Подробни устройствени планове /ПУП/

Дата на публикуване: 25.11.2019 11:55


♦10.11.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 904 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ  за ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово общ.Белослав,  обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива“ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост“, съгласно приложения за одобряване проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 905 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с НТП“Нива“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 906 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен  Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502. 6239 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/УПИ XXV-1944, “За обслужващи дейности“ кв. 69  по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /  и разделянето му на четири  нови УПИ с преотреждане  на новообразуваните  УПИ за „Жилищно строителство“, съгласно представения проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

  1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 902 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “ жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/одобрен със  заповед № 604 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/ , съгласно представения проект.  

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

  1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 903 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрен Подробен устройствен план- план за  регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варна, за създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137, ал.3 от ЗУТ във връзка с изграждане на еднофамилна жилищна сграда“  , съгласно представения проект.

    Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

  1. Община Белослав съобщава, че със заповед № 901 от 09.11.2022 год. на Кмета на Община Белослав, е одобрено задание и разрешено изработване на ПУП-ПЗ –Подробен устройствен план –план за застрояване , във връзка с  преотреждане на ПИ  27125.26.2 от НТП “ За черната и цветна металургия“  за нуждите на „ Зърнобаза“,  

 

 

 

 ♦28.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   с решение  № 436 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ  решението за изработването на ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  подземна кабелна линия  20КV от ВЕЛ 20КV“Роса“ до БКТП за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

  1. Община Белослав съобщава, че с решение № 437 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ решението  за предварително съгласие за правото на преминаване през общински имот , във връзка  с  предложения за изработване   ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  подземна кабелна линия  20КV от ВЕЛ 20КV“Роса“ до БКТП за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

 

  1. Община Белослав съобщава, че с решение № 438 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ  решението за  изработването на ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  водопровод ПЕВП ф-110 за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“.

 

  1. Община Белослав съобщава, че с решение № 439 от пр. № 37 от 20.10.2022 год. Общински съвет Белослав НЕ Е ПРИЕЛ решението  за предварително съгласие за правото на преминаване през общински имоти,  във връзка  с предложения  за изработване  ПУП-ПП-Парцеларен план за обект:“Изграждане на  водопровод ПЕВП ф-110 за ПИ с идентификатор 27125.20.5 по  КККР с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска , м“Иню Юстю“ с дължина 425 м.л.

 

  1. Община Белослав съобщава, че с решение № 440 от пр.№37/20.10.2022 год. Общински съвет Белослав  е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.26.1, по КККР с.Езерово, общ.Белослав ,местност „Боаз кърши“ във връзка смяна предназначението от НТП“Нива за „Производствени и складови дейности- за Зърнобаза“

 
♦18.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  Експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е приел     подробен устройствен план- ПУП-ПЗ за ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от земеделска земя с начин на трайно ползване“нива „ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост“.

            На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 .

 

 

2.Община Белослав съобщава, че  експертния съвет по устройство на територията, на основание чл. 128, ал.9 от ЗУТ, е приел     подробен устройствен план- ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово общ.Белослав, обл.Варна, за създаване на устройствен режим  в съответствие  с чл.12,чл.18 и чл.137,ал.3 от ЗУТ във връзка с изграждане на еднофамилна жилищна сграда“

            На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ,  същия е обявен  на заинтересуваните лица.     

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание  чл.128, ал.5 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата  на съобщението й заинтересуваните лица      могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 


♦14.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава,
че със заповед № 825 от 14.10.2022 год. . на Кмета на Община  Белослав е одобрен Подробен устройствен план - план за регулация /ПУП-ПР/ за УПИ ХIII-930
кв.56 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска, /ПИ 03719.503.930 по  КККР гр.Белослав, общ.Белослав,обл.Варненска / и разделянето му на два нови УПИ, съгласно
приложения за одобряване проект.  Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

2.Община Белослав съобщава, че със заповед №826 от 14.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план- план за застрояване/ ПУП-ПЗ/ на ПИ 27125.33.14
по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП““Нива“ за „Производствени и складови дейности“, съгласно приложения за одобряване
проект.
Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

♦10.10.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, приема ПУП- ПРЗ за УПИ ХХХI-1779; ХХХ-1821 в кв. 153 по регулационния план на гр.Белослав с обединяването им в общ УПИ  с отреждането на новия  УПИ за „Жилищно строителство“  с решение № 1 от пр. № 10/29.09.2022 год. ЕСУТ.  

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ същия е обявен    на заинтересуваните лица. 

     Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В    14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

2.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ, приема ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска с определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота с цел  реализиране на бъдещо намерение на собственика за “ жилищно строителство“, попадащ в  „Урбанизирана територия“-за „Жилищно строителство“/ одобрен със заповед № 604 от 29.08.2019 год. на Кмета на Община Белослав/. “  с решение № 2 от пр. № 10/29.09.2022 год. ЕСУТ.  

На основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ същия е обявен    на заинтересуваните лица.   

   Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В    14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

3 Община Белослав съобщава, че  със заповед № 809 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ ПУП-ПРЗ на ПИ 61741501.71; ПИ61741501.335; ПИ61741501.70;. ПИ61741501.334  по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ VIII71  кв.1; УПИ IX-71 кв.1,; УПИ Х-70   кв.1  и УПИ ХI-70 по регулационния план с. Разделна общ.Белослав, обл.Варненска/, с  обединяването им в общ УПИ ХV-70,71,334,335 с отреждане “За фотоволтаична централа“.  

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 811 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.45 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, относно създаване  на  устройствен режим в съответствие с чл. 12,чл.18 и чл. 137, ал.3 от ЗУТ, за изграждане на еднофамилна жилищна сграда  с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота, който е урбанизирана територия“Жилищно строителство“ одобрена със заповед № 605/29.08.2019 год.  на Кмета на Община Белослав , като в  разрешението обективирано в раздел II  на заповед №  808 от 26.11.2020 год.   се удължи срока за валидност до 31.12.2022 год.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 5 Община Белослав съобщава, че  със заповед № 810 от 06.10.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрен  Подробен устройствен план-ПЗ на 27125.35.49/ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска /местност“Пътека тала“  отреден за „Жилищно строителство“ съгласно заповед № 873/28.11.2019 год.на Кмета на Община Белослав и  преотреждането  на същия  за „Жилищно строителство и обществено обслужване“,   съгласно  приложения за одобряване проект. 

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 ♦13.09.2022г. ♦

 1.Община Белослав съобщава, че със заповед № 710 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване/ПУП-ПРЗ/на ПИ 27125.504.180 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с преотреждането му  от НТП „Складова база“ за „ Производствено складова дейност“; с устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%;  свободно застрояване-макс.Нстр.-неограничена,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 

2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 711 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ ХХ-3026 и  УПИ ХХI-3025  в кв. 132 по регулационния план на гр.Белослав общ.Белослав /ПИ 03719.501.3025 по КККР гр.Белослав;ПИ 03719.501.3026 по КККР гр.Белослав /и обединяването им в един общ   УПИ ХХIII-3025,3026 за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

 3.Община Белослав съобщава, че със заповед № 712 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ на ПИ 27125.504.181 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с преотреждане от НТП „Местен път“ за „ Улична регулация“от о.т 100 до о.т 101, съгласно  приложения за одобряване проект.   

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 713 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен   Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/  на ПИ 27125.504.183 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, с преотреждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“ с  устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%;  макс.КИНТ-2.5;  Мин.озеленяване - 20%; свободно застрояване-макс.Нстр.-неограничена,   съгласно  приложения за одобряване проект.  

            Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.  

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

  

 

5.Община Белослав съобщава, че със заповед № 714 от 12.09.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен     Подробен устройствен план-план за регулация   ПУП-ПР на УПИ III-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска и разделянето на същия на два нови УПИ; УПИ  ХI-126 кв.9 и УПИ ХII-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.  

            Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на съобщението й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

6.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ,  Експертния съвет при Община Белослав приема ПУП-ПРЗ на ПИ 03719.502.6239 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска/УПИ XXV-1944,“За обслужващи дейности“ кв. 69  по регулационния план на гр.Белослав, община Белослав, обл.Варненска /  с разделянето му на четири  нови УПИ с   преотреждане  на новообразуваните  УПИ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ   в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

7.Община Белослав съобщава, че на основание чл.128, ал.9 от ЗУТ,  Експертния съвет при Община Белослав  , приема ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово,общ.Белослав,във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с НТП“Нива“ за „Жилищно строителство“.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ   в 14-дневен срок от съобщението по ал. 3 заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.

 

 
♦25.08.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че със заповед № РД-22-7706-100 от 22.08.2022 год. на Областен управител на област с административен център Варна, е разрешил на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“  АД  изработването на проект на подробен устройствен план/ПУП/-Парцеларен план/ПП/ за обект: “Кабелна линия  СрН от съществуващ  ЖР стълб на ВЕЛ 20 kv извод „Синдел“ в ПИ 00084.38.264 с координати N 43’08’36.9’, E 27’ 40’ 50,4’ до съществуващ  ЖБ стълб на ВЕЛ 20 kv извод Разделна в  ПИ 03719.802.211 с координати N 43’ 09’ 27.3 ’ , Е 27’40’ 21.1’, попадащ  в територията на Аврен  и община Белослав, област Варна

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦02.08.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че с Решение № 408/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП- Парцеларен план за линее обект „Трафопост  тип МКТП 100 КVА 20/0.4КV в ПИ 032007, масив 32 /предходен план/-ПИ 27125.32.7 по КККР с.Езерово,община Белослав, обл-Варненска,местност“Кариерата“ и електрозахранването му с кабелна линия /КЛ/20 КV от съществуващ СРС на ВЕЛ 20КV извод“Хидрострой“, с обща дължина 195.00м.л.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

2.Община Белослав съобщава, че с Решение № 409/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е дал предварително писмено съгласие на „Димоти“ ЕООД, със седалище и адрес на управление; гр.Севлиево, ул:“Георги Бенковски“ № 37, с управител Момчил Марианов Петров за преминаване през засегнати от трасето имоти общинска собственост; ПИ 27125.12.80-за полски път по КККР с.Езерово, община Белослав, обл.Варненска, с дължина на трасето 6.00 м.л.

Срок на предварителното съгласие-1 година от вземането на решението.

 

3..Община Белослав съобщава, че с Решение № 410/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.17.9 местност“Тепетърла“ по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- нива“, за“производствени и складови дейности-за съхранение на  пакетирани строителни материали и сервиз за автотранспорт“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че с Решение № 411/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.33.81 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- друг вид земеделска земя“, за“Изграждане на фотоволтаична централа“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 

5.Община Белослав съобщава, че с Решение № 412/ от пр.№ 35/28.07.2022 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил изработването на ПУП-ПЗ/План за застрояване на ПИ 27125.24.11 , местност „Арамеше“по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка със смяна  предназначението  от „земеделска земя- нива“, за“производствени и складови дейности-автосервиз със складова и офисна част“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на оспорване.

 ♦26.07.2022г. ♦

 1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 553 от 20 .07. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на  ПУП-ПР на УПИ XIII-930, кв.56 по Регулационния план на гр.Белослав, община Белослав / ПИ 03719.503.930 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав, обл.Варненска /, и разделянето на същия на два нови УПИ, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 ♦05.07.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 519 от05 .07. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на Комплексен проект  за инвестиционна инициатива за обект включващ;

  1. ПУП-ПРЗ за:   ПИ №№27125.26.41-с площ 117062 кв.м.,вид територия  Земеделска, категория 7, НТП -Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ №  27125.26.42,-с площ 269290 кв.м.,вид територия Земеделска, категория 7, НТПДруг вид земеделска земя ;

                                     ПИ№27125.26.58, с площ 4733 кв.м., вид територия Земеделска, , НТП“за друг вид отпадъци;

                                     ПИ №27125.26.105, с площ 17148 кв.м., вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ №27125.26.106 с площ 498247кв.м, вид територия земеделска,, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ № 27125.26.107, с площ 26087кв.м.,  вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя;

                                     ПИ № 27125.26.108, с площ 33035 кв.м . вид територия земеделска, категория 7, НТП Друг вид земеделска земя, всички по   КККР с.Езерово, община Белослав, във връзка смяна предназначението  на същите за нуждите на „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“, решение № 385 от протокол № 33/23.06.2022 год.на Общински съвет Белослав

      2-Инвестиционен проект за обект: „Възобновяем енергиен парк за зелена енергия“  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 2.Община Белослав съобщава, че  с решение № 386 от пр.№33/23.06.2022 год.  Общински  съвет Белослав допълва  свое Решение № 194 от пр.17/08.04.2021 год. , като основанието за приемане на същото се добавя“чл.16,ал.1 от ЗУТ“  

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 

 

  ♦22.06.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 447 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502.2639 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ ХХV-1944“За обслужващи дейности“ и разделянето му на нови 4 УПИ с отреждане „Жилищно строителство“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 2.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 448 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.502.1817 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ IV- “Спортен комплекс“ и  ново  с отреждане „Спортни нужди  и обществено обслужване“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 449 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.501.89 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав обл.Варненска/УХИ Х-89“Жилищно строителство“ и  разделянето му на два нови УПИ със запазване на отреждането.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

4.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 450 от 16 .06. .2022 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването  на /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 27124.35.49 по КККР с.Езерово, общ.Белослав обл.Варненскас отреждане за „Жилищно строителство“ и преотреждането му за „Жилищно строителство и  обществено обслужване  обслужване“

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

5.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 451 от 16 .06. .2022 год. е  одобрен  Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на   ПИ 03719.501.3092 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIII“Ремонтно –метална работилница“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав и ПИ 03719.501.3093 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIV“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав, с ликвидирането на същите, образуването на нови три УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“-както следва;

УПИ ХLVI -3092,3093;

УПИ ХLVII -3092,3093;

УПИ ХLVIII -3092,3093; кв.19 по регулационния план гр.Белослав,  съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

6.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 452 от 16 .06. .2022 год. е  одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.501.3090 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХI“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав , с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“-както следва;

УПИ ХХХVIII-3090;

УПИ ХХХIХ-3090; 

УПИ ХL-3090; 

УПИ ХLI-3090, кв.19 по регулационния план гр.Белослав,   съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ. 

 

7.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 453 от 16 .06.2022 год.на Кмета на Община Белослав и  заповед № 467 от 21.06.2022 год. на Кмета на Община Белослав за поправка  на заповед № 453 от 16.06.2022 год. е  одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХII - 77; ХI-76, ХVII-415, XVIII-416 в кв. 9 и задънена улица определена с о.т.19 и о.т.18 по плана на с.Страшимирово, община Белослав, с образуването на нови УПИ и нова задънена улица както следва; ХIX-415;ХХ-77,415,416,453,; ХХI-76,416,453 в кв. 9 и задънена улица определена с о.т.19 и о.т.85 по плана на с.Страшимирово, община Белослав, съгласно приложения за одобряване проект.

Проектът е изложен в Община Белослав стая № 204 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването и по реда на чл.215 от ЗУТ.   

 


♦20.04.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   с решение № 348 от протокол № 30/14.04.2022 год. Общински съвет –Белослав   е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за    застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.12.45 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  .  във връзка  смяна предназначението  от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя-нива“  -само на 1 дка. от общо 4.999 дка-за „Жилищно строителство“ .

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата решение  не подлежи на оспорване.

 

  1. Община Белослав съобщава, че с решение № 349 от протокол № 30/14.04.2022 год. Общински съвет –Белослав е одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за    застрояване/ ПУП-ПЗ на ПИ 27125.35.47 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  .  във връзка  смяна предназначението  от земеделска земя с начин на трайно ползване „земеделска земя-нива“  -за „Жилищно строителство“ .

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата решение  не подлежи на оспорване

 

♦15.04.2022г. ♦

 

 

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 214 от 14.04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.501.425 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, попадащ в УПИ I кв.25 по регулационния план на с. Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска.  във връзка  с отреждане на самостоятелен УПИ за ПИ 69763.501.425 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с отреждане  за „Жилищно строителство“   

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 215 от 14.04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ на ПИ 69763.5.49“Урбанизирана територия“ по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска и определяне  режима, начина характера и параметрите на застрояване на имота.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 216 от 14..04.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация / ПУП-ПР на УПИ III-126 кв.9 по регулационния план на с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска и разделянето на същия на два нови УПИ, със запазване отреждането за „Жилищно строителство“ /ПИ 61.741.501.126 по КККР с.Разделна  общ.Белослав, обл.Варненска/.          

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

      


♦07.03.2022г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 101 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.180 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“;  с устройствена зона „ПЧ“,  с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%; свободно застрояване-макс.Нстр..       

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.


2.Община Белослав съобщава, че със заповед № 102 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.181 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Местен път“ за „ Улична регулация“,

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 103 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване/ ПУП-ПРЗ  на ПИ 27125.504.183 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска,  с предвиждане от НТП „Складова база“ за „Производствено складова дейност“ с ; устройствена зона „ПЧ“, с показатели-съгласно чл.24 от Наредба  №7/2003 год., както следва; макс.плътност на застрояване-70%; макс.КИНТ-2.5; Мин.озеленяване-20%; свободно застрояване-макс.Нстр.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 4.Община Белослав съобщава, че със заповед № 104/25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен  Подробен устройствен пан-плаан за засрояване /ПУП-ПЗ/ на ПИ 03719.503.412 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав /УПИ- IХ-„Поликлиника“ кв.31 по регулационния план на гр.Белослав, об.Белослав/  и преотреждането му   за „ Административни нужди“/, съгласно приложения за одобряване проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.

 

5.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 105 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ на УПИ ХII -77,; ХI-76, ХVII-415, XVIII-416 в кв.9 и задънена улица, определена с о.т.19 и о.т.18 по регулационния  план на с.Страшимирово, община Белослав, с образуването на нови УПИ и нова задънена -улица както следва; ХIX-415; ХХ-77,415,416,453,; ХХI-76,416,453 в кв. 9 и задънена- улица определена с о.т.19 и о.т.85 по регулационния  план на с.Страшимирово, община Белослав.

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

 6.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 106 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план – план за регулация и застрояване / ПУП- ПРЗ на   УПИ ХХХI -1779; ХХХ-1821 в кв. 153 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав/ПИ 03719.502.3272 и ПИ 03719.502.3273 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав/ с обединяването им в един нов    УПИ за „Жилищно строителство“ за/ПИ03719.502.3272 и ПИ 03719.502.3273 по КККР на гр.Белослав, общ.Белослав/   

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

  7.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 107 от 25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване / на  ПУП-ПРЗ за УПИ ХХ и  ХХI- в кв. 132 по регулационния план на гр.Белослав, общ.Белослав/ПИ 03719.501.3025по КККР гр.Белослав; ПИ 03719.501.3026 по КККР гр.Белослав/и обединяването им в един общ   УПИ за „Жилищно строителство“

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 

8.Община Белослав съобщава, че със заповед № 108/25.02.2022 год. на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 03719.501.3091 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХII“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав , с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“ , съгласно приложения за одобряване проект.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от датата  на връчването й по реда на чл.215 от ЗУТ.
♦30.12.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   със заповед №942 от 23.12.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/,като част от  Комплексен проект за инвестиционна инициатива/КПИИ/,  на поземлен имот  с идентификатор 69763.5.50 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска, с отреждане за „Жилищно застрояване“ с височина до 10 м.  и обособяване на зона за застрояване, при  обособена устройствена зона“Жм“ с показатели; плътност  на застрояване до 40%,; коефицент на интензивност-до 0.8; минимална озеленена дворна  площ – 40%; застрояване свободно“, съгласно приложения за одобряване проект.     ♦29.12.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че с Решение 310 от протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ  на ПИ 27125.12.45 по КККР с.Езерово,общ.Белослав, във връзка смяна предназначението  от НТП “Нива“ с   отреждане за „Жилищно строителство“

 

2.Община Белослав съобщава, че с Решение 311 от  протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ на ПИ 27125.21.17 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, местност „Чакмак баир“ във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за „Екологично чисто  производство на електроенергия и трафопост

 

 3.Община Белослав съобщава, че с Решение 312 от  протокол № 26/22.12.2021 год. Общински съвет-Белослав е одобрил задание и разрешил  изработването на  ПУП-ПЗ  на ПИ 27125.17.41 по КККР с.Езерово, общ.Белослав,  във връзка смяна предназначението  на имота от НТП“Нива“ за ПП зона за „Изграждане на складова база за съхранение и продажба на пакетирани строителни материали и оборудване“. 

 ♦23.12.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   със заповед №921 от 21.12.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–/ПУП-ПРЗ/ на ПИ 03719.117.44 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав, във връзка смяна предназначението от НТП“Земеделска земя-Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.     ♦08.12.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 837 от 24.11.2021 год.на Кмета на Община Белослав е одобрен Подробен устройствен план–/ПУП-ПРЗ/ на ПИ 69763.5.48 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, относно създаване на устройствен режим в съответствие с чл.12, чл.18 и чл.137, ал.3 от ЗУТ,за „Жилищно строителство“, с определяне режима, начина, характера и параметрите на застрояване в имота,  който е урбанизирана територия - „Жилищно строителство“ - одобрена със заповед №605/29.08.2019 год.на Кмета на Община Белослав, съгласно приложения за одобряване проект.     

 ♦23.11.2021г. ♦
1.Община Белослав съобщава, че с Решение № 296 от протокол № 25/18.11.2021 год. Общински съвет Белослав;
-дава съгласие да се промени отреждането на УПИ IX-412 кв. 31 по регулационния план на гр.Белослав от „Поликлиника“ за „Обществено-обслужващи
дейности“
- дава съгласие да се изработи Подробен устройствен-план-План за застрояване /ПЗ/ на ПИ 03719.503.412 по КККР гр.Белослав/ УПИ IX-412 кв. 31 по регулационния план
на гр.Белослав от „Поликлиника“ за „Обществено-обслужващи дейности“.
Съгласно чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящето не подлежи на оспорване.

2.Община Белослав съобщава, че с Решение № 295 от протокол № 25/18.11.2021 год. Общински съвет Белослав е одобрено задание и разрешено изработването на
подробен устройствен план –план за застрояване /ПУП-ПЗ/на ПИ 27125.19.13 по КККР с.Езерово, местност, местност „Пенекарач“ във връзка смяна предназначението на
земеделска земя с НТП“Нива“за неземеделски нужди и установяване на застроителен режим, като се приложат показателите за устройствена зона Пп, съгласно Наредба № 7 от
ЗУТ с отреждане/конкретно установено предназначение/“за екологично чисто производство на електроенергия и трафопост“, на свободно отстояние от съседните имоти.
Съгласно чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящето не подлежи на оспорване.

♦11.11.2021г. ♦


1.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 781 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 03719.501.3092 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIII“Ремонтно –метална работилница“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав и ПИ 03719.501.3093 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХIV“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав/, с ликвидирането на същите, образуването на нови три УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“  

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

    

2.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 782 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 03719.501.3090 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХI“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав/ , с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

  

3.Община Белослав съобщава, че   със заповед № 783 от 09.11.2021 год. на Кмета на Община Белослав е  одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на на ПИ 03719.501.3091 по КККР гр.Белослав, общ.Белослав/УПИ ХХХII“Промишлено-търговска дейност“-кв.19 по регулационния план на гр. Белослав, общ.Белослав /, с ликвидирането на същия, образуването на нови 4/четири  УПИ с отреждане за „Жилищно строителство“. 

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

 


♦28.10.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че   с решение №271 от протокол № 23/21.10.2021 год. на Обсъвет-Белослав , одобрено задание и разрешено  изработването на  подробен устройствен план –план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/на ПИ 61741.17.3, м-ст“Стара гара“ по КККР с.Разделна,община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин на трайно ползване“земеделска земя-нива“за“жилищно строителство и обществено-обслужващи дейности“

Съгласно   чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване.

  
♦19.10.2021г. ♦

Заповед №$ РД-21-7706-184/ от 06.10.2021 г. на Областен управител на област Варна♦20.08.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  със заповед № 577/17.08.2021 год. на Кмета на Община Белослав е одобрено задание и допуснато изработването на ПУП-ПРЗ   на ПИ 69763.5.66 по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска,  за ;„Изграждане на жилищна сграда  и сграда за производствени и обслужващи дейности -сладкарски цех“ със съответните обслужващи подобекти“

На основание чл. 124б,ал.4 от ЗУТ същата не подлежи на оспорване.♦13.05.2021г. ♦

1.Община Белослав съобщава, че  с  писмо изх. № ДИПУ-11/4/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.35.93   по КККР с.Езерово-  с неизвестен адрес за одобрен  със заповед № 309/29.04.2021 год.Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.  


♦10.05.2021г. ♦

1.
Община Белослав съобщава, че със заповед № 307 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план–ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от  НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

2.Община Белослав съобщава, че със заповед №308 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПР/ на ПИ 27125.501.413 по КККР Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, УПИ VIII-413,452,453 „Жилищно строителство“ кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав,обл.Варненска, с ликвидирането на същия и създаване на нови УПИ ХI-413 „Жилищно строителство“ и VIII-452,453 „Жилищно строителство кв.30 по регулационния план на с. Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, съгласно приложения за одобряване проект.

3.Община Белослав съобщава, че със заповед №309 от 29 .04. 2021 год. е одобрен Подробен устройствен план– /ПУП-ПЗ /на ПИ 27125.35.92 по КККР с.Езерово, Община Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от „Лозе“ за „Жилищно строителство“, съгласно приложения за одобряване проект.

4.Община Белослав съобщава, че с писмо изх. № ДИПУНТ-1/5/29.04.2021 год. е уведомен собственика на ПИ №№27125.17.62 и 27125.17.33 по КККР с.Езерово- с неизвестен адрес за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ 27125.17.61 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението от НТП“Нива“ за“Производствени и складови дейности-пакетиране и складиране на строителни материали“, съгласно приложения за одобряване проект.

♦16.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  с решение №  192 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 69763.5.7 по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „друг вид земеделска земя“за „жилищно строителство“


Община Белослав съобщава, че с решение № 193 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване /ПУП-  ПРЗ/  на ПИ 03719.117.44 местност“Момина скала“ по КККР на гр.Белослав по КККР с.Страшимирово,общ.Белослав, обл.Варненска, във връзка смяна предназначението на имота от земеделска земя с начин  на трайно ползване „земеделска земя-лозе“ за „жилищно строителство“.

 

Община Белослав съобщава, че  със заповед № 194 от 05 .03. 2021 год. е одобрен   Подробен устройствен план–ПУП-ПР  на   кв.35, кв36 и кв.37 по регулационния план на с. Разделна, община Белослав и  план за нова улична регулация от о.т 303а до о.т.46а, от о.т.46а до о.т.305а, от о.т.305а до о.т.304.а, от о.т.304а до о.т.45а по регулационния план на с. Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска.

Община Белослав съобщава, че с решение № 195 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав, е  одобрено заданието и разрешено изработването на /Подробен устройствен план- Парцеларен план  на ПИ  69763.29.11-друг вид земеделска земя по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав, за промяна предназначението на поземлен имот  с идентификатор ПИ 69763.29.11 –друг нид земеделска земя  по КККР с.Страшимирово, общ.Белослав, обл.Варненска , в път за достъп до поземлени имоти  по КККР с.Страшимирово, община Белослав.

Община Белослав съобщава, че с решение № 196 от протокол № 17/08.04.2021 год. на Общински съвет Белослав дава предварително писмено съгласие за промяна предназначението и утвърждаване на трасе за подробен устройствен план-Парцеларен план за път за достъп до поземлени  имоти по КККР на с. Страшимирово, общ.Белослав,  попадащ  в имот общинска собственост; ПИ69763.29.11-друг вид земеделска земя,по КККР на с.Страшимирово, общ.Белослав, с площ 2039.00 м2

 


♦08.04.2021г. ♦

Община Белослав съобщава, че  със заповед №253 от 08.04.2021 год. е  одобрено заданието и разрешено изработването на ПУП-ПЗ на ПИ 27125.504.172 по КККР с.Езерово, общ.Белослав, обл.Варненска.

 На основание чл.124б, ал4 от ЗУТ, настоящата заповед не подлежи на оспорване. ♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал 7 от ЗУТ за одобрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/   с  разделянето на същия на два нови УПИ   за „Жилищно строителство“  .

Заповед № 167 от 05.05.2021 г. за одобряване на добрение на  ПУП-ПР на УПИ VI-111 кв. 11 по регулационния план на с. Разделна, /ПИ61741.501.111 по КККР с.Разделна, общ.Белослав, обл.Варненска/ 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ за даване на съгласие за одобряване от ОбС-Белослав, задание и допускане изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ03719.117.44, местност "Момина скала" във връзка смяна на предназначението от НТП "Лозе"за "жилищно строителство". 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ за одобрение на задание и допускане за изработване на ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 

Заповед № 168 от 05.02.2021 г.  за одобрение ПУП - ПР на УПИ VIII-413, 452, 453 "Вилно строитлество ", кв. 30 по регулационния план на с. Езерово, община Белослав, област Варна. 


♦10.03.2021г. ♦

Решение на основание чл. 128, ал. 9 от ЗУТ за приемане на ПУП-ПЗ на ПИ27128.35.92 поКККР  на с. Езерово , допуснат с решение № 106 на общински Съве