Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
„Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”
Публикувано на 07.06.2019 г. 

Днес, кметът на Община Белослав, инж. Деян Иванов подписа пореден Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Държавен фонд „Земеделие“. Спечеленият проект на Община Белослав е за „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост” о подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., възлизащ на 1 100 000 лв.

Проектът обхваща следните улици за изграждане и рехабилитация в квартал „Младост“ град Белослав: ул."Цар Освободител", ул."Хан Кубрат" , ул."Цар Самуил", ул."Св. Св. Кирил и Методий" и ул."Цар Калоян“.

Заложените улици по проекта са основните артерии в града от което произтича че същите следва да бъдат в добро и безопасно състояние, което е предпоставка за привличане на инвестиции и насърчаване на заетостта. 

Уличната мрежа има структуро-определящо значение за икономиката на град Белослав. Визията за развитие на Общината е тя да се развива и превърне в привлекателно място за живеене и труд, осигуряващо добра жизнена среда, привличаща и задържаща своето население с конкурентноспособна, диверсифицирана местна икономика, подкрепяна от социално отговорна и компетентна местна власт и администрация. Ефективният ремонт на уличната мрежа в кв.“Младост“ , гр.Белослав е едно от основните значения за политиката на Общината по отношение на социално икономическото състояние и развитие, осигуряване на удобство при пътуването и безопасност на движението, намаляване на транспортните разходи и на разходите за поддръжка на уличната мрежа.


Тези публикации са направени в рамките на проект „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост”по Договор № BG06RDNP001-7.001-0024-C01 от 05.06.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ  по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР ) Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата