Съобщения и обявления

 

♦18.02.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

В изпъленние на чл. 49, ал. 3от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и Заповед № РД-18-67 от 30.01.2020 г. на Изпълнителния директор на АГКК, УВЕДОМЯВАМЕ заинтересованите страни, че са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизираната територия на землището на с. Разделна, община Белослав, обл. Варна.  

Изтегли Уведомление
 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 724 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  застрояване / ПУП- ПЗ на ПИ 27125.17.26 по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на земеделска земя от НТП“Нива“ за „Производствено-складови дейности“,    по сините и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект. 

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че   със  заповед № 725 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община е одобрен Подробен устройствен план – план за  застрояване / ПУП-ПР на УПИ ХХХI- 348,349 и XXXV-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с образуването на нови УПИ ХХХVI-348,349 и  XXXVII-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,    по сините, зелени  и червени линии и надписи в приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на  обжалване  в 14 дневен срок от датата на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с решение № 4 от протокол № 11/03.10.2019 год.   

 на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, Експертния съвет по устройство на територията  приема изготвения   ПУП- ПЗ на ПИ  27125.35.49 по КККР на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска във връзка смяна предназначението от НТП „земеделска земя-лозе“ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

В 14 дневен срок от съобщението  по чл. 128,ал.3  от ЗУТ,   заинтересуваните  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искане по проекта  за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦04.10.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 726 от 04.10.2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на  ПУП-ПР на ПИ 03719.503.3335 по КККР гр.Белослав общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ  VII-1137 в кв.75 по регулационния план на гр.Белослав ,като същия  да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови актове, касаещи устройство на територията.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ, същата не подлежи на оспорване.

 


♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с решение № 629 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 03719.202.50, м-ст „Манастира“ по КККР на гр.Белослав,Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“земеделска земя-нива“ за „Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция“
♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с решение № 630 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.5 по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“друг вид земеделска земя“ за „Жилищно строителство, производствени и обществено обслужващи дейности“♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с решение № 631 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.20.5 по КККР на сЕзерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“  земеделска земя“ за „Изграждане на промишлени сгради за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“


♦27.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с решение № 632 от протокол № 51/12.09.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.18 по КККР на сЕзерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“  земеделска земя-нива“ за „Складови дейности“

 


♦02.09.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ с решение № 5 от протокол № 10 от 29.08.2019 год. на ЕСУТ е  одобрен и обявен ПУП-ПР на УПИ ХХХI 348,349  XXXV-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово с образуването на нови УПИ ХХХVI 348,349  XXXVII-347 в кв. 23 по регулационния план на с.Езерово.

Проектът е изложен в стая №204 в сградата на Община Белослав.

В 14 дневен срок от съобщението  по чл. 128,ал.3  от ЗУТ,   заинтересуваните  лица могат да направят писмени възражения, предложения и искане по проекта  за подробен устройствен план до общинската администрация.


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че с решение № 607 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- ПП за обект:“Външни връзки на завод в ПИ 61741.18.17/стар №ПИ000168/по КККР с.Разделна,община Белослав и складова база в ПИ 61741.19.12/стар  № ПИ000082/по КККР с.Разделна,община Белослав-Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна,община Белослав“.

Подробният  устройствен план е неразделна част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива за строеж:“Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна, обшина Белослав“.


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че с решение № 608 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав дава предварително писменно съгласие на „Олива“АД за проектиране на линеен обект:“Външни връзки на завод в ПИ 61741.18.17/стар №ПИ000168/по КККР с.Разделна,община Белослав и складова база в ПИ 61741.19.12/стар  № ПИ000082/по КККР с.Разделна,община Белослав-Изграждане на канализационен колектор за отвеждане и заустване на смесен поток отпадъчни води/охлаждащи и дъждовни от паркинг към административна сграда/в р.Девненска от ПИ 61741.18.17 по КККР с.Разделна, община Белослав“ за преминаване  през засегнати от трасето имоти общинска собственост; ПИ61741.18.13- полски път с дължина 9.30 м.л. с площ на ограничение 0.056 дка.

 


♦22.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с решение № 609 от протокол № 49 от 11.07.209 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- ПП/Подробен устройствен план - парцеларен план/ за обект:“Изграждане на пътна връзка от съществуващ път с идентификатор 27125.32.43 до ПИ 27125.503.27-пристанище за обществен транспорт с регионално значение“ТЕЦ- ЕЗЕРОВО ВАРНА“по КККР с.Езерово, община Белослав с нов мост-надлез над ж.п.линията Варна-София в землището на с. Езерово, община Белослав.

 


♦09.07.2019г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № РД -18-7706-104/04.04.2018г. и заповед № РД -19-7706-119/02.07.2019г. на Стоян Пасев – Областен управител на област с административен център Варна е одобрено задание  и  дадено разрешение за  изработване на проект за ПУП-ПП на линеен обект „Участък от магистрален водопровод „Девня-Варна” II-ри етап, ПС Чуката – с. Припек”, на територията на Община Белослав, Община Аксаково и Община Девня.

 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване 


♦28.06.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №426/2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание  и  дадено разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 03729.503.3297 КККР.Белослав,/УПИ ХХIII“Магазини“ кв. 63 по регулационния план на гр.Белослав и преотреждането му за „Производство на РVC дограма „

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване 


♦28.06.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №427/2019 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и  дадено разрешение за  изработване на ПУП-ПР на ПИ 27125.501.347; ПИ 27125.501.348;ПИ 27125.501.349;УПИ ХХХV-347 кв.23 и УПИ ХХХV|-348,349 кв.23 по регулационния план с.Езерово, общ.Белослав   

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 599 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав е одобрено задание и дадено разрешение за  изработване на ПУП- ПП за  линеен обект :”Ново външно ел.захранване  на ГРС Страшимирово към обект:”ГРС-Страшимирово на територията на с.Страшимирово, общ.Белослав.

На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване


♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 600 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав е дадено  предварително писмено съгласие на “Булгартрансгаз”ЕАД, за преминаване през засегнати от трасето общинска собственост: ПИ 69763.28.3-за местен път с дължина на трасето 20.28 м.л., ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 12.12 м.л., ПИ 69763.501.449, ул:”Стефан Караджа”с.Страшимирово, с дължина на трасето-33,17 м.л и ПИ 69763.501.450, ул:”Цар Асен “ с.Страшимирово с дължина на трасето 19.20 м.л. или общо 84.77 м.л. и имоти  общинска собственост по КККР Страшимирово, Община Белослав, попадащи в сервитутна зона; ПИ69763.28.1-„за друг вид земеделска земя „с площ на ограничение 0.012 кв.м..;ПИ 69763.28.3-за местен път, с площ на ограничение 0.040 кв.м.; ПИ 69763.501.449-, ул”Стефан Караджа” с.Страшимирово с площ на ограничение-0.150 кв.м. и ПИ 69763.501.450-ул:”Цар Асен”с.Страшимирово, с площ на ограничение -0.054 кв.м., или обща площ на ограничение -0.256 кв.м и имоти общинска собственост, попадащи в сервитут на съществуващ газопровод; ПИ 69763.28.5-за полски път.


♦29.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава , че с Решение № 601 от протокол № 48/16.05.2019 год. на Общински съвет Белослав в качеството си на собственик на улици-публична общинска собственост, дава съгласие за изменение на част от регулационния план на гр.Белослав, Община Белослав в обхвата от О.т 63 до О.Т-1043, попадащи в ПИ 03719.501.6003-за улица , по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, област Варна.♦09.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава,  че със заповед №300/07.05.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.38.15 по КККР с.Езерово, във връзка смяна предназначението от”Стопански двор” за “Складова промишлена дейност”

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи  на оспорване.


♦09.05.2019 г. ♦ СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава,  че със заповед №299/07.05.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПР на ПИ /УПИ  ХХІІ-1376 кв.85 и разделянето на три нови УПИ: УПИ ХХІІІ-1376-с нов проектен № 6194; УПИХХІV-1376 с нов проектен № 6193 и ХХV-1376 с нов проектен № 6192 кв.85 по регулационния план на гр.Белослав,скица проект № 15-193963-06.03.2019год. и удостоверение за приемане на проект за изменение  на кадастралната карта и кадастралните регистри № 25-49874-06.03.2019 за  обект: №03719.504.6192; 03719.504.6193; 03719.504.6194;  на СГКК-Вар 

 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


♦10.04.2019 г. ♦ 

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЗЛВАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА СОБСТВЕНОСТ НА „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД, НАХОДЯЩА СЕ В С.ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание Заповед № 229/10.04.2019 г. на кмета на община Белослав, във връзка със сключен договор за заем за послужване между „ТЕЦ ВАРНА“ ЕАД и Община Белослав, с който „ТЕЦ BAPHA“ ЕАД предоставя на Община Белослав за временно и безвъзмездно ползване на помещения, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ кани всички заинтересовани лица да представят заявления за ползване на помещенията за извършване на медицински дейности и услуги, включително за стоматологични кабинети, както и за откриване на аптека.

Желаещите да ползват помещенията, следва да представят:→ Изтегли Покана  от ТУК 
→ Изтегли образци  към Заявление за ползане от ТУК  


♦28.03.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Препис извлечение от ПРОТОКОЛ № 46/21.03.2019 г. за Решение 570 относно Одобряване на задание за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 03719.202.51, м-ст „Манастира” по КККР на гр. Белослав, община Белослав, обл. Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя – нива”, за „Стопански сгради и съоръжения за съхранение на земеделска продукция”. 

Изтегли от Тук. 

Отчет - компенсации - 2018

♦06.02.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения    ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VІ ”Производствени и складови дейности”-кв.121 /ПИ 03719.502.6221; по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ VІІ ”Производствена и складови дейности” кв.121/ПИ 03719.502.3156; по КККР на гр.Белослав, община Белослав /УПИ VІІІ”Производствена и складова база  за производство на екологична течност  за борба с пожарите  и пълнене на пожарогасители по КККР на гр.Белослав, община Белослав и преотреждането  им за”Производствени и складови дейности”/ . 
 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 

♦06.02.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,
  че със заповед № 65/05.02.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ II-316, кв.30 по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /, във връзка с преотреждането му от „Жилищно строителство“ за „Обществено-обслужващи и безвредни производствени дейности“ със запазването на съществуващите сгради в досегашния обем и височина.  
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
 
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПРЗ за ПИ 27125.30.89 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, за промяна отреждането на имота от „Предимно производствена зона“ за „Производствена зона за безвредни и складови дейности“ .
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация. 

♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че със заповед № 40/21.01.2019 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил   задание и допуснал  изработването на  ПУП-ПР на УПИ XXII-1376 / ПИ 03719.504.1376 /, кв.85 по регулационният план на гр.Белослав, община Белослав, във връзка с разделяне на парцела по взаимно съгласие на три новообразувани парцели за жилищно строителство.
На основание чл.124б,ал.4 ог ЗУТ, настояшата заповед не подлежи на оспорване. 

♦24.01.2019 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР на гр.Белослав, община Белослав / УПИ II-316, кв.30 по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /, във връзка с преотреждането му от „Жилищно строителство“ за „Обществено-обслужващи и безвредни производствени дейности“ със запазването на съществуващите сгради в досегашния обем и височина
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ

 

гр.София 1125, бул."Драган Цанков" 35

тел.: 02/ 807 30 30,  факс: 02/ 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

______________________________________________

 

КОМИСИЯ  ЗА  ЗАЩИТА

ОТ  ДИСКРИМИНАЦИЯ 

 CОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

СОММISSION  FOR  PROTECTION AGAINST  DISCRIMINATION

 

35, Dragan Tsankov Str. ; 1125 Sofia, BULGARIA

phone: +359 2 807 30 30,  fax: +359 2 870 84 48

e-mail: kzd@kzd.bg

_____________________________________________________

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 21.01.2019 г.

 Община Белослав, уведомява своите граждани,  че на 25.01.2019г.   от 13.00 – 15.00 часа в Общината – заседателна зала,   ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния    представител на Комисията за защита от дискриминацията.
 Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани  на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на   какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина  за неравенство, привилегии или каквито и да   било други прояви на нетолерантност. За постигането на тази нелека задача са необходими усилията на цялото гражданско общество.
 Регионалният представител на Комисията консултира хората срещу които се проявява дискриминация и се нарушават техните граждански права  и им оказва методическа помощ при подаване  жалба, ако това е необходимо.

 
Орлин Кисьов

/Регионален представител на КЗД- Варна/
Тел. 052/600764
GSM: 0876264473


♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 898/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ VІ”Производствени и складови дейности”-кв.121/ПИ 03719.502.6221; УПИ VІІ”Производствена и складови дейности” кв.121/ ПИ 03719.502.3156; УПИ VІІІ”Производствена и складова база  за производство на екологична течност  за борба с пожарите  и пълнене на пожарогасители”.

На основание чл.124 б,ал.4 от ЗУ, заповедта не подлежи на оспорване.


♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 897/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил  ПУП-ПЗ за ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Нива”   за “Станция за компресиран  природен газ, сервиз, административна сграда и склад “ 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.  

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчванетои по реда на чл. 215 ,ал.1 от ЗУТ 

♦12.12.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Община Белослав съобщава,  че  със  заповед № 899/06.12.2018 год. Кмета на Община Белослав  е одобрил   /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.501.308 по КККР с.Езерово, Община Белослав, /УПИ ІІ-кв.31 по регулационния план ан с.Езерово/във връзка промяна  отреждането на имота от “Жилищно строителство” за Жилищно строителство,обществено-обслужващи и производствени дейности”.          
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.  
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчванетои по реда на чл. 215 ,ал.1 от ЗУТ

♦29.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание заповед №  875/28.11.2018г. на Кмета на  Община Белослав
О Б Я В Я В А
 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ на 12.12.2018г. от 11,00 часа в Заседателната зала на Община Белослав за отдаване под наем на помещения, представляващи части от сгради на учебни заведения на територията на Община Белослав - публична общинска собственост, както следва:
- спортна сграда с площ 246 кв.м, база на ПГ „Свети Димитър Солунски” гр.Белослав, с идентификатор 03719.501.284.6 по КККР на гр.Белослав, ул.”Стефан Стамболов” № 8;
- помещение, с полезна използваема площ 44,64 кв.м., находящо се на втори етаж в сградата на ДГ „Калина Малина” гр.Белослав, с идентификатор 03719.501.3534.1 по КККР на гр.Белослав, ул.”Арда” № 2.
 Цена на тръжната документация-12,00 лв., с включен ДДС.Тръжната документация се закупува на касата на ЦИОУ при Община Белослав в срок до 15,00 ч. на 11.12.2018 г. Тръжните документи се подават в „Общо деловодство” при Община Белослав в срок до 17,00 ч. на 11.12.2018 г. Депозитът за участие в търга се внася в срок до 16,00ч. на 11.12.2018г. Оглед на помещенията - всеки работен ден от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. с директора на съответното учебно заведение, в което то се намира до 11.12.2018г.
Изисквания за участие: Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДПК към държавата и към община Белослав.За информация :тел. 05112/35-48Лице за контакт: Пенка Иванова – мл. експерт в Дирекция „ОСТСУ”


♦27.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
1.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 512 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план-парцеларен план /  ПУП-ПЗ/ на ПИ 03719.697.12 по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, във връзка смяна предназначението на имота от НТП”Друг вид земеделска земя” за “Терен за заравяне на странични животински продукти и продукти, получени от тях на специфично рискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС”
 
2.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 513 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.36.6 по КККР с.Езерово, Община Белосав,местност “Пътека тала”, във връзка смяна предназначението от НТП”Лозе” за “Складови,офисни и жилищни сгради”
 
3.Община Белослав съобщава,  че  с решение № 514 от Протокол № 41/15.11.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на  Подробен устройствен план- ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.26 по КККР на с.Езерово,във връзка смяна предназначението от НТП”Нива” за “Производствено-складови дейности”, при  спазване   следните показатели за зона, предимно производствена; плътност на застрояване максимум 80%, Кинт максимум 2,5, плътност на озеленяване минимум 20% .♦16.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 832/13.11.2018 год., Кмета на Община Белослав е одобрил,Подробен устройствен план ПУП–ПРЗ на ПИ 27125.504.10”За кораборемонтна дейност” по КККР с.Езерово,общ.Белослав, обл.Варненска/одобрен със заповед 238/05.04.2018 год/представляващ актуализация на ПУП-ПРЗ одобрен със заповед 518/27.07.2006 год/ за разделянето на същия на два нови УПИ 27125.504.157 с отреждане”Кораборемонт и корабостроене” и УПИ УПИ 27125.504.158 с отреждане”Кораборемонт и корабостроене” съгласно приложения проект ”
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон
Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

2. Община Белослав съобщава, че със заповед № 833/13.11.2018
год., Кмета на Община Белослав е одобрил, Подробен устройствен план ПУП-ПР на в обхвата на УПИ ХІV-162”Жилищно строителство” в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав/ПИ 03719.501.162 по КККР
гр.Белослав / и УПИ ХІІІ-163,164 “За жилищно строителство” в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав/ПИ03719.501.163,164 по КККР гр.Белослав,заличаването на същите и образуването на нови УПИ ХХІ-
163,164 кв.11 и ХХІІ-162 в кв.11 по регулационния план на гр.Белослав ,Община Белослав, съгласно приложения проект ”
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 
ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, 
ал.1 от ЗУТ.
3.Община Белослав съобщава, че със заповед №831/13.11.2018год. на Кмета на Община Белослав 
е одобрено скица-предложение и задание за изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 03719.503.316 по КККР Белослав,/УПИ ІІ-316 в кв.30 по регулационния план на гр.Белослав/във връзка преотреждането му от “Жилищно строителство” за “За обществено обслужващи дейности и безвредни производствени дейности”
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

♦05.11.2018 г. ♦  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

1.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ за ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Нива” с отреждането на същия за “Станция за компресиран  природен газ, сервиз, административна сграда и склад. “
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
2.Община Белослав съобщава,  че със заповед № 784/30.10.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-- ПУП-ПР на ПИ с идент. 27125.501.406/КККР с.Езерово/ кв.5 и изменение на улична регулация на част от ул."Клокотница" в обхвата на О.К.51 до О.К.43 и на част от ул."Енергетик" в обхвата на О.К.43 до О.К.42 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от ЗУТ, състоящ се от следните части:
  • ПУП-ПР на ПИ с идент. 27125.501.406, кв.5 и изменение на улична регулация на част от ул."Клокотница" в обхвата на О.К.51 до О.К.43 и на част от ул."Енергетик" в обхвата на О.К.43 до О.К.42 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав.
  • Инвестиционен проект за обект: „Изграждане на зона за отдих и детска площадка в УПИ XIX-406 – „за обществено-обслужващи дейности“, кв.5 по Регулационния план на с.Езерово, община Белослав“.
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.
 3.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.501.308 по КККР с.Езерово, Община Белослав, във връзка промяна на отреждането на имота от “Жилищно строителство” за Жилищно строителство, обществено-обслужващи и производствени дейности”,съгласно приложения  проект.  
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
 4.Община Белослав съобщава,  че със заповед № 787/30.10.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил, Подробен устройствен план-ПУП-ПРЗ на ПИ  27125. 12.11. КККР с.Езерово, местност “Куртмъанлък”, Община Белослав  за изграждане на “База за поддръжка и сервиз на лекотоварна  и тежкотоварна  транспортна  техника “, във връзка   смяна предназначението  от  НТП”Нива” за “База за поддръжка и сервиз на лекотоварна  и тежкотоварна  транспортна  техника“,   местност “Куртмъанлък, Община.        
 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

 
♦25.10.2018 г. ♦ 


ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТИзбор на финансова или кредитна институция за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на следните проекти – „Изграждане и рехабилитация на уличната мрежа на територията на община Белослав, както следва: гр. Белослав- ул. „Крайбрежна” (о.к. 453 – о.к.556), ул. „Стадиона” (о.к. 456 – о.к.1093) ул. „Чайка”, ул. „Дръзки”, ул. „Черно море”, ул. „Капитан Петко войвода”, ул. „Трети март” (о.к. 456 – о.к.610), ул. „Димитър Ватев” (о.к. 563 – о.к.528), ул. „Бельов” (о.к. 1005 – о.к. 1004), ул. „Райна Княгиня” (о.к. 12 – о.к. 1006), ул. „Клокотница”, ул. „6-ти септември”, ул. „Арда” (о.к. 17 – ул. „Акации”), с. Страшимирово – ул. „Надежда” (о.к. 47 – о.к.57), с. Езерово – ул. „Черно море” (о.к. 14 – ул. „Преслав”), „Модернизация на материално- техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание- 1926г.” – гр. Белослав” и рефинансиране на съществуващ дълг към „Инвестбанк” АД”. 


- ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА БАНКОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ - Изтегли от тук
- ЗАПОВЕД НА КМЕТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА/КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ: Изтегли от тук
- ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ  - Изтегли от тук
- БАЛАНС ЗА 2015 година - Изтегли от тук
- Образци и документи за участие в процедурата: Изтегли от тук
- ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ - Изтегли от тук
- ПРОТОКОЛ № 1 ОТ КОМИСИЯ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук 

- ДОКЛАД ОТ КОМИСИЯ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук ;
- ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ (качено на 15.11.2018 г.) - Изтегли от тук 


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
1. Община Белослав съобщава,  че  с решение № 494 от Протокол № 40/20.09.2018 год.   Общински съвет-Белослав е одобрил   Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП /на   обект:”Изграждане на  пътна връзка за ПИ 03719.148.42 в местност “Пещерите” по КККР на гр.Белослав,Община Белослав на път ІІІ-9004 при км.14+364 вляво”.
Решението подбежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и 4  от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в “Държавен вестник” пред Административен съд-Варна.  


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е  
  

2. Община Белослав съобщава, че с решение №493/ от Протокол № 40/20.09.2018 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработване на   Подподробен устройствен план-План за застрояване/ПЗ/ на ПИ 27125.35.19 по КККР с.Езерово ,Община Белослав, обл.Варненска , във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване””земеделска земя-лозе”за”Жилищно строителство”при спазване на следните показатели за зона”ЖМ”-плътност на застрояване –макс25%,Кинт-мак.0.6,плътност на озеленяване –мин.60%,височина –до 7 м.кота корниз,етажност-до 2 етажа.
   На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

 


♦03.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е  

3.Община Белослав съобщава,  че с решение №495/ от Протокол № 40/20.09.2018 год.   Общински съвет-Белослав е дал предварително писмено съгласие  на “ТЕЦ-Варна”, за утвърждаване на трасе за проектиране на лиеен обект-“Изграждане на пътна връзка от републикански път ІІІ-2008/Варна-Белослав-Девня/до северозападния портал на Пристанища”ТЕЦ-Езерово-Варна” с нов мост-надлез над ж.п.линията Варна –София в землището на с.Езерово,Община Белослав” попадащ в имот  публична общинска собственост ПИ 27125.502.129 по КККР на с.Езерово, община Белослав с предназначение на територията-земеделска земя, с начин на трайно ползване-за пасище, с дължина на трасето 614.65 м.л. и площ 4320.00 м2 по реда на чл.29,ал.1 от ЗОЗЗ.  
♦01.10.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, съобщава, че е изготвен 
  1. ПУП-Парцеларен план на линеен обект:”Участък от магистрален водопровод “Девна-Варна”ІІ етап.ПС Чуката–с.Припек”на територията на Община Белослав и Община Аксаково,област Варна.
Пректът е изложен в Общинската администрация, Дирекция ОС и ТСУ”, ет.2, стая № 204.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта в Центъра за информация и общински услуги  при общинската администрация.

♦14.09.2018 г. ♦

Графици за движение на влаковете за периода 2018/2019 г. за ЖП гари и спирки  на територията на община Белослав.
(Разписание за движение на влаковете влиза в сила от 09.12.2018 г. и е с период на действие до 14.12.2019 г.)

•График - гр. Белослав /Изтеги от тук/
•График - с. Езерово /Изтеги от тук/
•График - с. Страшимирово /Изтеги от тук/
•График - с. Разделна /Изтеги от тук/

♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 473 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на  ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.35 КККР с.Страшимирово във връзка смяна предназначение от НТП”Земеделска земя -Друг вид земеделска земя”с отреждане за “Жилищно строителство”  

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 474 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на  ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.36 КККР с.Страшимирово във връзка смяна предназначение от НТП”Земеделска земя -Друг вид земеделска земя”с отреждане за “Жилищно строителство”

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 475 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав е  приел задание и допуснал изработване на ПУП-ПРЗ обхващащ;

  • ПИ 03719.202.39/получен от обединяването на стар номер ПИ 202033, за който има одобрен ПУП-ПРЗ за УПИ 202033”Промишлено строителство-разширение на складова складова база за пропан-бутан и ЛТЗ”, одобрен със заповед № 1004/2008 год. на Кмета на Община Белослав и стар номер ПИ 202019, за който има одобрен ПУП-ПЗ  за ПИ 202019”Складова база за горива”-одобрен със заповед № 666/2016 год. на Кмета на Община Белослав/,
  • ПИ 037219.202.42- по КККР на гр.Белослав, общ Белослав във връзка смяна предназначението от “Нива” за неземеделски нужди
  • ПИ 03719.202.40; по КККР на гр.Белослав във връзка смяна предназвачението от земеделска земя “Нива”за неземеделски нужди, обединяването на имотите и отреждането на новообразувания парцел  за “Складова база за горива”.

 


♦31.07.2018 г. ♦ С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

Община Белослав съобщава,  че  с решение № 476 от протокол № 37/19.07.2018 год. Общински  съвет Белослав  не е  приел задание и не е  допуснал изработване ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-5,8 –“Дейности по третиране на отпадъци”, землището на с. Езерово /27125.23.9 по КККР с.Езерово/с цел разширение и приобщаване към него на ПИ 021007/27125.21.7 и ПИ 021008/27125.21.8 / по КККР с.Езерово във връзка смяна предназначението на имотите  ПИ 021007/27125.21.7 и ПИ 021008/27125.21.8 / по КККР с.Езерово от “Нива”  с отреждане за  “Дейности по третиране на отпадъци”.  

       


♦26.07.2018 г. ♦

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
 

Община Белослав съобщава,  че  Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 19.07.2018 год., на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 03719.33.44 КККР–Белослав за“Съоръжения на техническата инфраструктура”-разполагане на мобилно телекомуникационно оборудване/БС-4400/.

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ♦09.07.2018 г. ♦

                                                                                                                                           
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
покана

 

В изпълнение на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.41, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на отчета на бюджета на общината за 2017г. Председателят на Общински съвет Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани страни – кмета на Община Белослав, общински съветници, граждани, кметове на кметства, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения и на юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейности или ползват услугите на територията на общината 

Обсъждането ще се проведе на 16 юли 2018 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав

Презентация за Отчитане на бюджет  на Община Белослав за 2017 година Изтегли от тук ♦03.07.2018 г. ♦

 Проект на графици за движение на влаковете за периода 2018/2019 г. за ЖП гари и спирки  на територията на община Белослав.
•График - гр. Белослав /Изтеги от тук/
•График - с. Езерово /Изтеги от тук/
•График - с. Страшимирово /Изтеги от тук/
•График - с. Разделна /Изтеги от тук/


♦04.06.2018 г. ♦

1.Община Белослав съобщава,  че със заповед №  365/29.05.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП-ПР в обхвата на УПИ ХХVІІІ-343 кв. 23 по ретулационния план на с.Езерово/ПИ 27125.501.343 по КККР с.Езерово / и УПИ ХХХІІ-347 кв.23 по регулационния план на с.Езерово/ПИ27125.501.347 по КККР с.Езерово/, заличаването на същите,  запазване на имотните граници като регулационни  и създаването на два нови УПИ ХХХІV-343 кв.23 и ХХХV-347 кв.23 по регулационния план на с.Езерово, обл.Варненска”,съгласно приложения  проект.  

 Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


2.Община Белослав съобщава,  че на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения  ПУП-Парцеларен план  за обект:”Пътна връзка  за ПИ 03719.148.42 по КККР на  гр.Белослав”. 

На основание чл. 128, ал.1 и 2  от ЗУТ изготвения  ПУП-Парцеларен план  за обект:”Пътна връзка  за ПИ 03719.148.42 по КККР на  гр.Белослав”е обявен    в Държавен вестник .


3.Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП ПЗ- на ПИ 69763.25.22 по КККР с.Страшимирово, местност”Варненски път”  от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност “, във връзка смяна предназначение.

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


4.
Община Белослав съобщава,  че на основание   чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП ПЗ- на ПИ 69763.25.24 по КККР с.Страшимирово, местност;”Варненски път”   от НТП”Нива” за “ За складова, ремонтна и търговска  дейност”,  във връзка смяна предназначение.

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
23.04.2018


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Община Белослав, уведомява своите граждани, че на 30.04.2018г. от 10.00 – 12.00 часа в сградата на Общината, стая 103, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.13.04.2018


1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 237/05.04.2018 год., , Кмета на Община Белослав е одобрил Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 03719.501.1948/УПИ ХІ- кв.21, по КККР гр.Белослав/ по регулационния план на гр.Белослав, образуването на нов УПИ ХІХ ”За безвредни производствени дейности-производствен цех за механична обработка на метални изделия”съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 238/05.04.2018 год., Кмета на Община Белослав е одобрил актуализация на ПУП-ПРЗ , одобрен със заповед № 518/27.06.2006 год.за УПИ 10 за “Кораборемонта дейност;/ПИ 27125.504.10, по КККР с.Езерово съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


3.Община Белослав съобщава, че със заповед № 239/05.04.2018 год., и заповед за поправка № 255/13.04.2018 на Кмета на Община Белослав е одобрил ПУП-ПРЗ /УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”/ и /УПИ І-20 ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”/ в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни и офиси”, съгласно приложения проект.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 240/ 05.04.2018 год. , Кмета на Община Белослав е одобрил Подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43, по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за неземеделски нужди” Складови дейности , е приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за неземеделски нужди” Складови дейности
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


5.Община Белослав съобщава, че със заповед №244 /10.04.2018 год.на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.30.90 , за промяна отреждането на имота от “Предимно производствена зона “ за Производствена зона за безвредни и складови дейности”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.


6.Община Белослав съобщава, че със заповед №245/10.04.2018 год.на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.30.89, за промяна отреждането на имота от “Предимно производствена зона“ за Производствена зона за безвредни и складови дейности”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.13.04.2018

1. Община Белослав съобщава, че с Решение № 400 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав e разрешил изработване на ПУП-ПП за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав.


2. Община Белослав съобщава съобщава, че с Решение № 401 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав и преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав,;ПИ 69763.27.34-за друг вид застрояване, с дължина на трасето 8.10.м.л., ПИ 69763.27.36-за полски път, с дължина на трасето 51.48м.л.,ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 169.21м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 11.10м.л., –или общо 239.89 м.л.и попадащо в имоти общинска собственост по КККР на с.Езерово, Община Белослав ;ПИ 27125.33.85 –за полски път, с дължина на трасето 13.87.м.л.
Общата дължина на трасето за подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав,попадащи в имоти общинска собственост но територията на с.Езерово и с.Страшимирово,Община Белослав е 253.76м.л.


3 Община Белослав съобщава, че с Решение № 402 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за “Достъп за път до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово.”


4. Община Белослав съобщава, съобщава, че с Решение № 403 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за промяна предназначение и утвърждаване на трасе за Подробен уустройствен план-Парцеларен план за път за достъп до ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот Общинска собственост ;ПИ 69763.28.7-за полски път, по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, с площ 678.00 кв.м.


5. Община Белослав съобщава, съобщава , че с Решение № 404 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово. ”


6. Община Белослав съобщава, съобщава, че Решение № 405 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” ООД, за преминаване през засегнати от трасето за линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово. ” имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав, ;ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 161.74м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 66.90 м.л. –или общо 328.64 м.л.

♦12.04.2018 г. ♦


Обявление на Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г.
за изработване на ПУП-ПП.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община град Белослав на основание чл.124 б ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г. на Областен управител на област Варна, с която е разрешено изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на линеен обект „Участък от магистрален водопровод”Девня-Варна” ІІ-ри етап, ПС-Чуката-с.Припек, на територията на община Белослав и община Аксаково, област Варна, представляващ водопровод с Ф 1000 мм за питейно водоснабдяване.
Заповедта е публикувана в сайта на Община град Белослав, рубрика Обяви и съобщения.


♦12.04.2018 г. ♦

Заповед № РД-18-7706-104/04.04.2018г.
Отчет - компенсации 2017 г. 
♦21.02.2018 г. ♦1. Община Белослав съобщава,  че с Решение № 400 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав  e разрешил   изработване  на ПУП-ПП за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на   ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав.
   

2. Община Белослав съобщава, че с Решение № 401 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД,   за линеен обект “Подземна кабелна линия за електрозахранване на   ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово, Община Белослав и  преминаване през засегнати  от трасето имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав,;ПИ 69763.27.34-за друг вид застрояване, с дължина на трасето 8.10.м.л.,  ПИ 69763.27.36-за полски път, с дължина на трасето 51.48м.л.,ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 169.21м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 11.10м.л., –или  общо 239.89 м.л.и попадащо в имоти общинска собственост по КККР на с.Езерово, Община Белослав ;ПИ 27125.33.85 –за полски път, с дължина  на трасето 13.87.м.л.
Общата дължина на трасето за подземна кабелна линия за електрозахранване на ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав,попадащи в имоти общинска собственост но територията  на с.Езерово и с.Страшимирово,Община Белослав е 253.76м.л.

 

3. Община Белослав съобщава, че с Решение № 402 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил  изработване  на ПУП-ПП за  “Достъп за път до    ПИ 27125.33.86 по КККР с.Езерово.”4. Община Белослав съобщава,  че с  Решение № 403 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е дал  предварително съгласие на КПГ Инвест” “ООД, за промяна  предназначение и утвърждаване на трасе за Подробен уустройствен план-Парцеларен план за път за достъп до ПИ 27125.33.86 по КККР на с.Езерово, Община Белослав, попадащ в имот Общинска собственост ;ПИ 69763.28.7-за полски път, по КККР на с.Страшимирово, Община Белослав, с площ 678.00 кв.м.

 

5. Община Белослав съобщава, че с Решение № 404 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав е разрешил изработване на ПУП-ПП за  линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ  33.86 по КККР с.Езерово. ”

 

6. Община Белослав съобщава, че   Решение № 405 от протокол № 31 от 05.02.2018 год.на Общински съвет –Белослав  е дал  предварително съгласие на КПГ Инвест” ООД, за преминаване през засегнати  от трасето за  линеен обект:”Разпределителен газопровод от нова измервателна линия, разположена на съществуваща АГРС”Страшимирово”/ПИ 69763.28.15/ до ПИ  33.86 по КККР с.Езерово” имоти общинска собственост, попадащи в КККР на с.Страшимирово, община Белослав, ;ПИ 69763.28.7-за полски път, с дължина на трасето 161.74м.л. и ПИ 69763.28.14-за полски път, с дължина на трасето 66.90 м.л. –или общо 328.64 м.л.

 ♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че със Заповед № 88/08.02.2018 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-ПУП-ПРЗ на УПИ VІ-209 и УПИ VІІ-209 в кв. 22 по плана на с.Разделна и сливането им в един общ УПИ ІХ-209 кв.22 по плана на с.Разделна с ново отреждане от “Жилищно строитество” за “Търговска дейност, авторемонтна работилница, гараж, вулканизатор, магазин авточасти и магазин стр.материали”, съгласно приложения  проект. 

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

 


♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията с решение №2 от протокол № 1 от 01.02.2018 год. по заявление вх.№ ДИПУ-11-4/17.01.2018 год.на  Николай Христов Малешков , чрез адв.Миглен Тодоров  с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:”Г.Бенковски” № 90, ет.3,офис 12,  относно одобряване и  обявяване на проект   ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност:“УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за  неземеделски нужди” Складови дейности , е приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.12.43 , по КККР с.Езерово, местност: “УЗун Бою”, във връзка смяна предназначението от “земеделска земя” с НТП”нива” за  неземеделски нужди” Складови дейности “   

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 ♦09.02.2018 г. ♦

Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията,  с решение № 3 от протокол № 1 от 01.02.2018 год. по заявление вх.№ ДИПУ-15/2/08.01.2018 год. на “Булмак 2005” ЕООД с адрес с.Езерово, местност:”Кариерата” п.к.1 и “Колафс” ЕООД с адрес гр.Варна,  местност”Ален Мак” ПИ № 542, чрез пълномощник  Янко Кирчев Петров  гр.Варна , ул:”Ал.Дякович” №45, офис 18, относно одобряване и обявяване   ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” е приел   изготвения ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33 /ПИ 27125.33.19/ ПИ 27125.33.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, с обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за;”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси”  

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 04.01.2018г.

1. Община Белослав съобщава, че със заповед 927/ 21.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПИ 03719.501.1948 по КККР гр.Белослав от “Търговска дейност” в “За  безвредни производствени дейности-производствен цех за механична обработка  на метални изделия, по  заявление вх.№ ДИПУ-18   2017 год. на “Дилгер” ООД гр.Белослав, ул:”Дунав “ № 2.  
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

2. Община Белослав съобщава, че с решение № 364/ от протокол №28 от 14.12.2017 год. на ОбС-Белослав     е одобрено задание и разрешено  изработване на  подробен устройстветн план- ПЗ на ПИ 03719.202.45 по КККР гр.Белослав  , във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “Нива” за “Преработка  и съхранение на  селскостопанска продукция “  по заявление вх.№ ДИПУ-19   от 17.11.2017 2017 год. на “Бора Инвест”   ЕООД гр.Варнав, ул:”Княз Борис І № 111 ,бизнес чентър “Димят” , ет.9.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

3. Община Белослав съобщава, че с решение № 362/ от протокол № 28 от 14.12.2017 год. на ОбС-Белослав    е одобрено задание и разрешено  изработване на  подробен устройстветн план- ПП за обект “Трасе за водопровод за захранване  на ПИ 27125.33.86  по КККР на с. Езерово”, по заявление вх.№  ДИПУ-19   от 01.12..2017 2017 год. на “КПГ Инвест”   ООД гр.Варна, ул:”Райно Попович”№18 .
 На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване. 


22.12.2017г.

На основание на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда „БОРА ИНВЕСТ“ ЕООД и община БЕЛОСЛАВ ОБЯВЯВАТ ОБЩЕСТВЕННО ОБСЪЖДАНЕ на Доклад за ОВОС за  инвестиционно предложение за   изграждане на „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА НАСИПНИ И НАЛИВНИ НЕОПАСНИ ТОВАРИ – гр. Белослав”
.


04.12.2017г.

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 858 от  01.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план –план за регулация изастрояване/ ПУП- ПРЗ/ за ПИ 27125.504.10 по КККР с.Езерово, с възложител “МТГДелфин” АД гр.Варна, ул:” Дръзки ”  № 8 .На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, решението  не подлежи на обжалване.

2.Община Белослав съобщава,  че със заповед №859  от  01.12.2017 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрен   ПУП-ПР на  УПИ ХХІІ-1810/ПИ 03719.502.1810/по КККР на гр.Белослав 03719.202.37, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с разделянето му  на два нови УПИ ХХVІ-1810 и ХХVІІ-1810 кв. 36 по регулационния план на гр.Белослав.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.


23.08.2017г.

1.Община Белослав съобщава,  че със заповед 553 / 18.08.2017 год.на Кмета на Община Белослав     е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на  УПИ І-19”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” и І-20  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции, корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси” в масив 33” /ПИ 27125.501.19 / ПИ 27125.501.20/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обединяването им в един общ УПИ и запазването на отреждането за  ”Производствена дейност, заготовка и ремонт на метални конструкции , корпусно-заваръчни работи, строително монтажни  и офиси”    на На “Булмак 2005” ЕООД с. Езерово местност “Кариерата “ и “Коласф” ООД  с адрес с.Езерово, местност “Кариерата” п.к. 9168 , чрез Пламен  Василев Кънев  с адрес гр.Варна, ул:” Д-р Желязкова  51, ет.8, ап.80.   
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

2.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 10.08.2017 год.с протокол № 7 т.4, по заявление вх. № ДИПУ-14/02.08.2017 год. на Ерджан Алидов Мехмедов от с.Езерово, ул:”Крайбрежна” № 7, е приел    ПУП-ПР на УПИ ХХХІІ-347 кв. 23 по регулационния план на с. Езерово /ПИ 27125.501.343/ по КККР с.Езерово и УПИ ХХХІ-347 в кв.23 по регулационния план на с. Езерово /27125.501.347/ по КККР с.Езерово със запазване на имотните граници като регулационни.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

3.Община Белослав съобщава, че  със заповед №.557 от 22.08.2017 год. на Кмета на Община Белослав     е одобрен ПУП-ПРЗ  на ПИ 69763.117.5. по ККК с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Друг вид земеделска земя “ за “Жилищно строителство” на “САМИНВЕСТМЪНД” ЕООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:” Поп Харитон” №68, ет.4, ап.9 - Зорница Преславова Дишева с адрес гр.Варна, ул:”Ал.Константинов“ № 23, ет.8, ап.23, чрез пълномощниците;-Ивайло Георгиев Кирилов, гр.Варна, ул”Обзор” № 20 и Радостина Милчева Иванова от гр.Варна, ул:”Оборище” №3, ет.2 .
Проектът се намира в Община Белослав ,ул.”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

4.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 10.08.2017 год.с протокол № 7 т.6, по заявление   вх. № ДИПУ-10/3/05.07.2017 год. на ЕТ”Стойчо Михов СМ-92 с адрес гр.Белослав, ул:”Бенковска“ № 1  и ЕТ”Димитър Михайлов” с адрес гр.Белослав,  кв”Младост“ бл. 1, вх.2 ,ет.4, ап.25, е приел  ПУП-ПР на УПИ ХХІІ -1810 и разделянето му на два нови УПИ ХХVІ-1810 и ХХVІІ-1810 в кв. 36 по регулационния план на гр.Белослав/ ПИ 03719.502.1810/по КККР на гр.Белослав./
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


18.08.2017г.

Община Белослав съобщава, че е постъпила ЗАПОВЕД №РД-16-14/01.08.2017г. на изп.директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, относно откриване на производство за създаване на кадастрална карта на с. Разделна, общ.Белослав , обл.Варна.26.07.2017г.

1.Община Белослав съобщава, че със заповед №499/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен на  Подробен устройствен план - ПЗ на ПИ 03719.714. 15 по КККР на гр.Белослав, “За изграждане на оранжерии за зеленчукопроизводство”   

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

2. Община Белослав съобщава, че със заповед №500/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на ХХІV-499 кв. 37 по плана на гр.Белослав /ПИ 03719.502.499; УПИ ХХV-498 кв.37  по плана на гр.Белослав /ПИ 03719.502.498; УПИ ХХVІ-495 кв.37 по плана на гр. Белослав/ПИ 03719.502.495/  и преотреждането му от “Жил.строителство” за “За безвредни  производствени дейности и магазин”  

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

3. Община Белослав съобщава,  със   Заповед №501/24.07.2017 год. , на Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на ПУП-ПР на УПИ  ХХVІІІ-.209 в кв. 23 с идентификатор № 27125. 501.343 по КККР на с. Езерово, обл.Варненска.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.

4. Община Белослав съобщава, че със заповед №502/24.07.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-“Културен дом, здравен дом и библиотека” в кв.11 по плана на с. Разделна и разделянето му на два нови УПИ за нуждите на “Детски кът” и -“Културен дом, здравен дом и библиотека” 

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ. 

22.06.2017г.

1. Община Белослав съобщава, със  Заповед № 432/21.06.2017 год. , на Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на   ПУП- ПР, във връзка с разделянето на УПИ ХХІІ-1810 кв.36 с  идентификатор  03719.501.1810 КККР на гр.Белослав, на два нови УПИ. На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


2. Община Белослав съобщава, че с решение 2 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е приел изготвения ПУП- ПРЗ за УПИ ХХІV и УПИ ХХV, кв.69 по  регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, област Варненска” / ПИ 03719.502.1944 по КККР на гр.Белослав /,  във връзка с разделянето на урегулирания поземлен имот  и преотреждането на новообразуваните УПИ за 6 бр.  “Жилищно строителство”, 1 бр. “Обществено обслужващи дейности” и 1 бр. за “Озеленяване”.Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

3. Община Белослав съобщава, че с решение 3 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е приел изготвения ПУП- ПРЗ на УПИ ХІ-“Културен дом, здравен дом и библиотека” в кв.11 по плана на с. Разделна и разделянето му на два нови УПИ за нуждите на “Детски кът” и -“Културен дом, здравен дом и библиотека”Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

4. Община Белослав съобщава, че с решение 4 от протокол 5/08.06.2017 год. Експертния съвет по устройство на територията е   приел изготвения ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.117.5. по ККК с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП”Друг вид земеделска земя “ за “Жилищно строителство”.Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5. Община Белослав съобщава, със  Заповед №433 от 21.06.2017 год.,  Кмета на Община Белослав  е одобрил Подробен устройствен план-план за регулация /ПУП-ПР/ на УПИ  ХХ-212 и ХХІ-213, кв.25 по плана на с.Разделна, обл.Варненска, сливането  им в един общ УПИ ХХVІІІ-212,213 ,   запазване  имотните граници като регулационни с   ликвидирането на УПИ Х-16,;  ХІ-16,; ХV-13,; ХVІ-13 ; ХVІІ-11; VІ-221  и създаването на нови УПИ; ХХІІ-221, ХХІІІ-16, ХХІV-16, ХХV-13, ХХVІ-13, ХХVІІ-11, съгласно приложения  проект по зелените линии и надписи.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на връчването и  по реда на чл. 215, ал.1  от ЗУТ. 23.05.2017Г.


Община Белослав съобщава, със  Заповед №350/19.05.2017 год.   Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на ПУП- ПУП-ПРЗ на  УПИ VІ-209 и VІІ-209 кв. 22 по плана на с.Разделна, обл.Варненска, във връзка с обединяването им в общ УПИ и преотреждане на новообразувания УПИ от “Жилищно строителство” за “Търговска дейност-авторемонтна работилница, гараж, вулканизатор, магазин  авточасти и магазин стр.материали”  

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


15.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОУП НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, Община Белослав съобщава на всички заинтересовани физически и юридически лица, че във връзка с процедиране на Предварителен проект на ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (ОУП) се организира провеждане на: ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на ОУП на Община Белослав.

Цялата документация може да се види всеки работен ден от 8:30 до 17:30 часа в сградата на Община Белослав или да бъде изтеглена от официалния информационен портал на Община Белослав: http://www.beloslav.org/

Общественото обсъждане ще се проведе на 15.06.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Народно читалище "Съзнание – 1926 г.“ в гр. Белослав, община Белослав.

Всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обсъждане, в сградата на Община Белослав се приемат и писмени мнения, възражения, препоръки и въпроси, относно посочените документи.

За предоставяне на допълнителна информация при необходимост:

Лице за контакт: Деница Тодорова – Директрор Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ при Община Белослав;

Тел.: +359 (0) 885 555-255, +359 (0) 5112 35-54

e-mail: beloslav.eu@gmail.com; d.todorova@beloslav.org

КАРТИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ПРАВИЛА И НОРМАТИВИ

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 1 

ОУПО БЕЛОСЛАВ- ТОМ 2


 

02.05.2017г.

На основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ и чл. 61, ал.3 от АПК, Община Белослав съобщава на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1618 , район Витоша, бул. „Цар Борис III” N 201 - Мрежови експлоатационен район Варна с адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13А решението на комисията назначена със Заповед N 296/27.04.2017 г. на кмета на Община Белослав, заседавала и разгледала приложената документация  към заявление с вх.N УПП-1/03.04.2017 г. от „ Електроенергиен системен оператор” ЕАД  за учредяване право на прокарване през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на (КККР) с. Езерово, представляващ второстепенна улица „Цар Самуил” на обект „Изграждане на захранващ водопровод за П/СТ ТЕЦ ВАРНА”, с дължина 75,10 м. и сервитутна площ с ограничение в ползването 150,20 кв.м. през общински поземлен имот с идентификатор 27125.501.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Езерово, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване - за второстепенна улица „Цар Самуил”, целият с площ 11 925 кв.м. във връзка с необходимостта от изграждане на нов водопровод, свързващ П/СТ ТЕЦ „Варна” с уличната водопроводна мрежа, че същият следва да внесе цена в размер на 916,00 лева ( деветстотин и шестнадесет лева ), без ДДС, определена по реда на   чл. 210 от ЗУТ, преди издаване на заповедта на кмета по реда на чл. 193, ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от влизането в сила на решението на комисията по протокол от 02.05.2017 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването му.

След влизане в сила на решението, копие от същото ще бъде  връчено на „ Електроенергиен системен оператор” ЕАД - Мрежови експлоатационен район Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Оборище” № 13А,  за сведение и изпълнение.


24.03.2017г.

1. Община Белослав съобщава, че с Решение № 262/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ  за ПИ 27125.33.86 , местност “Кариерата” по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна преднадначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “земеделска земя-нива” за “станция за компресиран природен газ,сервиз,административна сграда и склад”На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


2. Община Белослав съобщава, че с Решение № 263/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за ПИ03719.601.5,   по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна преднадначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване от “ друг вид земеделска земя” за “Складови дейности
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.„


3. Община Белослав съобщава, че с Решение № 264/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за   УПИ ХХІV-“За обслужващи дейности” и УПИ ХХV”за обслужващи дейности”, кв.69/ПИ 03719.502.1944/по плана на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска,, във връзка с разделянето на УПИ ХХІV”За обслужващи дейности” и ХХV”За обслужващи дейности”в кв69/ПИ/03719.502.1944/ по плана на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска и преотреждането на новообразуваните урегулирани  поземлени имоти; -6 бр.-“За жилищно строиштелство,; 1 бр. УПИ за “Озеленяване”,; 1 бр.За “Обществено  обслужване.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


4. Община Белослав съобщава, че с Решение № 265/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено  задание и разрешено изработване на ПУП-ПРЗ  за   УПИ ХІ-“За Културен дом, здравен дом и библиотека”в кв.11 по плана на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с разделянето му на два поземлени имоти-УПИ ХVІІ” За Културен дом, здравен дом и библиотека”  и УПИ ХVІІІ”За детска площадка”На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


5. Община Белослав съобщава, че с Решение № 266/ от протокол № 21/16.03.2017 год. на Общински съвет –Белослав е одобрен ПУП-Парцеларен план за строеж на “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия/ВЕЛ/ 20КV, извод “Роса”,преминаваща през ПИ 27125.15.441 местност”Чалътърла”, по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска.
Подробния устройствен план е неразделна част от Комплексен  проект за инвестиционна инициатива за строеж на обект; “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия/ВЕЛ/ 20КV, извод “Роса”,преминаваща през ПИ 27125.15.441 местност”Чалътърла”, по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска.
Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Решението  подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1и ал.4  от ЗУТ.

6. Община Белослав съобщава, че с Решение № 267/ от протокол № 21/16.03.2017 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПР за ПИ 27125.12.11, местност”Куртманлък”по КККР на с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “Земеделска земя-нива” за “База за поддръжка и сервиз на лекотоварна и тежкотоварна транспортна техника”
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.


21.03.2017г.

1. Община Белослав съобщава, че със заповед  № Заповед № 167/14.03.2017 год. , на Кмета на Община Белослав  е одобрил задание и разрешил  изработване на ПУП-ПЗ на ПИ 03719.714.15 по КККР на гр.Белослав , местност”Манастира”, във връзка със смяна предназначението от НТП”Нива” за “Изгражданет на обект:” Оранжерия за производство на зеленчуци” по  заявление вх.№ ДИПУ - 7/27.01.2017г. на  Кремена Данаилова Стоянова  от с.Константиново,обл.Варненска.На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.

2. Община Белослав съобщава, че със заповед №168/14.03.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПЗ /като част от КПИИ/ на ПИ 017017 в землището на с.Разделна , обл.Варненска, с нов изентификатор 61741.17.17 КККР на с.Разделна за “Животновъдна ферма” за изграждане на обект;”Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди”Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.

3. Община Белослав съобщава, че със заповед № 166/14.03.2017 год. , на Кмета на Община Белослав е одобрил задание и разрешил  изработване на   ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV-499, кв.37 /ПИ03719.502.499/; УПИ ХХV-298 кв.37/ПИ 03719.502.498/ и УПИ ХХVІ-495 кв.37/ПИ 03719.502.495/ по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска, във връзка с обединяването им в общ УПИ с ново отреждане”За безвредни производствени дейности и магазин” по  заявление вх.№ ДИПУ-6/24.01.2017г. на Костадинка Костадинова Липчева  с адрес гр.Белослав, ул:”Иван Вазов” № 18, Милен Димитров Маринов с адрес гр.Белослав, ул:”Иван Вазов “ № 18,  “Денислав“ ЕАД с адрес с.Аврен, ул:”Изгрев” № 10, Пламена Димитрова Драганова, с адрес с.Константиново, обл.Варненска ул:”В.Левски № 42 и  Станислав Стоянов Драганов, с.Константиново, ул:”В.Левски “ № 42.На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта  не подлежи на обжалване.

4.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията с решение №5 от протокол № 2 от 02.03.2017 год. по заявление вх.№ ДИПУ-26/2/17.01.2017г. на Никола Богданов Колев от гр.Белослав, ул”Иван Вазов“ № 10, Бисер Христов Атанасов  от гр.Белослав, бл.22, вх.Б, ап.20, ет.2,  Ани Христова Парашкевова от с.Константиново,   ул”Средна гора“ № 29 , Христо Атанасов Маринов гр.Белослав, ул:”Иван Вазов” № 10,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, е приел изготвения ПУП-ПР на ПИ 03719.502.424, находящ се на ул:”Иван Вазов” № 10 гр.Белослав и разделянето му на два нови УПИ-със запазване на отреждането. 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

5. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, с решение № 6 от протокол № 2 от 02.03.2017 год. по заявление вх. № ДИПУ-33/2/17.01.2017г. на Христо  Иванов Христов  с адрес гр.Белослав, бл.14, вх.Б ет.4, ап. 31, на основание чл. 128, ал. 8 от ЗУТ е приел   изготвения  ПУП-ПРЗ на УПИ ХХІV-“Жилищно строителство” кв. 24 и УПИ ХХ”Производствени и складови дейости”кв. 24   по плана на с. Разделна, обл.Варненска , сливането им в един общ УПИ ХХV с ново отреждане за “ За жилищно строителство и обществено обслужващи дейности”
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


6. Община Белослав съобщава, че със заповед №155/08.03.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 000168 /с нов идентификационен № 61741.18.17 по КККР на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска–одобрена със заповед № РД-18-110/15.12.2016 год. на Директора на АГКК/- “За складово и силозно стопанство-за производствена база за съхранение, чистене и сушене на зърно и маслодайни култури”   
Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал.1 от ЗУТ.


7. Община Белослав, на основание чл. 128, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че е изготвен ПУП-Парцеларен план за обект:”Изграждане  на  трафопост тип  МТТ в ПИ017017  в землището на с. Разделна , Община Белослав и кабелна линия  СрН за захранването му от ВЕЛ 20 кV извод  “Разделна”
Пректът е изложен в Общинската администрация, Дирекция ОС и ТСУ”, ет.2, стая № 204
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта в Центъра за информация и общински услуги  при общинската администрация.

8. Община Белослав, на основание чл. 128, ал2.от ЗУТ  съобщава, че е изготвен  ПУП-Парцеларен план за обект;“Изграждане на сградно водопроводно отклонение за ПИ 017017 в землището на с.Разделна, Община Белослав от съществуваща водомерна шахта, находяща се в ПИ 017018  в землището на с.Разделна, Община Белослав”
Пректът е изложен в Общинската администрация, Дирекция ОС и ТСУ”, ет.2, стая № 204.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ,  в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения  и искания по проекта в Центъра за информация и общински услуги  при общинската администрация.


Община Белослав  търси  младежи до 29 годишна възраст за назначаване на длъжност „Озеленител” по проект към Дирекция „Бюро по труда” Варна, които да отговарят на следните условия:
-  лица до 29 г. с основно или по-ниско образование;
- продължително безработни лица до 29 г. с регистрация в ДБТ от 12 и повече месеца;
- безработни лица на възраст до 29 г.
Преди да бъдат назначени лицата ще изкарат обучителен курс  за „Озеленители”.  След завършване на курса ще бъдат назначени за срок от 6 месеца на 8 часов работен ден на минималната работна заплата за страната.
Моля желаещите да се включат в проекта  за повече информация да се обърнат към Дирекция „Бюро по труда” град Белослав.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ16.02.2017г.

1. Община Белослав съобщава, че със заповед 55/ 25.01.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПРЗ на ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3 и ПИ 03719.202.37 по КККР на гр. Белослав, община Белослав, обл.Варненска, във връзка с обединяването им и смяна на отреждането им от “друг вид производствен, складов обект” за “Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари-гр.Белослав”, по  заявление вх.№ ДИПУ-3/12.01.2017 год. на “Бора Инвест“ ООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, бул:”Княз Борис І № 111, Бизнесцентър ет. 9, чрез Мирослава Иванова Стефаниева.  

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

2. Община Белослав съобщава, че със заповед 69/ 01.02.2017 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на УПИ ІV  кв.24 (идентичен с ПИ 03719.501.3097 по КК и КР на гр.Белослав) по плана на гр.Белослав, обл.Варненска, по заявление вх.№ .  ДИПУ-28/01.12.2016 год., на Алиосман Нурилов Ахмедов и Фазиле Мехмедова Ахмедов  от гр.Белослав кв.”Белопал”, бл. 1, вх.В, ет. 2, ап.4.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

3. Община Белослав съобщава, че с решение № 240/ от протокол № 19 от 19.01.2017 год. на ОбС-Белослав     е одобрено заданиеи разрешено  изработване на  подробен устройстветн план-План за застрояване на ПИ 69673.25.24  по КККР на с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска , във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “земеделска земя” за “Складова , ремонта и търговска дейност”

4. Община Белослав съобщава, че с решение № 241/ от протокол № 19 от 19.01.2017 год. на ОбС-Белослав    е одобрено заданиеи разрешено  изработване на  подробен устройстветн план-План за застрояване на ПИ 69673.25.22  по КККР на с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска , във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “земедлеска земя” за “Складова , ремонта и търговска дейност”. 01.02.2017г.

1.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 19.01.2017 год.с протокол № 1 т.5,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, е приел изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 000168 – с нов идентификационен № 61741.18.17 по КККР на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, одобрена със заповед № РД-18-110/15.12.2016 год. на Директора на АГКК/-и преотреждането му от “Складов терен” за “За складово и силозно стопанство-за производствена база за съхранение, чистене  и сушене на зърно и маслодайни култури.” 
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.  

2.Община Белослав съобщава,  че с решение № 240/от протокол № 19 от 19.01.2017 год. на Общински съвет-Белослав е одобрено задание  и допуснато изработването на ПУП- ПЗ за ПИ 69763.25.24 по КККР на с.Страшимирово , Община Белослав, обл.Варненска , във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “земеделска земя-нива”, за “Складова, ремонтна и търговска дейност”, по заявление вх.№ ДИПУ-32/13.12.2016 год. от “Сигда Транс” ООД  с адрес гр.Девня- 9160 жк.”Южна Промишлена зона –юг”  с управител Стоян  Димитров Щърбаков  и Йоана Стоянова Щърбакова с адрес за кореспонденция гр.Варна , ул.”Плиска” № 13.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

3.Община Белослав съобщава,  че с решение № 241/от протокол № 19 от 19.01.2017 год. на Общински съвет-Белослав е одобрено задание  и допуснато изработването на  ПУП-ПЗ на ПИ 69763.25.22 по КККР с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението  на земята  от земеделска  с НТП”Нива” за “За складова, ремонтна  и търговска дейност”по заявление  вх.№ ДИПУ-31/13.12.2016 год. от “Сигда Транс” ООД  с адрес гр.Девня- 9160 жк”Южна Промишлена зона ,-югс управител Стоян  Димитров Щърбаков и Йоана Стоянова Щърбакова с адрес за кореспонденция гр.Варна , ул:”Плиска” № 13. 
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване


30.12.2016г.

1.Община Белослав, на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията с решение № 3 от протокол № 19 от 20.12.2016 год. е одобрен   изготвения  КПИИ , състоящ се от: ПУП-ПП - Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV , извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла”, землището на с. Езерово, общ.Белослав”, съгласно чл. 110,ал.1,т.5 от ЗУТ;

-Технически проект за следния строеж “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV, извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла” ,землището на с. Езерово, общ.Белослав с възложител  по заявление вх.№ РДИК-1/10/06.12.2016 год., на “Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна Тауърс-Е бул.”Владислав Варненчик” № 258, чрез Мирослав Иванов  Митев пълномощник, 
На основание чл. 128, ал. от ЗУТ  КПИИ , състоящ се от;

-ПУП-ПП - Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV , извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла”, землището на с. Езерово, общ.Белослав”, съгласно чл. 110,ал.1,т.5 от ЗУТ

-Технически проект за следния строеж “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV, извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла” ,землището на с. Езерово, общ.Белослав с възложител  по заявление вх.№ РДИК-1/10/06.12.2016 год., на “Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна Тауърс-Е бул.”Владислав Варненчик” № 258, чрез Мирослав Иванов  Митев пълномощник, да се съобщи на заинтересуваните лица.

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения  и  искания по проекта  КПИИ , състоящ се от;

-ПУП-ПП - Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV , извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла”, землището на с. Езерово, общ.Белослав”, съгласно чл. 110,ал.1,т.5 от ЗУТ

-Технически проект за следния строеж “Изместване на съществуваща въздушна електропроводна  линия /ВЕЛ/ 20 КV, извод “Роса”, преминаваща през ПИ 015044, местност; “Чалътарла”, землището на с. Езерово, общ.Белослав с възложител  по заявление вх.№ РДИК-1/10/06.12.2016 год., на “Енерго-Про Мрежи“ АД, ЕИК 104518621, със седалище и адрес на управление гр.Варна, Варна Тауърс-Е бул.”Владислав Варненчик” № 258, до общинската  администрация

2.Община Белослав съобщава,  че със заповед 925/ 28.12.2016 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрено задание за допускане на  ПУП- ПР на   УПИ  ІІІ-157  и ІV- 157 кв. 12 по плана на с. Разделна, във връзка с обединяването им в общ УПИ със запазване отреждането за “Жилищно строителство”. по  заявление вх.№ ДИПУ-29/06.12.2016 год. на  Николай  Стоянов Пенев от с. Разделна, ул:”Централна” № 48, обл.Варненска.  На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване

3. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, с решение № 4 от протокол № 19 от 20.12.2016 год. е одобрен изготвения КПИИ , състоящ се от;

-ПУП-ПЗ на ПИ 017017 в землището на с. Разделна, обл.Варненска  за  обект:”Животновъдна ферма”. 

- Работен проект  за обект:”Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди в ПИ 017017 в местност; “Стара гара”, в землището на с. Разделна, обл.Варненска , на основание  наредба № 19 за земеделските земи.

На основание чл. 128, ал.3  от ЗУТ, изготвения КПИИ , състоящ се от;

-ПУП-ПЗ на ПИ 017017 в землището на с. Разделна, обл.Варненска  за  обект:”Животновъдна ферма”. 

- Работен проект  за обект:”Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди в ПИ 017017 в местност; “Стара гара”, в землището на с. Разделна, обл.Варненска , на основание  наредба № 19 за земеделските земи., да се съобщи на заинтересуваните лица.

Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения  и  искания по проекта  КПИИ , състоящ се от;

-ПУП-ПЗ на ПИ 017017 в землището на с. Разделна, обл.Варненска  за  обект:”Животновъдна ферма”. 

- Работен проект  за обект:”Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди в ПИ 017017 в местност; “Стара гара”, в землището на с. Разделна, обл.Варненска , на основание  наредба № 19 за земеделските земи, до общинската  администрация.

4. Община Белослав съобщава, че със заповед 926./ 29.12.2016 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрено задание за допускане на   ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ ХХІV и ХХ кв.24  по плана на с. Разделна обл.Варненска, по  заявление вх.№ ДИПУ-33/13.12.2016 год. на Христо Иванов Христов с адрес гр.Белослав, кв”Младост” бл.14, вх.Б ет.4, ап.31. На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

5. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията ,с решение № 9 от протокол № 19 от 20.12.2016 год. е одобрен изготвения  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.25, землището на с. Езерово, обл.Варненска, местност; “Тепетарла”, във връзка със смяна предназначението от  земеделска земя, с НТП ”Нива” за  нуждите на “Логистичен център /за съхранение  на пакетирани хранителни и нехранителни стоки”с възложител “Бе Ге Реал Консулт” ЕООД  ЕИК 201241180 с адрес гр.Варна, ул:” Мир”, ет.7,ап.19, по заявление вх.№ ДИПУ-4/4/01.12.2016 годНа основание чл. 128, ал.3  от ЗУТ, ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.25, землището на с. Езерово, обл.Варненска, местност;“Тепетарла”, във връзка със смяна предназначението от  земеделска земя, с НТП ”Нива” за  нуждите на “Логистичен център /за съхранение  на пакетирани хранителни и нехранителни стоки”, да се съобщи на заинтересуваните лица.
Проектът се намира в Община Белослав –ул;”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204, ет.2 и може да се разгледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ, заинтересуваните страни могат да направят писмени възражения, предложения  и  искания по проекта  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.25, землището на с. Езерово, обл.Варненска, местност;“Тепетарла”, във връзка със смяна предназначението от  земеделска земя, с НТП ”Нива” за  нуждите на “Логистичен център /за съхранение  на пакетирани хранителни и нехранителни стоки”, до общинската  администрация.

6. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията –на заседанието си на 19.12.2016 год. , с протокол № 20, т.2 предлага  кмета на Община Белослав, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, да предложи на Общински съвет – Белослав да даде съгласие за одобряване заданието  и допускане изработването на  ПУП-ПРЗ на   УПИ ІV  кв.24 (идентичен с ПИ 03719.501.3097 по КК и КР на гр.Белослав) по плана на гр.Белослав, обл.Варненска по заявление вх.№ ДИПУ-28/01.12.2016 год., на Алиосман Нурилов Ахмедов и Фазиле Мехмедова Ахмедов  от гр.Белослав кв”Белопал” бл. 1, вх.В, ет. 2, ап.4
Възложителят да изпълни изискванията на ЗООС и други специални законни и подзаконови  нормативни актове в областа на опазване на околната среда, като извърши съгласувателни процедури с компетентните органи и изпълни  процедурата по  чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 148 от ЗУТ.

7. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията –на заседанието си на 19.12.2016 год. , с протокол № 20, т.6  предлага  кмета на Община Белослав, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, да предложи на Общински съвет – Белослав да даде съгласие за одобряване заданието  и допускане изработването на  ПУП-ПЗ   на ПИ 69763.25.24 по КККР с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението  на земята  от земеделска  с НТП ”Нива” за “За складова, ремонтна  и търговска дейност” по заявление вх.№ ДИПУ-32/13.12.2016 год. от “Сигда Транс” ООД  с адрес гр.Девня- 9160 ж.к.”Южна Промишлена зона-юг”  с управител Стоян  Димитров Щърбаков  и Йоана Стоянова Щърбакова с адрес за кореспонденция гр.Варна , ул:”Плиска” № 13.
Възложителят да изпълни изискванията на ЗООС и други специални законни и подзаконови  нормативни актове в областа на опазване на околната среда, като извърши съгласувателни процедури с компетентните органи и изпълни  процедурата по  чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 148 от ЗУТ.

8. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията –на заседанието си на 19.12.2016 год. , с протокол № 20, т.7, предлага  кмета на Община Белослав, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, да предложи на Общински съвет – Белослав да даде съгласие за одобряване заданието  и допускане изработването на  ПУП-ПЗ   на ПИ 69763.25.22 по КККР с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението  на земята  от земеделска  с НТП ”Нива” за “За складова, ремонтна  и търговска дейност”по заявление  вх.№ ДИПУ-31/13.12.2016 год. от “Сигда Транс” ООД  с адрес гр.Девня- 9160 жк”Южна Промишлена зона-юг”с управител Стоян  Димитров Щърбаков  и Йоана Стоянова Щърбакова с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул. ”Плиска” № 13 Възложителят да изпълни изискванията на ЗООС и други специални законни и подзаконови  нормативни актове в областа на опазване на околната среда, като извърши съгласувателни процедури с компетентните органи и изпълни  процедурата по  чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 148 от ЗУТ.

9. Община Белослав съобщава, че с Решение № 217 от протокол № 18/15.12.2016 год. на Общински Съвет Белослав е одобрен Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:”Изграждане на подземен  електропровод за захранване на имоти ПИ 03719.202.2,;03719.202.3 и  ПИ 03719.202.37 ,местност”Манастира”, по КККР на гр.Белослав , Община Белослав.
Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215 , ал.1  и ал.4 от ЗУТ, в 30 дневен срок от обявяването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет –гр.Белослав пред  Варненски административен съд.

10.Община Белослав съобщава, че с Решение № 216 от протокол № 18/15.12.2016 год. на Общински Съвет Белослав е одобрен Подробен устройствен план-парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:”Изграждане на подземен водопровод и канализация    на имоти ПИ 03719.202.2,;03719.202.3 и  ПИ 03719.202.37, местност”Манастира”, по КККР на гр.Белослав, Община Белослав.Настоящето решение подлежи на обжалване по реда на чл. 215 , ал.1  и ал.4 от ЗУТ, в 30 дневен срок от обявяването му в Държавен вестник, чрез Общински съвет –гр.Белослав пред  Варненски административен съд.

11. Община Белослав съобщава, че с Решение № 218 от протокол № 18/15.12.2016 год. на Общински Съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на ПУП- ПЗ за ПИ 27125.33.28 по КККР на с. Езерово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота  от земеделска земя с начин на трайно ползване “земеделска земя” за “Складова и търговска дейност” с възложител ;”Хепи Холидей 2012” ЕООД  с управител Станислав Живков Петров гр.Варна, ул:” Драгаш “ № 32, раон “Младост” .
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, решението  не подлежи на обжалване.

12.Община Белослав съобщава, че с Решение № 220 от протокол № 18/15.12.2016 год. на Общински Съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на Подробен устройствен план –парцеларен план / ПУП- ПП/ за  обект;”Изграждане  трафопост  тип  МТТ в ПИ 017017 в землището на с.Разделна,
Община Белослав  и кабелна линия  СрН за захранването му от ВЕЛ 20 КV извод “Разделна”, с възложител “БГ Екоферма” ООД гр.Варна, ул:” Найчо Цанов”  № 26 –Станислав Ненчев Дочев.

На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, решението  не подлежи на обжалване.


07.12.2016г.

1.Община Община Белослав съобщава,  че със заповед №875 / 05.12.2016 год. на Кмета на Община Белослав  е одобрено задание за допускане на  ПУП-ПЗ на ПИ 000168, землището на с. Разделна, обл.Варненска, с цел смяна предназначението“За  производствена база за съхранение, чистене  и сушене на зърно и маслодайни култури”по  заявление вх.№ ДИПУ-27/10.11.2016 год. на  “Олива” АД със седалище и адрес гр.Кнежа обл.Плевен ,ул:” Марин Боев” №1, чрез Милен  Дончев Милетиев, с адрес гр.София,Ж.К “Захарна фабрика” 124.
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

2.Община Община Белослав съобщава,  че със заповед № 876 / 05.12.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПР на ПИ 03719.502.424, находящ се на ул:”Иван Вазов” № 10 гр.Белослав и разделянето му на два нови УПИ,  по  заявление  вх.№ ДИПУ-26/08.11.2016 год. на   Никола Богданов Колев от гр.Белослав, кв”Младост “ бл. 20, вх.Б, ап.9 и Бисер Христов Атанасов от гр.Белослав, бл.20, вх.Б, ап.2, Ани Христова Парашкевова от с.Константиново,  ул”Средна гора “ № 29, Христо Атанасов Маринов гр.Белослав,л:”Иван Вазов” № 16.   
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване


02.12.2016г.
Покана за подбор на партньори по : ПОДАВАНЕ И ПОДБОР НА ИДЕЙНИ КОНЦЕПЦИИ НА ОБЩИНИ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА КОИТО СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ МЕРКИ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ПО ИНТЕГРИРАНА ПРОЦЕДУРА, ФИНАНСИРАНА ПО ОПРЧР И ОПНОИР

28.11.2016г.
ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГИ ОТ  ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ“

24.11.2016г.

До Янка Иванова Градинарова
Любомир Стефанов Градинаров
Ул:” Генерал Столетов “
№ 17, вх.Б, ет. 9, ап. 82;
гр.София- п.к.1000

Община Белослав съобщава,  че със заповед № 774  от  25.10.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП- ПУП-ПЗ на  ПИ  03719.202.37, местност “Манастира” по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване”нива” за “Съхранение и преработка на земеделска продукция” на“Бора Инвест“ ООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, бул:”Княз Борис І № 111, Бизнесцентър ет. 9
    Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.
Протокол


27.10.2016г.

ДО АНГЕЛ ЦОНЕВ АНГЕЛОВ
В БЛОК № 1, ВХ.3, АП.№ 45 КВ.МЛАДОСТ,
ГР.БЕЛОСЛАВ

На основание чл.61 ,ал.3 от АПК, Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 770/25.10.2016г. на кмета на община Белослав за осигуряване на достъп до собствения Ви апартамент за извършване на необходимите строително–монтажни работи в апартамента му, във връзка с изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по сключен Договор № 35 от 01.04.2015г. между Община Белослав и Сдружението на собствениците.

28.09.2016г.

1.Община Белослав съобщава, че със Заповед № 667/20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 03719.93.7 по КККР на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП”Изоставена орна земя” за нуждите на “Депо за неопасни производствени отпадъци” на “МТГ -ДЕЛФИН”АД с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:”Дръзки” №8  с представител Калояна Мирчева Димитрова  с адрес  гр.Варна, ул:”Пушкин” №5.

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

2.Община Белослав съобщава, че със Заповед №666 от 20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 03719.202.19 по КККР на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП ”Нива” за нуждите на “Складова база за горива”  на “ГАЗТРЕЙД”АД с адрес за кореспонденция гр.София, бул:”Цариградско шосе” №62  с представител Пламен Димитров Стоянов – пълномощник  с адрес гр.Варна, ж.к”Младост” бл.108,вх.9,ет.7, ап.33 .
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

3.Община Белослав съобщава, че със Заповед № 668 от 20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  ПУП- ПРЗ на  ПИ  019006, местност “Стара гара” в землището на с.Разделна, обл.Варненска , във връзка със смяна предназначението му от НТП” нива” за” Складова и търговска дейност”на Радослав Михайлов Стоянов от гр.Варна, ул:”Петър Попов” № 21.  
Проектът  се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

4.Община Белослав съобщава, че със Заповед № 664 от 20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.38.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с преотреждането му за “Производствено складови дейности, свързани със селското стопанство” на “Санрайс” ООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, ул:” бул:”Хр.Ботев” №4б, ап.7.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

5.Община Белослав съобщава, че със Заповед № 663 от 20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПЗ на  ПИ  03719.202.2, 03719.202.3, местност “Манастира” по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението на имотите от земеделска земя с начин на трайно ползване ”нива” за “Съхранение и преработка на земеделска продукция” на “Бора Инвест“ ООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, бул:”Княз Борис І № 111, Бизнесцентър ет. 9.  

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ

6.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 16.09.2016 год. с Протокол № 14 т.6, е приел изготвения  ПУП- ПРЗ на ПИ с № 27125.501.426 /УПИ ІV/ и ПИ № 27125.501.427/УПИ V/ - на Дайтона Транс” ЕООД в обхват на ПИ 27125.501.426 и ПИ № 27125.501.427, със запазване  регулационните   граници, и преотреждане им за:
ПИ № 27125.501.426 /ІV/- за ”Автосалон” и ПИ № 27125.501.427 /V/- за “Автосалон”      
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 16.09.2016 год.с протокол № 14 т.7, е приел изготвения  ПУП- ПРЗ на ПИ  № 27125.501.424/УПИ ІІ и ПИ с ид.№ 27125.501.425/УПИ ІІІ/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Езерово, община Белослав на “Дайтона Карс” ЕООД, съгл.н.а № 135, т.ХХІІ, д.4694, вх.рег.№ 8683  от 20.04.2016 год., в обхват на  ПИ 27125.501.424 и ПИ № 27125.501.425 с обединяване на ПИ № 27125.501.424 и ПИ № 27125.501.425 в общ VІІ с отреждане за “Автосервиз”.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

8.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 16.09.2016 год. с Протокол № 14, т.8, е приел  ПУП- ПЗ на ПИ 27125.13.20 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с преотреждането му за “Производствено -складови дейности, свързани със селското стопанство” на “Санрайс” ООД с адрес за кореспонденция гр.Варна, бул.”Хр.Ботев” №4, вх.б, ет.3, ап.7, с представител Петьо Тодоров Бошнаков.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

9.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 16.09.2016 год. с Протокол № 14, т.9, е предлага  кмета на Община Белослав, на основание чл.124а, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, да предложи на Общински съвет – Белослав да даде съгласие за одобряване заданието  и допускане изработването на  ПУП- ПРЗ на ПИ 69763.117.5. по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от НТП ”Друг вид земеделска земя“ за “Жилищно строителство”. Възложителят да изпълни изискванията на ЗООС и други специални законни и подзаконови  нормативни актове в областа на опазване на околната среда, като извърши съгласувателни процедури с компетентните органи и изпълни  процедурата по  чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, във връзка с чл. 148 от ЗУТ.

10.Община Белослав съобщава, че със Заповед № 674 от 20.09.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на УПИ ІІІ, ІV, V  кв.37 по плана на с.Разделна общ.Белослав, обл.Варненска, сливането им в един общ УПИ и преотреждането на същия за “Обществено предназначение”.

Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.

16.09.2016год.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 -3за издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София с предмет на дейност: Приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан - бутан, бензин и дизелово гориво.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 17.09.2016г. до 17.10.2016 г в сградата на Община Белослав,   ет. 2 стая 202 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалният сайт  на Община Белослав www. beloslav.org
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.
Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
Документация за изтегляне /архивирана в rar архив/

1. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 575 от 22.08.2016 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрен   ПУП-ПЗ  на ПИ 69763.11.13 в местност:”Новите места” по КК с.Страшимирово с отреждане  за “Оранжериен комплекс” на Мара Бойчева Балтаджиева от с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варненска, чрез Божидар Георгиев Балтаджиев, от гр.Варна, ул:”Арх.П.Момчилов” вх.18, ап.68  по заявление вх. № ДИПУ-12/04.04.2016 год.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
2. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 578 от 22.08.2016 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрен   ПУП-ПЗ  на ПИ 69763.11.15 в местност:”Новите места” по КК с.Страшимирово с отреждане  за “Оранжериен комплекс” на Мара Бойчева Балтаджиева от с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варненска, чрез Божидар Георгиев Балтаджиев, от гр.Варна, ул:”Арх.П.Момчилов” вх.18, ап.68  по заявление вх. № ДИПУ-12/04.04.2016 год.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 
3.  Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП-ПП  за обект:”Трафопост тип МТТ в ПИ 27125.25.19 по КККР с.Езерово ,общ Белослав, обл.Варненска и нова кабелна линия 20кV от съществуващ Ж.Р.стълб на ВЕЛ извод”ЕТЪР” до трафопост”. На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица. Проектът се намира в Община Белослав ул ”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от  обявлението по чл.128, ал. 1 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
4.  Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 27125.38.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка с преотреждането му за “Производствено складови дейности, свързани със селското стопанство”.
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
5. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения  ПУП- ПРЗ на УПИ  ІІІ, ІV, V  кв.37 по плана на с.Разделна общ.Белослав, обл.Варненска, сливането им в един общ УПИ и преотреждането за  “ Обществено предназначение”.
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
6. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения  ПУП-ПРЗ на  ПИ 019006, местност “Стара гара” в землището на с.Разделна, обл.Варненска , във връзка със смяна предназначението му от НТП” нива” за” Складова и търговска дейност”.
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

7. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения  ПУП- ПЗ на  ПИ  03719.202.2, 03719.202.3, местност “Манастира” по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението на имотите от земеделска земя с начин на трайно ползване”нива” за “Съхранение и преработка на земеделска продукция”.
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
8. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП- ПЗ на ПИ 03719.202.37, местност “Манастира” по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване”нива” за “ Съхранение и преработка на земеделска продукция”.
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
9. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП- ПП на  обект:”Изграждане на подземен водопровод и канализация за имоти  ПИ 03719.202.2; 03719.202.3; 03719.202.37 местност; “Манастира” по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от  обявлението по чл.128, ал. 1 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
10. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП- ПП на  обект:” Изграждане на подземен електропровод за захранване  на    имоти  ПИ 03719.202.2; 03719.202.3; 03719.202.37 местност “Манастира” по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска.
На основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от  обявлението по чл.128, ал. 1 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
 
11. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП- ПУП-ПЗ на ПИ 03719.93.7 по КККР на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП”Изоставена орна земя” за нуждите на “Депо за неопасни производствени отпадъци” 
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

12.Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в заседанието си на 04.08.2016 год. е приел изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 03719.202.19 по КККР на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП”Нива” за нуждите на “Складова база за горива”.    
На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, да се  съобщи  на  заинтересуваните лица
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


09.08.2016г.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 -3за издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна
с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София
с предмет на дейност: приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.

Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 09.08.2016г. до 09.09.2016 г в сградата на Община Белослав, ет. 2 стая 202 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалния сайт  на Община Белослав www. beloslav.org
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.
Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz

18.07.2016г.
Общинска администрация Белослав съобщава на заинтересованите граждани, жители на Община Белослав, че Пътнически център Варна към „БДЖ пътнически превози” ЕООД е разработил нов проект на разписания на влаковете, отнасящи се за гара Белослав, спирка Страшимирово, гара Разделна и гара Езерово, които се предвижда да се изпълняват през 2016 г./2017 г. за срок от една година, считано от 11.12.2016 г. до 09.12.2017 г., които предоставяме на Вашето внимание
проект за разписание-гара Белослав
разписание гара Езерово
разписание гара Разделна
разписание спирка Страшимирово


14.07.2016г.
Становище на "ГРИФКОМ"-ООД , относно проведено общиствено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Кариера и добив на строителни материали - подземни богаства /пясъци/ от находище "Селската кория", в землището на гр. Белослав,община Белослав, област Варна"

11.07.2016г.

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЕЗЕРОВО“ В РАЙОНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (МТБ) НА „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД В С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА.
Община Белослав, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на община Белослав, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна.
Лице за контакти:  инж. Иван Накев – прокурист, тел.: 052/680111; факс: 052/603480, мобилен: 0885 992022.
Обявлението е поставено за обществен достъпна информационното табло на Община Белослав на 11.07.2016 г. за период от 30 дни.
1.Община Белослав съобщава,  че със заповед № 452/23.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав   е одобрено задание  и разрешено възлагане за изработване  на КПИИ,  състоящ се от  следните части :
       - ПУП-ПЗ на ПИ 017017 в землището на с.Разделна, обл.Варненска  за  обект:”Животновъдна ферма”. 
     -  Работен проект  за обект:”Овцевъден комплекс за овце и техните приплоди и мандра за собствени нужди” в ПИ 017017 в местност; “Стара гара”, в землището на с. Разделна обл.Варненска , на основание  наредба № 19 за строителство в земеделските земи, съгласно чл. 110, ал.1,т.5 от ЗУТ.
                   На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване


13.06.2016г.
1. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 402/10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 03719.502.458 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ УПИ ІV-458  “Районна болница” кв.138 по регулационния план  на гр.Белослав/ и разделянето му на два нови УПИ; УПИ VІ- “Районна болница и поликлиника” и УПИ VІІ”Филиал за спешна медицинска помощ”

Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .

2. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 401/10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПРЗ  на УПИ ІV”Училище”, кв.11 по регулационния план на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, във връзка разделянето му на два нови парцела с отреждане “за училище” и “За детска градина”.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .

3. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 400/10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание за допускане на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.501.426 по КККР на с.Езерово, обл.Варненска /УПИ ІV/,  ПИ 27125.501.427 /УПИ V/ - на “Дайтона Транс” ЕООД - н.акт №  4 , т.VІІІ, д.11055, вх.рег.№20185 от 26.09.2012 год., в обхват на ПИ  27125.501.426; ПИ  27125.501.427,   със -запазване регулационните си граници и преотреждане за; ПИ27125.501.426- /ІV/-”Автосалон” и  ПИ 27125.501.427 /V/-за “Автосалон”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

4. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 399/10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено заданието за изработването на ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.501.424 по КККР на с.Езерово /УПИ ІІ/ и ПИ с ид.№27125.501.425 по КККР на с.Езерово /УПИ ІІІ/ на  “Дайтона Карс” ЕООД-съгл.н.а № 135, т.ХХІІ, д.4694 ,вх.рег.№8683  от 20.04.2016 год., в обхват на  27125.501.424; 27125.501.425, с обединяване на ПИ 27125.501.424 по КККР на с.Езерово и ПИ 27125.501.425 по КККР на с.Езерово в общ VІІ с отреждане за “Автосервиз”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

5. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 398/10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено заданието за изработването на ПУП- ПРЗ на   УПИ ІІІ, ІV и V  кв. 37 по плана на с. Разделна, обл.Варненска  и обединяването им в общ УПИ с промяна предназначението за “Обществено предназначение.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.

6. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 397/ 10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-Подробен устройствен план –План за регулация на ПИ 03719.503.611по КККР на гр.Белослав и разделянето му на два нови УПИ с идентификатори 03719.503.6188 и 03719.503.6189 и образуването на нови УПИ;ХХХІ-610; ХХХІІ-612, ХХХІІІ-613; ХХХІV-611; ХХХV-611; ХХХVІ-609; кв. 50  по регулационния план на гр.Белослав, обл.Варненск.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс.

7. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 396/ 10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ на ПИ 27125.24.19 по КККР на с.Езерово, местност;“Арамеше“във връзка със смяна предназначението от НТП ”Нива” за нуждите на “ Производствени, обслужващи и складови дейности” .
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .

8. Община Белослав съобщава,  че със заповед № 403/ 10.06.2016 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ на ПИ  27125.35.156 по КК с.Езерово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с НТП “Нива” за “Жилищно строителство”
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
Заповедта подлежи на обжалване  в 14 дневен срок  от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .

9. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територияата, с протокол № 7/2016 год. на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приел изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 69763.11.13 в местност:”Новите места” по КККР с.Страшимирово с отреждане  за “Оранжериен комплекс”.
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
10. Община Белослав съобщава,  че Експертния съвет по устройство на територияата,  с протокол № 7/2016 год. на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТе приел изготвения ПУП-ПЗ на ПИ 69763.11.15 в местност:”Новите места” по КККР с.Страшимирово с отреждане  за “Оранжериен комплекс”.
Проектът    се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 204 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от  съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуванитестрани могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
02.06.2016г.
03.05.2016г.
1.Община Белослав съобщава,  че с решение № 105 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав  одобрява задание и  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план–План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ / на УПИ ІV”Училище”, кв.11 по регулационния план на с.Разделна, община Белослав, обл.Варненска, във връзка разделянето му на два нови парцела с отреждане “за училище” и “За детска градина” .
2. Община Белослав съобщава,  че с решение № 106 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   е приел одобряването на   задание и  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен  план за  обект:”Изграждане на подземни  водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2,ПИ 03719.202.3, 03719.202.37, местност”Манастира”, по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска.
3. Община Белослав съобщава,  че с решение № 107 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   дава предварително писмено съгласие на “Бора Инвест” ЕООД, ЕИК103794531, със седалище  и адрес на управление:гр.Варна, бул:”Княз Борис І” № 111, Бизнес център, ет.9, представлявано от Емил Веселинов Райков - управител, за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост: ПИ03719.202.20-полски път, с дължина на трасето 4.50. м.л., ;ПИ 04719.203.27-земеделска земя, с дължина на трасето 32.04 м.л.,;ПИ 03719.202.28-за полски път, с дължина на трасето 8.58 м.л.,; ПИ 03719.203.36-за местен път, с дължина на трасето 1131.51 м.л. или обща дължина на трасето : за канализационна мрежа - 99.00 м.л., за водопроводна мрежа-1234.00 м.л. и за утвърждаване на трасе за проектиране на обект:” Изграждане на подземни водопровод и канализация за имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност “Манастира” по КККР на гр.Белослав, Община Белослав.
4. Община Белослав съобщава,  че с решение № 108 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   е приел одобряването на   задание и  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен  план за  обект: ”Изграждане на подземен електропровод   за  захранване на имоти ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, 03719.202.37, местност”Манастира”, по КККР на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска.
5. Община Белослав съобщава,  че с решение № 109 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   дава предварително писмено съгласие на “Бора Инвест” ЕООД,ЕИК103794531, със седалище  и адрес на управление:гр.Варна, бул:”Княз Борис І” № 111, Бизнес център, ет.9, представлявано от Емил Веселинов Райков - управител, за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост: ПИ 03719.202.20 - полски път, с дължина на трасето 4.64. м.л.,; ПИ 03719.203.27 - земеделска земя, с дължина на трасето 31.94 м.л.,; ПИ 03719.202.28-за полски път, с дължина на трасето 101.00 м.л.,; ПИ 03719.203.36-за местен път, с дължина на трасето 20.00 м.л. или общо 190.00 м.л. и за утвърждаване на трасе за проектиране на обект: ”Изграждане на подземен електропровод за захранване на  ПИ 03719.202.2, ПИ 03719.202.3, ПИ 03719.202.37, местност “Манастира” по КККР на гр.Белослав, Община Белослав.
6. Община Белослав съобщава,  че с решение № 110 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   е приел одобряването на   задание и  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.17.25, местност “Тепе тарла”, по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на  имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “нива” за нуждите на “Логистичен център /за съхраненение  на пакетирани  хранителни  и нехранителни стоки “/.
7. Община Белослав съобщава,  че с решение № 111 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   е приел одобряването на   задание и  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 03719.202.37, местност “Манастира”, по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на  имота от земеделска земя с начин на трайно ползване “нива” за нуждите на “Съхранение и преработка на земеделска  продукция”.
8. Община Белослав съобщава,  че с решение № 112 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   е приел одобряването на   задание и     дава  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за ПИ 69763.28.10, местност «Кариерата», по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението на имота от земеделска земя, с начин на трайно ползване “нива” за: “Станция за компресиран  природен газ,сервиз, административна сграда и склад”.
9. Община Белослав съобщава,  че с решение № 113 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав  не  е приел одобряването на   задание и не  дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен  план за  линеен обект:” Пътен достъп до ПИ 27125.503.99 , по КККР на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска .
10. Община Белослав съобщава,  че с решение № 114 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав не е приел одобряването на   задание и не   дава  разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ)  за обект: „Рибарско селище „Моряк“ в ПИ 27125.503.99, по КККР на с.Езерово, община Белослав”.
11. Община Белослав съобщава,  че с решение № 115 от протокол № 8/21.04.2016 год. Общински съвет Белослав   дава предварително писмено съгласие на Община Белослав ЕИК  000093403, с адрес гр.Белослав, ул:”Цар Симеон Велики “ №23, за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост: ПИ 000053-полски път, с дължина на трасето 94.30 м.л., ПИ 000111-други територии на транспорта, с дължина на трасето 7.50 м.л., или обща дължина на трасето 101.80 м.л. и за утвърждаване на трасето за проектиране на обект:”Битово-фекална канализация с помпена станция и реконструкция на водопроводната мрежа с.Разделна-ІІ част кв”Стара гара, Община Белослав-тласкател към помпена станция“.  
 
27.04.2016г.
20.04.2016г.
Общинска администрация - Белослав обявява 1 свободно работно място за длъжност „Специалист държавна администрация” по Проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• да имат завършено средно образование;
• да притежават умения за работа с персонален компютър - MS Office /Word, Excel/, електронна поща, интернет.
• възраст – до 29 години.
Допълнителни знания и умения:
• да притежават способност за планиране и организиране на дейността;
• да притежават умения за самостоятелна работа и работа в екип;
• да притежават добри комуникативни умения.
Документи за кандидатстване:
1.Заявление /свободен текст/
2.Автобиография ;
3.Ксерокопия на документ за завършено образование.
Подборът ще се проведе на два етапа:
• Допускане по документи;
• Интервю с допуснатите кандидати.
Краен срок за подаване на документите: 
22.04.2015 г. в деловодството на община Белослав
Телефон за информация: 
05112/3553
 
12.04.2016г. О Б Я В А:
„ГРИФКОМ” ООД
гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1
 
На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересoвани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Кариера и добив на строителни материали – подземни богатства /пясъци/ от находище „Селската кория”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав, Област Варна”.
 
Срещата ще се проведе на 27.05.2016г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики №23.
 
Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4 и „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1.
 
Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4, Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1, или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Димитров,
 Тел: 0886818470 
 
29.03.2016г.
 
25.03.2016г.
1. Община Белослав съобщава, че с решение № 60 от протокол № 6/10.03.2016 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 017016, местност ”Стара гара”, в землището на с.Разделна, Община Белослав,обл.Варненска , във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване ”нива” за ”Риборазвъден комплекс”.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 
2. Община Белослав съобщава, че с решение № 61 от протокол № 6/10.03.2016 год. Общински съвет Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.33.44, местност ”Пещерите” по КККР на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване ”нива” за ” Базова станция 4400 за телекомуникационно оборудване и съоръжения на техническата инфраструктура”.
3. Община Белослав съобщава, че със заповед № 204 от 24.03.2016 год. е одобрен Подробен устройствен план, план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.25.19 в местнаст “Арамеше” по КККР на с.Езерово, обл.Варненска, във връзка с промяна предназначението от “За проидводствени и складови дейности, за “За производство и съхранение на храни за животни и склад за фумиганти, производствени и складови дейности” .
4. Община Белослав съобщава, че с решение № 6 от протокол № 3 /17.03.2016 год. Експертния съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приел изготвен ПУП-ПР на ПИ 03719.503.611 по кадастралната карта на гр.Белослав, одобрена със заповед РД-18-31/05.05.2015 год. на Изпълнителния Директор на АГКК с разделянето на същия на два нови УПИ ХХХІV кв.50 и ХХХV- кв.50 / ПИ 03719.503.6188 и 03719.503.6189/, на основание чл.134,ал.2,т.6, чл.128,ал.13 от ЗУТ, във връзка с чл.19, ал.3 /заварени масивни сгради/ и ал.5 /ниско свързано застрояване в повече от два имота/, ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.156 по КК с.Езерово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с НТП “Нива” за “Жилищно строителство ПУП- ПЗ на ПИ 27125.35.156 по КК с.Езерово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с НТП “Нива” за “Жилищно строителство”, се намира в сградата на Общинска администрация –гр.Белослав, ет.2,стая № 204.
На основание чл. 128,ал5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения и искания по него до Общинската администрация.
5. Община Белослав съобщава, че с решение № 4 от протокол № 3 /17.03.2016 год. Експертния съвет по устройство на територията на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ е приел изготвен ПУП- ПР за ПИ 03719.503.611 по кадастралната карта на гр.Белослав, одобрена със заповед РД-18-31/05.05.2015 год. на Изпълнителния Директор на АГКК с разделянето на същия на два нови ПИ 03719.503.6188 и 03719.503.6189, ПУП- ПР за ПИ 03719.503.611 по кадастралната карта на гр.Белослав, одобрена със заповед РД-18-31/05.05.2015 год. на Изпълнителния Директор на АГКК с разделянето на същия на два нови ПИ 03719.503.6188 и 03719.503.6189 се намира в сградата на Общинска администрация –гр.Белослав, ет.2,стая № 204.
На основание чл. 128, ал5 от ЗУТ, в 14 дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения и искания по него до Общинската администрация
 
6. Община Белослав съобщава, че със заповед № 144 от 23.02.2016 год. е одобрено заданието и допуснато изработването на ПУП- ПРЗ на УПИ ХХІV-Жилищно строителство” и УПИ ХХ-Производствени и складови дейности” в един общ УПИ ХХV-За жилищно строителство и обществено обслужваши дейности” в кв. 24 по плана на с. Разделна, обл.Варненска.
На основание чл. 124б ,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
 
24.03.2016г. 
22.01.2016год.

„Нови възможности за грижа”

 

 

Във връзка с изпълнение на дейности по проект „Нови възможности за грижа” по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” община Белослав обявява прием на заявления от кандидати за медицински специалисти.Кандидатите трябва да притежават професионална квалификация «Медицинска сестра» или «Медицински фелдшер».

Подаването на заявления от кандидатите ще се извършва в периода от 22.01.2016 г. до 26.01.2016 г. Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от интернет страницата на общината. Заявленията ще се приемат всеки работен ден от 08.30 – 17.00 часа до 26.01.2016 г. в сградата на адрес: гр.Белослав, ул.” Цар Симеон Велики ”23.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

13.01.2016год.
12.01.2016год.
22.12.2013год.
Община Белослав на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че със заповед № 860 от 15.12.2015 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и допуснато изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване/ПУП- ПЗ / на част от ПИ 025005, по сега действаща кадастрална карта на с.Езерово ПИ 27125.25.19, във връзка с промяна предназначението от “За производствени и складови дейности” за “За производство и съхранение на храни за животни и склад за фумиганти, производствени и складови дейности “на“Агромаркет Интернешънъл” ООД с адрес на управление гр.Варна, ул:”Кирил и Методий” № 73а с пълномощник Маргарита Величкова Цветанова гр.Варна, ул:”Мир” 17А,ет.5 На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.
17.12.2015год.
 
1. Община Белослав на основание чл. 124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 11 от протокол № 3/10.12.2015 год. на Общински съвет-Белослав, е одобрено заданието и допуснато изработването на Подробен устройствен план-план за застрояване/ПУП- ПЗ /на ПИ 03719.202.2 и ПИ 03719.202.3,местност “Манастира” по кадастралната карта на гр.Белослав, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна предназначението от земеделска земя, с начин на трайно ползване”Нива”за “Съхранениеи и преработка на земеделска продукция” .
На основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.
11.12.2015год.
Община Белослав на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ съобщава че е изработен Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП / за имот 000173 по КВС-Белослав /03719.811.713 по кадастралната карта на гр.Белослав, одобрена със заповед № РД-18-31/05.05.2015 год. на Изпълнителния Директор на АГКК за обект :”Пътен възел/нов пътен възел, нова пътна варианта и нов надлез над ж.п. линия София-Варна и път ІІІ 2008 /Девня кв.Повеляново-Езерово Варна, при километър 10+ 960/ в землището на гр. Белослав, поземлен имон ПИ 03719.811.713-Община Белослав, област Варна. - Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП се намира в сградата на Общинска администрация - гр. Белослав, ет.2, стая № 204. На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица по чл.131 от ЗУТ, могат да се запознаят с проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до Общинска администрация-гр.Белослав .
07.12.2015год.
Уведомление за инвестиционно предложение за обект "Разкриване на кариера и добив на пясъци от находище "Селската кория", землище гр. Белослав
27.11.2015год.
Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по процедура "Добри и безопасни условия на труд"
 
Налице са следните нови възможности за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по процедура "Добри и безопасни условия на труд". Целта на настоящата процедура е:
ü Осигуряване на безопасни условия на труд в предприятията, както и подобряване на работната среда, организацията на труд и управлението на човешки ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията;
ü Въвеждането на нови организационнипрактики, модели и системи за управление на човешките ресурси и инвестиции в по-безопасни и здравословни условия на труд;
ü Осигуряване на възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост и
на по-дългото оставане в заетостта на по-възрастните хора
 
 
За контакти:
 
Телефон: 0887 223 461
Тел./Факс: 046 664 760
www.dirconsult.eu
 
24.11.2015год.
МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА
ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ
Отоплителните уреди, намират широко приложение в живота на хората. Тяхното неправилно използване и подържане може да доведе до възникване на пожари.
За недопускане възникването на пожари е необходимо да се спазват определени противопожарни правила при монтажа и експлоатацията им:
- Не ползвайте самоделни отоплителни уреди с неясен произход и качество.
- Ползвайте само стандартни – технически изправни отоплителни уреди, монтирани на безопасно разстояние от горими и леснозапалими вещества и материали и върху негорими подложки.
- Следвайте инструкцията на производителя за монтаж, експлоатация и поддръжка на уреда.
ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДИ РАБОТЕЩИ НА ТВЪРДО ГОРИВО:
1.Създайте подходящи условия, при които няма възможност въглени и искри да попаднат върху намиращи се в близост горими и леснозапалими вещества и материали, както и взривоопасни газове. Не съхранявайте горивото (дърва и въглища) в непосредствена близост до отоплителния уред.
2. Не разпалвайте отоплителните уреди със запалителни течности, които не са предназначени за такъв вид дейност.
3. Когато почиствате уреда от пепел и въглени, използвайте метален съд с капак.
4. Проветрявайте редовно отопляваните помещения.
5. Не забравяйте комините! Те трябва:
- да са добре измазани, без пукнатини;
- периодично да се почистват от натрупани сажди;
- да обслужват само димоотводите (кюнците) на отоплителните тела и да не се допуска заустване в тях на въздуховоди от вентилационни съоръжения;
- димоотводите (кюнците) до достигането им до комина, трябва да са стабилно укрепени и монтирани на безопасно разстояние от горими конструкции.
ПРИ ОТОПЛЕНИЕ С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ:
Изключвайте уредите, когато:
- няма наблюдение от възрастен човек;
- преди лягане за сън;
- спре тока;
- преди да излезете навън.
1. Преди да експлоатирате електрически отоплителни уреди, потърсете услугите на квалифициран електротехник за проверка на възможността вашата ел. инсталация да „издържи“ на допълнителните електрически товари през отоплителния сезон.
2. Не забравяйте, че само автоматичните или стандартните, а не подсилени, предпазители (бушони) са в състояние да предотвратят трагедия. ... а те струват стотинки!
3. Бушонът е предпазно устройство, което трябва да изключи, т.е първо то да „изгори“, ако претоварим електрическата верига или някой уред се повреди. Щом бушонът „изгори“, протичането на ток през веригата спира и по този начин се предотвратява прогряване на изолацията и възникването на пожар.
Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!
Процесът на горене е особено интересен за малчуганите, а детската игра с огън е сред причините за пожар с най-тежки последици!
Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди!
Никога не ги заключвайте!
Техният интерес трябва да бъде задоволен с Вашите ясни обяснения и указания как
пожаробезопасно трябва да се използват отоплителните уреди!
СПАЗВАЙТЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ.
НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ ПОЖАР ДА УНИЩОЖИ ИМУЩЕСТВОТО ВИ ИЛИ ДА БЪДЕ ПРИЧИНА ЗА СМЪРТТА НА ВАШИТЕ ДЕЦА И БЛИЗКИ!
ВТОРА РСПБЗН-ВАРНА
ИНСПЕКТОР:
инж. Трифон Трифонов
 
23.11.2015год.
1. Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията , на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, е приел изготвения КПИИ, , състоящ се от: - Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП / за изграждане на кабелна линия за захранване на трансформатор СН в подстанция „ТЕЦ-Варна”. - съгласуване и одобряване на технически и работни проекти за обект: „ Изграждане на нова кабелна линия 20кV за захранване на трансформатор СН 20/0.4кV в п/ст „ТЕЦ-Варна”, На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ, изготвения на КПИИ, състоящ се от: - Подробен устройствен план – парцеларен план / ПУП-ПП / за изграждане на кабелна линия за захранване на трансформатор СН в подстанция „ТЕЦ-Варна”. - съгласуване и одобряване на технически и работни проекти за обект: „ Изграждане на нова кабелна линия 20кV за захранване на трансформатор СН 20/0.4кV в п/ст „ТЕЦ-Варна”,се намира в Община Белослав, ул:”Цар Симеон Велики” № 23, стая № 204,ет.2 и може да се разгледа от заинтересованите страни. В едномесечен срок от съобщението по чл.128,ал.3 от ЗУТ, заинтересованите страни могат да направят писмени възражения, предложенияи искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
2 Община Белослав на основание чл. 129, ал.2, от ЗУТ съобщава, че със заповед № 814 от 19.11.2015 год.на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПРЗ на ПИ 005001 / ПИ с идентификатор 69763.5.25 по КК на с.Страшимирово, община Белослав / и образуваните нови УПИ: УПИ ІІІ-005001-“За жилищно строителство” и УПИ ІV-005001-“За жилищно строителство”, с.Страшимирово, община Белослав.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .
13.11.2015год.
12.11.2015год.
Съобщение на основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Белослав уведомява засегнатото население за инвестиционно предложение "Изработване на ПУП–ПЗ на имот № 03719.202.19, с обща площ 9999 кв. м по К.К. на гр.Белослав, общ. Белослав, местност „Манастира” във връзка с промяна на предназначението на имота от „земедеска земя” с начин на трайно ползване „нива”, за „Складова база за горива”, с възложител „ГАЗТРЕЙД АД”
28.10.2015год
19.10.2015год.
13.10.2015год.
09.10.2015год.
09.10.2015год.
Разяснителна кампания за местни избори 2015год.
Информационните брошури, листовки, както аудио и видео клиповете са свободни за достъп на интернет страницата на Централната избирателна комисия в секция „Разяснителна кампания“ с линк: https://www.cik.bg/bg/36
07.10.2015год.
1.Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №544 от протокол № 47 от 24.09.2015 год. на Общински съвет-Белослав е дадено предварително съгласие на “Технометал”ЕООД за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска собственост ПИ 27125.504.144-полски път, с дължина на трасето общо 448.00 л.м и за утвърждаване на трасето за проектиране на обект:”Уличен водопровод за ПИ 27125.504.
2 по КК на с. Езерово, обл.Варненска 2Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №545 от протокол № 47 от 24.09.2015 год. на Общински съвет-Белослав е дадено предварително съгласие на “Технометал”ЕООД за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска собственост ПИ 27125.504.144-полски път, с дължина на трасето общо 850.00 л.м и за утвърждаване на трасето за проектиране на обект:”Кабелна линия Срот ВЕЛ 20KV, извод “Етър” , за захранване на трафопост в ПИ 27125.504.2 по КК на с. Езерово, обл.Варненска
3.Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №537/от протокол № 47 от 24.09.2015 год.на Общински съвет е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за ПИ 27125.12.43, местност “Узун бою в землището на с. Езерово ,общ.Белослав, във връзка смяна предназначението на имот от земеделска земя с начин на трайно ползване”Нива” за Складови дейности”
4.Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение № 543 от протокол № 47/24.09.2015 год. Общински съвет-Белослав дава предварително писмено съгласие на “Енерго-про Мрежи” АД-Варна, за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска събственост ПИ 27125.35.168-полски път,с дължина на трасето общо 8.97 л.м. и за утвърждаване на трасето за проектиране на обект:”Изместване на съществуваща въздушна електропроводна линия ВЕЛ/20KV,извод “Роса”,преминаваща през ПИ 27125.15.44, местност”Чалътърла”, по КК на с.Езерово,общ.Белослав.
5Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №540/от протокол № 47 от 24.09.2015 год.на Общински съвет е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за ПИ 019006, местност “Стара гара” в землището на с.Разделна ,общ.Белослав, във връзка смяна предназначението на имот от земеделска земя с начин на трайно ползване”Нива” за Складова и търговска дейност”
6. Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение № 546 от протокол № 47/24.09.2015 год. Общински съвет-Белослав дава предварително писмено съгласие на “Моряк-Езерово” ООД-Варна, за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска събственост ПИ 69763.117.1-друг вид земеделска земя,ПИ 69763.117.2-мочурище; по КК на с.Страшимирово,общ.Белослав ,с дължина на трасето общо 2295.00 л.м.
7Община Белослав, Варненска област съобщава, че със Заповед №653от 17.09.2015 г. на Кмета на Община Белослав e одобрен Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ на УПИ ІV-1817”За спортна дейност”/ПИ 03719.502.1817;кв.157, УПИV-1766”За Спортна дейност “ /ПИ 03719.502.1756 кв.157; нова улична регулаци с о.т. 1093-1096 и УПИ VІ”Спортни цели кв. 157 по плана на гр. Белослав.
8Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №539/от протокол № 47 от 24.09.2015 год.на Общински съвет е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за ПИ 03719.93.7,местност”Кованлъка” в землището на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване”изоставена орна земя” “за “Депо за неопасни производствени отпадъци”,
9Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №538/от протокол № 47 от 24.09.2015 год.на Общински съвет е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ/ за ПИ 03719.202.19,местност”Манастира ” в землището на гр.Белослав, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване”нива” “за “Складова база за горива”
10Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №541/от протокол № 47 от 24.09.2015 год.на Общински съвет е одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –ПП/Парцеларен план/ за обект:”Трафопост тип МТТ в ПИ 27125.25.16 по КК на с. Езерово , община Белослав и нова кабелна линия 20КV от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ “Етър” до трафопост
11.Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение № 542 от протокол № 47/24.09.2015 год. Общински съвет-Белослав дава предварително писмено съгласие на “Агромаркет Интернешънъл “ ООД ” за преминаване през засегнатия от трасето имот общинска събственост ПИ 27125.25.60-за местен път,с дължина на трасето общо 138л.м. и за утвърждаване на трасето за проектиране на обект: “Изграждане на нова кабелна линия 20КV за захранване на трафопост тип МТТ/ находящ се в ПИ 27125.25.16 по КК на с. Езерово , община Белослав/от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ “Етър” , в землището на с. Езерово, общ.Белослав.
06.10.2015од
28.09.2015год.
24.09.2015год.
Информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и информация по Приложение №1 и №2 към чл.10, ал.1 и ал.2 – част Б от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инв. предложения с предмета и целите на опазване на ЗЗ, във връзка с процедура по преценка на вероятна степен на въздействие върху околната среда за ИП: „Замяна на кейова стена с пирс /джет/ в пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна, м.Манастира, землище на гр.Белослав, обл.Варна.”
18.09.2015год.
16.09.2015год.
14.09.201год.
11.09.2015год.
09.09.2015год.
02.09.2015год.
28.08.2015год.
24.08.2015год.
19.08.2015год.
30.07.2015год.
СЪОБЩЕНИЕ
Общинска администрация Белослав съобщава на заинтересованите граждани, жители на Община Белослав, че Пътнически център Варна към „БДЖ пътнически превози” ЕООД е разработил нов проект на разписания на влаковете, отнасящи се за гара Белослав, които се предвижда да се изпълняват през 2015 г./2016 г. за срок от една година, считано от 13.12.2015 г. до 10.12.2016 г., които предоставяме на Вашето внимание.
16.07.2015год.
Съобщение на основание чл.4 ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС Община Белослав уведомява засегнатото население за инвестиционно предложение "Изграждане на пътен възел, пътна варианта и надлез над жп линия "София- Варна" и Път ІІІ-2008 " Девня /кв.Павеляново/- Езерово- Варна" при км 10+960"
10.07.2015год.
09.07.2015год.
07.07.2015gгод.
Община Белослав обявява на гражданите, че могат да подават сигнали за нарушения на нормативните изисквания за отпадъци, както и на предложения за подобрения на политиката по отпадъците на: Зелен телефон - 05112/ 35-41 – Дежурен ОбСС E-mail: obstinabeloslav@abv.bg
01.07.2015год.
06.07.2015год.
Община Белослав на основание чл. 124б, ал.2, от ЗУТ съобщава, че със заповед № 496 от 30.06.2015 год.на Кмета на Община Белослав, е допуснат за изработване ПУП-ПЗ на ПИ 69763.11.8 по кадастралната карта на с.Страшимирово, местност “Новите места”, одобрена със заповед № РД-18-16/25.02.2015 год. от земеделска земя с начин на трайно ползване “нива”, за нуждите на “Оранжерия“. На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване
24.06.2015год.
Във връзка с безопасно провеждане на жътвената кампания, високите дневни температури и заостряне вниманието на гражданите към използването на открит огън, приложено Ви изпращаме материал за публикуване в официалния интернет портал и месечния информационен бюлетин на Община Белослав
23.06.2015год.
1.-Община Белослав съобщава, че Експертния съвет по устройство на територията, в засадението си на 11.06.2015 год. с решение по т.5 от протокол № 5, на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, прие изготвения изготвения ПУП- ПРЗ на ПИ 000082 , местност “ Боджака”, в землището на с. Разделна , във връзка със смяна предназначението от “ Унищожена орна земя от промишлени предприятия” за “ Производствени дейности и силузно стопанство и реализиране на инвестиционно намерение”Изграждане на фуражен завод и силузно стопанство “
Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 2 ет. 2 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ , в 14 срок от съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
2.Община Белослав на основание чл. 124б, ал.2, от ЗУТ съобщава, че със заповед № 469 от 18.06.2015 год.на Кмета на Община Белослав, е допуснат за изработване ПУП-ПРЗ в обхвата на УПИ ХІІ-485 и ХІІІ-486 в кв.37 по плана на гр.Белослав, обл.Варненска
На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
3.Община Белослав на основание чл. 124б, ал.2, от ЗУТ съобщава, че със заповед № 470 от 18.06.2015 год.на Кмета на Община Белослав, е допуснат за изработването ПУП – ПРЗ на ПИ 005001, масив 5, землището на с.Страшимирово и образуването на нови поземлени имоти с еднакви площи с лице към прилежащата улица, с режим на застрояване и градоустройствени показатели съответстващи на устройствената зона – ЖМ “
На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ, заповедта не подлежи на обжалване.
19.06.2015год.
17.06.2015год.
10.06.2015год.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, МОГАТ ДА СЕ ЗАПИШАТ ЗА ДЪРВА ЗА
ОГРЕВ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН 2015 -2016г.
В ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА.
ЦЕНА НА ЕДИН ПРОСТРАНСТВЕН КУБИК С ВКЛЮЧЕН ТРАНСПОРТ Е 57 ЛВ.
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ ДО 26 ЮНИ 2015 Г.
СПИСЪЦИТЕ С ОДОБРЕНИТЕ ГРАЖДАНИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА
3 ЮЛИ 2015 Г. В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
СРОК ЗА ПЛАЩАНЕ ОТ 6 ЮЛИ ДО 31 ЮЛИ 2015 Г.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ
08.06.2015год.
29.05.2015год.
22.05.2015год.
18.05.2015год.
О Б Я В Л Е Н И Е
На основание чл.61, ал. 1 от АПК, Община Белослав обявява до всички заинтересовани лица, че е съставена заповед № 391/18.05.2015 г. на кмета на общината, относно настаняване на Коалиция АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане), чрез партията от коалицията – ПП АБВ (Алтернатива за Българско Възраждане), която отговаря за приходи, разходи и счетоводна отчетност на коалицията, свързани със заплащането на наемна цена по наемно правоотношение, представлявана от Боян Симеонов Димитров /по пълномощно/, в качеството си на упълномощен представител в част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща стая с площ от 10,73 кв.м. от сграда с обслужващо предназначение кафе-клуб със ЗП 144 кв.м., на един етаж, находяща се в УПИ ХХ-1870 в кв.95, кв.”Изгрев” по плана на гр.Белослав, описана в АОС № 341/25.11.2003 г. за срок до края на мандата на действащото в момента Народно събрание, но не по-късно от 31.12.2018 г.
13.05.2014год.
08.05.2015год.
30.04.2015год.
27.04.2015год.
24.04.2015год.
20.04.2015год.
17.04.2015год.
31.03.2015год.
30.03.2015год.
27.03.2015год
25.03.2015год.
„Нови възможности за грижа”t
Агенцията за социално подпомагане (АСП) като конкретен бенефициент на проект „Нови възможности за грижа” на 18 март 2015 г. сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.Подаването на заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти ще стартира от 27.03.2015 г. Срокът за подаване на заявления е 10 работни дни, т.е. крайният срок е 09.04.2015 г. Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от интернет страницата на общината.Заявленията ще се приемат всеки работен ден от 08.00 – 17.00 часа до 09.04.2015 г. включително в сградата на адрес: гр.Белослав, ул.”Гебедже”8.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Забележка : Заявленията за теглене от сайта ще бъдат достъпни на 27.03.2015 г.
19.03.2015год.
17.03.2015год.
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯ НА КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА РАДОН ВЪВ ВЪЗДУХА НА ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ
лица за контакт: Милена Божкова - гражданска защита 0893433023; Руми Петрова-еколог 0896820137
12.03.2015год.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОТ ИМЕТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ПРИРОДОЗАЩИТНА ОРГАНИЗАЦИЯ W W F ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ВИ КАНИ ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ СЕДМОТО ПОРЕДНО ИЗДАНИЕ НА ГЛОБАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЧАСЪТ НА ЗЕМЯТА”,КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 МАРТ 2 015 ГОДИНА, КАТО В ЗНАК НАСЪПРИЧАСТНОСТ КЪМ УСИЛИЯТА ЗА СПРАВЯНЕ С КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ ВСЕКИ ГРАЖДАНИН МОЖЕ ДА ИЗКЛЮЧИ ОСВЕТЛЕНИЕТО В ДОМА СИ ОТ 20,30 ДО 21,30 ЧАСА.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОСЛАВ
09.03.2015год.
05.03.2015год.
МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧКИ С ТВЪРДО ГОРИВО (ДЪРВА ИЛИ ВЪГЛИЩА)
27.02.2015год.
26.02.2015год.
25.02.2015год.
12.02.2015год.
11.02.2015год.
 
10.02.2015год.
27.01.2015год.
СЪОБЩЕНИЕ относно стартиране на национална програма за енергийна ефективност
Файла е архивиран в ZIP формат
26.01.2015год.
09.01.2015год.
19.12.2014год.
26.11.2014год.
24.11.2014год.
14.11.2014год.
15.10.2014год.
09.10.2014год.
29.09.2014год.
24.09.2014год.
19.09.2014год.
18.09.2014год.
17.09.2014год.
16.09.2014
15.09.2014год.
10.09.2014год.
29.08.2014год.
27.08.2014год.
15.08.2014год.
11.08.2014год.
05.08.2014год.
23.07.2014год.
22.07.2014год.
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ИНФОРМИРА ГРАЖДАНИТЕ, ЧЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА КВАРТАЛ АКАЦИИТЕ, В СГРАДАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ФУНКЦИОНИРА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА „ЕКСТРА ДЕНТ“ С РАБОТНО ВРЕМЕ от 9.00 до 17.00ч.
Д-Р АЛБЕНА ГЕНЧЕВА И Д-Р ЗЛАТКА ТЪРСАНКОВА ЗАПИСВАТ ПАЦИЕНТИ НА тел. 0888 229 110 0889 974 947 ДЕЙНОСТИ НА ДЕНТАЛНАТА ПРАКТИКА:
-СПЕШЕН ПРИЕМ НА ПАЦИЕНТИ
-ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ
-ПРОТЕТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ-
-ЛЕЧЕНЕ НА ПАРОДОНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
-ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ
-ПЪЛЕН ОБЕМ ОТ ДЕЙНОСТИ ЗА ДЕНТАЛНОТО ЗДРАВЕ
-РАБОТА С НЗОК
22.07.2014год.
1.Община Белослав, Варненска област съобщава, че със Заповед №539 от 08.07.2014 г. на Кмета на Община Белослав e одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация / ПУП- ПР/ на УПИ ХІV-кв.11 по плана на гр.Белослав, обл.Варненска tНа основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.
2.Община Белослав, Варненска област съобщава, че с Решение №6/от протокол № 11 от 03.07.2014 год. е , на основание чл. 128,ал.8 от ЗУТ е приет изготвения ПУП-ПЗ на УПИ ХV- 1785 кв.153 по плана на гр.Белослав , във връзка с преотреждането му от Жилищно строителство и обществено обслужващи сгради “ за “Жилищно строителство”Проектът се намира в Община Белослав ул:”Цар Симеон Велики “ № 23 стая № 2 ет. 204 и може да се прегледа от заинтересуваните страни.На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в 14 дневен срок от обявяването, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта, в Центъра за информация и общински услуги при общинска администрация Белослав.
3.Община Белослав, Варненска област съобщава, че със Заповед №537 от 08.07.2014 г. на Кмета на Община Белослав e одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ с обединяване на УПИ І-1,2”Инсталация за обезвреждане на твърди битови отпадъци” и УПИ ІІ-7,39”Дейности по третиране на отпадъци”, местност “Чакмак баир”, землището на с. Езерово, обл.Варненска в един общ УПИ ІІІ-5,8”Дейности по третиране на отпадъци”. Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването и по реда на чл. 84 от Административнопроцесуалния кодекс .
4.Община Белослав, Варненска област съобщава, че със Заповед №538 от 08.07.2014 г. на Кмета на Община Белослав e одобрено задание и допуснато изработването на Подробен устройствен план –План за регулация / ПУП- ПЗ/ на УПИ VІ кв.24 по плана на гр.Белослав и преотреждането на същия от “Охранителна зеленина” за “Инфраструктура” tНа основание чл. 124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.
10.07.2014год.
27.06.2014год.
25.06.2014год.
18.06.2014год.
11.06.2014год.
10.06.2014год.
04.06.2014год.
02.06.2014год.
20.05.2014год.
14.05.2014год.
13.05.2014год.
30.04.2014год.
22.04.2014год.
04.04.2014год.
25.03.2014год.
18.03.2014год.
10.03.2014год.
07.03.2014год.
07.03.2014год.
06.03.2014год.
27.02.2014год.
21.02.2014год.
18.02.2014год.
06.02.2014год.
31.01.2014год.
09.01.2014год.
20.12.2013год.
19.12.2013год.
17.12.2013год.
09.12.2013год.
05.12.2013год.
03.12.2013год.
29.11.2013год.
26.11.2013год.
22.11.2013год.
21.11.2013год.
12.11.2013год.
30.10.2013год.
29.10.2013год.
24.10.2013год.
07.10.2013год.
02.10.2013год.
01.10.2013год.
13.09.2013г.
10.09.2013г.
10.09.2013г.
Уважаеми съграждани,

Всяка година на 26 октомври Белослав отбелязва своя празник.
В тази връзка общинска администрация очаква предложенията Ви за удостояване със званието „Почетен гражданин” на заслужили личности, допринесли за развитието и добрия имидж на Белослав.
Предложенията си изпращайте на e-mail: obstinabeloslav@abv.bg до 11.10.2013 година.
10.09.2013г.
09.09.2013г.
СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,
ВСЯКА ГОДИНА ОТ 16.09-22.09 СЕ ПРОВЕЖДА ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА
ЧИСТ ВЪЗДУХ - ТИ СИ НА ХОД!
ТОВА Е ДЕВИЗА НА ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА ТАЗИ ГОДИНА, ЗАТОВА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ АПЕЛИРА КЪМ ВСИЧКИ СВОИ СЪГРАЖДАНИ ДА НАМАЛЯТ ПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ СИ АВТОМОБИЛИ И ДА СЕ ПРЕДВИЖВАТ ПЕША ИЛИ С ВЕЛОСИПЕДИ. ТОВА ЩЕ НАМАЛИ ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ И ЩЕ НИ ПОЗВОЛИ ДА ПОДИШАМЕ ПОВЕЧЕ ЧИСТ ВЪЗДУХ.
НЕКА ПОНЕ ЗА ЕДНА СЕДМИЦА ДА ДИШАМЕ ЧИСТ ВЪЗДУХ!
28.08.2013г.
14.08.2013г.
26.07.2013г.
25.07.2013г.
19.07.2013г.
18.07.2013г.
На 17.07. 2013 г., в 9.30 часа, в община Белослав, на адрес гр. Белослав, ул. "Цар Симеон Велики" № 23, Заседателна зала на общината, се проведе среща за обществено обсъждане Доклад за Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и приложен към него Доклад за оценка на степента на въздействие (ОСВ) на инвестиционно предложение „Изграждане на газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.
На срещата представляващият Възложителя „Южен поток България“ АД и експерти от фирмата, запознаха присъстващите накратко с инвестиционното предложение, като беше представен кратък филмов материал за газопровода „Южен поток”. Ръководителят и експерти от екипа, изготвили Доклада за ОВОС запознаха присъстващите със съдържанието и резултатите от Доклада.
Общественото обсъждане приключи в 10.40ч. като нямаше възражения и не бяха депозирани писмени становища от заинтересованите лица засягащи съдържанието на Доклада по ОВОС.
10.07.2013г.
Съобщение
Общинска администрация уведомява населението, че в периода от 19.07.2013г. /петък/ до 21.07.2013 г. /неделя/ ще се проведе имагоцидна обработка против комари.
Пръскането ще се извърши с препарат "Цитрол 10/4 УЛВ" с карантинен срок до 48 часа, при доза 2л./ха., с наземна техника - генератор за топъл аерозол на MIST BLOWER ULV - 1100 по крайбрежната алея, пристана, площада, улиците, поликлиниката на гр. Белослав, парковете,дворовете на детските градини и училища във всички населени места на общината.
С оглед опазване на животните, трябва да се спазва карантинния срок и да не се извеждат на паша. Пчеларите да предприемат необходимите мерки.
Дата: 09.07.2013г.
25.06.2013год.
Информацията съдържаща се в Годишния финансов отчет на Община Белослав не е одитирана от Сметна палата.
24.06.2013г.
19.06.2013г.
Съобщение
Жителите на с.Езерово, с.Страшимирово и с.Разделна, могат да се запишат за дърва за огрев във връзка с предстоящия отоплителен сезон в съответното кметство. Жителите на гр.Белослав се записват в пенсионерските клубове в града. Цена на един кубичен метър, с включен транспорт: 57лв. Срок за записване: до 28 юни 2013г.
Списък с одобрените лица ще бъде обявен на 4 юли 2013г. в съответното кметство.
Срокове за заплащане:
- първи срок - от 5 до 15 юли 2013г.
- втори срок - до 30 септември 2013г.
18.06.2013г.
17.06.2013г.
12.06.2013г.
07.06.2013г.
Годишен финансов отчет на Община Белослав
Юни 2013г.
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
31.05.2013г.
29.05.2013г.
23.05.2013г.
21.05.2013г.
17.05.2013г.
16.05.2013г.
09.05.2013г.
Заповеди във връзка с провеждането на избори за Народно събрание на 12.05.2013г.
Април 2013г.
03.04.2013г.
02.04.2013г.
28.03.2013г.
25.03.2013г.
17.03.2013г.
15.03.2013г.
13.03.2013г.
11.03.2013г.
07.03.2013г.
11.02.2013г.
Януари 2013г.
 
17.01.2013г.
 
11.01.2013г.
 
 
09.01.2013г.
 
 
24.01.2013г.
 
 
Януари 2013г.
 
 
14.12.2012г.
 
12.12.2012г.
 
05.12.2012г.
 
04.12.2012г.
 
28.11.2012г.
 
Разяснения във връзка с постъпили запитвания по документациата заучастие в обявената
от община Белослав, област Варна обществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на строителството наследните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски" и ОУ „Св Патриарх Евтимии гр.Белослав", Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий"с.Езерово" ОДЗ „Първиюни" гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство" гр. Белослав финансирани поСхема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010Подкрепа за прилагане на мерки заенергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие2007-2013 г " и на основаниечл. 29, ал. 1 от ЗОП:
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
22.11.2012г.
 
 
21.11.2012г.
 
Разяснения във връзка с постъпили запитвания по документациата заучастие в обявената
от община Белослав, област Варна обществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на строителството наследните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски" и ОУ „Св Патриарх Евтимии гр.Белослав", Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий"с.Езерово" ОДЗ „Първиюни" гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство" гр. Белослав финансирани поСхема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010Подкрепа за прилагане на мерки заенергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие2007-2013 г " и на основаниечл. 29, ал. 1 от ЗОП:
 
20.11.2012г.
 
 
19.11.2012г.
 
Разяснения във връзка с постъпили запитвания по документациата заучастие в обявената
от община Белослав, област Варна обществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на строителството наследните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски" и ОУ „Св Патриарх Евтимии гр.Белослав", Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий"с.Езерово" ОДЗ „Първиюни" гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство" гр. Белослав финансирани поСхема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010Подкрепа за прилагане на мерки заенергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие2007-2013 г " и на основаниечл. 29, ал. 1 от ЗОП:
 
12.11.2012г.
 
Разяснения във връзка с постъпили запитвания по документациата заучастие в обявената
от община Белослав, област Варна обществена поръчка с предмет: „Избор наизпълнител на строителството наследните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски" и ОУ „Св Патриарх Евтимии гр.Белослав", Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий"с.Езерово" ОДЗ „Първиюни" гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство" гр. Белослав финансирани поСхема за предоставяне набезвъзмездна финансова помощ BG161P0001/1.1-09/2010Подкрепа за прилагане на мерки заенергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации" по Оперативна програма „Регионално развитие2007-2013 г " и на основаниечл. 29, ал. 1 от ЗОП:
 
 
 
08.11.2012г.
 
06.11.2012г.
 
01.11.2012г.
 
19.10.2012г.
 
 
 
17.10.2012г.
 
 
16.10.2012г.
 
 
12.10.2012г.
 
10.2012г.
 
 
08.10.2012г.
 
05.10.2012г.
 
03.10.2012г.
 
 
24.09.2012г.
 
17.09.2012г.
 
05.09.2012г.
 
31.08.2012г.
 
29.08.2012г.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
01.08.2012г.
 
 
26.07.2012г.
25.07.2012г.
16.07.2012г.
18.06.2012г.
12.06.2012г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОбщинаБелослав във връзка с публикувана обява в ДВ бр.44/12.06.2012г.съобщава, че в едномесечен срок в сградата на община Белослав/дирекция ИИП/ щебъдат изложени приетите помощен план и план нановообразуваните имоти наземеделските земи по § 4, ал.2 от ЗСПЗЗ наместност „Мандрите”, землищегр.Белослав. Заинтересованите лица могат данаправят писмени искания ивъзражения по плановете и придружаващата гидокументация до Кмета на общинаБелослав.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МОСВ - Решение № ВА 84-ПР/2012г. за преценяване на необходимостта от извършванена оценка на въздействието върху околната среда
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2012г.
05.06.2012г.
Юни 2012г.
15.05.2012г.
Април 2012г.
27.04.2012г.
11.04.2012г.
Общинска администрация уведомява гражданите, че община
Белослав се присъединява към националната кампания „Да изчистим
България за един ден”, която ще се проведе на 12.05.2012 г./събота/
Местата, определени от общинска администрация за почистване са:
Гората и чешмата в кв.”Акации” над ул.”Бельов”; „Авренска
поляна”, защитена местност „Ятата”, облицовано дере по ул. ”Иван Вазов”,
местните чешми и други места за обществено ползване
Кампанията ще е с начален час 08.30 часа и сборен пункт
сградата на общината, от където желаещи да се включат ще получат
чували и ръкавици.
Доброволците, могат да заявят предварително желанието си да се
включат в почистването на места за обществено ползване на тел. 05112/
25-80 или на е-mail: оbstinabeloslav@abv.bg
Освен тези места всеки може да почисти района около дома си,
както и да изнесе пред дома си едрогабаритни отпадъци и излязло от
употреба електронно и електрическо оборудване.
Извозването на отпадъците ще става по заявка на гражданите на
дежурен телефон 05112/ 24-45.
Скъпи съграждани, надяваме се на Вашата активност за
почистването на по - голяма площ от нашата красива община.
Април 2012г.
29.03.2012г.
Март 2012г.
 
12.03.2012г.
01.03.2012г.
27.02.2012г.
23.02.2012г.
17.02.2012г.
Януари 2012г.
20.01.2012г.
10.02.201г.
16.01.2012г.
11.01.2012г.
29.12.2011г.
Декември 2011г.
До 12,30ч. на 29 декември ще се приемат плащания
за местни данъци и такса битови отпадъци
Отдел„Местни данъци и такси" на община Белослав информираданъчно-задълженителица, че от 13,00 ч. на 29.12.2011 г. на касата нямада се приемат плащанияпоради годишното финансово приключване.
До12,30ч. на 29.12.2011 г., плащания на данък сгради, таксабитовиотпадъци, данък върху превозните средства, патентен данък и др.могат да бъдатизвършвани на касата на отдел "МДТ", както и побанковпът.
Декември 2011г.
21 Декември 2011г.
Декември 2011г.
Ноември 2011г.
Описание: http://beloslav.org/assets/Messages/mess.15.11.2011.jpg
Октомври 2011г.
2011г.
31.10.2011г.
28.10.2011г.
14.09.2011г.
22 Юли 2011г.
12 Юли 2011г.
Юли 2011г.
28.06.2011г.
Решение на ЕСУТ - обществено обсъждане
20.06.2011г.
Описание: http://beloslav.org/assets/Messages/mess.20.06.2011.jpg
20.06.2011г.
Описание: http://beloslav.org/assets/Messages/akt.kav.beloslav.2011/mess..jpg
08.06.2011г.
20.05.2011г.
20.04.2011г.
13.04.2011г.
Април 2011г.
25.03.2011г.
19.03.2011г.
26.11.2010г.