Търговия, транспорт, туризъм

Дата на публикуване: 03.02.2010 09:11
Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Общинска собственост и териториялно-селищно устройство"

Център за информационно обслужване и услуги /ЦИОУ/
Адрес:
 обл. Варна, гр. Белослав, 9178
          ул."Цар Симеон Велики"№ 23

Телефон :05112/35-42,35-51
Факс: 05112/22-14
Електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg
Работно време: 08:30ч.-17:00ч.
В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Вътрешни правила за организацията на административното обслужване в община Белослав,
Заявление за комплексно административно обслужване - приложение № 1 към ВПОАООБ
Протокол за устно заявяване на услуга - приложение №2 към ВПОАООБ

1. ОБА11.1/2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Нормативно основание:  Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта (обн., ДВ, бр. 109 от 14.12.1999 г.) - чл. 24
Необходими документи: - удостоверение за регистрация; 
-списък на автомобилите, с които превозвача кандидатства, 
-заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техн.изправност  на лекия автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил, 
-копия  от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил", 
-удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, 
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа до прекратяване на дейността
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 50лв.
Формуляр : ЗАЯВЛЕНИЕ


2. ОБА11./ Издаване на пропуски за влизане в зоните и улиците, ограничени за движение на пътни превозни средства
Нормативно основание:  Закон за местното самоуправление и местната администрация - чл. 20
Необходими документи: -копие от регистрационния талон на МПС, 
Срок на предоставяне:  7 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане:  
Формуляр :  

3. ОБА11.4/2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга
Нормативно основание:  Закон за движението по пътищата-чл. 167, ал.2, т.4
Необходими документи:
-описание на ППС със животинска тяга;
-описание на животинската тяга 
Срок на предоставяне: 7 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: 5лв.
Формуляр : Заявление

4. ОБА11.5/2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Нормативно основание:  Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3
Необходими документи:
-актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
-удостоверение , че лицето не е  в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
-справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта,
-копие от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
-формуляр за определяне категорията на обекта,
-копие от документите за собственост на обекта 
Срок на предоставяне:  60 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Закон за туризма
Формуляр : Заявление

5. ОБА11./2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Нормативно основание:  Закон за туризма - чл. 128, т. 2; чл. 128, т. 3
Необходими документи:
-актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
-удостоверение , че лицето не е  в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
-справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта,
-копие от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
-формуляр за определяне категорията на обекта,
-копие от документите за собственост на обекта 
Срок на предоставяне:  60 дни
Срок на действие на документа  
Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата Кмет на община
Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт Кмет на община
Е-адрес, на който се предоставя услугата     beloslav.org        
Е-адрес за предложения obstinabeloslav@abv.bg
Начин на заявяване на услугата: в ЦИОУ, по пощата или с куриер
Начин на заплащане: на гише в брой в ЦИОУ;
на ПОС терминал с карта в ЦИОУ;
по банков път;
Заплащане: Закон за туризма
Формуляр :  
3. Съгласуване на маршрутни разписания за специализиран превоз
Необходими документи: 
- маршрутно разсписание, по което ще се извършва превоза; 
- договор за превоз на пътници, сключен между фирмата-превозвач и предприятието, 
- заверено копие от лицензията за специализиран превоз на пътници, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
 
 
7. Категоризация на заведения за хранене и развлечение
Необходими документи: 
- актуално у-ние за вписване в търговския регистър;
- у-ние, че лицето не е  в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта,
- копие от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
- формуляр за определяне категорията на обекта,
- копие от документите за собственост на обекта,
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 110 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление
 
8. Категоризация на средства за подслон и места за настаняване
Необходими документи: 
- актуално у-ние за вписване в търговския регистър; 
- у-ние, че лицето не е в производство по несъстоятелност или ликвидация, 
- справка за професионалната и езикова квалификация на персонала в обекта, 
- копия от документите, удостоверяващи професионалната и езиковата квалификация на управителя на обекта, 
- формуляр за определяне категорията на обекта,
- копия от договор за наем или от друг договор, от който да е видно, че са налице условия лицето да извършва съответната туристическа дейност в обекта, 
- документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, 
- нотариално заверено пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 110 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление
 
 

 
10. Заверка на анкетна карта за регистъра на земеделските производители
Необходими документи: 
- заявление по образец,
- анкетна карта, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 3 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
 
 
12. Издаване на разрешение за удължено работно време
Необходими документи: 
- удостоверение за вписване в Търговския регистър,
- удостоверение за регистрация по БУЛСТАТ, 
- протокол от РИОКОЗ за замерване на шума, 
- удостоверение за липса на задължения към община Белослав, 
- справка за местонахождението и точно описание на обекта, 
- копие от разрешение за въвеждане в експлоатация на обекта, 
- документ за платена такса
Срок за изпълнение:  
- обикновенна услуга - 30 дни
Място на изпълнение – ЦИОУ
Формуляр: Заявление

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта