Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни-МКБППМН

Дата на публикуване: 02.03.2012 07:54
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

1. Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/ .

С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/;
 • Детски педагогически стаи;
 • Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати;
 • Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Дейността на МКБППМН, като структура е уредена с чл.10 от ЗБППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района, ограничаване и противодействие на общественоопасните прояви и превенция на насилието сред децата.

Целта на МКБППМН към община Белослав е изготвяне на ефективен и устойчив механизъм за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимости /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и престъпления/ сред подрастващите.

2. СЪСТАВ НА МКБППМН – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Съставът на Местната комисия при Община Белослав е определен със заповед № 816/ 20.11.2015г. на Кмета на Община Белослав, съгласно чл.6, ал.2 от ЗБППМН

Председател:инж. Светла Колева –зам. кмет на община Белослав

Зам.председател:Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт на община Белослав

Секретар: Теодора Георгиева

Членове на комисията:

Донка Монева - секретар на община Белослав

Дияна Колева - гл.специалист “ОКВО” в община Белослав

Мария Стефанова - соц. работник в ОЗД към Д-я „Социално подпомагане” - община Девня.

Пламен Панайотов - пол.инспектор към РУП Белослав – Аврен

Милена Костадинова - педагог в СОУ „Св. Св. Кирил и Метотий” гр. Белослав

Николай Симеонов - пом. директор СОУ „ Св.Св.Кирил и Метотий” гр.Белослав

Мария Анастасова - гл.експерт СФУК и СД към община Белослав

Борислав Младенов - инспектор ДПС – ІV РУ на МВР гр.Варна

Обществените възпитатели са орган на МКБППМН. Тяхната дейност е регламентирана с разпоредбите на чл.40-46 от ЗБППМН. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Белослав, работи с трима обществени възпитатели:
·Николай Симеонов- пом.директор в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Белослав
·Милена Костадинова - педагог в СОУ „Св.Св.Кирил и Методий” гр.Белослав
·Юлияна Семерджиева- педагог в ДГ „Щастливо детство” гр.Белослав 

3. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН

 • взаимодейства с всички институции на територията на района, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;
 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
 • налага възпитателни мерки по чл.13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на МКБППМН;
 • съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • консултира деца и семейства в риск;
 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;
 • упражнява контрол върху намиращите се на територията на района детски педагогически стаи и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • води всички документи съгласно номенклатурата на дела и изискванията на Закона за националния архивен фонд;
 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН и Националния статистически институт.

 4. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

·Конвенция за правата на детето

·Конституция на Република България

·Семеен кодекс

·Наказателен кодекс

·Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ЗБППМН/

·Закон за закрила на детето

·Закон за защита на домашното насилие

·Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

·Закон за борба с трафика на хора

·Закон за национален архивен фонд

·Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето

·Правилник за детските педагогически стаи

·Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и социално - педагогическите интернати

 

 1. Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни-МКБППМН - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта