Закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

В изпълнение на чл.17 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, общинска администрация Белослав предоставя:
Списък на служителите от Община Белослав подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ в срок
 

Име, презиме, фамилия

длъжност

1

Инж. ДЕЯН ИВАНОВ

КМЕТ ОБЩИНА

2

Инж.Светла Колева

Заместник кмет

3

Донка Монева

Секретар

4

Иванка Димитрова

Главен юрисконсулт

5

Деница Тодорова

Директор дирекция "Инвестиционна политика и спомагателни дейности"

6

Ема Добрева

Гл.специалист "ИПСД"

7

Йорданка Балева

Гл.експерт "ИПДС"

8

Христина Великова

мл.експерт "СМД"

9

Теодора Георгиева

секретар МКБППМН

10

Дияна Георгиева

гл.специалист "Образование и култура, връзки с обществеността"

11

Параскева Димитрова

Мл.експерт "ГРАО"

12

Мария Анастасова

гл.експерт "СФУК и СД"

13

Светла Маринова

мл.експерт "ЦИОУ- ЕСГРАОН"

14

Денка Колева

гл. експерт "Инф.обслужване"

15

Тюркян  Адемова

Гл.спец. в кметство Езерово

16

Иринка Рашева

Гл.спец. в кметство Страшимирово

17

Иванка Иванова

Гл.спец. в кметство Разделна

18

Владимир Георгиев

Директор дирекция "Общинска собственост и териториално -селищно устройство"

19

Анелия Вълканова-Иванова

Главен архитект

20

Димитричка Вълчева

гл.специалист "ЦИОУ"

21

Даниела Веселинова

Гл. специалист "Териториално-селищно устройство"

22

Йоанна Йовева

Мл.експерт "Еколог"

23

Любомир Петков

Гл.експерт "Териториално-селищно устройство"

24

Пенка Иванова

гл.експерт "Общинска собственост”

25

Даниела Христова

гл.специалист "Общинска собственост"

26

Маргарита Ламбова

гл.специалист "Териториално -селищно устройство"

27

Йорданка Маркова

гл.специалист касиер

28

Росица Николова

Директор дирекция "Финанси, бюджет, местни данъци и такси"

29

Катя Павлова

главен счетоводител

30

Румяна Панайотова

гл.специалист "Личен състав"

31

Нели Йорданова

гл.специалист деловодител

32

Марияна Колева

гл.специалист "Кабинет на кмета"

33

Ирина Русева

гл.специалист счетоводител

34

Тодорка Недялкова

гл.специалист счетоводител

35

Даниела Янкова

гл.специалист счетоводител

36

Пенка Костадинова

гл.специалист касиер

37

Петранка Душева

Гл.специалист "Об.съвет и архив"

38

Маруся Добрева

гл.експерт "Местни данъци и такси"

39

Стефка Петрова

гл.специалист счетоводител "Местни данъци и такси"

40

Жана Димитрова

мл.експерт "Защита на населението и ОМП"

 
 

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта