъци от пластмаси ;
 • Създаване на рециклираща работилница и място за сортиране и съхранение на събрания пластмасов отпадък;
 • Учебно посещение в Норвегия за обмяна на опит и добри практики.
 
 • Дейност 3: Кампании за повишаване на осведомеността относно предотвратяване на замърсяването на морето с пластмасови отпадъци (ще се изпълнява от фондация „ЗЕЛЕНА ИНДУСТРИЯ, ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР“ и ЕКОИНВЕСТ АСЕТС АД – Община Белослав също ще подкрепя инициативите) :
Ще бъдат реализирани следните инициативи:
 • Стартираща кампания и отворени дни. По време на тази инициатива ще бъде представен проектът пред широката общественост и ще бъде разяснен принципът на действие на модела. На местната общност ще бъдат раздадени контейнери за разделно събиране на битови пластмасови отпадъци. Екоинвест асетс АД ще организира ден на отворени врати в предприятието, като ще бъде организирано посещение с цел да се популяризира разделното събиране на отпадъци.
 • Кампания с ученици по време на Европейската зелена седмица м. юни 2021 г. Кампанията е насочена към учениците, които са идентифицирани като основни носители на промяната в местната общност - от една страна бъдещи граждани и от друга страна оказват влияние на възрастните членове на семейството. Ще бъдат организирани различни инициативи с ученици - състезания, зелени класове, отворени врати в предприятието на Екоинвест Асетс, както и различни състезания, свързани с опазване на околната среда. Учениците ще участват в инициатива за "залавяне" на пластмасови отпадъци от обществените места, около езерото и от домакинствата. Ще бъдат раздадени 200 бр. торби от рециклиран плат, 200 бр. кутии и прибори за хранене изработени от рециклирана пластмаса, както и 200 бр. чаши за многократна употреба с цел формиране на навици за намаляване използването на пластмасови опаковки за еднократна употреба.
 • Кампания за почистване на Белославското и Варненското езеро. Местната общественост ще се включи в световния ден на почистването - 15 септември 2021 г. като отпадъците ще бъдат сепарирани. В рамките на кампанията ще бъде организирано състезание за изработка на предмети от употребявани пластмасови отпадъци и др. На участниците ще бъдат раздадени тениски с логото и наименованието на проекта.
 • Закриващо събитие, на което ще се представят постигнатите резултати от изпълнението на проекта. Ще бъде организирано състезание - изложба между училищата на предмети, изработени от събраните пластмасови отпадъци. На участниците ще бъдат раздадени тениски с логото и наименованието на поректа.
Кампаниите ще бъде отразени с репортажи и публикации в местните медии - телевизия онлайн и печатни.
Всички материали, които ще се дават на участниците в събитията ще бъдат изработени от рециклирана пластмаса и текстил, ще носят логото на проекта, както и ясно изразена и видима информация за подкрепата на финансовите механизми и държавите донори.
 
 • Дейност 4: Академия за кръгова икономика (ще се изпълнява от Община Белослав, Фондация ЗИИТТ, Интернешънъл девелъпмънт Норвегия и Екоинвест асетс АД) :
Дейност 4 има за цел създаването на Разработване и провеждане на образователни кампании по отношение източниците на замърсяванена морските води и инициативи за намаляването им. Дейността е насочена към представителите на целевите групи на проекта - местна общественост и местни власти и НПО, работещи в сферата на опазването на околната среда.
В рамките на дейността е планирано следното:
 1. Еднодневно обучение "Основи на пластасите";
 2. Работилница за млади дизайнери - двудневен уъркшоп;
3.Двудневно обучение за Разделно събиране на отпадъци и посещение на завода за третиране на ТБО на Екоинвест асетс АД;
 1. Еднодневно обучение Основе на маркетинга и продажбите;
 2. Еднодневно обучение Основе на кръговата икономика.
 
Обученията ще се провеждат в оборудвания в рамките на Дейност 2 Общински център.
 
 • Дейност 5: Осигуряване на публичност (ще се изпълнява от Община Белослав и фондация ЗИИТТ).
 
 1. КРАТКО ОПИСАНИЕ на проекта:
За решаването на проблемите, свързани с натрупването на пластмасови отпадъци в морска среда, Община Белослав, в партньорство с Екоинвест асетс АД, фондация Зелена индустрия, иновации и технологичен трансфер и норвежката консултантска компания Интернешънъл девелопмент Норвегия АС, (International Development Norway AS), ще съдейства за прилагане на добри практики от Норвегия  и въвеждане пилотен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци от бита в морската среда.
Целевите групи, към които е насочен проектът, са местната общественост и бизнес, местните и регионални власти, медиите и неправителствени организации, работещи в областта на опазването на околната среда.
            Моделът се основава на добрия опит от Норвегия и е комбинация от хора, машини, платформа и знания за създаване на алтернативна система за рециклиране и оползотворяване на пластмасовите отпадъци, основаваща се на малки инициативи на местно ниво, които се мултиплицират на глобално ниво в системата Precious Plastic.
 
 1. Планираните РЕЗУЛТАТИ ще бъдат постигнати чрез следните дейности:
 • Разработване на иновативна местна система за рециклиране на пластмаса в община Белослав като част от глобалната система „Precious plastic“, която ще включва общински център, система за разделно събиране на пластмасовите отпадъци, която ще се координира от общинския център и в която населението и бизнесът на местно ниво ще участват активно;
 • организиране и оборудване на работилница за рециклиране/за оползотворяване на събраните пластмасови отпацъци в материал или предмети за повторна употреба;
 • Провеждане на 4 кампании за повишаване на осведомеността относно предотвратяване на замърсяването на морето с пластмасови отпадъци;
 • Образователна кампания "Академия за кръгова икономика" в рамките на която ще бъдат проведени различни обучения;
 
В резултат на изпълнението на проекта ще се намали количеството на пластмасов отпадък в морските води и ще се придобият опит, знания и добри практики от Норвегия.
 
 1. ЦЕЛ на проекта:
Общата цел на проектното предложение е намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници чрез разработване на иновативен модел за оползотворяване на пластмасовите отпадъци на местно ниво

                                                                                                                                                                                                        
         Тази рубрика е създаден в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.
Наименование Брой тегления
Решение за прекратяване на Публична обява 1 от 25.05.2021.pdf 37 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта