ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


12.04.2021
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСT  В изпълнение на Решение № 214 от Протокол № 17 от 08.04.2021 г. на общински съвет Белослав и Заповед № 260 от 12.04.2021 г. на кмета на община Белослав ОБЯВЯВА:  КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “Медицински център І – Белослав” ЕООД гр. Белослав за срок от 3 (три) години при следните условия:        Изтегли обява от тук      Документите за участие се подават в...

07.04.2021
Как да използваме електронни административни услуги предоставяни от Държавна агенция Електронно управление.

19.03.2021
Заповед № 210 / 19.03.2021 г. на Кмета на община Белослав относно въвеждане на временни противоепидемични мерки, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

19.03.2021
Заповед № РД - 173 / 18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.:https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/03/18/zapoved173.pdf 

15.03.2021
ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Проект на План за интегрирано развитие на Община Белослав (ПИРО) за периода 2021-2027 г.   УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) Община Белослав е изготвила ПРОЕКТна План за интегрирано развитие на Община Белослав за периода 2021-2027 г. Същият е публикуван на интернет страницата...

12.03.2021
Заповед № РД-01-786/11.03.2021г. на Директора на РЗИ Варна, на основание чл.10 от Устройствения правилник на РЗИ /публ.ДВ бр.6/18.02.2011г. изм. и доп. ДВ. бр.89/2019г./, чл.63, ал.7 от Закона за здравето, предвид установената 14-дневна заболеваемост от COVID-19 в област Варна, решение от проведени на 10.03.2021 г. и на 11.03.2021 г. заседания на областен кризисен щаб, както и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор, за въвеждане на...