Инструкции и вътрешни правила

Дата на публикуване: 17.12.2010 06:46Вътрешни правила за предотвратяване на измами, нередности и последващи оценки на изпълнението на приключили процеси,договори или стопански операции в община Белослав


Вътрешни правила за разпореждане и управление на имоти и вещи, собственост на община Белослав.


Вътрешни правила за приемане и изпращане на документи и съобщения от община Белослав чрез системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ на държавна агенция "Електронно управление"

 Вътрешни правила за реда за издаване, подновяване и прекратяване на алифициран електронен подпис /КЕП/ и работа и съхраняване на електронни документи , подписани с квалифициран електронен подпис в община Белослав.


Вътрешни правила за предоставяне на електронни административни услуги в община Белослав.


Вътрешни правила за вписване и заличаване на данни в регистъра на информационните ресурси на общинска администрация Белослав.


Счетоводна политика на община Белослав


Амортизационна политика на община Белослав


Правила за провеждане на инвентаризация, бракуване и ликвидиране на негодни активи.


Политика за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от община Белослав


Вътрешни правила за дейността на учрежденския архив на община Белослав


Номенклатура на делата в община Белослав


Вътрешни правила за организация на бюджетния процес.


Заличени Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Белослав

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в община Белослав


ПРОЕКТ на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата при община Белослав - публикуван на 03.07.2020 г. 


Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Белослав

Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Белослав

Вътрешни правила за работа в ситемата за електронен обмен на документи в Общинска администрация Белослав 

Актуализирана Стратегия за управление на риска на Община Белослав за периода 2019-2021 година

Вътрешни правила при издаване на удостоверения за настойничество и попечителство в община Белослав


Вътрешни правила за работа на общинска администрация Белослав

(заличени) Вътрешни правила за организация на работата с електронно подписани документи в Община Белослав

Вътрешни правила за управление и контрол на човешките ресурси в Община Белослав

Вътрешни правила за организация на работната заплата в Община Белослав

Вътрешни-административни правила за работа при проверки, извършвани от омбудсмана, и за съобразяване с неговите предложения и препоръки

Заличени: Вътрешни правила по Закона за обществените поръчки

*********************************************************
 
Заличен документ: Инструкция за осъществяване на предварителен контрол и система за двойния подпис в община Белослав; 
 
Инструкция за механизма на обработване на лични данни и защитата им от незаконни форми на обработване в поддържаните регистри, съдържащи лични данни при община Белослав

Инструкция за приемане и разглеждане на сигнали за корупция в общинска администрация гр. Белослав

**************************************************************************

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта