Местни данъци и такси

Дата на публикуване: 11.04.2011 10:41

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2022 г. са както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

Срок за плащане – на две равни вноски:

Първа вноска до 30.06.2022 г.

Втора вноска до 31.10.2022 г.

/на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2022 г. се прави отстъпка 5 на сто/

ПАТЕНТЕН ДАНЪК

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва:

-До 31.01.2022 г.

-До 30.04.2022 г.

-До 31.07.2022 г.

-До 31.10.2022 г.

Такса куче се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в  едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е  придобито след 31 март.
Невнесените в срок данъци се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Задълженията може да заплащате на касата на Общината, в кметствата по населените места, нашите посредници - в пощенските станции на страната,  касите на Изипей и Фастпей, Държавна спестовна каса и по банкова сметка на Общината

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

ДАНЪК ВЪРХУ ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ

Внася се преди получаване на издаденото разрешение по чл.24а, ал.1 от Закона за автомобилните превози

 

Задълженията си може да платите по един от следните начини:

  • В брой и чрез ПОС терминално устройство на касата на Община Белослав

В брой в кметствата по населените места на общината

  • Безкасово по банкова сметка на Община Белослав:

Име на банката

БАНКА ДСК 

IBAN

BG29 STSA 9300 8413 3000 00

BIC

STSA BGSF

Код

441400

Патентен данък

вид плащане

442100

Данък върху недвижимите имоти

 

442200

Данък върху наследствата

442300

Данък върху превозните средства

442400

Такса битови отпадъци

442500

Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин

442800

Туристически данък

443400

Други данъци

446500

Глоби

448013

Такса куче

448007

Такса администр. услуги  • На касите на Изипей /Easypay/ 
  • На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД 
  • На касите в Банка ДСК

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Дирекция  „Финанси, бюджет и местни данъци и такси”, стая 402 на адрес  гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23 и на  телефон 05112 / 35-64.
Онлайн справки може да се правят през страницата на Община Белослав.
За целта собственикът трябва да има ПИН код издаден от Дирекция „Финанси,  бюджет и местни данъци и такси”. Задължените лица, които към настоящия момент не разполагат с този персонален код ще го получат от служителите  на общината лично или чрез упълномощени лица.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта