Подробни устройствени планове /ПУП/

Дата на публикуване: 25.11.2019 11:55♦4.05.2023г. ♦

 

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 241 от 25.04.2023 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/  на ПИ 61741501.71; ПИ 61741501.335; ПИ 61741501.70;. ПИ 61741501.334  по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, /УПИ VIII-71  кв.1; УПИ IX-71 кв.1,; УПИ Х-70 кв.1  и УПИ ХI-70  кв.1 по регулационния план с. Разделна общ.Белослав, обл.Варненска/, с  обединяването им в общ УПИ ХV-70,71,334,335 с отреждане “За фотоволтаична централа“,  съгласно представения проект 

 

 1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 242 от 25.04.2023 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване/ ПУП- ПРЗ/ на ПИ  27125.24.11  по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка с промяна предназначението от земеделска земя  за неземеделски нужди за „Производствени и складови дейности-автосервиз  със складова  и офисна част“,съгласно представения проект♦30.03.2023г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че с решение № 519от протокол  от № 41/23.03.2023 год.-  Общински съвет –Белослав   одобрява задание  и  дава разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план / ПУП-ПП / за обект;“Изграждане на  нова  КЛ 20КV от съществуващ  СРС от ЕП 20КV“Роса“ в ПИ 27125.12.8 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, преминаваща през землището на гр.Белослав, с.Страшимирово и с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска“.    

♦21.03.2023г. ♦

Община Белослав съобщава, че със заповед № 156 от 16.03.2023 год. е одобрено задание    и допусното изработването на  подробен устройствен план, план за регулация  и застрояване / ПУП-ПРЗ на УПИ ХХХVI“Озеленяване“, кв.19 по регулационния план на гр.Белослав,–ПИ 03719.501.3095 по КККР гр.Белослав, с ликвидиране на същия и  урегулиране на  шест нови урегулирани   поземлени имоти/ ;УПИ ХL-3095, УПИ ХLI-3095, УПИ ХLII-3095 и УПИ ХLIII-3095, кв.19 по регулационния план на гр.Белослав с преотреждане за“Производствени и складови дейности“.

Новообразуваните УПИ ХХХIХ-3095 и УПИ ХLIV-3095 кв.19 по регулационния план да останат с отреждане за „Озеленяване“ и нова  обслужваща улица  с о.т 1300- О.Т 1301- о.т 1302 –о.т.1303-о.т.1304 с ширина на обслужващия път   8.00 м.   съгласно представен предварителен проект

 На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.


♦17.03.2023г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 153 от 16.03.2023 год. е одобрено задание и задание  и допусното изработването на  подробен устройствен план, план за регулация  /ПУП-ПР /на УПИ II-1195 кв.77 по регулационния план на гр.Белослав/ПИ 03719.503.1195/ по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/  и разделянето му на три нови  УПИ.

 На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

2.Община Белослав съобщава, че  на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, приел   Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ /на ПИ  27125.17.9 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с промяна предназначението от земеделска земя  за неземеделски нужди – за „Производствени и складови дейности- за съхранение  на пакетирани  строителни материали  и сервиз за авторемонт“ –допуснати с решение № 410 от протокол № 35/28.07.2022 год. на Общински съвет –Белослав.

                На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. .

3.Община Белослав съобщава, че  експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е приел     подробен устройствен план, план за регулация и застрояване/ ПУП- ПРЗ  на  ПИ  27125.24.11  по КККР с.Езерово ,общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка с промяна предназначението от земеделска земя  за неземеделски нужди   „Производствени и складови дейности-автосервиз  със складова  и офисна част“–допуснато с решение № 412 от протокол № 35/28.07.2022 год. на Общински съвет –Белослав.

                На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4.Община Белослав съобщава, че  експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е  приел Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ ПУП- ПРЗ/  ПИ 61741501.71; ПИ61741501.335; ПИ61741501.70;. ПИ61741501.334  по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, /УПИ VIII-71  кв.1; УПИ IX-71 кв.1,; УПИ Х-70   кв.1  и УПИ ХI-70  кв.1 по регулационния план с. Разделна общ.Белослав, обл.Варненска/, с  обединяването им в общ УПИ ХV-70,71,334,335 с отреждане “За фотоволтаична централа“.

                На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5.До Собственик на ПИ 61741.501.65, по КККР с.Разделна, общ.Белослав, ОБЛ.Варненска –НЕИЗВЕСТЕН.

-Община Белослав съобщава, че  експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е  приел Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ ПУП- ПРЗ/  ПИ 61741501.71; ПИ61741501.335; ПИ61741501.70;. ПИ61741501.334  по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, /УПИ VIII-71  кв.1; УПИ IX-71 кв.1,; УПИ Х-70   кв.1  и УПИ ХI-70  кв.1 по регулационния план с. Разделна общ.Белослав, обл.Варненска/, с  обединяването им в общ УПИ ХV-70,71,334,335 с отреждане “За фотоволтаична централа“.

                На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

 

6.Община Белослав съобщава, че със заповед № 154 от 16.03.2023 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.52  по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота, с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/ заповед № 605 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/ 

Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

 

7.До Пеги Матас и Станислав Матас - собственици на ПИ 69763.5.53, по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав,обл.Варненска – адрес НЕИЗВЕСТЕН

- Община Белослав съобщава, че със заповед № 154 от 16.03.2023 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.52  по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота, с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/ заповед № 605 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/ 

Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

 

 

 

 ♦24.02.2023г. ♦

 

1.Община Белослав съобщава, че с решение № 493 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав не одобрява задание  и не дава разрешение за изработване на Специализирана план-схема  за газоснабдяване –разширение на газоразпределителната мрежа гр.Белослав,общ.Белослав-ПУП- Специализирана план схема към регулационно устройствен план на гр.Белослав,общ.Белослав.

 

2.Община Белослав съобщава, че с решение № 492 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав одобрява задание  и дава разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 27125.35.41, местност Пътека тала“ по кадастралната карта на с.Езерово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от“земеделска земя-лозе“ с начин на трайно ползване“земеделска земя-лозе“ за „Жилищно строителство“

 

3.Община Белослав съобщава, че с решение № 491 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав одобрява задание  и дава разрешение за изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 27125.35.159, местност Пътека тала“ по кадастралната карта на с.Езерово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от“земеделска земя-лозе“ с начин на трайно ползване“земеделска земя-лозе“ за „Жилищно строителство“

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 490 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав дава предварително писмено съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране на линеен обект “Изграждане на водопровод ПЕВП ф.110 за ПИ 27125.20.5,местност Иню Юстю“, по КККР на с.Езерово,община Белослав ,  за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост:ПИ 27125.20.24-за полски път с дължина на трасето 425.00м.л. и с обща сервитутна площ 1402.50 м2

 

5.Община Белослав съобщава, че с решение № 489 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект“Изграждане на водопровод ПЕВП ф110 за ПИ 27125.20.5,местност Иню Юстю“, по КККР на с.Езерово,община Белослав дължина на трасето 425.00м.л.

 

6.Община Белослав съобщава, че с решение № 488 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав дава предварително писмено съгласие за утвърждаване на трасе за проектиране  на линеен обект “Изграждане на подземна кабелна линия 20КV „Роса до БКТП в ПИ    27125.20.5,местност Иню Юстю“, по КККР на с.Езерово,община Белослав, с обща дължина 625.00 м.л., за преминаване  през засегнати от трасето имоти общинска собственост :ПИ27125.20.24-за полски път с дължина на трасето 310.00 м.л. и с обща сервитутна площ 1454.00м2; ПИ 27125.36.8-за полски път, с дължина на трасето 138.00м.л. и с обща сервитутна площ -166.00 м2.

 

7.Община Белослав съобщава, че с решение № 487 от протокол № 40/16.02.2023 год.-на Общински съвет –Белослав одобрява задание и дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план-парцеларен план за линеен обект“Изграждане на подземна кабелна линия 20КVот ВЕЛ 20КV „Роса до БКТП в ПИ    27125.20.5, местност Иню Юстю“, по КККР на с.Езерово,община Белослав, с обща дължина 625.00 м.л.

 

 

 
♦03.02.2023г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че    с решение № 1 от протокол № 2  от 02.02.2023 год. на  ЕСУТ /Експертния съвет по устройство на територията/ и на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, е приет подробен устройствен план - план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.5.52 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска ,  с цел изграждане на жилищна сграда в ПИ 69763.5.52 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ да  се обяви на заинтересуваните лица.    

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на обявяване  й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦19.12.2022г. ♦

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 967 от 02.12.2022 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ  IV-1817 “Спортен комплекс“ ПИ 03719.502.1817 по КККР гр.Белослав и преотреждането му за „Спортни дейности и обществено обслужване“, съгласно представения проект. Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ. ♦14.12.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 992 от 12.12.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на ПУП-ПРЗ на

ПИ 27125.21.17-Урбанизирана територия „За екологично чисто производство на  електроенергия и трафопост“-одобрен със заповед № 904/09.11.2022 год.;

-ПИ 27125.21.18-Урбанизирана територия с отреждане  „Складови дейности“-  одобрен със заповед № 807 от 26.11.2020 год.;

- ПИ 27125.23.38-Урбанизирана територия““Складова база за нехранителни стоки“-одобрен със заповед № 460/22.06.2010 год. и

-ПИ 27125.23.9/“Урбанизирана територия-УПИ  III-5,8„Дейности по третиране на отпадъци“ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, -одобрен със заповед № 537 от 08.07.2014 год., с обединяването им в общ ПИ с отреждане  „Дейности по третиране  на отпадъци, производствени и складови дейности и екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 991 от 12.12.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/   за УПИ ХХХI-1779;УПИ  ХХХ-1821 в кв. 153 по регулационния план на гр.Белослав /ПИ 03719.502.3272 и ПИ 03719.502.3273 по КККР гр.Белослав, с обединяването им в общ УПИ  с отреждането на новия  УПИ ХХХIII-3272,3273  кв. 153 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска  - за „Жилищно строителство“, съгласно представения проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

3 – Община Белослав на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение №457   по протокол №38 от 08.12.2022 г. на Общинския съвет – Белослав, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект;“Трафопост тип МКТП 100 KVA, 20/0.4KV  в УПИ 032007, масив 32/предходен план/ПИ с идентификатор=ПИ  27125.32.7/по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, местност“Кариерата“, с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска и електрозахранването му с кабелна линия /КЛ/20кVот съществуващ СРС на ВЕЛ 20кV извод „Хидрострой“, с обща дължина  195.00 м.л.“

 . Одобреният проект е изложен на работно място  в стая № 204  в ТСУ и е публикуван в сайта на Община Белослав. Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Белослав, пред Административния съд – Варна. 

 

 1. -Община Белослав съобщава, че с Решение № 458 от протокол № 38/08.12.2022 год. Общински съвет –Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на /ПУП-ПЗ/-Подробен устройствен план-план за застрояване на ПИ 03719.144.43 по КККР гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП“Лозе“ за „Жилищно строителство“   

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение  не подлежи на оспорване.

 

 1. -Община Белослав съобщава, че с Решение № 459 от протокол № 38/08.12.2022 год. Общински съвет –Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 69763.19.158 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, местност; „Пясъка“, във връзка смяна предназначението от НТП“Лозе“ за „Жилищно строителство“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение  не подлежи на оспорване.

 

 1. -Община Белослав съобщава, че с Решение № 460 от протокол № 38/08.12.2022 год. Общински съвет –Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПРЗ на УПИ ХХХVI“Озеленяване“, “, кв. 19 по регулационния план на гр.Белослав,–ПИ 03719.501.3095 по КККР гр.Белослав, с ликвидиране на същия и урегулиране на  шест нови урегулирани   поземлени имоти/ ;УПИ ХL-3095, УПИ ХLI-3095, УПИ ХLII-3095 и УПИ ХLIII-3095, кв.19 по регулационния план на гр.Белослав с преотреждане за“Производствени и складови дейности“.

Новообразуваните УПИ ХХХIХ-3095 и УПИ ХLIV-3095 кв.19 по регулационния план да останат с отреждане за „Озеленяване“ и нова  обслужваща улица  с о.т 1300- О.Т 1301- о.т 1302 –о.т.1303-о.т.1304 с ширина на обслужващия път   8.00 м. ., съгласно задание и представения предварителен проект. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение  не подлежи на оспорване.

 ♦10.11.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 904 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ  за ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово общ.Белослав,  обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост“, съгласно приложения за одобряване проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 905 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с НТП“Нива“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 906 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502. 6239 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/УПИ XXV-1944, “За обслужващи дейности“ кв. 69  по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /  и разделянето му на четири  нови УПИ с преотреждане  на новообразуваните  УПИ за „Жилищно строителство“, съгласно представения проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 902 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “ жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/одобрен със  заповед № 604 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/ , съгласно представения проект.  

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 903 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен Подробен устройствен план- план за  регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варна, за създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137, ал.3 от ЗУТ във връзка с изграждане на еднофамилна жилищна сграда“  , съгласно представения проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 901 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ –Подробен устройствен план –план за застрояване , във връзка с  преотреждане на ПИ  27125.26.2 от НТП “ За черната и цветна металургия“  за нуждите на „ Зърнобаза“,  

 

 

 

 ♦28.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   с решение  № 436 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ  решението за изработването на ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  подземна кабелна линия  20КV от ВЕЛ 20КV“Роса“ до БКТП за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 437 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ решението  за предварително съгласие за правото на преминаване през общински имот , във връзка  с  предложения за изработване   ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  подземна кабелна линия  20КV от ВЕЛ 20КV“Роса“ до БКТП за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 438 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ  решението за  изработването на ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  водопровод ПЕВП ф-110 за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 439 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ решението  за предварително съгласие за правото на преминаване през общински имоти,  във връзка  с предложения  за изработване  ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  водопровод ПЕВП ф-110 за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“ с дължина 425 м.л.

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 440 от пр.№37/20.10.2022 год. Общински съвет Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.26.1, по КККР с.Езерово, общ.Белослав ,местност „Боаз кърши“ във връзка смяна предназначението от НТП“Нива за „Производствени и складови дейности- за Зърнобаза“

 
♦18.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  Експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е приел     подробен устройствен план- ПУП-ПЗ за ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива „ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост“.

            На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 .

 

 

2.Община Белослав съобщава, че  експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е приел     подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово общ.Белослав, обл.Варна, за създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137,ал.3 от ЗУТ във връзка с изграждане на еднофамилна жилищна сграда“

            На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦14.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава,
че със заповед № 825 от 14.10.2022 год. . на Кмета на Община  Белослав е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХIII-930
кв.56 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, /ПИ 03719.503.930 по  КККР гр.Белослав, общ.Белослав,обл.Варненска / и разделянето му на два нови УПИ, съгласно
приложения за одобряване проект.  Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

2.Община Белослав съобщава, че със заповед №826 от 14.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ/ на ПИ 27125.33.14
по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП““Нива“ за „Производствени и складови дейности“, съгласно приложения за одобряване
проект.
Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

♦10.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, приема ПУП- ПРЗ за УПИ ХХХI-1779; ХХХ-1821 в кв. 153 по регулационния план на гр.Белослав с обединяването им в общ УПИ  с отреждането на новия  УПИ за „Жилищно строителство“  с решение № 1 от пр. № 10/29.09.2022 год. ЕСУТ.  

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ същия е обявен    на заинтересуваните лица. 

     Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В    14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

2.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, приема ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “ жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/ одобрен със заповед № 604 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/. “  с решение № 2 от пр. № 10/29.09.2022 год. ЕСУТ.  

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ същия е обявен    на заинтересуваните лица.   

   Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В    14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

3 Община Белослав съобщава, че  със заповед № 809 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ ПУП-ПРЗ на ПИ 61741501.71; ПИ61741501.335; ПИ61741501.70;. ПИ61741501.334  по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ VIII71  кв.1; УПИ IX-71 кв.1,; УПИ Х-70   кв.1  и УПИ ХI-70 по регулационния план с. Разделна общ.Белослав, обл.Варненска/, с  обединяването им в общ УПИ ХV-70,71,334,335 с отреждане “За фотоволтаична централа“.  

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 811 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, относно създаване  на  устройствен режим в съответствие с чл. 12,чл.18 и чл. 137, ал.3 от ЗУТ, за изграждане на еднофамилна жилищна сграда  с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ одобрена със заповед № 605/29.08.2019 год.  на Кмета на Община Белослав , като в  разрешението обективирано в раздел II  на заповед №  808 от 26.11.2020 год.   се удължи срока за валидност до 31.12.2022 год.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 5 Община Белослав съобщава, че  със заповед № 810 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрен  Подробен устройствен план-ПЗ на 27125.35.49/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска /местност“Пътека тала“  отреден за „Жилищно строителство“ съгласно заповед № 873/28.11.2019 год.на Кмета на Община Белослав и  преотреждането  на същия  за „Жилищно строителство и обществено обслужване“,   съгласно  приложения за одобряване проект. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 ♦13.09.2022г. ♦

 1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 710 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/на ПИ 27125.504.180 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с преотреждането му  от НТП „Складова база“ за „ Производствено складова дейност“; с устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%;  свободно застрояване-макс.Нстр.-неограничена,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 

2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 711 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХХ-3026 и  УПИ ХХI-3025  в кв. 132 по регулационния план на гр.Белослав общ.Белослав /ПИ 03719.501.3025 по КККР гр.Белослав;ПИ 03719.501.3026 по КККР гр.Белослав /и обединяването им в един общ   УПИ ХХIII-3025,3026 за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 3.Община Белослав съобщава, че със заповед № 712 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.504.181 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с преотреждане от НТП „Местен път“ за „ Улична регулация“от о.т 100 до о.т 101, съгласно  приложения за одобряване проект.   

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 713 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен   Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  на ПИ 27125.504.183 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с преотреждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“ с  устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%;  макс.КИНТ-2.5;  Мин.озеленяване - 20%; свободно застрояване-макс.Нстр.-неограничена,   съгласно  приложения за одобряване проект.  

            Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.  

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

  

 

5.Община Белослав съобщава, че със заповед № 714 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен     Подробен устройствен план-план за регулация   ПУП-ПР на УПИ III-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска и разделянето на същия на два нови УПИ; УПИ  ХI-126 кв.9 и УПИ ХII-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.  

            Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

6.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ,  Експертния съвет при Община Белослав приема ПУП-ПРЗ на ПИ 03719.502.6239 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/УПИ XXV-1944,“За обслужващи дейности“ кв. 69  по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /  с разделянето му на четири  нови УПИ с   преотреждане  на новообразуваните  УПИ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ   в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

7.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ,  Експертния съвет при Община Белослав  , приема ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово,общ.Белослав,във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с НТП“Нива“ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ   в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

 
♦25.08.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № РД-22-7706-100 от 22.08.2022 год. на Областен управител на област с административен център Варна, е разрешил на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“  АД  изработването на проект на подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план/ПП/ за обект: “Кабелна линия  СрН от съществуващ  ЖР стълб на ВЕЛ 20 kv извод „Синдел“ в ПИ 00084.38.264 с координати N 43’08’36.9’, E 27’ 40’ 50,4’ до съществуващ  ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kv извод Разделна в  ПИ 03719.802.211 с координати N 43’ 09’ 27.3 ’ , Е 27’40’ 21.1’, попадащ  в територията на Аврен  и община Белослав, област Варна

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦02.08.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че с Решение № 408/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- Парцеларен план за линее обект „Трафопост  тип МКТП 100 КVА 20/0.4КV в ПИ 032007, масив 32 /предходен план/-ПИ 27125.32.7 по КККР с.Езерово,община Белослав, обл-Варненска,местност“Кариерата“ и електрозахранването му с кабелна линия /КЛ/20 КV от съществуващ СРС на ВЕЛ 20КV извод“Хидрострой“, с обща дължина 195.00м.л.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

2.Община Белослав съобщава, че с Решение № 409/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е дал предварително писмено съгласие на „Димоти“ ЕООД, със седалище и адрес на управление; гр.Севлиево, ул:“Георги Бенковски“ № 37, с управител Момчил Марианов Петров за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост; ПИ 27125.12.80-за полски път по КККР с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, с дължина на трасето 6.00 м.л.

Срок на предварителното съгласие-1 година от вземането на решението.

 

3..Община Белослав съобщава, че с Решение № 410/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.17.9 местност“Тепетърла“ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- нива“, за“производствени и складови дейности-за съхранение на  пакетирани строителни материали и сервиз за автотранспорт“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че с Решение № 411/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.33.81 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- друг вид земеделска земя“, за“Изграждане на фотоволтаична централа“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

5.Община Белослав съобщава, че с Решение № 412/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.24.11 , местност „Арамеше“по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- нива“, за“производствени и складови дейности-автосервиз със складова и офисна част“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 ♦26.07.2022г. ♦

 1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 553 от 20 .07. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на  ПУП-ПР на УПИ XIII-930, кв.56 по Регулационния план на гр.Белослав, община Белослав / ПИ 03719.503.930 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска /, и разделянето на същия на два нови УПИ, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 ♦05.07.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 519 от05 .07. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на Комплексен проект  за инвестиционна инициатива за обект включващ;

 1. ПУП-ПРЗ за:   ПИ №№27125.26.41-с площ 117062 кв.м.,вид територия  Земеделска, категория 7, НТП -Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ №  27125.26.42,-с площ 269290 кв.м.,вид територия Земеделска, категория 7, НТПДруг вид земеделска земя ;

                                     ПИ№27125.26.58, с площ 4733 кв.м., вид територия Земеделска, , НТП“за друг вид отпадъци;

                                     ПИ №27125.26.105, с площ 17148 кв.м., вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ №27125.26.106 с площ 498247кв.м, вид територия земеделска,, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ № 27125.26.107, с площ 26087кв.м.,  вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ № 27125.26.108, с площ 33035 кв.м . вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, всички по   КККР с.Езерово, община Белослав, във връзка смяна предназначението  на същите за нуждите на „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“, решение № 385 от протокол № 33/23.06.2022 год.на Общински съвет Белослав

      2-Инвестиционен проект за обект: „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 2.Община Белослав съобщава, че  с решение № 386 от пр.№33/23.06.2022 год.  Общински  съвет Белослав допълва  свое Решение № 194 от пр.17/08.04.2021 год. , като основанието за приемане на същото се добавя“чл.16,ал.1 от ЗУТ“  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 

 

  ♦22.06.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 447 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502.2639 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ ХХV-1944“За обслужващи дейности“ и разделянето му на нови 4 УПИ с отреждане „Жилищно строителство“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 2.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 448 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502.1817 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ IV- “Спортен комплекс“ и  ново  с отреждане „Спортни нужди  и обществено обслужване“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 449 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.501.89 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ Х-89“Жилищно строителство“ и  разделянето му на два нови УПИ със запазване на отреждането.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 450 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 27124.35.49 по КККР с.Езерово, общ.Белослав обл.Варненскас отреждане за „Жилищно строителство“ и преотреждането му за „Жилищно строителство и  обществено обслужване  обслужване“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

