Новини


26.08.2022
Уважаеми жители и гости на община Белослав, във връзка с предстоящо събитие „АВТО-МОТО ФЕСТ – БЕЛОСЛАВ 2022“, организирано от “МАКСМАРТ 2022” ЕООД/Nastauto Nastauto Tuningparts / , съвместно с Община Белослав, което се планира да се проведе на дата 10.09.2022г., през пътната отсечка VAR 2050 /III-9004, Белослав, Падина/-граница общ. (Белослав-Аврен) - м.Бялата вода -/III-9006/, от км 0+000 до км 3+300, в територията на Община Белослав, Ви...

18.08.2022
В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2021г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани всички...

08.08.2022
В продължение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002-0161-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Патронажна грижа  +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, община Белослав подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.004-0168-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура за предоставяне на БФП BG05М9OР001-6.004...

22.07.2022
НОВИ ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  Община Белослав кандидатства пред Министерството на финансите с две проектни предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Със Заповед № Р-130/14.07.2022 г. на Министър председателя на Република България бе формирана междуведомствена работна група със задача да разгледа и даде становище по внесените в Министерски съвет проектни предложения за целево финансиране  на общините, постъпили в Министерството...

17.07.2022
          Днес на 15 юли 2022 г., се подписа партньорско споразумение между община Белослав, Народно читалище  „Съзнание – 1926 г.“ „БУЛМАК – 2005“ ЕООД и ЗП Атанаска Калчева, във връзка с подготовката на проект по процедура Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от...

13.07.2022
          Община Белослав проведе публична среща на 12.07.2022 г. в конферентната зала към Общинска администрация – Белослав, с представители на всички заинтересовани страни относно намерението й за установяване на местно партньорство, с цел учредяване на Местна инициативна група и подготовка за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от...

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта