ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дата на публикуване: 04.03.2015 07:40

 


♦2020 година♦


1.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2020 година

 

2.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ – 2020 година


♦2019 година♦

1.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2019 година

2.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ – 2019 година


♦2018 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ 


♦2018 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ♦2017 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ
 


♦2017 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ

На 09.02.2016 г. в Конферентна зала на Община Белослав се проведе информационна среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Информационната среща се организира по инициатива на инж. Деян Иванов - Кмет на община Белослав и имаше за цел да запознае участниците в нея с промените в Методическите указания за изпълнение на Националната програма и изпълнението й на територията на общината.

На срещата присъстваха домоуправители на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за участие по Програмата.

На територията на общината допустими за участие са 18 (осемнадесет) многофамилни жилищни сгради, от които 11 (единадесет) на територията на гр. Белослав и 7 (седем) на територията на с. Езерово. Към момента има три сгради, които за които са проведени дейностите по обследване за енергийна ефективност и техническо обследване. Към момента е налично едно подадено Заявление на интерес и финансова помощ, което предстои да бъде разгледано и оценено от страна на Общинска администрация. 

В края на информационната среща, Кметът на община Белослав инж. Деян Иванов, призова жителите, които живеят в сгради, отговарящи на изискванията на Програмата да проявят инициатива и да подготвят изискващите се документи навреме и да подадат заявление за интерес и финансова помощ.

  

  
 

Презентация 1-09.02.2016г.

Презентация 2-09.02-2016г.

 

Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белослав

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е одобрена с Постановление на Министерски съвет от февруари 2015 г., като целта й е, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се постигне подобряване на жизнената среда на гражданите, живеещи в многофамилни жилищни сгради.

От стартирането на Програмата до настоящия момент в на територията на общината има регистрирани пет Сдружения на собственици, като с три от тях са подписани договори с Общината и респективно договори за целево финансиране с Българска банка за развитие и Областна администрация.

Многофамилните жилищни сгради на територията на общината, за които има подписани договори за финансиране по Националната програма са със следните административни адреси:

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 1 – сградата е с три входа, на пет етажа и с 45 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 5 – сградата е с три входа, на четири етажа и с 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 18 – сградата е с три входа, на пет етажа и с 45 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

За посочените по-горе три многофамилни жилищни сгради е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 , т. (1-5) и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е изготвен технически паспорт. Също така са изпълнени дейностите по обследване за енергийна ефективност, в следствие на което са предписани необходимите енергоспестяващи мерки, в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност.

В следствие на извършените обследвания и предписаните енергоспестяващи мерки, предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на работния проект, изпълнение на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор. За качественото изпълнение на строително-монтажните работи по мерките за енергийна ефективност,  ще бъде осигурен контрол чрез строителен надзор, инвеститорски контрол, както и технически лица от страна на Общината и Сдружението на собствениците.

През 2016 година се разширява обхвата на Националната програма, по отношение на сградите, които могат да участват за дейности по енергийна ефективност, като допустими за финансиране са и:

-  многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради),проектирани преди 26 април 1999г.

Сградите трябва да са с минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение и на повече от 3 етажа.

Имайки предвид промените в Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, общият брой на сградите на територията на община Белослав, които са допустими за участие е – осемнадесет. Единадесет от тях са в гр. Белослав, а седем – на територията на с. Езерово. 

 

На 09.02.2016 г. от 17:30 часа в Заседателна зала, сградата на Общинска администрация, Община Белослав организира информационна среща за представяне на промените в изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, на която ще бъдат поканени да участват представители на осемнадесетте допустими сгради. 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

  • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
  • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
В рамките на Националната програма  се предоставя финансова и организационна помощ на ЕС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.


09.12.2016г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с приключилите дейности по СМР в изпълнение на Договори за целево финансиране № ЕЕ 550/27.04.2015г., № ЕЕ 551/27.04.2015г. и № EE 990/22.06.2015г. по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, сключени между „Българска банка за развитие” АД, Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Варна и Община Белослав, отправяме настоящата покана към Вас за официално откриване на следните обекти:
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.1” ,
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.5,
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.18”,

което ще се състои на 12.12.2016г. от 09.00 часа /пред гаражите на блок 18/

Екипът от Общинска администрация – Белослав, ще бъдат щастливи да споделят това събитие с Вас! Очакваме Ви!


 
 
ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: НА САЙТА НА МРРБ - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

На заседание на Министерския съвет от 25.01.2017 г. беше гласувано постановление за изменение на ПМС18/2015 г за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
С новите промени се увеличава финансовия ресурс по Програмата до размера на 2 млрд. лева.

В тази връзка е изпратено писмо изх.№ 03-01-10/26.01.2017 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за възобновяване сключването на договори между общините и външните изпълнители и обявяване на нови обществени поръчки за дейности по Програмата след обнародване на новото ПМС.

Обръщаме Ви внимание на следното, че съгласно текста на новото ПМС трябва да спазвате следните условия:

1. Сключването на договори е възможно само при наличен финансов ресурс, за което потвърждение дава МРРБ. Реда за получаване на потвърждение за наличието на свободни средства по Програмата за всеки конкретен договор ще е предмет на отделна процедура за потвърждение от МРРБ. До края на седмицата същата ще бъде подробно разписана и потвърдена и ще Ви бъде изпратена по официален ред;
2. Откриването на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки трябва да става при условията на чл.114 от същия. Моля да направите необходимото за процедурите, които са в ход, но все още не е изтекъл срока за подаване на оферти да бъдат изменени и приведени в съответствие с чл.114;
3. Ще бъдат дадени указания към „Българска банка за развитие“АД за продължаване на сключването на анекси по вече сключените договори за целево финансиране до достигане на размера на разполагаемия финансов ресурс;
4. С промените в ПМС18/2015 г. се възлагат контролни функции на дирекция „Жилищна политика“ за извършване на документални проверки и проверки на място за финансиране на дейности по програмата. За реда и начина на извършване на проверките ще бъдете допълнително уведомени.

За допълнителни въпроси и разяснение по гореизложеното моля да се обръщате към Общинска администрация - Белослав.
Наименование Брой тегления
Forma_ZEE_ 2020.pdf 44 Изтегли
Forma_ZEVI_2020.pdf 63 Изтегли
  1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта