Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
"Приеми ме"

   


      От 01.11.2016г. в Община Белослав стартира Етап 2 по Проект  ”Приеми ме 2015”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна BG 05М9ОР001-2.003- «Приеми ме 2015» по ОП РЧР 2014-2020г.. Бенефициентът  е Агенцията за социално подпомагане, а община Белослав има сключено споразумение за партньорство. Организацията на работата в общинска администрация е да осигури ефективно управление на дейностите по проекта и предоставянето на социалната услуга „ приемна грижа”, в качеството си на доставчик на услугата, чрез областния екип по приемна грижа.
Проект „Приеми ме 2015″ е насочен към усъвършенстване и разширяване обхвата на услугата „Приемна грижа“  като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск в семейна среда.
Проектът съдържа елемент по отношение на подкрепата, насочена към развитие на „специализирана приемна грижа“ за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, непридружени бежанци.
Целта на проекта ” Приеми ме 2015  ” е да се усъвършенства  и да се разшири обхвата на услугата ”приемна грижа” и да се затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск .
Реализацията  на проекта  ще продължи до 31.12.2018г.
В случай, че проявявате интерес към дейността на проекта, може да се  свържете с екипа по “Приемна грижа” в община Белослав – партньор
по проект ” Приеми ме 2015”.
Адрес:Община Белослав, гр.Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23; e- mail:obstinabeloslav@abv.bg; тел. 05112 35-53
Заявление : за включване в Проект „Приеми ме” 2015.
Въпросник:, който да попълните в дома си, за да ви помогне да решите дали приемствеността е за Вас.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата