ДОБРЕ ДОШЛИ В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ!


16.05.2022
Заповед № 319 от 16.05.2022 г. на Кмета на община Белослав за обявяване на частично бедствено положение на територията на община Белослав

20.04.2022
Обявление за провеждане на процедура за подбор навъншни членове на одитен комитет в община БелославОбявление / можете да изтеглите от тук / Приложение 1 / можете да изтеглите от тук /

01.04.2022
Протокол от дейността на комисия, назначена със   Заповед № 79/16.02.2022 г. на Кмета на Община Белослав,  в изпълнение на т. 4 и т. 6 от Раздел III РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ПАЗАР   от Вътрешни правила за ползване на общински пазар в гр. Белослав от 2022 г."Можете да изтеглите от тук 

24.03.2022
Община Белослав обявява прием на кандидатури за членове на Съвета на децата, съгласно утвърдената от председателя на Държавна агенция за закрила на детето Процедура за избор на членове на Съвета на децата.   За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца до 18 години в четири направления: Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или...

22.03.2022
В изпълнение на чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.26, ал.6 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белослав ще се проведе публично обсъждане на проекта на бюджета на общината за 2022г. Кмета на Община Белослав има удоволствието да покани всички заинтересовани...

09.03.2022
Уважаеми дами и господа, Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в информационна среща по проект: „Арбитражът - алтернативен метод за решаване на правни спорове“ BG05SFOP001-3.003-0084, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейски Съюз, чрез Европейски Социален Фонд, изпълняван  от Сдружение на младите психолози в България, Варна  и Фондация „Отворена врата“, Перник. Срещата ще се проведе в конферентната зала на Общинска администрация – Белослав...

Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива-Варна" на фирма "Газтрейд" АД
Наименование Брой тегления
Външен авариен план за Пристанище за горива на фирма Газтрейд АД.pdf 11 Изтегли