Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА /МИРГ/ ВАРНА , РАЙОН АСПАРУХОВО - БЕЛОСЛАВ - АКСАКОВО "ПРОЕКТ №BG14MFOP001-4.001-0011 „ПОДГОТОВКА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА МИРГ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИ ВАРНА С РАЙОН АСПАРУХОВО, БЕЛОСЛАВ И АКСАКОВО И РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР“

ОБЩИНИТЕ ВАРНА, АКСАКОВО И БЕЛОСЛАВ ПОЛАГАТ ОСНОВИТЕ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО

Днес, 07.12.2016 г., се проведе подготвителна среща в сградата на Областна администрация – гр. Варна, на която се излъчиха представители на бизнеса и гражданския сектор в  създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО  по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

На срещата, също така, бе уточнено сформирането на бъдещо публично-частно партньорство за подаване на проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Община Белослав бе поканена от Община Варна за създаване на съвместна местна инициативна рибарска група (МИРГ).
Целта на срещата бе да се учреди местно партньорство между общините Варна, Аксаково и Белослав,  НПО сектора и бизнеса и да се приложи подхода Водено от общностите местно развитие.  
Присъстващите на срещата бяха приветствани от Областния управтел на Област с адинистративен център  Варна – г-н Стоян Пасев. Той благодари на всички за участитето в мероприятието и сподели  в специалното си обръщение към аудиторията ползите от това трите общини, съвместно с представители на НПО сектора и бизнеса  да допренесат за увеличаване участието на секторите на рибарството и аквакултурата в устойчивото развитие на крайбрежните и вътрешните рибарски райони, както и да се гарантира пълноценното използване и оползотворяване на възможностите, които предлага ВОМР. Изпълнението на дейностите по тази мярка ще допринесат за изготвяне на стратегия за ВОМР, която ще води до насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост в общностите в крайбрежните райони и районите на вътрешните водоеми, които зависят от риболова и производството на аквакултура, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Срещата продължи водена от г-н Момчил Костов – водещ и модератор на срещата, който чрез презентация представи пред аудиторията целите, дейностите и очакваните резултати при реализирането насъвместен проект по  по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Г-н Костов отбеляза също така, че създаването на Местна инициативна рибарска група ще допринесе до  увеличение на добавената стойност от стопанската дейност на общините, създаване на нови работни места , развитие на алтернативни икономически дейности, на иновативни производства  и на териториална идентичност чрез разработването на местни проекти.  Досегашният опит показва, че чрез включването на частния и бизнес сектори се постигат по-висок стандарт и качество на предоставяните публични услуги, без това да води до повишаване на бюджетните разходи за общините.
По време на срещата взеха участие  представители от НПО и Бизнес секторите,  представители на общините Варна, Аксаково и Белослав, читалищни настоятелства и представители на регионални медии. 
До края на месец декември предстои да бъде взето решние от общинските съвети на трите общини за учредяването на съвместното партньорство.

     

      

       

  

 


 

П О К А Н А

за среща 

Относно: Запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН / ГРАЖДАНСКИ / СЕКТОР В ОБЩИНИ ВАРНА, АКСАКОВО, БЕЛОСЛАВ

 

            Община Варна, има удоволствието да Ви покани на среща за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа на ПРОЕКТ № BG14MFOP001-4.001-0011 „ Подготовка за създаване на МИРГ на територията на общини Варна с район Аспарухово, Белослав и Аксаково и разработване на стратегия за ВОМР “, процедура № BG14MFOP001-4.001 „ Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР ” по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 и Европейски фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз.

Срещата ще се проведе на 22.10.2017 г. в гр. Белослав, община Белослав, зала Конферентна от 14:00 ч.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа.

В тази връзка Ви каним за участие в среща за запознаване с подхода ВОМР, проекта за подготовка на МИРГ ,СВОМР и екипа.

За повече информация и при възникнали въпроси от Ваша страна, посочваме следните  лица за контакти:

За община Белослав : Деница Тодорова - Директор на Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности" при община Белослав, тел. за връзка: +359 (0) 885 555-255, Имейл:beloslav.eu@gmail.com

 Изтегли документи

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата