Защита на личните данни (EU GDPR)

Дата на публикуване: 28.05.2018 18:40


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

 

На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) започва прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).

Целта на ОРЗД е да уеднакви законодателството на отделните държави-членки в областта на личните данни и едновременно с това да гарантира на физическите лица от всички държави-членки адекватната защита на личните им данни при тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, Община Белослав се стреми да отговори на всички високи стандарти, принципи и технологични изисквания, предвидени в ОРЗД и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), като обработва единствено данни на физическите лица, които са изискуеми и необходими за постигане на целите по предоставяне от Общината на услуги на гражданите, или при изпълнение на нейни законови задължения и/или компетенции, в това число като осигурява нужните условия за законосъобразно обработване на личните данни и тяхното отговорно съхранение.


Информация за Администратора на лични данни

Община Белослав

БУЛСТАТ: 000093403

Адрес: ул. "Цар Симеон Велики" № 23, гр. Белослав, П.К. 9178, община Белослав, Област Варна

E-mail: gdpr.beloslav@gmail.com

Телефон: 

 

Информация за длъжностното лице по защита на личните данни

Email: gdpr.beloslav@gmail.com

Даниил Михалев
тел. 0896023118
e-mail: obshtina_beloslav@beloslav.org

 

Информация относно компетентния Надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Как се грижим за Вашите лични данни?

 

Община Белослав като административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление, за да може ефективно да предоставя услуги на гражданите, събира, съхранява и обработва значителен обем от информация, включително лични данни на физически лица. Служителите в администрацията са информирани за значимостта на тази информация и отговорността, която се носи спрямо гражданите, за съхранението на техните лични данни.

Община Белослав е Администратор на лични данни. Това означава, че носи отговорността да следи за сигурността на личната Ви информация, която събира, използва и обработва, и се стреми да извършва това чрез подходящи организационни и технически мерки, коректно и сигурно.

Повече информация относно ОРЗД и ЗЗЛД можете да получите на www.cpdp.bg

 

Какво са „лични данни"?

 

„Лични данни" означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

 

Как и за какви цели използваме Вашите лични данни?

 

Община Белослав събира, обработва и използва лични данни, за да може да предлага и осъществява изпълнението на определени видове услуги на гражданите. Наред с всичко останало, тези услуги включват дейности като например: услуги, свързани с гражданското състояние на лицата; поддържането и подобряването на околната среда, транспортните услуги на територията на общината; осигуряване на грижи и подкрепа за деца, уязвими лица и техните семейства; общо благосъстояние на гражданите и др.

Община Белослав обработва Вашите лични данни за следните цели:

- За извършване на услуга, за която Вие сте ни предоставили информация, съдържаща Ваши лични данни, изискваща обработването на това Ваше искане, - например в случаите, когато сте поискали проверка по повод подадена от Вас жалба до Общината, във връзка с извършвано незаконно строителство, или когато сте подали заявление за заверка на молба-декларация за извършване на обстоятелствена проверка на имот в регулация и др.
- За да организира подходящи условия за достъп, когато гражданите имат трудности с мобилността.
- За предотвратяването и/или разкриването на престъпления, защитата на децата, разнообразието и равните възможности за здраве и безопасност и др.
- За целите на осъществяване на регулаторни функции, вменени по закон на Общината, напр. категоризиране на търговски обекти, и пр.
- За целите на обработване на финансови транзакции, включително по плащания на местни данъци и такси, за изплащане на обезщетения, стипендии, трудови възнаграждения и др.
- За целите на сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения;
- За статистически цели;
- За целите на легитимния интерес на община Белослав - напр. при извършване на видеонаблюдение на територията на сградата на Общината с оглед осигуряване сигурността и защитата на имуществото на Общината, нейните служители и посетители;
- За изпълнение на проекти, финансирани с европейски или други безвъзмездни  средства.

 

Какви принципи спазваме при обработване на лични данни?

 

Община Белослав спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

-Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
-Ограничение на целите за обработване;
- Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
-Точност и актуалност на данните;
-Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

Как законът ни позволява да използваме и съхраняваме Вашите лични данни?

 

Има много основателни законови причини, поради които Общината е длъжна, или е необходимо да събере, обработи и използва Ваши лични данни. За повече подробности относно това, можете да се запознаете с различните законови задължения на местните власти.

 

 

 Защо трансферираме лични данни между различните отдели/дирекции на Общината?

 

Служителите на община Белослав е възможно да споделят Ваши лични данни  с различните служби (отдели/дирекции), в рамките на Общината, за да изпълняват служебните си задължения, а и за да можем да поддържаме информацията за Вас актуална и по този начин да подобрим предоставяните от нас услуги. Нашите служители имат достъп до Ваши лични данни само доколкото осигуряването на такъв достъп им е необходим за изпълнението на техни служебни задължения и за предоставянето на исканите от Вас услуги. Всеки от служителите в община Белослав, който има достъп и обработва по някакъв начин или повод лични данни, е поел ангажимент за конфиденциалност.

 

 Какви са нашите гаранции за защита на Вашите лични данни?

 

Когато събира, съхранява, обработва или използва лична информация, община Белослав се ангажира да:

- Приеме и поддържа високи стандарти по отношение на обработката и използването на лични данни;
- Събира, съхранява, обработва и използва лични данни, само когато това е необходимo;
- Съхранява личните данни безопасно и сигурно и ги унищожава/изтрива, когато вече не са необходими, и са отпаднали законовите основания за тяхната обработка и съхранение;
- Не нарушава ненужно и без основателни причини неприкосновеността на личния живот на гражданите и посетителите, посредством обработката и съхранението на техни лични данни;
- Обмисли и отчете рисковете за поверителността, когато планира да въведе, използва или съхранява лични данни по нови начини, като например при въвеждането на нови технологични системи;
- Създаде условия за улеснен достъп до и коригиране на лични данни от страна на физическите лица и уведомяването им за това, как използва тяхната информация и с кого я споделя;
- Създаде условия за осигуряване и функциониране на ефективни защитни механизми и системи, които да гарантират сигурността на личната информация, включително като подготви план за реакция за защита на данните при нарушение на сигурността, хакерство и др.
- Обучи своите служители на правилна, безопасна и конфиденциална работа с лични данни;
- Вложи подходящи финансови и човешки ресурси за следене на личната информация, за да сме сигурни, че можем да изпълним нашите обещания;

 

Община Белослав може да разкрива лични данни на трети лица, само когато това е необходимо, или за да изпълни свое законово задължение, а също и когато това е разрешено съгласно Общия регламент за защита на данните и/или Закона за защита на личните данни.

Община Белослав се стреми да гарантира, че всички лични данни, които са й поверени като Aдминистратор на лични данни, ще бъдат защитени, и че ако лични данни се налага да бъдат разкрити на трета страна, тази трета страна ще разполага с достатъчно ефикасни системи и механизми за сигурността на личните данни.

 

Как защитаваме Вашите лични данни?

 

Община Белослав има разработена Вътрешна политика за поверителност, в която са описани организационните и технически мерки, които сме предприели за защита на личните данни и тяхната обработка. Отделно от това сме предвидили множество практически мерки за защита на личните Ви данни, като например:

- Физическо ограничаване, видеонаблюдение и денонощна охрана на достъпа до помещения, в които се съхраняват лични данни;
- Ограничаване достъпа до компютърните системи и специализирания  софтуер само от персонала, който по задължение извършва съответната работа;
- Осигуряване на редовно обучение на служителите за техните отговорности при обработка на Вашите лични данни и за безопасното им съхранение в съответствие със законодателството за защита на личните данни;
- Изготвяне на ясни политики и насоки за персонала, който обработва и трансферира лични данни към външни за Общината институции, органи на власт, контрагенти;
- Редовно тестване на нашето IT оборудване и поддържане на актуални актуализации на софтуерната ни защита;

 

В какви срокове съхраняваме личните Ви данни?

 

Община Белослав съхранява Вашите лични данни само докато това е необходимо. В много от случаите за нас, като Администратор на лични данни, са налице законови основания за съхранение и обработка на лични данни за определен период от време.

В случай, че желаете да се информирате конкретно за какъв период от време съхраняваме Ваша лична информация, можете да кликнете върху следната връзка, за да получите повече подробности: Номенклатура на делата със срокове за съхраняване

 

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни?

 

  1. Право на достъп:

Имате право да изискате достъп до всички записи на Ваши лични данни, съхранявани от Община Белослав. Във всички случаи ние ще се постараем да  удовлетворим молбата Ви, но е възможно, в определени ситуации да не можем да Ви предоставим изцяло изисканата от Вас информация, например в случаите, когато предоставянето на подобна информация може да причини сериозна вреда (физическа или психическа) на Вас или на друго физическо лице. Също така може да ви откажем мотивирано предоставяне на достъп до Ваши лични данни, в случай, че предоставянето на подобна информация може да попречи за предотвратяване на престъпление.

Ако искате да получите копие от личната Ви информация, моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за достъп до лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

Предоставянето на достъп до данните Ви е безплатно, но Община Белослав си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

  1. Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране или допълване на неверни или непълни Ваши лични данни. Не във всички случаи обаче ще сме в състояние да променим или премахнем дадена информация, но в този случай ще коригираме фактическите неточности. В някои случаи можем да регистрираме вашите коментари, за да покажем, че не сте съгласни с информацията, с която разполагаме. Макар че се опитваме да гарантираме, че всички лични данни, които съхраняваме за вас, са верни и точни, е възможно да има ситуации, в които информацията, която съхраняваме, вече да не е точна/актуална. Ако случаят е такъв, моля, свържете се с отдела, в който сте забелязали, че се съхраняват Ваши неточни лични данни, така че грешките/неточностите да бъдат коригирани. Моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за корекция на лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

  1. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен"):

Имате право да поискате да бъдат изтрити Ваши лични данни, въпреки че това Ваше право не е абсолютно. Ако данните Ви вече не са необходими за целта, за която са събрани, можете да поискате такива данни да бъдат изтрити. Община Белослав ще се стреми да се съобрази с молбата ви, но има ситуации, в които няма да можем да направим това, например в случаите, в които Общината е длъжна да съхранява или да обработва лични данни, за да спази законови изисквания.

Когато вашата лична информация е споделена с други институции, физически или юридически лица, ние ще направим всичко възможно, за да се уверим, че те също ще се съобразят с Вашето искане за изтриване на информацията.

Моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за изтриване на лични данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

 

  1. Право на ограничаване на обработването:

Вие имате право да поискате от Община Белослав да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, но това Ваше право не е абсолютно, а е съобразено със спазването на редица законови изисквания.

За да упражните това свое право, моля, попълнете и върнете формуляра за заявка за ограничаване на личните данни. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

 

  1. Право на възражение

В някои случаи вие можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни от Община Белослав. Когато е възможно, Общината ще се съобрази с молбата ви, но е възможно да има ситуации, в които няма да можем да направим това, например в случаите, в които Общината е длъжна да съхранява или обработва информация, за да спази законово изискване, или когато заличаването на тази информация може да доведе до възпрепятстване способността ни да ви предоставяме услуги. Правото на възражение се прилага само при ограничен брой случаи.

За да упражните това свое право, моля, попълнете и върнете формуляра за възражение. Ние ще се постараем да отговорим на Вашето заявление в разумен срок.

 

Промени в Декларацията за поверителност

 

Община Белослав Ви насърчава периодично да посещавате уеб сайта на Общината, да преглеждате настоящата Декларация, за да бъдете информирани как Общината защитава Вашите лични данни. Ние си запазваме правото периодично да актуализираме Декларацията за поверителност, за да можем своевременно да отразяваме промените в нашите услуги и да имаме обратна връзка с потребителите на административни и социални услуги, както и да се съобразим с евентуални законодателни промени в областта на личните данни. Ако настъпят съществени промени в Декларацията за поверителност или в начина, по който Община Белослав ще използва личните Ви данни, ще публикуваме новината за актуализираната Декларация за поверителност на уеб сайта на Община Белослав.

 Настоящата Декларация за поверителност е актуализирана през май 2018г.

Ако нямате достъп до компютър или принтер, а желаете да получите копие от актуалната Декларация за поверителност, моля, пишете ни на aдрес:

Община Белослав
ул."Цар Симеон Велики" № 23
9178, гр. Белослав

 


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта