ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


25.11.2020
Сдружение „Център за устойчиво социално развитие“  e бенедициент по Процедура- BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” - Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., Договор: МДР-ИП-01-32 от 19.05.2020 г. Проектът с наименование “Наука, иновации, история и устойчивост - предпоставки за висок икономически "Син растеж" е с разнообразни дейности, като всички те включат и популяризирането на ‚Синия растеж‘...

27.10.2020
Община Белослав получи дарение от дезинфектанти за превенция срещу разпространението на COVID-19.Те са предоставени безвъзмездно от "Инвестбанк" АД. Дарените продукти са представени на СУ "Св. Св. Кирил и Методий", ПГ "Св. Димитър Солунски" гр. Белослав и ОУ "Св. Патриарх Евтимий" гр. Белослав. Ръководството на Община Белослав изказва своята благодарност към "Инвестбанк" АД за благородния жест и проявената съпричастност в подкрепа за справяне с разпространението на...

07.10.2020
Уведомяваме Ви, че поради авария в телефонната централа на общинска администрация Белослав не работят всички стационарни телефони в администрацията. До отстраняването на аварията за връзка с администрацията  ползвайте  телефон  0896820155 – Дежурен в община Белослав.   От Общинска администрация Белослав

01.10.2020
ЗАПОЧВА НАБИРАНЕ НА ПРЕБРОИТЕЛИ ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ 2021 От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на...

29.09.2020
          На 21.09.2020 Община Белослав  сключи допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M9OP001 - 2.040-0023-C01 „Осигуряване на патронажна грижа  за нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора в община Белослав” по процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4” по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.           Основните дейности по проекта са: предоставяне...

27.09.2020
eNEET Rural Start-up competition МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА МЛАДЕЖКИ СТАРТЪПИ АБЧО обявява официално началото на националния етап от стартъп състезанието за предприемчиви младежи до 29 години с иновативни идеи и/или желаещи да стартират собствен бизнес. Състезанието се организира в рамките на проект “eNEET Rura: Насърчаване на предприемачеството и подобряване уменията на незаети и неквалифицирани младежи от малките общини”, финансиран от EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment (ЕИП...