Подробни устройствени планове /ПУП/

Дата на публикуване: 25.11.2019 11:55

♦30.12.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   със заповед №942 от 23.12.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/,като част от  Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/,  на поземлен имот  с идентификатор 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, с отреждане за „Жилищно застрояване“ с височина до 10 м.  и обособяване на зона за застрояване, при  обособена устройствена зона“Жм“ с показатели; плътност  на застрояване до 40%,; коефицент на интензивност-до 0.8; минимална озеленена дворна  площ – 40%; застрояване свободно“, съгласно приложения за одобряване проект.     ♦29.12.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че с Решение 310 от протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ  на ПИ 27125.12.45 по КККР с.Езерово,общ.Белослав, във връзка смяна предназначението  от НТП “Нива“ с   отреждане за „Жилищно строителство“

 

2.Община Белослав съобщава, че с Решение 311 от  протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, местност „Чакмак баир“ във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост

 

 3.Община Белослав съобщава, че с Решение 312 от  протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ  на ПИ 27125.17.41 по КККР с.Езерово, общ.Белослав,  във връзка смяна предназначението  на имота от НТП“Нива“ за ПП зона за „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на пакетирани строителни материали и оборудване“. 

 ♦23.12.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   със заповед №921 от 21.12.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–/ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.117.44 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП“Земеделска земя-Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.     ♦08.12.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 837 от 24.11.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–/ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.5.48 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, относно създаване на устройствен режим в съответствие с чл.12, чл.18 и чл.137, ал.3 от ЗУТ,за „Жилищно строителство“, с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия - „Жилищно строителство“ - одобрена със заповед №605/29.08.2019 год.на Кмета на Община Белослав, съгласно приложения за одобряване проект.     

 ♦23.11.2021г. ♦
1.Община Белослав съобщава, че с Решение № 296 от протокол № 25/18.11.2021 год. Общински съвет Белослав;
-дава съгласие да се промени отреждането на УПИ IX-412 кв. 31 по регулационния план на гр.Белослав от „Поликлиника“ за „Обществено-обслужващи
дейности“
- дава съгласие да се изработи Подробен устройствен-план-План за застрояване /ПЗ/ на ПИ 03719.503.412 по КККР гр.Белослав/ УПИ IX-412 кв. 31 по регулационния план
на гр.Белослав от „Поликлиника“ за „Обществено-обслужващи дейности“.
Съгласно чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящето не подлежи на оспорване.

2.Община Белослав съобщава, че с Решение № 295 от протокол № 25/18.11.2021 год. Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на
подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП-ПЗ/на ПИ 27125.19.13 по КККР с.Езерово, местност, местност „Пенекарач“ във връзка смяна предназначението на
земеделска земя с НТП“Нива“за неземеделски нужди и установяване на застроителен режим, като се приложат показателите за устройствена зона Пп, съгласно Наредба № 7 от
ЗУТ с отреждане/конкретно установено предназначение/“за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, на свободно отстояние от съседните имоти.
Съгласно чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящето не подлежи на оспорване.

♦11.11.2021г. ♦


1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 781 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 03719.501.3092 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIII“Ремонтно –метална работилница“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав и ПИ 03719.501.3093 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIV“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав/, с ликвидирането на същите, образуването на нови три УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“  

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

    

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 782 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 03719.501.3090 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХI“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав/ , с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

  

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 783 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на на ПИ 03719.501.3091 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХII“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав /, с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“. 

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦28.10.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   с решение №271 от протокол № 23/21.10.2021 год. на Обсъвет-Белослав , одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 61741.17.3, м-ст“Стара гара“ по КККР с.Разделна,община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“земеделска земя-нива“за“жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности“

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

  
♦19.10.2021г. ♦

Заповед №$ РД-21-7706-184/ от 06.10.2021 г. на Областен управител на област Варна♦20.08.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 577/17.08.2021 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и допуснато изработването на ПУП-ПРЗ   на ПИ 69763.5.66 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  за ;„Изграждане на жилищна сграда  и сграда за производствени и обслужващи дейности -сладкарски цех“ със съответните обслужващи подобекти“

На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ същата не подлежи на оспорване.♦13.05.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  с  писмо изх. № ДИПУ-11/4/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.35.93   по КККР с.Езерово-  с неизвестен адрес за одобрен  със заповед № 309/29.04.2021 год.Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.  


♦10.05.2021г. ♦

1.
Община Белослав съобщава, че със заповед № 307 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от  НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

2.Община Белослав съобщава, че със заповед №308 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПР/ на ПИ 27125.501.413 по КККР Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ VIII-413,452,453 „Жилищно строителство“ кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,обл.Варненска, с ликвидирането на същия и създаване на нови УПИ ХI-413 „Жилищно строителство“ и VIII-452,453 „Жилищно строителство кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно приложения за одобряване проект.

3.Община Белослав съобщава, че със заповед №309 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

4.Община Белослав съобщава, че с писмо изх. № ДИПУНТ-1/5/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.17.62 и 27125.17.33 по КККР с.Езерово- с неизвестен адрес за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

♦16.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  с решение №  192 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 69763.5.7 по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „друг вид земеделска земя“за „жилищно строителство“


Община Белослав съобщава, че с решение № 193 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 03719.117.44 местност“Момина скала“ по КККР на гр.Белослав по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „земеделска земя-лозе“ за „жилищно строителство“.

 

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 194 от 05 .03. 2021 год. е одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПР  на   кв.35, кв36 и кв.37 по регулационния план на с. Разделна, община Белослав и  план за нова улична регулация от о.т 303а до о.т.46а, от о.т.46а до о.т.305а, от о.т.305а до о.т.304.а, от о.т.304а до о.т.45а по регулационния план на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

Община Белослав съобщава, че с решение № 195 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план- Парцеларен план  на ПИ  69763.29.11-друг вид земеделска земя по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, за промяна предназначението на поземлен имот  с идентификатор ПИ 69763.29.11 –друг нид земеделска земя  по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска , в път за достъп до поземлени имоти  по КККР с.Страшимирово, община Белослав.

Община Белослав съобщава, че с решение № 196 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие за промяна предназначението и утвърждаване на трасе за подробен устройствен план-Парцеларен план за път за достъп до поземлени  имоти по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав,  попадащ  в имот общинска собственост; ПИ69763.29.11-друг вид земеделска земя,по КККР на с.Страшимирово, общ.Белослав, с площ 2039.00 м2

 


♦08.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  със заповед №253 от 08.04.2021 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.504.172 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска.

 На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване. ♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал 7 от ЗУТ за одобрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/   с  разделянето на същия на два нови УПИ   за „Жилищно строителство“  .

Заповед № 167 от 05.05.2021 г. за одобряване на добрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/ 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за даване на съгласие за одобряване от ОбС-Белослав, задание и допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ03719.117.44, местност "Момина скала" във връзка смяна на предназначението от НТП "Лозе"за "жилищно строителство". 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за одобрение на задание и допускане за изработване на ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 

Заповед № 168 от 05.02.2021 г.  за одобрение ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ за приемане на ПУП-ПЗ на ПИ27128.35.92 поКККР  на с. Езерово , допуснат с решение № 106 на общински Съвет Белослав. ♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за даване на съгласие за одобряване от ОбС-Белослав, задание и допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.7, по КККР на с. Страшимирово във връзка смяна на предназначението от НТП "Нива" за "Жилищно строитлество" 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ  за приемане на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-237, кв. 27 по регулационния план на с. Страшимирово , общ. Белослав, , съгласно проект за изменение на КККР  с. Страшимирово. 

Заповед № 165 от 05.03.2021 г. за одобрение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-237, кв. 27 по регулационния план на с. Страшимирово , общ. Белослав, , съгласно проект за изменение на КККР  с. Страшимирово. 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 7 от ЗУТ  за приемане проучването на  ПУП - ПИ 61741.501.265 по КККР на с. Разделна, община Белослав. 

Заповед № 166 от 05.02.2021 г. за одобрение на ПУП - ПИ 61741.501.265 по КККР на с. Разделна, община Белослав. 


♦10.03.2021г. ♦
Решение на основание чл. 128, ал. , ал. 8 от ЗУТ за приемане на ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.48. по КККР на с. Страшимирово, община Белослав.  


Решение на основание чл. 128, ал. , ал. 8 от ЗУТ за приемане на ПУП - 27125.17.61 по КККР на с. Езерово, община Белослав.  
♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 57 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план– на  ПУП-ПРЗ на ПИ  69763.29.365 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл. Варненска и   отреждането му за; “Обект за  преработка  на риба и аквакултури“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 58 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрено заданието и  разрешено изработването  на  КПИИ по чл. 150, ал.1 от ЗУТ-включващ :

- проект за подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска за„Жилищно строителство“ .

-Инвестиционен проект в ПИ 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска.  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

   


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 59 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е  одобрено заданието и разрешено изработването  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/   с  разделянето на същия на два нови УПИ   за „Жилищно строителство“  .

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 60 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.415 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ  IХ-415 кв.30 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска, за „Жилищно строителство“, тъй  като  ПИ 27125.501.415  по КККР с.Езерово,  общ.Белослав,  обл.Варненска,  попада в устройствена зона  ЖМ,  съгласно приложения за одобряване проект. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 61 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ 03719.502.1811 по КККР гр. Белослав и преотреждането на имота от “Предимно-производствени дейности“ за “Обществено обслужващи и складови дейности и за жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 62 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план–ПУП- ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.416 по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ VII-416  „Жилищно строителство“, кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 63 от 21.01.2021 год. на Кмета на община Белослав е одобрен Подробен устройствен план– ПУП- ПРЗ с обединяване на ПИ 03719.502.6208 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ II-501 “Търговски комплекс“кв.37 и  УПИ ХХХ-1812 кв.37 в един общ  УПИ  ХХХVII-501,6208 с отреждане“ За обществено хранене, фурна  и обслужващи дейности“ по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


♦26.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 64 от 21.01..2021 год. на Кмета на община Белослав е   одобрен   Подробен устройствен план– ПУП- ПУП-ПР  на ПИ 27125.501.414 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане на нов УПИ Х-414 кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,  обл.Варненска, за   „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  със заповед № 896 от 31 .12. .2020 год. е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПР на УПИ  ХVII-265 - “за Културен дом, здравен дом и библиотека“- частна общинска собственост, кв.11 по плана на с. Разделна, община Белослав, област Варненска.  

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с Решение  №149 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПР на  УПИ ХVII-265“За Културен дом,здравен дом и библиотека“по регулационния план на с. Разделна,във връзка с урегулиране на парцела в  съответствие с  одоблената кадастралната   КККР на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №148 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПРЗ  на  УПИ ХХV-1944“За обслужващи дейности“в  кв69 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.502.6239 по КККР гр.Белослав и преотреждането  на новообразуваните поземлени имоти-4 бр.-за „Жилищно строителство“.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №147 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПЗ  на  ПИ  69763.20.266 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението  на имота от земеделска  земя с начин на трайно ползване“нива“ за жилищно строителство“

На основание чл.124б, ал.4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦06.01.2021г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с Решение  №149 от протокол 13/22.12.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПР на  УПИ ХVII-265“За Културен дом,здравен дом и библиотека“по регулационния план на с. Разделна,във връзка с урегулиране на парцела в  съответствие с  одоблената кадастралната   КККР на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

1. Община Белослав съобщава, че  със заповед №807 от 26.11.2020 год.на кмета на Община Белослав , общ.Белослав,  обл.Варненска  е одобрен   Подробен устройствен план– ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.18 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варна,  във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ за „Складови дейности“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


2.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 808 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово общ.Белослав, обл.Варна, относно създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137,ал.3 от ЗУТ за изграждане  на еднофамилна жилищна сграда с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“- одобрена със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


3.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 809 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП- ПРЗ  на ПИ 69763.501.237 по КККР  с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ Х-237 кв.27 по регулационния план на с.Страшимирово/, с разделяне на същия на два нови УПИ и запазване начина на отреждане „Жилищно строителство“.  

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


4.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 810 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП- ПУП-ПР на ПИ 27125.501.414 по КККР с.Езерово, общ.Белослав с отреждане на нов УПИ Х-414„Жилищно строителство“ кв.30    по регулационния план на с. Езерово общ.Белослав.

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


5.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 811 от 26.011.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПР на ПИ 27125.501.415 по КККР с.Езерово, общ.Белослав с отреждане на нов УПИ   IХ-415„Жилищно строителство“ кв.30    по регулационния план на с. Езерово общ.Белослав.

На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 


♦27.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

6.Община Белослав  съобщава, че Експертния съвет с протокол № 10 от 19.11.2020 год. т.5 , приел  ПУП-ПР на ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с  ликвидирането на УПИ УПИ VI  в кв.30 по регулационния план на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска  и образуването на нов УПИ VII-416 „Жилищно строителство, за ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, тъй като ПИ 27125.501. 416 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска  попада в устройствена зона  ЖМ.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦03.11.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с Решение  №129 от протокол 12/29.10.2020 год. на Общински съвет   Белослав, е одобрено заданието  и разрешено изработването на    ПУП- ПЗ на ПИ 27125.33.14 по КККР с.Езерово, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване „нива“ за „Производствени и складови дейности“

На основание чл.124б, ал4 от  ЗУТ,настоящото решение    не подлежи на оспорване.♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав,че със заповед № 716  от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия “Жилищно строителство“–одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав  съгласно  приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №719 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на   ПУП- ПРЗ на УПИ II-501“Търговски комплекс“;УПИ XXX-1812 кв. 37 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав /ПИ 03719.502.501 и ПИ 03719.502.6208 по КККР Белослав/  с обединяването им в един общ УПИ с отреждане “За обществено хранене ,фурна и обслужващи дейности“

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №717 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПРЗ на  ПИ 69763.29.365 по КККР с.Страшимирово с преотреждането му от „Търговски комплекс и складова база“   за“Преработка на риба и аквакултури“     

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦16.10.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед №718 от 15.10.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването ПУП- ПР на УПИ VI“Комплексно жилищно строителство“- кв30 по плана на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с разделянето на два нови УПИ VII-416 за новообразувания ПИ 27125.501.416 и VIII-413,414,415,452,453 кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


1. Община Белослав съобщава, че с решение №106 от протокол № 11/03.09.2020 год.   Общински  съвет-Белослав,  на основание чл.21, ал1, т.11, чл.27 ,ал3 от ЗМСМА, във връзка с чл.124, ал1 и чл.124б, ал1 от ЗУТ,  е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“лозе“ за „Жилищно строителство“. 

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящото  решение   не подлежи на оспорване .

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


2. Община Белослав,че със заповед № 614 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен ПУП-ПР на ПИ 27125.501.195, съгласно новия идентификатор   по КККР на с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска /УПИ ХI-2 кв.21   по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,   заличаването на УПИ ХI-2 кв.21 и  образуването на два нови УПИ; УПИ VII-195 кв.21 „Жилищно строителство“и  УПИ VIII-195  кв.21„Жилищно строителство“  съгласно  приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


3. Община Белослав,че със заповед № 615 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план–ПУП-ПРЗ на УПИ  IV“Предимно производствена“ кв.130 по регулационния  план на гр.Белослав, с преотреждането му за „Жилищно строителство“/ПИ 03719.501.3077/по КККР на гл.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно   приложения проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ4. Община Белослав съобщава, че със заповед № 616 от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на  ПУП-ПЗ на ПИ 03719.501.1811    по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  с преотреждането   на имота от “Предимно производствена зона“ за“Обществено обслужващи и складови дейности и за жилищно строителство“ .

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ5.Община Белослав,че със заповед № 617 от 11.09.2020 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ  27125.20.5 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „За изграждане промишлени сгради за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“ съгласно   приложения проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ. 

 


♦11.09.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ6.До собственика на ПИ 69763.5.21 

Уведомяваме Ви, че Експертния съвет, при община Белослав , обл.Варненска,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ в заседанието си на 10.09.2020 год.,  е приел изготвения   ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ, в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал. 3  от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.             

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед №530 от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на   ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.52   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 531от 06.08.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено задание и разрешено изработването ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.43   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 605/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦07.08.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с протоколно решение № 1 от протокол № 7/06.08.2020 год. на Експертен съвет-Белослав,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ, е  приел  ПУП- ПЗ на ПИ 27125.20.5 КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „За изграждане  промишлени сгради  за преработка и съхранение на селскостопански продукти-зърнобаза“

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по чл.128, ал. 3 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № 462 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено заданието и разрешено изработването на    ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.47   по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  във връзка  определяне режима, начина характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ – одобрен със заповед № 604/29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав  

На основание чл.124б,ал4 от ЗУТ,настоящата заповед не подлежи на оспорване.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 465 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПР  на   УПИ VI-1104 кв 65 /по регулационния план на  гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.503.1104  по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ и УПИ V кв. 65  по регулационния план на гр. Белослав/ПИ 03719.503.1105 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/, със запазване на имотните граници като регулационни, съгласно   приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с протоколно решение № 4 от протокол № 6/07.07.2020 год. на Експертен съвет-Белослав,  на основание чл. 128, ал.8 от ЗУТ,е  приел  ПУП- ПРЗ на УПИ  IV“Предимно производствена“ кв.130 по регулационния  план на гр.Белослав с преотреждането му  за „Жилищно строителство“/ПИ 03719.501.3077/по КККР на гл.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска. 

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл.128,ал.5 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че със заповед № 466 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПРЗ на кв.24 УПИ IV“Комплексно жилищно строителство“по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/ПИ 03719.501.3097 по КККР гр.Белослав, обл.Варненска/ с новообразуваните УПИ VII-3097; УПИ VIII-3097; УПИ IХ-3097; Х-3097; УПИ  ХI-3097; УПИ  ХII-3097;  УПИ  ХIII-3097;  всички с отреждане за „Комплексно Жилищно  строителство“  и УПИ ХIV-3097- с отреждане за „Озеленяване“в кв.24 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, по зелените и червени линии и надписи в приложения проект. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 


♦15.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че със заповед № 463 от 09.07.2020 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 69763.5.5 по КККР  с.Страшимирово, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“ Друг вид земеделска земя“ за устройствена зона СОП-„Жилищно строителство, производствени и обществено обслужващи дейности“ съгласно   приложения за одобряване  проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.
♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с Решение  № 83 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  актуализирана  план –схема за разполагане на временни преместваеми обекти върху общински терени на територията на гр.Белослав, обхващаща централната част на гр.Белослав-УПИ ХХVII-Парк кв.30 по РП на гр.Белослав, общ.Белослав = ПИ 03719.503.3165 по КККР на гр.Белослав,общ.Белослав-създаване на позиция № 12-централна закрита автобусна спирка в горепосочения имот, с площ до 70.00 кв.м.


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че с Решение  № 84 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.20.27 по КККР с.Езерево,общ.Белослав,обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Складова и търговска дейност и автосервиз“.

На основание чл. 124б, ал.4, от ЗУТ същото не подлежи на  оспорване. 

 


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ


Община Белослав съобщава, че  с  Решение  № 85 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.20.28 по КККР с.Езерево, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Складова и търговска дейност и автосервиз“.

На основание чл. 124б, ал.4, от ЗУТ същото не подлежи на  оспорване.

 


♦02.07.2020г. ♦

СЪОБЩЕНИЕ

Община Белослав съобщава, че  с  Решение  № 86 от пр.№8/25.06.2020 год. Общински съвет Белослав е одобрил  задание и разрешил изработване на Подробен устройствен план-план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерево, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“.