Съобщения по чл.32 от ДОПК

ДО
УПРАВИТЕЛЯ НА
ФОРКИС БГ ЕООД
УЛ. ПРОХЛАДА №18А, ЕТ.1А
ГР. СОФИЯ
 
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000304-1/19.04.2021г.


           УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 15.06.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 30.06.2021г.
ДО
СЕВНУР РАМИС МЕХМЕД-ХАСАН
УЛ.  САМАРА №12, ВХ.3, ЕТ.3, АП.54
ГР. ШУМЕН
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000302-1/15.04.2021г. 

          
УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ХАСАН,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 11.06.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 25.06.2021г.

 

 
ДО
ИВАЙЛО РУМЕНОВ ИВАНОВ
УЛ. АБРИТУС №17, ВХ.А, ЕТ.1, АП.1
ГР. РАЗГРАД

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на:

Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000275-1/24.03.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на
настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от
публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org,
лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес: гр. Белослав,
ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за
връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към
преписката и ще се считат за редовно връчени.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 08.06.2021г.
Дата на сваляне на съобщението: 23.06.2021г.

ДО
СИМЕОН ВЛАДИМИРОВ КРУМОВ
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ №11
ГР. РАЗДЕЛНА

СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

за връчване на:

Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000290-1/12.04.2021г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КРУМОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на
настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от
публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org,
лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес: гр. Белослав,

ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за
връчване на горепосочените документи.
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към
преписката и ще се считат за редовно връчени.

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 08.06.2021г.
Дата на сваляне на съобщението: 23.06.2021г.


ДО                   

Митко Валентинов Иванов

ул. Оборище  №17

гр. Белослав

 

                             СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК

 

За връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал. 3 от № МДТ-215303000328-1/13.05.2021г.

 

          УВАЖАЕМИ   ГОСПОДИН  ИВАНОВ,

         

          Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белославна адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23 от 08:30- 12:30 часа и от 13:00-17:00 часа, стая 402 за връчване на горепосочения документ.

          В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

 

 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 07.06.2021г.

 Дата на сваляне на съобщението: 22.06.2021г.


ДО
ИВО МАРИНОВ ИВАНОВ
УЛ.  ВАСИЛ ЛЕВСКИ №28
ГР. БЕЛОСЛАВ
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на:
 Акт за установяване на задължение № МДТ-215303000293-1/12.04.2021г. 

          
УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ИВАНОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочените документи.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответните документи ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 03.06.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 18.06.2021г.

 

 

 

ДО
МАРТИН НЕДЕЛЧЕВ ШАЙТАНОВ
УЛ. СТИЛИЯН ЧИЛИНГИРОВ №5
ГР. ВАРНА
 
СЪОБЩЕНИЕ по чл. 32 от ДОПК
за връчване на Акт за установяване на задължение по чл. 107, ал.3 от №МДТ -215303000283-1/09.04.2021г.


           УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ШАЙТАНОВ,
Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение на таблото за съобщения и обяви в Община Белослав и от публикуването му в електронната страница на Община Белослав www.beloslav.org, лично или чрез упълномощено от Вас лице в Община Белослав на адрес:  гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” № 23 от 08:30-12:30 часа и от 13:00-17:00 часа,  стая 402 за връчване на горепосочения документ.  
В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
 

Дата на поставяне/на публикуване на съобщението: 03.06.2021г.

Дата на сваляне на съобщението: 18.06.2021г.

 

 

 

 

 
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта