Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав." 01.04.2020 г.

СТАРТИРАТ ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ЗА ОБЛАГОРОДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ЗОНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020

Кметът на община Белослав, инж. Деян Иванов подписа Адмнистративен договор за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP001-4.006-0002-C01 за реализиране на проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав". Общата стойност на инвестицията е в размер на 380 137.28 лв.

Проектът решава въпросите по облагородяването на обществената зона и изграждане на общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав. Комплексът от дейности по проекта предвижда обособяването на зала с възможност за изложби на открито и закрито, 2 модулни магазина за аквакултури със санитарни помещения. Между тях се предвижда площад със сергии за продажба на риба и др. аквакултури, както и декоративен фонтан. За парковата среда се предвиждат декоративни полуажурни прегради за обособяване на пространствата, пейки, кошчета, саксии с дребни дървесни видове. Предвидени, са също така, паркоместа, две от които за хора с увреждания, както и обособяването на места за велосипедисти.

Проектът е одобрен за финансиране чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-4.006 - МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна (Район “Аспарухово“) –Белослав – Аксаково“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, подкрепена от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР)

 


Тази подрубрика е създадена в рамките на Проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав.", финансиран по АДБФП № BG14MFOP001-4.006-0002-C01, по Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.006 “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. от Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Белослав  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата