Обществени поръчки

Дата на публикуване: 30.03.2013 13:38

Възлагане на обществени поръчки

04.03.2014год.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в т.ч., в гр. Белослав, в с. Страшимирово и в с. Езерово”
11.06.2013г.


Публична покана с предмет: „Изборна изпълнител за Организиране и провеждане на обученияна служителите от общинска администрация в Община Белослав” по проект „Замодерна и компетентна администрация в община Белослав”, Договор № А12-22-86/11.04.2013г по ОП „Административен капацитет, Приоритетнаос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна иефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”,съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.

Уникален номер на поканата в АОП- 9016455.Документи за изтегляне

-----------------------------------------------------------------------------------------


11.06.2013г.

Публична покана с предмет:Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнението на обект: Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав”.Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител, с професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за гарантиране законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

Уникален номер в АОП: 9016413

Документи за попълване
07.06.2013г.

Публична покана за възлагане на поръчка с предмет: „Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав”
Уникален номер на поръчката в АОП: 9016306


Документация

Количествена сметка

22.04.2013г.


Открита процедура по ЗОП с предмет „СМР по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44-о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»

Уникален номер в регистъра на АОП- 538223

05.04.2013г.

Условия и документи за попълване за участие в процедура за възлагане на услуга с предмет:

„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Инвестиция в енергийната ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в Община Белослав“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/45 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-09/2010/045”


28.03.2013г.

Възлагане на поръчка  с  предмет:  „Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  Община
Белослав, съобразно спецификацията в документацията"

Уникален номер на поръчката в АОП - 9013730


07.03.2013г.

Възлагане на консултантска услуга с предмет:

„Определяне на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор във връзка със строителството на следните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство”


Архив с необходимите документи


05.02.2013г.

Публична покана за обществена поръчка с номер 9011860 с предмет: "Доставка, чрез покупка на резервни части масла и консумативи необходими за функционирането на автомобилния парк на община Белослав."

Оферти и документи за попълване

Приложение08.01.2013г.

СЪОБЩЕНИЕ 


   Община Белослав, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Избор на изпълнител на строителството на следните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство” гр. Белослав финансирани по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”  , че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 11.01.2013 г.  от 09.30часа в заседателната зала на общинска администрация Белослав на адрес- гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23.


05.12.2012г.

«Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Белослав по самостоятелно обособени позиции» Обособена Позиция №1: A. „Застраховане на движимо и недвижимо имущество по приложен опис- Приложение №1, собственост на Община Белослав” B. „Обща Гражданска Отговорност при лимити – за едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева” Обособена Позиция №2: «Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Белослав, посочени и индивидуализирани в приложен списък по застраховки «Каско на МПС» - Приложение №2, «Гражданска отговорност на автомобилистите»-Приложение №3 и , «Злополука на местата в МПС»–Приложение №4 за 153 места при лимит 5 000 лева на място в превозните средства, собственост на Община Белослав.


Документи за попълване

Приложения

Уникален номер на поканата в РОП- Публични покани 9009737


29.10.2012г.

Публична покана по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет “Частичен ремонт вОДЗ “Първи юни” гр.Белослав, изнесена група в с.Страшимирово» .


Публична покана

Документи за изтегляне 1

Документи за изтегляне 2

Номер на поканата в регистъра на АОП- 9008041

25.10.2012г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

„Избор наизпълнител за строително монтажни работи на следните обекти: ПГ „Св. ДимитърСолунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирили Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство” гр.Белослав, финансирани по проект „Инвестиция в енергийната ефективност заосигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес вобщина Белослав” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО 001/1.1-09/2010,„Подкрепа за прилагане на мерки за енергиийна ефективност в общинскатаобразователна инфраструктура в градските агломерации” .


Уникален номер в регистъра на АОП: 00185-2012-0003


Тръжна документация СМР


25.09.2012г.

Покана, относно обществена поръчка за текущ ремонт

Документи за попълване 1

Документи за попълване 210.09.2012г.

Покана, относно поръчка за изграждане на част от уличнаврежа

Документи за попълване 1

Документи за попълване 2


30.08.2012г.

Покана, относно поръчка за изграждане на мост до площад"Белово"

Документи за попълване 1

Документи за попълване 2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оферта

Покана може да свалите от тук

Обществена поръчка с предмет: "Доставка на канцеларскиматериали и офис консумативи за нуждите на общинска администрациягр.Белослав"

Изтегляне на документи за попълване


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта