Устройство на територията

Дата на публикуване: 03.02.2010 09:18
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Общинска собственост и териториялно-селищно устройство"

Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-42,35-51
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ

1. ОБА3.1/2082 Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот 
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията -чл.16, ал.5
Необходими документи: -Скица на имота;
-документ за собственост; 
-други документи удостоверяващи идентичността;
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 20 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

2. ОБА3.2/1989 Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 56
Необходими документи: -документ за самоличност на лицето или пълномощно;
-документ за собственост;
-скица с виза;
Срок на предоставяне: 14 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
30лв.
Формуляр:

3. ОБА3.3/2060 Издаване разрешение за изработване на ПУП
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 124, ал. 3; чл. 124, ал. 7
Необходими документи: -Актуална скица на имота;
-документ за самоличност на лицето или пълномощно;
-документ за собственост; 
-скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ;
-задание за проектиране на инвеститора;
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III Техн.услуги,т.3
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


4. ОБА3.6/2001 Допускане изработването на проект за изменение на ПУП
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 135, ал. 3; чл. 136
Необходими документи: -Скица на имота;
-документ за собственост;
-документ за самоличност на лицето или пълномощно;
 -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ;
-задание за проектиране от инвеститора, 
-проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/;
-становища от различните централни и териториални администрации; специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III Техн.услуги,т.4
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

5. ОБА3.7/2083 Издаване на виза за проектиране
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията -чл.140
Необходими документи: -Скица на имота;
-документ за самоличност на лицето или пълномощно;
-документ за собственост;
Срок на предоставяне: 14 дни
Срок на действие на документа 6 месеца
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III Техн.услуги,т.40а и т.40б
Формуляр : Заявление


6. ОБА3.8/2023 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти
Нормативно основание:   чл.143 чл.144 от ЗУТ
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него, 
-документ за собственост, 
-скица с виза за проектиране, 
-три комплекта от инвестиционен проект, 
-решение от ОВОС/ в случаите, когато се изисква/, 
-становище от ОПАБ/в случаите, когато се изисква/, 
Срок на предоставяне:  30 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 100лв.
Формуляр :  Заявление

7. ОБА3.9/2054 Одобряване на технически и работни проекти, по които се издава разрешение за строеж  
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 142; чл. 144; чл. 145, ал. 1; чл. 145, ал. 3
Необходими документи:  
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III, I Техн.услуги,т.19Е
Формуляр :  ЗАЯВЛЕНИЕ

9.ОБА3.11/2024 Одбряване на изгубен инвестиционен проект -заснемане на извършен строеж по чл.145,ал.5 от ЗУТ
Нормативно основание:   
Необходими документи:  
Срок на предоставяне:  30 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  
Формуляр :  


10.ОБА3.12/2112 Издаване на разрешение на строеж, основен ремонт и преустройство
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 148
Необходими документи: -Документ за собственост, 
-доказателства за времето на изпълнение на строежа/скица, проект/, 
Срок на предоставяне: 7дни
Срок на действие на документа до 3 години от издаване на разрешителното за строеж
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-раздел VI,чл.39,т.7а
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

11.ОБА3.14/2130 Издаване на разрешение на строеж на обекти,за които не се изисква одобряване на инвестиционни проекти
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията 
Необходими документи:  
Срок на предоставяне: 7дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-раздел VI,чл.39,т.7а
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

12.ОБА3.15/2025 Одобряване на задание и издаване на разрешение за изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 150
Необходими документи: -Скица на имота,
-документ за собственост, 
-документ за самоличност на лицето или пълномощно от него, 
-скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ, 
-задание за проектиране от инвеститора,проект - 3 екз./хартиен, магнитен носител и милинекс/,
-становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества;
Срок на предоставяне: 30дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 150лв.
Формуляр : Заявление


13.ОБА3.16/2113 Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4
Необходими документи: -Документ за собственост, 
-доказателства за времето на изпълнение на строежа/скица, проект/, 
Срок на предоставяне: 14 дни
Срок на действие на документа до 3 години от издаване на разрешителното за строеж
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 60 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


14.ОБА3.17/2061 Одобряване и допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5
Необходими документи: -Скица на имота,
-документ за собственост, 
-документ за самоличност на лицето или пълномощно, 
-скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ, 
-задание за проектиране от инвеститора, проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/, становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III,чл.54 I Техн.услуги- т.19
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

15.ОБА3.18/1990 Осъществяване на контрол на строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1
Необходими документи: -Скица на имота,
-документ за собственост, 
-документ за самоличност на лицето или пълномощно, 
-скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ, 
-задание за проектиране от инвеститора, проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/, становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа до 3 години от заверка на протокола
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 7 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

16.ОБА3.20/2026 Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2
Необходими документи:  
Срок на предоставяне: 14 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III,чл.54 I Техн.услуги- т.24
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

17.ОБА3.21/2062 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3 ; чл. 177, ал. 4
Необходими документи: -Документ за собственост, 
-документ за самоличност на лицето или пълномощно от него; 
-копие от скица с виза; 
-копие от разрешението за строеж;
-протоколи издавани по време на строежа; заповедна книга, технически паспорт, удостоверение по чл.175, ал.5 от ЗУТ за вписване в кадастъра, окончателни договори с експлоатационните дружества;
-други документи изискващи се по закон, съобразно сертифицирането на строежа;
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Наредба №8-глава III,чл.54 I Техн.услуги- т.13
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


18.ОБА3.22/2063 Издаване на удостоверение за степен на завършеност 
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2
Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3
Необходими документи: -скица с виза
-документ за собственост 
-одобрен инвестиционен проект
-протокол за откриване на строителна площадка 
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 50 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


19.ОБА3.23/2114 Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3
Необходими документи: -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него, 
-документ за собственост,
-одобрен инвестиционен проект
Срок на предоставяне: 60 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 20 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

20.ОБА3.28/2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строеж
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1
Необходими документи: -Скица на имота, 
-документ за собственост, 
-доказателства за времето на изпълнение на незаконния строеж, 
-декларация по §184, ал.8 от ПРЗ от ЗУТ,
Срок на предоставяне: 30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 140 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

21.ОБА3.28/2084 Вписване в регистър и заверка на технически паспорт на сграда
Нормативно основание:  Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.) - чл. 16
Необходими документи: -Технически паспорт в два екземпляра с диск
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 10 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


22.ОБА3.31/2027 Издаване на скица на недвижим имот
Нормативно основание:  Закон за кадастъра и имотния регистър-§.4, ал.1, т.1
Необходими документи: -документ за собственост
Срок на предоставяне: 14 дни, 3 дни и веднага
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:
За обикновена услуга 15 лв.
За бърза услуга 30 лв.
За експресна услуга 45 лв.
Формуляр : Заявление

23.ОБА3.42/2085 Издаване на удостоверение  за нанасяне на новоизградени обекти в цифровия модел и кадастралните планове по чл.52 от ЗКИР
Нормативно основание:  Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 5, във връзка с
Закон за устройство на територията - чл. 175
Необходими документи: -Папка с геодезическо заснемане;
-документ за собственост
Срок на предоставяне:  30 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 50 лв.
Формуляр : Заявление

24.ОБА3.44/2018 Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж)
Нормативно основание:  Закон за кадастъра и имотния регистър-§.4, във връзка с чл. 27, ал.1, т.1; §.1, т.10
Необходими документи: -документ за собственост
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 4 лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ

25.ОБА3./20058 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот-общинска собственост оти
Нормативно основание:  Закон за устройство на територията - чл. 148, във връзка с; чл. 72, ал. 1
Необходими документи: -документ за собственост
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа безсрочен
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  
Формуляр :  

Издаване на справка за местонахождението на  обект

Необходими документи:
    -Разрешение за строеж,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 5 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ

Издаване на разрешение за прокопаване (в това число зелени площи, улични  и тротоарни платна)
Необходими документи:
    -Документ за собственост,
    -скица с виза за прокопаване - съгласувана с инстанциите за подземни комуникации,
    -одобрен проект за прокопаване,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

Издаване на разрешение за ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност за поставяне на временни съоръжения
Необходими документи:
    -заявление по образец,
    -скица с виза,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕОдобряване и обяваване  на проекта за изменение на подробен устройствен план
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора, проект - 3 екз./хартиен,магнитен носител и милинекс/, становища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

Допускане за изработване на подробен устройствен план в неурегулирани територии
Необходими документи:
    -Скица на имота,
    -документ за собственост,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -скица с предложение/ако се прилага чл.135, ал.2 от ЗУТ,
    -задание за проектиране от инвеститора,
    -станавища от различните централни и териториални администрации, специализирани контролни органи и експлоатационни дружества,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

 Разглеждане  на технически и работни /идейни/ проекти  на  ЕСУТ
еобходими документи:
    -Заявление по образец,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение по ОВОС/ в случаите, когато няма да има ЕСУТ/,
    -становище от ОПАБ/ в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

17. Издаване  на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен проект
Необходими документи:
    -Заявление по образец,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно,
    -документ за собственост,
    -виза за проектиране,
    -три комплекта на инвестиционния проект с нанесените изменения,
    -оценка за съответствие, изготвена от лицензирано лице/ако е необходимо/или решение на ЕСУТ,
    -всички оригинални екземпляри на издаденото разрешение за строеж,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление19. Издаване на разрешение за строеж  на ограда
Необходими документи:
    -Скица с виза за проектиране,
    -документ за самоличност на лицето или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -декларация за строеж на границата/ако е необходимо/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


Заверка на протокол при определяне на строителна линия и ниво на строеж и откриване на строителна площадка
Необходими документи:
    - Протокол Обр.№2 – мин. 3 бр
Срок за изпълнение: 
     - експресна услуга - веднага
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


Заповед за смяна на титуляра на разрешение  за строеж
Необходими документи:
    -Разрешение за строеж,
    -за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


Одобряване и съгласуване на технически и работни /идейни/проекти за обекти от инжинерната инфраструктура с оценка по чл.142,ал.5 и ал.6.т.2 от ЗУТ по комплексен доклад на лицензирана фирма
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение от ОВОС/ в случаите, когато се изисква/,
    -доклад за оценка на въздействието /в случаите, когато се изисква/,
    -становище от ОПАБ/в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

Одобряване и съгласуване на технически и работни /идейни/  проекти
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза за проектиране,
    -три комплекта от инвестиционен проект,
    -решение от ОВОС/ в случаите, когато се изисква/,
    -становище от ОПАБ/в случаите, когато се изисква/,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление


Издаване на разрешения за ползване на части от тротоари, улични платна и свободни обществени площи при извършване на строителна и ремонтна дейност
Необходими документи:
    -Документ за самоличност на лицето  или пълномощно от него,
    -документ за собственост,
    -скица с виза,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение
       - обикновенна услуга - 7 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


Издаване  на удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско или учебно заведение
Необходими документи:
    -Скица, документ за собственост,
    -квитанция за платена такса
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 14 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ

35. Издаване на разрешения на физически и юридически лица за извозване на битови и производствени отпадъци, строителни и земни маси
Необходими документи:
    -Разрешително за строеж/за строителни отпадъци  и излишни земни маси,
    -документ за заплащане
Срок за изпълнение: 
       - обикновенна услуга - 10 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: ЗАЯВЛЕНИЕ


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта