Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
"Звено за услуги в домашна среда-иновативни услуги в продкрепа за социално включване /фаза 2/”

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ КАНДИДАТСТВА ПО СХЕМА „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ И СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ
В ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ /ФАЗА 2/”

Община Белослав като конкретен бенефициент на проекта, сключи договор № BG05M9OP001-2.002-0261-С01 за безвъзмездна финансова помощ по Процедура за директно предоставяне BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

 

Проектът ще е с продължителност 20 месеца , а срокът на предоставяне на социалната услуга „ Домашен санитар ” – 18 месеца.
Обща стойност на проекта 198 356,60 лв.

24.06.2016год.
                                                        ОБЯВА

За набиране на кандидати за домашен санитар в "Звено за услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/"

    Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за домашен санитар по проект „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” , договор № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ДОМАШЕН САНИТАР:

 • Заявление по образец;
 • Декларация за съгласие;
 • Документ за самоличност (за справка);
 • Автобиография;
 • Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – ако не се подава лично;
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

   Документи ще се приемат в периода от 1 до 20 юли 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Белослав, ул. "Гебедже" №8, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).
Телефон за информация: 05112/3553

                                                                          ОБЯВА  

За набиране на потребители на почасови услуги от "Звено за услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/"

    Община Белослав обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” , договор № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 по процедура BG05М9ОР001-2.002 «Независим живот» на Оперативна програма  "Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

 • Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и деца до 18 години;
 • Възрастни хора /над 65 години / с ограничения или невъзможност за самообслужване.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА:

 • Заявление /по образец/;
 • Декларация за съгласие / по образец /;
 • Документ за самоличност( за справка); за дете – удостоверение за раждане( за справка)
 • Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител( за справка)
 • Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК/ЛКК(копие) или актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние;
 • Декларация, че към момента на кандидатстването не ползвам социална услуга „личен асистент“, „социален асистент“, или „домашен помощник“ по други национални програми или по програми финансирани от други източници или по друг ред (в случай, че ползва към момента на подаването – лицето вписва данни за срока на услугата, по която е потребител);
 • Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името на кандидата – когато не се подава лично 

ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

Заявление ..../изтегли/
Декларация за съгласие..../изтегли/

Декларация за липса на двойно финансиране ..../изтегли/

Документи ще се приемат в периода от 1 до 20 юли 2016 г., всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на общинска администрация на адрес: гр. Белослав, ул. "Гебедже" №8, етаж 2 (над Пенсионерския клуб).

Телефон за информация: 05112/3553

  

                                                           СЪОБЩЕНИЕ

ПРИЕМАНЕТО НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЕКТ „ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА – ИНОВАТИВНИ УСЛУГИ В
ПОДКРЕПА ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ /ФАЗА 2/”
ще се проведе в периода от 01.07.2016 г.-до 20.07.2016 г.
Документите ще се приемат в сградата на общинска администрация с адрес:
гр.Белослав, ул.”Гебедже” №8 
всеки работен ден от 08,30 ч. до 17,00 ч.
Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от интернет страницата на общината след 25.06.2016 г.
Настоящият проект цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, на хора с увреждания и хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. От друга страна програмата има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
Забележка:Заявленията за теглене от сайта ще бъдат достъпни на 25.06.2016г.
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ
Община Белослав проведе пресконференция по проект  № BG05M9OP001 - 2.002-0261-C01 "Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/ " "Независим живот"” финансиран от Европейски социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”  2014-2020

/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/1.jpg /assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/2.jpg
/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/3.jpg /assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/4.jpg
/assets/Proekti i programi 2014-2020/Zveno faza 2/5.jpg


27.07.2016г.

СПИСЪК на оценените кандидат-потребители на почасови услуги, предоставяни по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, одобрени за "домашни санитари" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, които трябва да преминат "ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 

СПИСЪК на лицата, които трябва да преминат "НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ" по проект № BG05M9OP001-2.002-0261-C01 „Звено за услуги в домашна среда - иновативни  услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/” 


03.02.2017г.

Община Белослав продължава изпълнението на проектните дейности по проект "Звено за услуги в домашна среда – иновативни услуги в подкрепа за социално включване /фаза 2/", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Към 31.01.2017 г. обгрижваните потребители  по проекта са 38, а назначените домашни санитари, които се грижат за тях са 29.
        През месец януари се проведе  групова и индивидуална супервизия на назначените домашни санитари по проекта, която  дава възможност  за систематизиране, обмяна, осмисляне и развитие на опита при предоставяне на услугите.
Оказва се и индивидуална психологическа подкрепа на потребителите на услугите и техните семейства, съобразно индивидуалната им потребност.


e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата