Забележителности

Дата на публикуване: 01.02.2010 07:58
 1. Защитена местност„Ятата”

    

       На 2 км източно от централната част на Белослав се намира защитената местност „Ятата”- примамлива за орнитолози и екотуристи.
Местността е  мозайка от разнообразни местообитания на птици - заблатените територии, разделени от дига на две - сладководна и соленоводна. Малка долина с тревна и храстова растителност, неголеми скални венци и изоставена пясъчна кариера допълват разнообразието от местообитания.

         

     По данни на Българското дружество за защита на птиците на територията на защитената местност са установени 208 вида птици. Тук гнездят 178 вида редки и застрашени видове птици, 51 от които са включени в Червената книга на България. От срещащите се тук видове, 89 са от европейско природозащитно значение.
Като световнозастрашени са включени 7 вида, а като застрашени в Европа съответно между 20 и 62 вида според различните категории.

По време на миграция могат да се наблюдават три световно застрашени вида:
- малкият корморан /Phalacrocorax pygmeus/,
- къдроглавият пеликан /Pelecanus crispus/,
- белооката потапница /Aythya nyroca/,
- блестящият ибис /Plegadis falcinellus/
- бялата лопатарка /Platalea leucorodia/.