Съобщения

Дата на публикуване: 10.10.2016 12:15
Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г. за всички български граждани.
Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (МТел, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум за въведения ЕГН.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон 
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
*************************************************************
Във връзка с насрочените на 06 ноември  2016 г. избори за президент и вицепрезидент на Република България  и национален референдум избирателите могат да подават заявления и декларации за корекции и вписвания в избирателните списъци в съответствие с разпоредбите на Изборния кодекс /ИК/ и Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление /ЗПУГДВМС/, както следва:

1. До 22.10.2016 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия подават в писмена форма чрез заявление по образец, саморъчно подписано чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник по постоянен или настоящ адрес  /когато е направено искане по чл. 36 от ИК – искане за гласуване по настоящ адрес/. Към заявлението /Приложение № 23- ПВР/НР/  се прилага  копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК /чл. 37, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС /.  
Електронното заявление може да бъде изтеглено от интернет страницата на община Белослав -www.beloslav.org и изпратено на e-mail: obstinabeloslav@abv.bg , beloslav.eu@gmail.com  или факс: 05112 / 22-14 . За улеснение на избирателите служба ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 22.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.


До 31.10.2016 г. включително избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срок до 22.10.2016 г., могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това   /Приложение № 23- ПВР/НР/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник при условие, че на територията на населеното място е  назначена подвижна секционна избирателна комисия /чл. 37, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/

2. До 22.10.2016г. до 17.00 часа само кандидатите за президент и вицепрезидент, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление –декларация /Приложение № 18- ПВР/НР/ за гласуване на друго място до кмета на общината по постоянния им адрес /чл.34, ал.1-3 от ИК , чл.114, ал.3 и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/. За улеснение служба ЕСГРАОН при общината ще работи на 22.10.2016 г.  /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.

3. До 22.10.2016г. до 17.00 часа избирателите, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места могат да поискат да бъдат  вписани в избирателния списък по настоящ адрес, като подадат  заявление  /Приложение № 14-ПВР/НР/  кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. Същото може да бъде подавано  чрез електронно заявление през интернет страницата на община Белослав- www.beloslav.org /чл. 36, ал. 1и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС /.
За улеснение на избирателите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на 22.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 17.00 часа.

4. До 29.10.2016 г. включително всеки избирател на основание чл. 43, ал.1, изр.1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината, кметството или кметския наместник  /Приложение № 10 - ПВР/НР/.  За улеснение на гражданите служба  ЕСГРАОН при общината и кметствата ще работят на  29.10.2016 г. /събота/ от 8.00 ч. до 16.30 часа.

5. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ избиратели, които имат право да гласуват, но са пропуснати в избирателния списък, както и тези, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени, могат да подадат заявление /чл.27, ал.3 и 4 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/ до кмета на общината и кмета на кметството. /Приложение № 11- ПВР/НР/. Избиратели, които са изтърпели наказание  лишаване от свобода или не са вече под запрещение се вписват в избирателните списък след представяне на съответен документ, приложен към заявлението.

6. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ избирател, който е вписан в списък извън страната и е заличен от избирателния списък на секцията по постоянния адрес може да подаде заявление –декларация /Приложение № 12- ПВР/НР/ за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник  лично или чрез електронно заявления през интернет – страницата на община Белослав- www.beloslav.org /чл.315, ал.2, във връзка с чл.39, ал.2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

7. До предаването на избирателните списъците на СИК /05.11.2016 г./ лица, включени в списъка на заличените лица с изключение на лицата, вписани   в списъка за гласуване извън страната могат да подадат заявление /Приложение № 13– ПВР/НР/ за изключване от списъка на заличените лица до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник лично или чрез електронно заявление през интернет страницата на община Белослав - www.beloslav.org /чл.39, ал.2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.

8. В изборния ден /06.11.2016г./ – избирател, който установи, че е вписан в списъка на заличените лица по чл. 38 от ИК по постоянния му адрес,  но има право да гласува, може да подаде заявление за изключване от списъка на заличените лица, в предвидените случаи,  че е отпаднало основанието или не е налице основание за вписването му в списъка /Приложение № 15– ПВР/НР/ до кмета на общината, кмета на кметството или кметския наместник. След издаване на удостоверение от общината  /Приложение № 17-ПВР/НР/ избирателят се вписва от Секционната избирателна комисия в изборния ден след представяне на удостоверението и попълване на декларация /Приложение № 16-ПВР/НР/, че не е гласувал и няма да гласува на друго място  /чл.40, във връзка с чл.38, ал.2, т.1 и 2 от ИК  и  § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС/.
 
*************************************************************************************

Община Белослав уведомява   избирателите, че  секция №7 намираща се в гр.Белослав, ДГ "Първи юни", І етаж е определена за гласуване на избиратели с физически увреждания  на опорно-двигателния апарат и зрителни  увреждания .

Граждани, които са трудноподвижни,  нямат собствен транспорт и желаят да упражнят своето право на глас в изборния ден, могат да се запишат в Община Белослав на телефони: 05112/ 35-53, 05112/ 35-49, включително и в изборния ден.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта