Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Доизграждане на битово-фекална канализация по улици \"Бельов\", \"Цар Асен\", \"Хан Маламир\", \"Цар Самуил\" и участък, заключен между улици \"Д.Ватев\", ул.\"Шипка\" и „Алеко Константинов“ в град Белослав \" , финансиран по ПУДООС

 


СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ДОИЗГРАЖДАНЕ НА БИТОВО-ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ГР. БЕЛОСЛАВ ПО ПРОЕКТ, ФИНАСНРИАН ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА /ПУДООС/. 

Започнаха дейностите по СМР в изпълнение на проект "Доизграждане на битово-фекална канализация по улици "Бельов", "Цар Иван АсенІІ", "Хан Маламир", "Цар Самуил" и участък, заключен между улици "Д.Ватев", ул."Шипка" и „Алеко Константинов“ в град Белослав", финансиран по Договор №11882 от 13.10.2017г. за безвъздмездна помощ сключен между община Белослав и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.

До момента в гр.Белослав е изградена голяма част от канализационната инфраструктура, но необходимостта от разширявне на града и включването на нови територии за жилищни нужди налага доизграждане на инфраструктурата в тези райони.

С реализирането на настоящият проект същата ще се изгради на 100% . 
Реализацията на проекта ще предотврати възможността от неблагоприятни последици за здравето на населението, свързани с епидемиологична опасност. След изграждането на канализацията ще се премахне замърсяването с отпадъчни води на околната среда. Изпълняването на конкретните мерки по ограничаване на пъвърхностните и подпочвени замърсявания на водите са дейности с национален приоритет.

        


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата