"Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Дата на публикуване: 02.06.2016 21:00

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ КАНДИДАТСТВА ПО СХЕМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ И СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ
В ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ /ФАЗА 2/”

Община Белослав като конкретен бенефициент на проекта, сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0261-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Проектът ще е с продължителност 20 месеца , а срокът на предоставяне на социалната услуга „ Домашен санитар ” – 18 месеца.
Обща стойност на проекта 198 356,60 лв.

24.06.2016год.
                                                        ОБЯВА

За набиране на кандидати за домашен санитар в "Звено за услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/"

    Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за домашен санитар по проект „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” , договор № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОМАШЕН САНИТАР:

 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

   Документи ще се приемат в периода от 1 до 20 юли 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Белослав, ул. "Гебедже" №8, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).
Телефон за информация: 05112/3553

                                                                          ОБЯВА  

За набиране на потребители на почасови услуги от "Звено за услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/"

    Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” , договор № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

 • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и деца до 18 години;
 • Възрастни хора /над 65 години / с ограничения или невъзможност за самообслужване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА:

 • Заявление /по образец/;
 • Декларация за съгласие / по образец /;
 • Документ за самоличност( за справка); за дете – удостоверение за раждане( за справка)
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител( за справка)
 • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЛКК(копие) или актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние;
 • Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент“, „социален асистент“, или „домашен помощник“ по други национални програми или по програми финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление ..../изтегли/
Декларация за съгласие..../изтегли/

Декларация за липса на двойно финансиране ..../изтегли/

Документи ще се приемат в периода от 1 до 20 юли 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Белослав, ул. "Гебедже" №8, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).

Телефон за информация: 05112/3553

  

                                                           СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ В
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ /ФАЗА 2/”
ще се проведе в периода от 01.07.2016 г.-до 20.07.2016 г.
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация с адрес:
гр.Белослав, ул.”Гебедже” №8 
всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.
Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от интернет страницата на общината след 25.06.2016 г.
Настоящият проект цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна програмата има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Забележка:Заявленията за теглене от сайта ще бъдат достъпни на 25.06.2016г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Община Белослав проведе пресконференция по проект  № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 "Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/ " "Независим живот"” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020

/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/1.jpg /assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/2.jpg
/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/3.jpg /assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/4.jpg
/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/5.jpg


27.07.2016г.

СПИСЪК на оценените кандидат-потребители на почасови услуги, предоставяни по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, одобрени за "домашни санитари" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, които трябва да преминат "ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, които трябва да преминат "НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 


03.02.2017г.

Община Белослав продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Към 31.01.2017 г. обгрижваните потребители  по проекта са 38, а назначените домашни санитари, които се грижат за тях са 29.
        През месец януари се проведе  групова и индивидуална супервизия на назначените домашни санитари по проекта, която  дава възможност  за систематизиране, обмяна, осмисляне и развитие на опита при предоставяне на услугите.
Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.


 1. 2/”... - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 9. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 10. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 14. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 15. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 16. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 17. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 18. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 19. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 20. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ
 21. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 22. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 23. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 24. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 25. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 26. "Приеми ме"
 27. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта