Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Реконструкция на водопроводната мрежа кв. „Стара гара“, с. Разделна, Община Белослав
Проектът е реализиран и финансиран по Програма 4 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“, по силата сключено Споразумение № РД-02–30-4/23.01.2017г., между Министерство на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ и Община Белослав, на стойност 800 000.00лв. Предоставените средстава са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) от капиталовите разходи по бюджета на министерството за 2017г.
Проектната инвестиция е концентрирана само за територията на село Разделна. Общата дължина на водопровода, който ще бъде реконструирана е 1 780 л.м. Общата цел на настоящото проекта е да се спомогне за подобряване качеството на живот и намаляване на различията между селските и градските райони, чрез целево инвестиране в подмяна и реконструкция на ключова ВиК инфраструктура в с. Разделна, Община Белослав.

Статус: приключил

    
e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата