Услуги, предоставяни по проекти и програми

Дата на публикуване: 10.11.2016 13:25

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

BG05FMOP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19

Услугата по проекта включва приготвяне и при необходимост доставка до дома на топъл обяд за уязвими граждани, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза, произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.

Проектът е насочен към следните целеви групи:

 • Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
 • Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
 • Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.

Подбора на лицата се извършва съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”. Реализирането на дейностите включва предоставянето на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб и поне веднъж седмично десерт.

По проекта е осигурено подпомагане на 170 лица, които в ситуация на извънредно положение са в затруднение да осигурят сами прехраната си. Обядът се предоставя до дома на потребителите в работни дни и стартира от 01.02.2021 г. като обхваща всички населени места в община Белослав. Потребителите по проекта не заплащат такса за предоставяната услуга. Срок на изпълнение на проекта - 10.12.2021 г. За повече информация: тел: 05112/35 66.

 

Мобилна здравно – социална услуга за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора

Проект № BG05M9OP001-2.054-0001-C01 "Мобилен екип на терен за превенция, подкрепа и социално включване на деца, пълнолетни лица с увреждания и техните близки" по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.054 - Мярка 19.2/2.2-3 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и по-добра пригодност за заетост“  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Основната цел, която се поставя e подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение на територията на община Белослав, давайки им право на избор, независимост и достойнство, посредством разнообразни социални и здравни услуги за социално включване и интеграция на пазара на труда. Проектът е насочен към лица с увреждания и към лица, полагащи грижи към зависими членове на семейството. Дава се възможност  на минимум 45 потребители от община Белослав да получат разнообразни социални и здравни услуги, да повишат квалификацията си и да получат подкрепа за намиране на работа.

При изпълнение на проекта потребителите имат възможност да ползват разнообразни социални и здравни услуги:

 1. рехабилитатор
 2. медицински услуги/мед. сестра/
 3. педагог
 4. психолог
 5. трудотерапевт
 6. социален консултант
 7. мотивационен консултант
 8. логопед

За предоставяните интегрирани здравно-социални услуги, потребителите не заплащат такса. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца – до 31.12.2021 г. За повече информация: тел: 05112/35 66.

 

"Патронажна грижа +"

От 01.07.2021 г. стартира проект „Патронажна грижа +“, финансиран от  Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” . С „Патронажна грижа +“ ще се даде възможност за предоставяне на почасови социално-здравни услуги в домашна среда на възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, хора с увреждания или поставени под карантина заради COVID-19. Те ще могат да разчитат на екипите на „Патронажна грижа +“ за доставка на храни, лекарства и продукти от първа необходимост, закупени със собствени средства, както и за съдействие за неотложни административни услуги.

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

 • Възрастни хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване;
 • Лица с увреждания и техните семейства;

 

Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията COVID -19. Проектът ще даде възможност  на минимум 27 потребители от община Белослав да получат качествена и адекватна на нуждите им почасова патронажна грижа за период от 12 месеца чрез обучен екип от медицински специалисти, психолог, социален работник и домашни помощници.

За предоставяните интегрирани здравно-социални услуги, потребителите не заплащат такса. Предоставянето на интегрираните здравно-социални услуги на нуждаещите се лица стартира на 01.08.2021 г. Срок на предоставяните услуги по проекта – до 31.08.2022 г. За повече информация: тел: 05112/35 66.


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта