Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
„Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”По силата на сключен  Договор между Община Белослав и Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ на стойност 1 483 453,66 лева, предстои  реализирането на проект „Саниране, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в община Белослав за обект „СОУ ”Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Белослав ”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Целите на проектното предложение са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българскит образование и култура, като емблема на българската държава, посредством подобряване на инфраструктура на територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна среда, отговаряща на потребностите им. Проектът е насочен към ученици от различни възрастови и етнически групи, в това число и към деца със специални образователни потребности. 
Проектът също така кореспондира с две от трите основните цели, приети от министрите на образованието в полза на гражданите на ЕС и съюза като цяло, които трябва да бъдат достигнати., а именно: 
• Повишаване на качеството и ефективността на системите за образование и обучение в ЕС; 
• Осигуряване на достъп на всички граждани на ЕС до образование и обучение;
 В изпълнение на проекта СУ „Св. Кирил и Методий“ ще бъде изцяло санирано, обновено и оборудвано с нова техника и мебелно обзавеждане.
 e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата