Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
“Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”, финансиран от ПУДООС    През м. юли 2017 г. бе подписан Договор № 11846 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда“ (ПУДООС)  и община на стойност 990 234,82лв. за финансиране на проект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ 119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр. Белослав, община Белослав”.
    Строителните дейности стартираха на 11.08.2017. и приключиха през м. октомври 2017г.
Площадката се намира на 0,8 км югоизточно от гр. Белослав в землището на гр. Белослав, местност „Дълбоки  дол”  ЕКАТТЕ  03719, поземлен имот с номер 119043 с  обща  площ  на  имота  15 516  дкa.
    Основната цел на проекта беше  закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци в местност „Дълбок дол”, землище гр. Белослав с цел изпълнение на изискванията на Наредба № 8 от 24.08.2004 г. За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, тъй като депото не отговаря на изискванията за защита от замърсяване на атмосферния въздух, почвата, повърхностите и подземните води.

     Проекта включваше следните дейности по части:

 • Третиране на сметищен газ;
 • Техническа рекултивация;
 • Оформяне тялото на депото –отпадъци;
 • Изолационен канал;
 • Охранителни канавки, водоскок;
 • Обслужващ път;
 • Ретензионен басейн;
 • Отвеждащ канал;
 • Биологична рекултивация и залесяване;
 • затревяване и залесяване;
 • Изграждане на мониторингови пунктове за подземни води и пунктове за тялото на депото.

С реализацията на проекта  се постигнаха следните цели:

 • Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
 • Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;

     


ПРИКЛЮЧИХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЕКТ „ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ, НАХОДЯЩО СЕ В ПИ119043, МЕСТНОСТ „ДЪЛБОК ДОЛ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР.БЕЛОСЛАВ, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ.  

Приключиха дейностите по техническа рекултивация на обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, находящо се в ПИ119043, местност „Дълбок дол” в землището на гр.Белослав, община Белослав, което се реализира по одобрен проект от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, съгласно Договор за финансиранне № 11846 /28.07.2017., на стойност 990 234, 82 лв. 
Извършени бяха рекултивационни мероприятия във връзка с изискванията на Наредба № 26/1996г. за оформяне и запечатване на тялото на отпадъците, защита от повърхностни и подпочвени води. Провежда се етап от биологична рекултивация на терена. Предметът на рекултивация не предвижда ползването на земите – тялото на депонираните отпадъци, в период от 30 години до окончателното разлагане на отпадъците. 
На този етап с реализацията дейностите по проекта се постигнат следните общи цели: 
• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на гудроновите замърсявания в тялото на депото и извън него;
• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;

    


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата