ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


22.06.2022
Във връзка с изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (Наредба №3/2000г., обн. ДВ бр. 88 от 27.10.2000г.) и входирано уведомление в Община Белослав от Басейнова дирекция «Черноморски район»  /БДЧР/...

20.06.2022
Общинска администрация – Белослав, уведомява всички жители и гости на територията на общината, за предстоящо извършване на санитарно оформяне на короните на дървета по ул. „Христо Ботев“ в частта от централна автобусна спирка до кръстовището с ул. „Трети март“ /до полицията/. Във връзка с това, ще бъде въведена временна организация на движението по ул. „Христо Ботев“ в отсечката между централна автобусна спирка и пътно кръстовище на...

15.06.2022
Протокол № 2 от проведено интервю с кандидатите за външни членове на одитния комитет в община Белослав.можете да изтеглите от тук!

14.06.2022
Във връзка с многобройните запитвания, постъпващи в общинска админитрация – Белослав, по повод извършване на мероприятия за дезинсекция, дезакаризация и дезинфекция, както и имагоцидните третирания срещу намаляване популацията на комарите, ви информираме следното: Община Белослав е предприела необходимите мерки за извършване на навременни и ефективни имагоцидни, дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия, като съгласно изискванията на действащото законодателство е избран изпълнител, притежаващ всички изискуеми сертификати и разрешителни за...

30.05.2022
Протокол № 1 от заседание на Комисията за провеждане на процедура за подбор на двама външни членове на одитния комитет на община БелославМожете да изтеглите от тук

26.05.2022
Заповед № 272 от 26.05.2022 г. на Кмета на община  Белослав за отмяна на обявена частично бедствено положение на територията на град Белослав

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 11 Изтегли