План за интегрирано развитие на община Белослав 2021 - 2027 /ПИРО/

Дата на публикуване: 12.10.2020 00:00


21.04.2022год. 
 /публикуван на 20.08.2021 г./

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Белослав представя на вниманието на заинтересованите лица, РЕШЕНИЕ № ВА-66/ЕО/2021г. за преценяване необходимостта от извършване на ЕО на „План за интегрирано развитие на Община Белослав 2021-2027“

 

Документът е достъпен за периода от 21.08.2021г-03.09.2021г.

 За изтегляне от тук !. 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ

 


Решение № 216 от Протокол № 17/08.04.2021 г. на Общински съвет - община Белослав за приемане План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г. /ПИРО 2021-2027/ г. /Публикувано на 09.04.2021 г. / 

1. План за интегрирано развитие на община Белослав за периода 2021-2027 г. /ПИРО 2021-2027/
- Приложение № 1 - Мерки в програмата за реализация
- Приложение № 1А - Индикативен списък на важни, за община Белослав, проекти
- Приложение № 2 - Индикативна финансова таблица
- Приложение № 3 - Матрица на индикаторите


2. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ  за подготовка, разработване, изпълнение и отчитане на ПИРО Белослав 2021-2027 г. Обществено обсъждане на проект на ПИРО 2021-2027 г. в Община Белослав - /Публикувано на 15.03.2021 г. /

 

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект на План за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Белослав е изготвила ПРОЕКТна План за интегрирано развитие на Община Белослав за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата на Общината за публично обсъждане в срок до 28.03.2021г. 

Проектът на План за интегрирано развитие на община Белослав за периода 2021-2027 г. е в приложения файл към настоящата Покана – обявление.
 

В своята същност Планът за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически документ и е важен инструмент за управлението на общината през следващите 7 (седем) години. Пространственият обхват на ПИРО включва цялата територия на Общината. Той осигурява пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на Община Белослав. 

ПИРО е със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада със следващия програмен период на ЕС – до края на 2027 година.

Основната цел на ПИРО Белослав е да предложи обща рамка и последователност от конкретни действия за устойчиво и интегрирано развитие на местно ниво, обединени в конкретна програма за действие.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 от ППЗРР, всички заинтересовани лица могат да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект на ПИРО до 28.03.2021г. на ел. поща на Община Белослав: obshtina_beloslav@beloslav.org и на Адрес за кореспонденция: гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23. 


Общественото обсъждане на ПИРО се провежда неприсъствено, в електронна среда, поради усложнената епидемиологична обстановка в страната.

Водещ принцип при разработването на Плана е партньорството със заинтересованите страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на Общината.

В тази връзка Общинска администрация Белослав отправя настоящата покана-обявление за обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

 
1. План за интегрирано развитие на община Белослав за периода 2021-2027 г. /ПИРО 2021-2027/
- Приложение № 1 - Мерки в програмата за реализация
- Приложение № 1А - Индикативен списък на важни, за община Белослав, проекти
- Приложение № 2 - Индикативна финансова таблица
- Приложение № 3 - Матрица на индикаторите


2. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ  за подготовка, разработване, изпълнение и отчитане на ПИРО Белослав 2021-2027 г.


Общинска администрация – Белослав 

 


Доклад от проведено анкетно проучване сред обществеността във връзка с разработване на Плана за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г.


Публикация от 15.01.2021

Анкетно проучване за разработване на План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027


Настоящото анкетиране е във връзка с разработването на "План за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г." (ПИРО).
С настоящата Анкета се цели проучване на актуалните икономически, социални, инфраструктурни проблеми в община Белослав и за нагласите на жителите на общината за нейното бъдещо развитие.
Участието на гражданите, бизнеса и организациите, работещи на територията на общината ще осигури възможност за качествено планиране на приоритетни действия, които да бъдат предвидени за финансиране в рамките на ресурсните източници в периода 2021-2027 г. – публични (национални и европейски средства), местни и частни финансови ресурси.
Информацията, събрана с настоящия въпросник ще бъде използвана само и единствено при разработването на Плана за интегрирано развитие на община Белослав 2021-2027 г. 

Можете да достъпите, въпросника на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdruVF7i7-fwZuNVGwzQTF0YqAZ7dabKyGF-ZrrTNMuWPUcjg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
Предварително благодарим за Вашето участие!

Общинска администрация - Белослав 
Публикация от 31.08.2020

Община Белослав стартира дейностите по подготовката на План за интегрирано развитие на община (ПИРО) – Белослав, за периода 2021 – 2027 г. Подготовката му ще следва методическите указания изготвени, съгласно чл. 17, т. 9 от Закона за регионално развитие (ЗРР).

Във връзка с това основно изискване по отношение на ПИРО за периода 2021-2027 г. е прилагането на интегриран подход на развитие, т.е. подход на тясна координация на различните публични политики на базата на местните специфики.

ПИРО се изработва за цялата територия на община Белослав, като могат да се определят зони за прилагане на интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните нужди и за подкрепа на потенциалите за развитие и на възможностите за коопериране със съседни общини.

Със своя заповед, Кметът на Община Белослав, определя работна група, която отговаря за подготовката, изготвянето и одобряването на плана. Работната група следва да провежда редовни заседания за вземане на решения, планиране на конкретни дейности и събиране на изходни данни.

Община Белослав ще осигурява достъп до информация на всички заинтересовани страни и граждани относно работата на Работната група, както и целия процес по подготовка и одобряване на ПИРО. Това ще става чрез публикуване на съобщения, анкети и др., на интернет страницата на Община Белослав www.beloslav.org в специално създадената за целта секция, намираща се в горния ляв ъгъл на екрана.

Екипът на общината ще осигури прозрачност и информация относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и се надяваме да мотивираме обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на ПИРО.

Надяваме  се на едно ползотворно сътрудничество и активно участие на обществеността.

Общинска администрация - Белослав


Заповед № 591 от 28.08.2020 г. на кмета на Община Белослав за сформиране на работна група, отговорна за подготовката, изготвянето и одобряването на "План за интегрирано развитие на Община Белослав за периода 2021 - 2027 г. 
Наименование Брой тегления
решение и доклад пиро.pdf 48 Изтегли
РЕШЕНИЕ ОВОС_ПИРО.pdf 58 Изтегли
PIRO_Beloslav_2021-2027_dopqlnen_PURB_OVOS.pdf 97 Изтегли
РЕШЕНИЕ 216 ПИРО_OBS BELOSLAV.pdf 105 Изтегли
Протокол от обявен обществен достъп.pdf 92 Изтегли
Справка за предложения и становища.pdf 101 Изтегли
Приложение 1 - Мерки в програмата за реализация_rev 18.pdf 90 Изтегли
Приложение 3 - Матрица на индикаторите_rev 22.pdf 133 Изтегли
Приложение 2 - Индикативна финансова таблица_RDTrev 18.pdf 106 Изтегли
Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проектни идеи_rev 18.pdf 125 Изтегли
PIRO_Beloslav_2021-2027_actual rev_23.pdf 165 Изтегли
Заповед_комисия_опр.работна група_ПИРО.pdf 125 Изтегли
DOKLAD_ anketno prouchvane_Beloslav_rev 17.pdf 172 Изтегли
Komunikacionna strategia.pdf 177 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта