Здравейте!

Община Белослав е Администратор на лични данни и във връзка с изпълнението и прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), с който се хармонизират правилата за защита на личните данни в държавите-членки на ЕС, е необходимо да се запознаете с Декларацията за поверителност на Община Белослав и Политиката за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани и предоставяни от Община Белослав . Моля запознайте се с тях, за да продължите да използвате нашия уеб сайт.

*****************************************
Проект "Изграждане на институционален капацитет в областта на социалното включване чрез транснационално сътрудничество и обмен на добри практики" между Община Белослав и Майо Каунти Кансъл, Касълбър, Ирландия по ОП РЧР 2014-2020
Разписание за движение на м/ф "Белослав"
ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА В БЕЛОСЛАВ 2018
ПОЛИЦИЯ
Пази горите
Български пощи
Уведомления и обяви

29.10.2018 г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 6, ал.9 от НУРИОВОСОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „БЕЛ КОМ ИНВЕСТ” ЕООД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 за инвестиционно предложение за „изграждане на сладкарски цех за производство на трайни сладки” в парцел XXV ПИ 03719.502.3434, с площ 372 кв.м. по КККР на гр. Белослав  с възложител „Бел Ком Инвест” ЕООД. 

Информацията по приложение 2 е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и на официалният интернет сайт на Община Белослав.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 13.11.2018г. 

 

Период на уведомлението 30.10.2018- 13.11.2018г.

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.03.10.2018 г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Стопанисване и експлоатация на съществуващи трайни насаждения от лавандула 19.004 дка., сливи 6 дка., лешници 8,959 дка., в следните имоти: ПИ 03719.5.2, ПИ 03719.27.73, ПИ 03719.5.3, ПИ 03719.5.4, ПИ 03719.61.1” в землището на гр. Белослав, с възложител Димитър Добрев Йорданов

 Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 02.11.2018г. 

 

Период на уведомлението 04.10.2018- 02.11.2018г.

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.
03.10.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

     

            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по оползотворяване на  СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица.” с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 02.11.2018г. 

 

Период на уведомлението 04.10.2018- 02.11.2018г.

 

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

21.09.2018 г. 

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ 
ОТ "ТРАНСТРОЙ ВАРНА" АД
на основание чл. 17,ал.5 от НУРИОВОС


ОТНОСНО: Проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиионно предложение за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионнално значение "Езерово" в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) на "Трансстрой Варна" АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна. 

Изтегли СТАНОВИЩЕ от ТУК. 

18.09.2018 г.

Съобщение на Община Белослав


На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа, област Плевен, за експлоатация на Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с. Разделна, изпълняваща дейност съгласно т. 6.4.2 (б) от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от: единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година“.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 19.09.2018 г. до 19.10.2018 г. в:

  1. Сградата на Община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, ет. 1, стая 104, от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.

За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:

Величка Влахова – началник на отдел ПГАПЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-71;

Йоанна Йовeва – гл. експерт в отдел ОСТСУ към община Белослав, тел.: 05112 35 48.

03.09.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

       ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „Бел Ком Инвест” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на сладкарски цех за производство на трайни сладки” в ПИ 03719.502.3434 в землището на гр. Белослав, общ. Белослав

 

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 05.10.2018г. 

 

Период на уведомлението 06.09.2018- 05.10.2018г.

 

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 


03.09.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

         ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Разширяване на дейностите с отпадъци: добавяне на нови дейности по третиране/ рециклиране на вече разширени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V кв. 136 с площ 2400 кв.м от обща площ 5,202 кв.м”

 

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.10.2018г. 

 

Период на уведомлението 04.09.2018- 03.10.2018г.

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 

 

07.08.2018 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   

На основание чл. 17, ал. 3, от НУРИОВОС, във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2 от ЗООС  уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг” № 2, организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово”, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.

 

Срещата ще се проведе на 12.09.2018г. /сряда/ от  10:00 часа в сградата на НЧ „Искра” в с. Езерово и от 14:00 часа, в в конферентната зала в сградата на общинска администрация – Белослав, на адрес: гр. Белосалв, ул. „Цар Симеон Велики” № 23.  

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден от 08:30 -17:00 ч. в стая 104, в сградата на общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, в сградата на РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, също така информацията за ОВОС е достъпна на интернет страницата на общината на адрес: http://www.beloslav.org/subsection-173-uvedomleniya_i_obyavi.html, както и на интернет страницата на РИОСВ – Варна http://www.riosv-varna.org/?p=500

 

Писмени становища се приемат по официалния ред в сградата на РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, сградата на общинска администрация – Белослав в сградата на кметство с. Езерово до 06.09.2018 г. или на срещата за обществено обсъждане.

Доклад за ОВОС и Нетехничесо резюме, можете да изтеглите от  ТУК.
01.08.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост


Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило писмо с вх. №2600-211-/2/31.07.2018г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 "ОЛИВА-Разделна" предвиден за изграждане в ПИ 61741.19.12 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна


Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33
период на обявлението: 01.08.2018-15.08.2018г.

Съобщението на МОСВ можете да изтеглите от 
ТУК.


19.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)  ТЕЦ ВАРНА ЕАД, ЕИК 103551629,със седалище и адрес на управление с. Езерово, общ. Белослав, уведомява засегнатото население и заинтересованите лица, за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка от съществуващ път имот № 27125.32.43 до северозападния портал на ТЕЦ – Варна, имот № 27125.503.27 (от км 0+920 до км. 1+615) с нов мост- надлез над ЖП линията Варна – София в землището на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.

Пълна информация за инвестиционното предложение можете да намерите тук, както и всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в сградата на общинска администрация стая 104, и сградата на кметство село Езерово.

Писмени възражения, мнения, становища и/или препоръки се подават по официалният ред в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес, ул. „Ян Палах”№ 4, град Варна, в общинска администрация – Белослав и кметство с. Езерово.
 
Период на уведомлението: 20.07.2018-08.2018г.
Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.
Приложения към уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 


12.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило  писмо с вх. № 2400-76/11.07.2018.г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК „С-7х Агромаркет Интернешънъл” ООД находящ се в ПИ 27125.25.19 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна

Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33
период на обявлението:  12.07.2018-26.07.2018г.

Съобщението на МОСВ можете да изтеглите от ТУК.


12.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)  ТИТАН БУРГАС ЕООД, ЕИК 205139881, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул.”Добруджа” № 22 а, ет.2, има инвестиционно предложение за:

„Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в част от ПИ 27125.303.27 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна

 Информацията за инвестиционното предложение е достъпна на интернет страницата на община Белослав, сградата на общинска администрация стая 104, и сградата на кметство село Езерово.

Писмени възражения, мнения, становища и/или препоръки се подават по официалният ред в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес, ул. „Ян Палах”№ 4, град Варна, както и в общинска администрация – Белослав и кметство с. Езерово.

 период на уведомлението 12.07.2018-11.08.2018г.
Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.


06.07.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Общинска администрация - Белослав, Ви уведомява, за инвестиционното предложение на "Хидрострой" АД а именно, "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен"
Инвестиционното намерение се явява разширение на съществуваща дейност, като не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на ЗООС.


Период на уведомлението 07.07.2018-06.08.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

29.06.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Общинска администрация - Белослав,  Ви уведомява, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, за ИП "Вътрешно увеличаване на капацитета на производствената база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури от 290т/денонощие на 1000 т/ денонощие" с възложител "Олива"АД. 


Уведомление можете да изтеглите от ТУК.22.06.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наредбата), Общинска администрация - Белослав,  Ви уведомява, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, за ИП Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, с възложител Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството


Информация по Приложение № 2 можете да изтеглите от ТУК.


21.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, в деловодството на Общинска администрация – Белослав, е постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Изпълнение на вътрешно увеличаване на капацитета на „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в ПИ 61741.18.17 по КККР на  с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна”  с вх. No 2600-112 от 18.05.2018 г. с възложител  „Олива” АД.


Период на уведомлението 21.05.2018-20.06.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината и в сградата на Кметство с. Разделна. 

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.06.2018г. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.04.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич” с възложител „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 


Период на уведомлението 04.05.2018-03.06.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината.
Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.06.2018г. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК. 28.03.2018


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 6,ал.9 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР”АД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „ изграждане на „Въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник( УИП) от ТП 2 „Акации” с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел. табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003) кв. 3 по плана на гр. Белослав” с възложител


Период на уведомлението 29.03.2018-11.04.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината.
Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 11.04.2018г.


Период на уведомлението от 29.03.2018-11.04.2018г.

21.03.2018

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19
ЕИК 831661388

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД („ВиК-Варна“ ООД)


13.03.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 6 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА” ЕООД, с адрес УПИ V, кв. 136, в гр. Белослав уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение на дейностите с отпадъци: добавяне на нови отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности( смилане и рециклиране) на вече разширени отпадъци на територията на площадката, находяща се в с площ 2 400 кв.м, с възложител „ТРАНСМЕТАЛС Варна” ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Белослав УПИ V, кв. 136, представлявано от Георги Шалапатанов.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалната страница на www.beloslav.org 

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 27.03.2018г. 

Период на уведомлението от 13.03.2018-27.03.2018г.
13.03.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


на основание чл. 93 от ЗООС и чл. 6 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и ДП „НКЖИ” уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС 

за инвестиционно предложение за „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”.

Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30 - 17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна, както и официалния сайт на Общината на адрес: http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината, както и в кметствата в съставните села до 27.03.2018г. 


Период на уведомлението от 13.03.2018-27.03.2018г.

12.03.2018 г.


На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, уведомяваме засегнатото население, че Девня инвест" АД има следното инвестиционно предложение, а именно: "Ремонт и9 надграждане на дигата на хранилище за драгажни утайки - депо 4 В".

Период на уведомлението от 13.03.2018 - 11.04.2018г.21.02.2018 г.


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ПЛАСТХИМ –Т” АД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 27125.12.11, в землището на с. Езерово, местност “Куртманлък“, Община Белослав, област Варна.
Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30 - 17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, както и в официалния сайт на Общината на адрес: http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината и сградата на кметство с. Езерово до 07.03.2018 г.

Период на уведомлението от 22.02.2018-07.03.2018г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
14.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 95 ал. 1 от ЗООС и чл. 4 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „Електроразпределение север“ АД уведомяват засегнатото население за инвестиционно предложение „Въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник (УИП) от ТП 2 "Акации" с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, област Варна“ с възложител „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
Инвестиционното предложение включва изпълнението на изкопни работи за направа на фундамент на 9 бр. нови стоманобетонни стълбове за захранване на ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, област Варна.
Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30-17:00 часа в стая 104  в сградата на Общинска администрация – Белослав, както и в официалния сайт на Общината на адрес:  http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения относно инвестиционното предложение се подават по установения ред в сградата на РИОСВ и деловодството на Общината  до 16.03.2018 г.

Период на уведомлението 15.02.2018- 16.03.2018г.
14.02.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД , гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, ЕИК 10451862109.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 95 ал. 1 от ЗООС и чл. 4 от НУРИОВОС

 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „ТЕЦ - ВАРНА” ЕАД,  уведомяват засегнатото население за инвестиционно предложение „Възстановяване на експлоатацията на блокове № 4 № 5 и № 6 на „ТЕЦ – Варна” ЕАД, като се използва природен газ за основно гориво и гориво за разпалване” с възложител Данаил Стоянов Папазов - Изпълнителен Директор на „ТЕЦ – Варна” ЕАД, ЕИК 103551629, със седалище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.

 Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30-17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, както и в официалния сайт на Общината на адрес:  http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения относно инвестиционното предложение се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината и сградата на кметство с. Езерово  до 11.03.2018 г.

Период на уведомлението от 10.02.2018-11.03.2018г.


09.02.2018 г.

◊УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ТЕЦ-ВАРНА" ЕАД, със седалище с. Езерово, Община Белослав, Област Варна, ЕИК 103551629◊
11.01.2018г.
Инвестиционно намерение на "Пластхим";

„ТРАНСМЕТАЛС” ЕООД, с адрес УПИ V, кв. 136, в гр. Белослав, представлявано от Георги Шалапатанов и Община Белослав, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на община Белослав, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за разширение на дейностите с отпадъци: добавяне на нови отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности( смилане и рециклиране) на вече разширени отпадъци на територията на площадката,22.12.2017г.
„Бора Инвест“ ЕООД,

гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав, област Варна.

Срещата ще се проведе на 26.01.2017г. от 13 ч. в Заседателната зала на община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в това число и докладът за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в община Белослав, РИОСВ-гр. Варна, ул. Ян Палах №4 и „Бора Инвест“ ЕООД, гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9 или на срещата за обществено обсъждане.

Писмени становища могат да се предоставят на адреса на Инвеститора, гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9, РИОСВ-гр. Варна, ул. Ян Палах №4 и община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Мирослава Стефаниева, 0882 797 060, m.stefanieva@agriabg.com


05.12.2017г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на "ОЛИВА"АД
Обява
 


17.11.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  НКЖИ  София има следното инвестиционно предложение: Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия  Русе-Варна.


15.11.2017г.
Съобщение на Басейнова дирекция за инициатива на СНЦ "Клуб за спортен риболов гларус".04.10.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  „Карлито тур " ООД има следното инвестиционно предложение: СТРОИТЕЛСТВО НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМПЛЕКС - ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ С МЕСТА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ В УПИ  на с. Езерово.
Обява за инвестиционно предложение на "Карлито тур"ООД  и информация .


04.10.2017г.

Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  „ОЛИВА" АД има следното ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


20.09.2017г.

Съобщение на Община Белослав - На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав, за изграждане и експлоатация на инсталация “Депо за неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 03719.093.007, местност „Карачанлъка“, землище на гр. Белослав, община Белослав, област Варна“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.09.2017г. до 20.10.2017г. в:

  1. Сградата на Община Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
  2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02 / 940-64-26;
Йоанна Йовева – мл. експерт еколог тел: 05112/35-48
*****************************************************************
Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население , че има инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62:
1. Уведомление за инвестиционно предложение от "Газтрейд" АД до РИОСВ Варна

2. Обява до населението на гр. Белослав ,относно обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна”.14.09.2017г.

Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население че има инвестиционно предложение за " Производствен цех за механична обработка на метални изделия" Дилгер ООД
Уведомление


08.08.2017г.

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Община Белослав е постъпило  писмо с вх.№ 2400-78/07.08.2017г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”, относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Белославско езеро от ЕТ”ВИК-ТОН-Емил Христов” гр. Варна.
Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция гр. Варна в 14 дневен срок от датата на обявяване на съобщението


07.08.2017г.

СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ 2017Г.

19.07.2017г.

Общинска администрация Белослав ви уведомява, че фирма „МТГ-ДЕЛФИН” АД, гр. Варна има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „ЦЕХ МОНТАЖЕН И ТРЪБАРЕН“ на територията на ККЗ «МТГ-ДЕЛФИН» с. Езерово.

Цехът се предвижда да бъде изграден върху съществуваща открита подкранова площадка, въведена в експлоатация, като същата ще бъде покрита с метална носеща конструкция. целта на проекта е след изграждането на цеха да се подобрят условията на труд и да се ограничат въздействието на корпусните дейности върху околната среда .

Разширение или изменение на производствената дейност не се предвиждат.
УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ СЕ НАМИРА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОСЛАВ , СТАЯ 104.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : ВЕСЕЛА АНДОНОВА, ТЕЛ.0886801511 –ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “МТГ-ДЕЛФИН“ АД14.03.2017г.

Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население че има инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62.
Пълна информация относно инвестиционното намерение е на достъпна всеки работен ден  08:30 – 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Белослав , ет. 2 стая 202.,в сайта на Община Белослав
За повече информация : Милчо Василев – изпълнителен директор „Газтрейд” АД
тел: 02/9744004, е-mail office@gastradebg.com
Писмени възражения и становища се приемат по официалния ред, в сградата на РИОСВ- Варна, ул. Ян Палах 4, и в деловодството на Общинска администрация – Белослав
Период на обявлението : 1 месец , считано от 14.03.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на "Газтрейд"АД до РИОСВ Варна

Обява за инвестиционно предложение на "Газтрейд" АД


20.02.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява всички жители на територията на община Белослав, че е постъпило писмо с вх.№ 2400-19/ 15.02.2017г. на Басейнова дирекция "Черноморски регион" - гр. Варна, относно регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели - дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането на Закона за водите.

За повече информация : Йоанна Йовева-мл.експерт "Еколог"
                                           Община Белослав
                                           05112/ 35-51


06.02.2017г.

Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициатива на "Глицера Пест контрол" ЕООД гр.Белослав30.01.2017г.

Община Белослав и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД обявяват до всички заинтересувани лица настоящата Информация по Приложение № 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с инвестиционно намерение за "Изграждане на елементи на техническата инфраструктура (пътен възел, пътна варианта и надлез над жп линия „София-Варна” и Път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км 10+960) в землището на гр. Белослав, ЕКАТ: 03719,"
Всички мнения и препоръки във връзка обявената информация следва да бъдат изпращани по законоустановения ред на адреса на „Логистичен Център-Варна“ ЕАД: ул.“Княз Борис I“ №97, ет.3, десен офис, гр.София-1000 или на електронна поща i.kassaliyski@plcv.eu. в деловодството на общинска администрация - Белослав на адрес: гр. Белослав, общ. Белослав ул. "Цар Симеон Велики" 23 или в сградата на РИОСВ - Варна на адрес ул. "Ян Палах" 4 гр. Варна
Периода на уведомлението е от 31.01.17 - 13.02.17 съгласно чл 6 от наредбата за ОВОС
http://www.plcv.eu/29.12.2016г.

Уведомление за инвестиционно за инвестиционно предложение на Агенция Пътна инфраструктура, относно рехабилитация на път III-9004 "Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница", частични участъци


21.12.2016г.
На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Белослав обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (пътен възел, пътна  варианта  и  надлез над жп линия „София-Варна” и Път III -2008 „Девня (кв. Повеляново)–Езерово– Варна” при км 10+960 в землището на гр. Белослав с цел облекчаване на трафика по общинския път Белослав-Страшимирово.

Уведомление за инвестиционно за инвестиционно предложение


20.12.2016г.
Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Базова станция № 4075" на ТЕЛЕНОР


20.12.2016г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.6,ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , относно инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с прилежащ паркинг  в поземлен имот на с.Страшимирово, общ.Белослав.

Обява 2

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околното среда /ОВОС/ от Антонио Станчев до Кмет на община Белослав

Информация за ОВОС за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с прилежащ паркинг  в поземлен имот на с.Страшимирово, общ.Белослав


29.11.2016г.

Уведомление и обява от ЗП Кремена Данаилова Стоянова, относно инвестиционно предложение: „Създаване на земеделско стопанство за оранжерийно зеленчукопроизводство”

16.11.2016г.

Уведомление и обява от "Бора Инвест" ЕООД, относно инвестиционно предложение за изграждане на ново "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари".

15.11.2016г.

Уведомление от Антонио Станчев, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на 9 бр. монолитни еднофамилни жилищни сгради"
Обява
Пълна информация за инвестиционното предложение е достъпна на официалният сайт на Община Белослав www.beloslav.org , както и в сградата на общинска администрация-Белослав, в стая 202.

Писмени становища, препоръки и възражения се приемат по законоустановения ред, в деловодството на Община Белослав.
Период на уведомлението:16.11.2016г – 15.12.2016г.


28.10.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ОЛИВА” АД с ЕИК106013774
със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев”№ 1
Адрес за кореспонденция: гр. София, СО – Лозенец, м-т „Кръстова вада” № 999,
Представлявано от Ангел Руменов Георгиев
ОТНОСНО: Изграждане на „ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА  ЗА ПРЕРАБОТКА, ЛЮЩЕНЕ, ПРЕСОВАНЕ И ЕКСТРАКЦИЯ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ С ОБСЛУЖВАЩИИ СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ И РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОЛИО” в ПИ с № 000166 и № 000167, ЕКАТТЕ 61741 находящи се в землището на с. Разделна община Белослав.
Пълна информация за инвестиционното предложение е достъпна на официалния сайт на Община Белослав - www.beloslav.org, както и в сградата на общинска администрация-Белослав, в стая 202.

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП: „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио”  в ПИ с № 000166 и № 000167, EKATTE 61741, находящи се в землището на село Разделна, община Белослав, обл. Варна

Писмени становища, препоръки и възражения се приемат по официалния ред, в деловодството на Община Белослав.
Период на уведомлението: 28.10.2016г – 11.11.2016г


16.09.2016год.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 -3за издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София с предмет на дейност: Приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан - бутан, бензин и дизелово гориво.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 17.09.2016г. до 17.10.2016 г в сградата на Община Белослав, ет. 2 стая 202, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалният сайт  на Община Белослав www. beloslav.org
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.
Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
Документация за изтегляне /архивирана в rar архив


31.08.2016г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Балкански" ООД


09.08.2016г.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3а издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна
с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София
с предмет на дейност: приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 09.08.2016г. до 09.09.2016 г в сградата на Община Белослав, ет. 2 стая 202 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалния сайт  на Община Белослав www. beloslav.org

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.

Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz14.07.2016г.

Становище на "ГРИФКОМ"-ООД,
относно проведено общиствено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Кариера и добив на строителни материали - подземни богаства /пясъци/ от находище "Селската кория", в землището на гр. Белослав,община Белослав, област Варна


11.07.2016г.

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЕЗЕРОВО“ В РАЙОНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (МТБ) НА „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД В С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Община Белослав, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на община Белослав, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна.

Лице за контакти:  инж. Иван Накев – прокурист, тел.: 052/680111; факс: 052/603480, мобилен: 0885 992022.

Обявлението е поставено за обществен достъпна информационното табло на Община Белослав на 11.07.2016 г. за период от 30 дни.

*Обявлението е достъпно и в прикачен файл - изтегли от тук !!!


02.06.2016г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение на "БГ ЕКОФЕРМА"-ООД  в с.Разделна, общ.Белослав


12.04.2016г.

О Б Я В А: „ГРИФКОМ” ООД
гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересoвани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Кариера и добив на строителни материали – подземни богатства /пясъци/ от находище „Селската кория”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав, Област Варна”.
Срещата ще се проведе на 27.05.2016г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики №23.
Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4 и „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4, Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1, или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Димитров,
Тел: 0886818470 


 


Декларация за поверителност на Община Белослав
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ШЕВИЦАТА БЕЛОСЛАВ
МИГ АВРЕН-БЕЛОСЛАВ
НЧ "Съзнание-1926"гр.Белослав
Проверка "МДТ"
EasyPay
Eнергийна ефективност
Информационен портал
Да спасим природата