5.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 451 от 16 .06. .2022 год. е  одобрен  Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на   ПИ 03719.501.3092 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIII“Ремонтно –метална работилница“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав и ПИ 03719.501.3093 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIV“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав, с ликвидирането на същите, образуването на нови три УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“-както следва;

УПИ ХLVI -3092,3093;

УПИ ХLVII -3092,3093;

УПИ ХLVIII -3092,3093; кв.19 по регулационния план гр.Белослав,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

6.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 452 от 16 .06. .2022 год. е  одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.501.3090 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХI“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав , с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“-както следва;

УПИ ХХХVIII-3090;

УПИ ХХХIХ-3090; 

УПИ ХL-3090; 

УПИ ХLI-3090, кв.19 по регулационния план гр.Белослав,   съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ. 

 

7.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 453 от 16 .06.2022 год.на Кмета на Община Белослав и  заповед № 467 от 21.06.2022 год. на Кмета на Община Белослав за поправка  на заповед № 453 от 16.06.2022 год. е  одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХII - 77; ХI-76, ХVII-415, XVIII-416 в кв. 9 и задънена улица определена с о.т.19 и о.т.18 по плана на с.Страшимирово, община Белослав, с образуването на нови УПИ и нова задънена улица както следва; ХIX-415;ХХ-77,415,416,453,; ХХI-76,416,453 в кв. 9 и задънена улица определена с о.т.19 и о.т.85 по плана на с.Страшимирово, община Белослав, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.   

 


♦20.04.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   с решение № 348 от протокол № 30/14.04.2022 год. Общински съвет –Белослав   е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за    застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.12.45 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  .  във връзка  смяна предназначението  от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя-нива“  -само на 1 дка. от общо 4.999 дка-за „Жилищно строителство“ .

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата решение  не подлежи на оспорване.

 

 1. Община Белослав съобщава, че с решение № 349 от протокол № 30/14.04.2022 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за    застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  .  във връзка  смяна предназначението  от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя-нива“  -за „Жилищно строителство“ .

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата решение  не подлежи на оспорване

 

♦15.04.2022г. ♦

 

 

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 214 от 14.04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.501.425 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, попадащ в УПИ I кв.25 по регулационния план на с. Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска.  във връзка  с отреждане на самостоятелен УПИ за ПИ 69763.501.425 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане  за „Жилищно строителство“   

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 215 от 14.04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49“Урбанизирана територия“ по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска и определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 216 от 14..04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация / ПУП-ПР на УПИ III-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска и разделянето на същия на два нови УПИ, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“ /ПИ 61.741.501.126 по КККР с.Разделна  общ.Белослав, обл.Варненска/.          

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

      


♦07.03.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 101 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.180 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“;  с устройствена зона „ПЧ“,  с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%; свободно застрояване-макс.Нстр..       

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.


2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 102 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.181 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Местен път“ за „ Улична регулация“,

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 103 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.183 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“ с ; устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%; свободно застрояване-макс.Нстр.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 104/25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен пан-плаан за засрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 03719.503.412 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав /УПИ- IХ-„Поликлиника“ кв.31 по регулационния план на гр.Белослав, об.Белослав/  и преотреждането му   за „ Административни нужди“/, съгласно приложения за одобряване проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

5.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 105 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХII -77,; ХI-76, ХVII-415, XVIII-416 в кв.9 и задънена улица, определена с о.т.19 и о.т.18 по регулационния  план на с.Страшимирово, община Белослав, с образуването на нови УПИ и нова задънена -улица както следва; ХIX-415; ХХ-77,415,416,453,; ХХI-76,416,453 в кв. 9 и задънена- улица определена с о.т.19 и о.т.85 по регулационния  план на с.Страшимирово, община Белослав.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 6.Община Белослав съобщава, че   със зап