Съобщения

Дата на публикуване: 07.02.2017 13:25
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява възможност засправка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за народни представители на 26 март 2017 год.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон
  • Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
                         

Списък на изборните книжа за изборите за Народно събрание на 26.03.2017г. 


         Община Белослав уведомява гражданите на гр.Белослав , че съгласно решение №4302-НС на Централната избирателна комисия за секция за гласуване на избиратели с физическо увреждане на опорно-двигателния  апарат или с увреждане на зрението е обявена секция №030400007, находяща се в ДГ ”Първи юни“, ул.”Хан Маламир”№9 в кв.”Младост” гр.Белослав.
         Достъпът  за хората в неравностойно положение до секцията е осигурен чрез монтиране на стълбищна дървена рампа . 
         За тези граждани в Община Белослав ще бъдат приемани заявки за транспорт  на телефони  05112/3553 и 05112/3549 от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 до 17.00 часа, включително и в изборния ден.


Във връзка с насрочените на 26 март  2017 г. избори за народни представители избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/ , както следва:

1. До 11.03.2017 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават в писмена форма чрез заявление по образец, саморъчно подписано чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес  /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Към заявлението /Приложение № 14-НС/ се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 1 от ИК /.
Електронният формуляр може да бъде изтеглен от интернет страницата на община Белослав /www.beloslav.org/ и изпратен на e-mail: obstinabeloslav@abv.bg.
За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.03.2017 г. /събота/ от  8.30 часа  до 16.30 часа.
 
До 20.03.2017г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 11.03.2017г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това /Приложение № 14-НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия/чл.37,ал.2отИК/.

2. До 11.03.2017 г. включително само кандидатите народни представители, членовете на Централната избирателна комисия, на районните избирателни комисии и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18-НС/ за гласуване на друго място до кмета на общината по постоянния им адрес /чл.34, ал.1 - 4 от ИК / за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /Приложение№ 19-НС/.
За улеснение  служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 11.03.2017 г. /събота/ от 8.30 часа до 16.30 часа.

3. До 11.03.2017 г. включително
избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат  заявление  /Приложение № 12-НС/  до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано  чрез електронно заявление през интернет страницата на Общинска администрация Белослав /чл. 36, ал. 1 от ИК/.
За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 11.03.2017 г. /събота/ от 8.30 часа до 16.30 часа.

4.До 18.03.2017 г. включително
всеки избирател / чл. 43, ал.1, изр.1 и ал.2 от ИК/ може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник /Приложение № 8-НС/
За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  18.03.2017 г. /събота/ от 8.30 часа до 16.30 часа.

5. До предаването на избирателните списъците на СИК /25.03.2017 г./
избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление  /чл.27, ал.3 и 4 от ИК / до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник / Приложение № 9-НС/.

6. До предаването на избирателните списъците на СИК /25.03.2017 г./
избирател, който е включен в списъка на заличените лица  може да подаде заявление /Приложение № 10-НС/   за изключване от списъка на заличените лица /чл.39, ал.2 от ИК/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет – страницата на общината.

7. До предаването на избирателните списъците на СИК /25.03.2017 г./
лица,  заявили че ще гласуват извън страната и са заличени в избирателния списък на секцията им по постоянен адрес могат да подадат заявление –декларация до кмета на общината,  кмета на кметството  или  кметския наместник за изключване от списъка на заличените лица /Приложение № 11-НС/ лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на общината /чл.252, ал.2, във връзка с чл.39 от ИК /.

8. В изборния ден /26.03.2017г./
– избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица, в предвидените случаи,  че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 13-НС/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. След издаване на удостоверение от общината  /Приложение № 15-НС/ избирателят се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 17-НС/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място.Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта