Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Общински план за развитие

Междинна оценка на Общинския план за развитието на община Белослав 2014-2020 - публикуван на 19.09.2017г.



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението  за 2016г. на Общински план за развитие на община Белослав 2014-2020 - публикуван на 23.03.2017г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           На основание чл. 36 във връзка с чл. 38, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие /ППЗРР/, Общинска администрация  - Белослав организира обществено обсъждане относно предстояща актуализация на Общински план за развитие на Община Белослав за периода 2014 – 2020 година /ОПР 2014-2020/  за съгласуване със заинтересуваните органи и организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
Обсъждането ще се проведе на 30 март 2016 год. от 11.00 ч. в Конферентата зала при Общинска администрация – Белослав.

инж. Деян Иванов
Кмет на Община Белослав
Изготвил:Деница Тодорова – Директор Дирекция ИПиСД
ДОКЛАДНО ЗАПИСКА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ 2014-2020 - изтегли от тук  


Общински план за развитие   2014г. - 2020г.

Решение на 327 от 06.02.2014год. за приемане на Общински план за развитие 2014 -2020г.
ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ЗА 2013 ГОДИНА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013 НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
Решение №368 от 20.03.2014год. на Общински съвет Белослав.
Общински план за развитие 2007-2013г.
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие 2007-2013 на община Белослав
Доклад за междинна оценка на общински план за развитие на Община Белослав 2007-2013г.

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата