Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни-МКБППМН

Дата на публикуване: 02.03.2012 07:54

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

 1. Воден от разбирането, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредилпревенцията и противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБппмн/ .

С този закон са регламентирани дейността и функциите на системата от:

 • Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
 • Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/;
 • Детски педагогически стаи;
 • Социално-педагогически интернати и Възпитателни училища-интернати;
 • Домове за временно настаняване на малолетни и непълнолетни.

Дейността на МКБППМН, като структура е уредена с чл.10 от ЗБППМН, като акцентът е поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната дейност на територията на района, ограничаване и противодействие на общественоопасните прояви и превенция на насилието сред децата.

Целта на МКБППМН към община Белослав е изготвяне на ефективен и устойчив механизъм за действие чрез реализиране на политика за превенция на зависимости /наркотици, тютюнопушене, употреба на алкохол/ и на други рискови фактори /асоциално поведение, вандализъм и престъпления/ сред подрастващите.

 1. СЪСТАВ НА МКБППМН – ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Съставът на Местната комисия при Община Белослав е определен със заповед № 76/ 15.02.2022г. на Кмета на Община Белослав, съгласно чл.6, ал.2 от ЗБППМН

Председател:инж. Светла Колева –зам. кмет на община Белослав

Зам.председател:Иванка Димитрова – гл.юрисконсулт на община Белослав

Секретар: Стилияна Петрова - юрисконсулт при община Белослав 

Членове на комисията:

Донка Монева - секретар на община Белослав

Мария Анастасова – гл.експерт ГРАО и СД

Борислав Младенов – инспектор ДПС IV РУ ОД МВР Варна

Мария Стефанова - соц. работник в ОЗД към Д-я „Социално подпомагане” - община Девня.

Николай Симеонов – обществен възпитател

Иванна Добрева – обществен възпитател

Илияна Николова – психолог към Консултативен кабинет

Даниил Михалев – юрисконсулт в община Белослав

Дияна Колева - гл.експерт “ОКВО” в община Белослав

Христо Христов – пол.инспектор в участък Белослав-Аврен при ІV РУ на МВР гр.Варна

 


Обществените възпитатели са орган на МКБППМН. Тяхната дейност е регламентирана с разпоредбите на чл.40-46 от ЗБППМН. В основата на тази дейност е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Белослав, работи с двама обществени възпитатели:
·Николай Симеонов- обществен възпитател
·Иванна Добрева - обществен възпитател

 1. ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА МКБППМН
 • взаимодейства с всички институции на територията на района, които имат пряко отношение към малолетните и непълнолетните извършители на противообществени прояви;
 • издирва малолетни и непълнолетни, които са извършили противообществени прояви или се нуждаят от помощ и взима мерки за тяхната социална защита и развитие;
 • разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от граждани;
 • налага възпитателни мерки по чл.13 и чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
 • ръководи и контролира дейността на обществените възпитатели;
 • поддържа връзка със специализираните заведения и се информира за развитието, поведението и проблемите на децата, настанени в тях от съда по предложение на МКБППМН;
 • съдейства на лицата, излезли от социално-педагогическите интернати, от възпитателните училища-интернати, от поправителните домове и приютите за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми;
 • консултира деца и семейства в риск;
 • изготвя програми за предотвратяване на извършване на противообществени прояви от децата;
 • оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват при възпитанието на децата;
 • взаимодейства с училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, методически ги подпомага и контролира тяхната дейност;
 • упражнява контрол върху намиращите се на територията на района детски педагогически стаи и върху дейността на настойниците и попечителите на малолетните и непълнолетните;
 • сезира специалните органи в случаите, когато са нарушени правата на децата от родителите и от други лица;
 • води всички документи съгласно номенклатурата на дела и изискванията на Закона за националния архивен фонд;
 • отчита ежегодно резултатите от дейността си пред ЦКБППМН и Националния статистически институт.
 1. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, ВЪРХУ КОИТО СЕ БАЗИРА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта