“ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ

Дата на публикуване: 19.11.2017 17:20
През м.май т.г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“, която Министерство на околната среда и водите, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС) одобри проектно предложение: “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“  ГР. БЕЛОСЛАВ“  на стойност 9 936,00 лв.

С реализирането дейнстите по проект  “Озеленяване и създаване на зона за отдих в кв. „Васил Левски“, гр. Белослав“ се залеси  района около чешмата с дървесни видове и храсти, оформи се  кът за отдих като се монтираха градински пейки и поставиха кошчета за смет. С осъществяването на проекта се постигна трайно положително въздействие върху околната среда и се ликвидираха редица проблеми свързани със замърсяването на почистени терени и ще се подобри естетичния вид на гр. Белослав. 

Бяха почистени с доброволен труд и се създададоха зелени площи с участието на живущите в квартала. В близост до пътеката е  оформена зона за отдих с 3 бр. детски съоръжения детска люлка тип “Махало“, детска люлка тип „Везна“ и детска пързалка . С цел обезопасяване на зоната за отдих се направи декоративна оград с височина 80 см. Бяха  монтирани 5 бр. градински пейки, поставени 3 бр.кошчета за смет, 60бр. вечно зелени храсти за ограда, които бяха  засадени по дължината на отводнителния канал , 250 бр. вечно зелени храсти и 45 броя широколистни и иглолистни дървета. 

Един от приоритетните на Община Белослав е почистване на замърсените терни, поддържане на съществуващото озеленяване и разширяване на зелените площи чрез създаване на нови зелени пространства с кътове за отдих за населението.

Проектът ще окаже трайно положително въздействие върху околната среда и ще подобри средата на живот в града. 
Чрез участието на живущите в квартала с доброволен труд при почистването и озеленяването на част от почистените терени ще се избегне повторното им замърсяване. Контрола след приключване на проекта се осъществява от Еколога на Община Белослав, служителите на длъжност „Озеленяване“ към общината и доброволци от жущите в района.
Дейностите по СМР приключиха  през м. септември 2017 г.
 
 

 1. “ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ в кв. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. БЕЛОСЛАВ - Текуща страница
 2. Проект „Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, с цел популяризиране на местното природно, културно и историческо наследство на територията на МИГ „Аврен – Белослав“
 3. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“
 4. Проект „Развитие на спортната инфраструктура чрез изграждане на стрийт фитнес площадка и комбинирано игрище в гр. Белослав, община Белослав“ по мярка 19.2/7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР на МИГ Аврен - Белослав“ по ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 5. Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност, оборудване и обзавеждане на административните сгради на община Белослав, отредени за административни нужди на общината и предоставяне на обществени услуги” по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.008 „Енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г., съфинансирана от ЕЗФРСР
 6. Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
 7. Проект BG14MFOP001-4.006-0002-C01 „Облагородяване на обществена зона и изграждане на Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав."
 8. Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 \\"Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки"
 9. „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
 10. Проект № BG05SFOP001-2.009-0094-C01 „Гражданско участие и създаване на програма за изграждане на капацитет за насърчаване на подпомаганата заетост на хора в неравностойно положение”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, изпълняван от Фондация „Заедно за по-сигурно бъдеще“, в партньорство с община Белослав
 11. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 12. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 13. "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "
 14. „Обучение и заетост за младите хора\\" – етап II”
 15. "СТАРТ В КАРИЕРАТА"
 16. „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”
 17. „Изработване на Общ устроиствен план на община (ОУПО) ” по чл. 105, т.1 от ЗУТ
 18. Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
 19. «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 20. „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав“ по ПРСР 2014-2020
 21. Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики“ („Institutional Capacity Building In the Social Inclusion Area Through Transnational Cooperation and Exchange of Best Practices”) по ОП РЧР 2014-2020
 22. Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \\"Бельов\\", \\"Цар Асен\\", \\"Хан Маламир\\", \\"Цар Самуил\\" и участък, заключен между улици \\"Д.Ватев\\", ул.\\"Шипка\\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \\" , финансиран по ПУДООС
 23. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС
 24. "Осигуряване на топъл обяд в община Белослав"
 25. "Приеми ме"
 26. Енергийна ефективност- НПЕЕМЖС
 27. "Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта