ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


01.03.2024
С Ъ О Б Щ Е Н И Е               ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, УВЕДОМЯВА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАДА, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩАТА ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА, В СЪБОТА НА 09.03.2023 ГОДИНА, ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАН ТРАНСПОРТ ДО ГРОБИЩНИЯТ ПАРК В ГРАД БЕЛОСЛАВ И СЕЛО СТРАШИМИРОВО ПРИ СЛЕДНИЯ  ГРАФИК:   ТРЪГВАНЕ ОТ:   КВ.”МЛАДОСТ” ГР.БЕЛОСЛАВ : 00 Ч., 8.30 Ч. СПИРКА ОБЩИНАТА – 05 Ч.; 8.35 Ч. СПИРКА ЦЪРКВАТА – 10 Ч.; 8.40 Ч. ГРОБИЩНИЯ ПАРК В БЕЛОСЛАВ...

21.02.2024
  ОБЯВА                       за набиране на кандидати за приемни семейства   Приемната грижа е временна мярка за закрила на дете , която включва дейности по набиране, оценяване и утвърждаване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.   Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:           Да са пълнолетни лица в добро здраве и с достатъчно време и желание...

20.02.2024
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати за длъжността "директор" на ДГ "Незабравка", с. Страшимирово"

17.01.2024
  ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ГР. БЕЛОСЛАВ, 9178, УЛ. „ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” № 23 На основание чл. 89 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното...

17.01.2024
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ покана   В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2024г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички...

15.01.2024
П О К А Н А   В изпълнение на чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове във връзка с чл.15, ал.1 от Закона за младежта, Община Белослав организира публично обсъждане на проект на Общинска стратегия за младежта на 2024-2030 г.   Обсъждането ще се проведе на 19 януари 2024 г. от 10:00 часа в Конферентната зала на Община Белослав, адрес гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 2227 Изтегли