Структура

Дата на публикуване: 27.11.2010 07:09
Структура на община Белослав
Правомощия на кмета на общината, съгласно чл.44 от ЗМСМА:

1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;

2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи

3. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;

4. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка на общинския бюджет, служителите на общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;

5. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;

6. Организира и отговаря за разработването и изпълнението на общинския бюджет и определя второстепенните разпоредители с бюджетни  средства;

7. Организира изпълнението на дългосрочни програми;

8. Организира изпълнението на решенията на Общински съвет и внася отчет за изпълнението им два пъти годишно. Изпраща на Общински съвет актовете си, издадени в изпълнение на неговите решения в 3-дневен срок от издаването им;

9. Оорганизира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на Президента на републиката и на Министерския съвет;

10. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнението на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;

11. Поддържа връзка с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и чужбина;

12. Председателства съвета по сигурност;

13. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техните изменения за територията на общината или за част от нея и одобрява определени  устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;

14. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, които се поддържат регистри за гражданско състояние и на други длъжностни лица от общинската администрация;

15. Осигурява организационно-техническото обслужване на Общинския съвет и участва в заседанията им с право на съвещателен глас ;

16. Утвърждава устройствен правилник на общинската администрация след приемане на структурата и числеността на  персонала от Общинския съвет;

17. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, не включено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;

18. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство и може да възлага тези функции с писмена заповед на заместник-кмет или секретаря на общината;

19. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Единния класификатор на длъжностите в администрацията приет от Министерски съвет на основание чл.2, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДС)]

20. Присъжда ранговете на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;

21. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;

22. Представя пред ОбС програма за управление за срока на мандата, както и годишен отчет за изпълнението и;

23. Организира развитието на партньорски  отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;

24. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;

25. Оказва съдействие на етажните собствености техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост;

26. Осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на Общински съвет.

27. Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.

28. В изпълнение на своите правомощия, кметът на общината издава заповеди.
Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта