11-03-2015

Дата на публикуване: 10.03.2015 22:00
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав  две обособени позиции: обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”
Обявление - http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653478&newver=2
Решение- http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=653481&newver=2
Документация: Изтеглете от тук

14.04.2015год.
Протокол от 14.04.2015год.

22.04.2015год.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет„Доставка на закуски и хранителни продукти за нуждите на детските градини и детска млечна кухня на територията на община Белослав по две обособени позиции:
обособена позиция 1:”Доставка на закуски и хранителни продукти” и
обособена позиция 2: „Доставка на преработени плодове и зеленчуци”
с уникален номер в Регистър на обществените поръчки 00185-2015-0003 обявява, че ценовите оферти на участника ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 27.04.2015 г. (понеделник) от 13:30 часа в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. "Цар Симеон Велики” №23, Заседателна зала.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Иванка Димитрова
Гл.юрисконсулт и председател на комисията

27.04.2015год
Доклад
Решение за класиране
 
08.05.2015г.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта