BG14MFOP001-4.052-0002 „Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“

Дата на публикуване: 30.03.2021 15:00

МИРГ - белфери Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езерПРОЕКТ:  „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС „БЕЛОСЛАВ“ ЗА ТРАНСПОРТ НА АВТОМОБИЛИ И ХОРА ПРЕЗ КАНАЛА МЕЖДУ БЕЛОСЛАВСКОТО И ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО“
ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.052-0002 „МИРГ ВБА МЯРКА 2.1.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНИЯ ПОТЕНЦИАЛ“ ОТ ПМДР 2014-2020 г.
АДБФП: № МДР-ИП-01-42/22.03.2021г. (ИСУН № BG14MFOP001-4.052-0002-C01
БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЧАЛНА И КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 22.03.2021 г. - 22.09.2022 г. /18 месеца/
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 92 000,00 лв., от които: 78 200, 00 лв.  - Европейско финансиране чрез ЕФМДР на ЕС и  13 800 , 00 лв. - национално съфинансиране от  държавния бюджет на Република България


ДОГОВОР № МДР-ИП-01-42 ОТ 22.03.2021 Г. ЗА ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН И АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР НА ФЕРИБОТЕН КОМПЛЕКС „БЕЛОСЛАВ“ ЗА ТРАНСПОРТ НА АВТОМОБИЛИ И ХОРА ПРЕЗ КАНАЛА МЕЖДУ БЕЛОСЛАВСКОТО И ВАРНЕНСКОТО ЕЗЕРО“ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.052-0002 „МИРГ ВБА МЯРКА 2.1.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНИЯ ПОТЕНЦИАЛ“ ОТ ПМДР 2014-2020 г.
 
Проектът решава въпросите по облагородяването на обществената зона и изграждането на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” в гр. Белослав, община Белослав. Описаните цели на проекта са в пряко съответствие с основната цел на Мярка 2.1.1 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, а именно да се насърчи социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ. Чрез реализацията му ще се допринесе за развитието на рибарската област, чрез подобряване средата на живот, като се използва, опазва и възстановява природния и демографски потенциал, ще допринесе и за подобряването и развитието на техническата инфраструктура, за дейности, свръзани с интегрирано използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на ЕЕ, опазване на околната среда и подобряване качеството на разтоварваните на сушата продукти, както и за безопасни условия на труд. Предвижда се да бъде изграден информационен и административен център на ФК „Белослав” в гр. Белослав, с цел предоставяне на административни и информационно-обслужващи дейности, свързани с представителите на дребномащабния риболов.
 
С уникалното си разположение на двата бряга на плавателния канал № 2 и Белославското езеро, Белослав е единствената община в България, в която вътрешната връзка между отделните части на града и общината се осъществява с фериботен транспорт. Това е единствената възможна директна транспортна връзка, която свързва двата бряга на Белославското езеро и осигурява придвижване на хора и автомобили между намиращия се северно от канала квартал и останалата част на общинския център. Поради това, транспортната линия е от изключително значение за цялата община, с ключови социално-икономически функции за развитието на територията на МИРГ. Връзката е важна и в икономическо отношение, тъй като съкращава разстоянието и времето за пътуване, без да се налага 35-километрова обиколка през съседните градове - Варна, Аксаково и Девня.
 
Цели на проекта:
Основната цел на проектното предложение е в пълно съответствие с основните цели на процедурата “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по ПМДР 2014-2020 г., а залегналите дейности ще спомогнат за постигане целите на Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от СВОМР на МИРГ В-Б-А, като съответно – чрез извършването на СМР ще се допринасе за подобряване на качеството на средата, и не на последно място ще бъде подобрен достъпът до обект, свързан с дейността на местните рибари, като същевременно ще се облагороди и зоната около новоизградения информацинен и административен център. Това ще подпомогне постигането на специфична цел на СВОМР: 2.1.“Развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот и утилизация на природния, културно-исторически и демографски потенциал“.
 
Специфични цели на проектното предложение и тяхното постигане:
- Подобряване физическата среда на общината, което да допринесе за развитието на сектор "Рибарство";
 - Подпомагане подобряването на достъпа до рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал, в частност територията на община Белослав като част от територията на МИРГ ВБА;
- Насърчаване социалното благополучие и икономическото развитие на територията на МИРГ. Цели се развитие на рибарската област, чрез подобряване средата на живот като се опазва и възстановява природния и демографски потенциал, развитие на техническата инфраструктура за дейности, свързани с дребномащабния риболов на местно ниво;
- Подобряване достъпа до обект, свързан с културния живот на представителите от сектора, популяризиране на "Синия растеж" и други.
Новоизградената инфраструктура, включваща и облагородяване зоната около нея, е изцяло в подкрепа на представителите на дребномащабния крайбрежен риболов от Белослав и съседни населени места. Рибарите минават редовно по пътя на ферибота, чрез своите лодки, за да достигнат до обособените места за риболов. Именно от новоизградения център, ще получават информация за предпоставки за опасност да отплават, информация за графика на едрогабаритните кораби, които минават през плавателен канал 2, за да достигнат Пристанище Варна - Запад. В информационния център регулярно ще бъдат организирани и провеждани изложби и културни мероприятия, с представителите на сектора и други целеви групи. Предвижда се да бъдат провеждани информационни събития, разяснителни кампании и дискусии на теми, свързани с дейности за интегрираното използване на морските ресурси - син растеж, опазване на околната среда и подобряване на качеството на разтоварваните на сушата продукти, свързани с дейността на местните рибари. Ще се използва и като наблюдателен инфо център, от експертен екип на ФК „Белослав“, чиято дейност ще бъде да подава он-лайн информация за лоши метеорологични условия, които възпрепятсват свободното придвижване на МФ Белослав и други плавателни съдове, придвижващи се през канала.
 
Целевите групи, към които е насочено успешното реализиране на настоящото проектно предложение са:
- жителите на гр. Белослав  – 7 483 жители;
- представители на рибарската общност на територията на МИРГ;
- Юридически лица – бизнес, местна власт, неправителствени организации, и др., упражняващи дейност в сектор „Рибарство“.
 
Резултат:
- Успешно изграден информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро“;
- Чрез подобряването на съществуващата инфраструктура ще се отговори на нуждата за подобряване на достъпа до рибарската инфраструктура и увеличаване на синия потенциал;
- Ще бъде подобрено предлагането на услуги в Сектор "Рибарство", извършвани в модерна и европейски изградена обществена зона;
- С реализацията на проекта се среща търсенето на добре изградена обществено-достъпна инфраструктура с предлагането на такава, която в същото време осигурява устойчива и екологична среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие в сектор "Рибарство";
- Реализацията на проекта ще допринесе за осигуряване равен достъп за лицата в неравностойно положение, както и за подобряване чистотата на въздуха в град Белослав чрез създаването на зелени площи.
 
Изграждането на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро е трайна инвестиция с продължително съществуване. След приключване на обекта, изграденият център ще функционира пълноценно. Поддръжката на постигнатите резултати ще се осъществява от общината, като ще се предвиждат средства от бюджета за поддръжка на обекта. Развитието на общинската икономика ще се повлияе благоприятно от изградения информационен и административен център и отличната локация на обекта, която е изключително благоприятна заради големия пътникопоток, използващ фериботната услуга.
 
Екологичен ефект от изпълнението на проекта ще дойде от подобряването на инфраструктурата в града и запазваме нормалното развитие на екосистемите в района на изграждането. Ще бъдат спазени принципите на равните възможности, както по отношение на целевите групи, така и по отношение на всички лица, ангажирани с изпълнението на проектните дейности и самите ползватели на изградения информационен и административен център.


www.eufunds.bg

Тази рубрика е създадена в рамките на Проект "Изграждане на информационен и административен център на Фериботен комплекс „Белослав” за транспорт на автомобили и хора през канала между Белославското и Варненското езеро", финансиран по АДБФП № МДР-ИП-01-42/22.03.2021 г. /BG14MFOP001-4.052-0002-C01/ по Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, (Район „Аспарухово“) -Белослав-Аксаково“, ”  по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г.  Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта