Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - БЕЛОСЛАВ /Местни избори 2019/
ПОЛИЦИЯ
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Пази горите
Български пощи
ЕКСПЕДИЦИЯ ABORA IV в Белослав
Здравеопазване
         На територията на Община Белослав след преструктурирането на здравеопазването в публичния сектор съществуващата Поликлиника е преобразевана в “Медицински център І – Белослав” ЕООД.
“Медицински център І – Белослав” ЕООД е разположен в централната част на града и него работят 18 специализирани кабинета в т.ч. клинична лаборатория, рентгенов кабинет и физиотерапия.
На територията на общината има разкрити 10 индивидуални практики за ПМП – седем в гр. Белослав и по една в с. Страшимирово, с. Разделна и с. Езерово. Стоматологичните практики за ПСП за цялата община са седем, от които четири в гр. Белослав и по една в селата.

“Медицински център І – Белослав” ЕООД
Адрес:
 гр. Белослав, ул. "Св. св. Кирил и Методий" № 27

Телефон:  05112/ 21-22
                 05112/ 40-66
                 05112/ 21-29

e-УСЛУГИ на Община Белослав
Проект BG16M1OP002-2.009-0072 „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“
Eнергийна ефективност
Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Информационен портал
Да спасим природата