Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
«Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”
 
ПРОЕКТ:   «Ремонт и модернизация на метериално-техническата база на НЧ „Добруджа- 1929г.“ с.Разделна , общ.Белослав”, финансиран на проект „Красива България“., със Споразумение №РД09-5 от 10.03.2017г. сключено между Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Белослав на стойност 141 666 лв.
Проектът е реализиран в изпълнение на Решение № 1 от 01.03.2017г. на Управителния съвет на Проект Красива България (ПКБ) по мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.

Целта на проектното предложение е да се подобри културната инфраструктура в с. Разделна, Община Белослав, отговаряйки на съвременните изисквания и осигурявайки качество на жизнената среда, способстващо за обогатяване на културния и социален живот на местното население и повишаване привлекателността на населеното място на територията на общината.

На база системата за оценка на потребностите на културната инфраструктура, както и в резултат на проведени обстойни огледи на обекта, в проектното предложение са определени необходимите дейности за възстановяване и модернизация на сградата на НЧ «Добруджа-1929».  . 

Чрез подобряване на условията в читалището, ще се помогне за развитието на културно-развлекателните дейности, които в настоящия момент са ограничени от лошите условия на материално-техническата база и възпрепятстват вече утвърдените и нововъзникналите обществени инициативи. Целите на проектното предложение са концентрирани върху утвърждаване и съхранение на българското културно наследство, като емблема на българската държава, посредством подобряване на културната инфраструктура на територията на община Белослав и увеличавайки по този начин възможностите на местното население за по-качествена и пълноценна културна среда, отговаряща на потребностите им. 


НЧ „Добруджа – 1929 г.“ е реновирано в резултат от Споразумение в изпълнение на Проект „Красива България”, който е част от програмата на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за намаляване на безработицата и стимулиране на заетостта в страната и всяка година се финансира в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда.
    


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата