Комплексно административно обслужване

Дата на публикуване: 15.05.2015 08:55

   І. С измененията и допълненията на Административно-процесуалния кодекс /ДВ, бр.27 от 25 март 2014 г./ бе приета нормативна рамка за въвеждане на комплексно административно обслужване на населението.
   При комплексното административно обслужване (КАО), административната услуга се извършва без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствени средства, за които са налице данни, събирани или създавани от община Белослав, която е първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В изпълнение на §12, ал.1 от Заключителните разпоредби на ЗИД на АПК, е необходимо всички администрации да предприемат мерки за въвеждане на комплексното административно обслужване от 25 март 2015 г..

   Във връзка с прекратяването на практиката общината да изисква документи и данни, издавани или налични в администрацията се наложи да направим анализ на работните процеси, на възможностите и потребностите на администрацията, в резултат на което са установени възможности за оптимизиране на процесите по предоставянето на комплексни услуги от община Белослав.

   ІІ.Въвеждането на комплексното административно обслужване допринася за постигане на следните цели:

  • предоставяне на качествени услуги с по-голяма ефективност,
  • повишаване удовлетвореността на гражданите и организациите от доброто качество на услугите, което изгражда доверие в общината като институция и поддържане на демократичните ценности,
  • намаляване на административната тежест,
  • намаляване на възможностите за корупционни практики,
  • приближаването на административните услуги до гражданите и бизнеса.


ІІІ. Практическо въвеждане на КАО в община Белослав :

1. Издаване удостоверение за настойничество и попечителство: заявление 

2. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство: искане

3. Издаване на удостоверения за дължим и платен данък върху наследството : искане

4. Приемане и обработка на заявление за отпускане на еднократна помощ: заявление

5. Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници: заявление

6. Издаване на разрешение за удължено работно време: заявление

7. Издаване заповед за изземване на имот по чл.34 от ЗСПЗЗ: заявление

8. Приемане на документи за изкупуване право на собственост от физически и юридически лица на земя с учредено право на строеж: заявление


9. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ: заявление

Подаването на искането за заявяване на тези услуги може да се извърши по един от следните начини:

1. Чрез подаване на заявление/искане по образец от правоимащия или упълномощено от него лице в Центъра за информация и общински услуги в Община Белослав на адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” №23 и стая №432 на отдел ”Местни данъци и такси”.


2. Чрез изтегляне на образец за исканата услуга от сайта на Община Белослав, публикувани в рубрика "Административни услуги", подрубрика "Комплексни административни услуги”. Попълненото искане с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице по лицензиран пощенски оператор или куриер до община Белослав на адрес:гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” №23.


3. Чрез изтегляне на образец за исканата услуга от сайта на Община Белослав, публикувани в рубрика "Административни услуги", подрубрика "Комплексни административни услуги”. Искането се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: obstinabeloslav@abv.bg


4. Устно заявяване на услуга - ПРОТОКОЛ 

5. Образец на заявление за комплексно административно обслужване  - ЗАЯВЛЕНИЕ


Начин за предоставяне на услугата:
 

1. На гише в Центъра за информация и общински услуги в Община Белослав на адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23 и стая №432 отдел "Местни данъци и такси”.

2. На адрес посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор.

Начини за плащане:

1. На каса в Центъра за информация и общински услуги в Община Белослав на адрес: гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” № 23.

2. По банков път по сметка:

IBAN:BG44IORT73778413300000

BIC: IORTBGSF

ВИД НА ПЛАЩАНЕ: 448007 – „ИНВЕСТБАНК”АД.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта