Инвестиционен профил

Дата на публикуване: 02.12.2010 07:45
    Развитието на общинската икономика е силно зависима от разположението й в близост до областния, административен и икономически център град Варна и развитието на Варненската промишлена и селищна агломерация. Характерно за общината е, че въпреки малката площ на територията й са разположени големи индустриални мощности, включително държавни предприятия.

   Към настоящия момент дружеството "Трансстрой Варна" АД разполага с всички необходими основни ресурси, за осъществяване на цялостна производствена дейност в строителството, има изградена система за управление на качеството, съгласно изискванията на ISO 9001:2000.

     "Трансинс Индъстри" АД е с повече от 10 години опит в търговията с метални отпадъци.

     "Газтрейд” АД разкри нови 50 работни места в Белослав с изграждане на Пристанището на складова база за горива на „Газтрейд” АД, а на следващ етап се очаква да бъдат наети още 50  души. Очаква се строителството да започне през лятото след оформяне на необходимата документация и да приключи до около 2 години. В него ще бъдат вложени над
25 млн. евро е обявил Изп. Директор на дружеството Милчо Василев. Това ще е най-голямата складова база за горива в Югоизточна Европа. С реализирането на проекта българският пазар на горива вече ще може да внася от Близкия Изток, Северна Африка, Русия и страните от бившия Съветски Съюз, които добиват газ и имат излаз към Черно Море. В момента фирмата има складова база от другата страна на Белославското езеро, която дава препитание на над 50 души. Това показва добрия бизнес климат в общината, с което тя успява да привлича инвестиции.

     Собственик на бившият терен на стъкларския завод "Белопал" е „Консулт” ООД. Фирмата ще инвестира в строителството на промишлено-търговска и логистична зона гр. Белослав. Имотите са разположени в зоната между ж.п. линията Варна - София и плавателния канал в посоки: север-юг и северното фериботно пристанище на запад. За изготвяне на проекта е извършено обследване на сградния фонд на терена, въз основа на който са определени сградите с неизчерпан експлоатационен капацитет и останалите, които подлежат на премахване. Концепцията за зоната предвижда ново устройство с поместване на различни производства от леката промишленост и други стопански дейности, неналагащи хигиенни отстояния по Наредба №7 на МЗ, както вътре в зоната, така и до комплексното жилищно строителство в северна посока.

     Продължава газификацията на гр. Белослав от „Черноморска Технологична Компания”. Общата дължина на трасето, което се изгражда в момента е около 4200 метра.

     Нивото на безработица в Белослав е най-ниското в сравнение с всички останали малки общини във Варненска област, сочат данните от регионалната служба по заетостта във Варна за м. февруари 2007г. Официално регистрирани на борсата към края на февруари са едва 5,37% от жителите на общината.

     Усилията на общинска администрация са концентрирани в изграждане на бизнесинфраструктура и провеждане на инвестиционен маркетинг за привличане на външен за общината бизнес и разкриване на нови и по-привлекателни работни места. Същевременно е необходима подкрепа за развитието на малкия и среден бизнес, насърчаване развитието на клъстери и субконтракторски вериги, като акцентът се постави върху местните предприемачи, които са в неблагоприятна позиция, конкурирайки се за ресурси с големите бизнесструктури. Поради влошената екологична обстановка на територията на общината следва да се насърчава навлизането на технологичен бизнес и на производства, незамърсяващи околната среда.

     В административния център на общината – град Белослав е разработена Харта на клиентите. Това е концепция как да бъде подобрено административното обслужване на гражданите на принципа „едно гише“, което представлява опит за създаване на по-ефективна администрация, способна да прилага българското законодателство и законодателството на Европейския съюз. Хартата на клиентите се стреми да модернизира администрацията - въвежда принципа „Гражданинът може всичко, което не му е забранено от закона, а чиновникът само онова, което законът изрично предвижда“. В Белослав вече е изработена системата от мерки и процедури за предотвратяване на корупцията в администрацията. Ползата от изграждането на системата за обслужване на „едно гише“ е, че ще бъдат намалени административните тежести и разходите по обслужването в дългосрочен план, а и ще се освободят средства за други дейности. Подобрените механизми за комуникация и обратната връзка с клиентите ще доведе до повишеното им участие в разработването на механизмите на обслужване.

     Сертификацията на общината по управление на качеството през 2006 година въведe основните правила необходими за една европейска администрация. Реализацията на този процес осигури необходимия ред, система, отговорности, прозрачност на работата на администрацията в интерес и полза на гражданите на общината.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта