ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


18.08.2023
В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2023г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани...

04.08.2023
СТАРТИРА ПРОУЧВАНЕ ЧРЕЗ АНКЕТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРИЛАГАНЕТО НА ИТИ В СИР Във връзка с прилагането на новия инструмент Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) и изпълнението на интегрирани проекти през настоящия програмен период 2021-2027 г., стартира проучване сред заинтересовани страни чрез попълването на анкета. Тя има за цел да установи степента на запознатост с подхода ИТИ, областите, в които има недостатъчна информираност, и да подпомогне създаването на...

28.06.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Национално сдружение на общините в Република България организира провеждането на Национален младежки конкурс \'\'Аз за моята община: един проблем- едно решение\'\'. Право на участие в конкурса имат младежи на възраст от 15 до 29 години включително, които са ученици, студенти или работят. Участието в конкурса е индивидуално или в екип.  Повече информация относно конкурса, можете да намерите на от този линк   ...

20.06.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е   В изпълнение на чл.62, ал.1 и ал.2, т.2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Белослав организира публично обсъждане на проект на общински Годишен план за развитие на социалните услуги за 2024 г.   Обсъждането ще се проведе на 27 юни 2023 г. от 13:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав, адрес гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23

19.06.2023
Един от най-пожароопасните периоди в селското стопанство през годината е времето, когато се прибират зърнено-житните култури и тревния фураж.  Прибирането на зърното и сламата през жътвената кампания може да се ражглежда условно като поточна производствена линия: ожънване, овършаване, балиране на сламата, транспортиране на зърното и сламата, почистване, сушене и съхраняване на зърното, тъй като всички процеси са механизирани. Наситеността на селското стопанство с машини и съоръжения...

02.06.2023
С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Белослав, в изпълнение на чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, организира обсъждане на предложението за общински годишен план за развитието на социалните услуги за 2024 г. До крайния срок на обсъждането, считано от датата на публикуване на материалите на сайта на община Белослав заинтересованите лица могат да представят писмени...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 658 Изтегли