Уведомления и обяви

Дата на публикуване: 24.10.2016 11:20


22.05.2023

ОБЯВА

Фирма „ЕКО РЕКУЛЕНД“ ЕООД, уведомява засегнатото население на гр. Белослав, че има следното инвестиционно предложение: „Рекултивация  на общински  ПИ № 03719.688.3,  по КККР на гр. Белослав, Община Белослав, местността  „Колибалъка“ , вид собственост - общинска частна, вид територия - земеделска територия, 4-та категория , с НТП „Друг вид земеделска земя“, представляващ нарушен терен.

Писмени възражения срещу инвестиционното предложение могат да се подават на адрес: Община Белослав: гр. Белослав , ул. Цар Симеон Велики №23  или obstinabeloslav@abv.bg

Или РИОСВ-Варна, ул. Ян Палах № 4

ПЕРИОД НА УВЕДОМЛЕНИЕТО ОТ 23.05.2023 - 21.06.2023

Уведомление за инвестиционно намерение

09.05.2023
Задание за обхват и съдържание  на ДЕО за КПИИ " ПУП  -ПРЗ и Инвестиционен проект зая изграждане на Възобновяем енергиен парк за зелена енергия" в с. Езерово, общ. Белослав"
 Писмени възражения, мнения и препоръки се приемат до 08..06.2023

Обява можете да изтеглите от тук

Задание можете да изтеглите от тук


05.05.2023
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило писмо относно Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци“ в ПИ  с идентификатор 27125.504.2 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с Възложител „КБИ“ ЕООД.

Писмени възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на кметство с. Езерово,  общинска администрация – Белослав, така и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав и РИОСВ - Варна.

 

 Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС_КБИ

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


17.03.2023

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за извършване на рекултивационни дейности по възстановяване на нарушен терен ПИ 61741.18.14 по КККР на с. Разделна с възложител „ИНТЕРКОМ  ГРУП“ ООД

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Страшимирово

           

Период на обявлението от 18.03.2023-31.03.2023г.

 

 Искането можете да изтеглите от тук !

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 


02.03.2023

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило писмо относно уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на търговска сграда със складова база“ в ПИ  с идентификатор 27125.27.1 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с Възложител „БГ ИМОТИ 2022“ ЕООД.

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белослав, така и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав и РИОСВ - Варна.

 Инвестиционно предложение / можете да изтеглите от тук/

 

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило писмо относно уведомление за инвестиционно предложение за Предварително раздробяване и рециклиране на строителни отпадъци“ в ПИ  с идентификатор 27125.504.2 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, с Възложител „КБИ“ ЕООД.

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белослав, така и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав и РИОСВ - Варна.

 

 

 Инвестиционно предложение / можете да изтеглите от тук/

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

28.02.2023год.

период за предоставяне на становища 01.03.2023-30.03.2023

 

28.02.2023год.

СЪОБЩЕНИЕ

 

            В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило писмо относно уведомление за инвестиционно предложение ИП „Рекултивация на нарушен терен ПИ с идентификатор 61741.18.14 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав“, с възложител „ИНТЕРКОМ ГРУП“ ООД.

 

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белослав, така и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав и РИОСВ - Варна.

 

  Инвестиционно предложение / можете да изтеглите от тук/

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
19.12.2022


СЪОБЩЕНИЕ

                                                    

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Ви уведомяваме, че в деловодството на Община Белослав е постъпило Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС , съдържащо информация по Приложение № 2 за  инвестиционно предложение „Изграждане на нов индустриален ЖП клон, свързан директно с националната железопътна инфраструктура“, с Възложител „Олива“ АД.

Информацията е достъпна ТУК за период от 14 дни, считано от 20.12.2022г. до 02.01.2023г.

Изразяване на становища се осъществява чрез официалния e-mail на община Белослав: obshtina_beloslav@beloslav.org или beloslav.eu@gmail.com  както и на място в кметство с. Разделна и деловодството на община Белослав.
31.08.2022


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило от МОСВ писмо с вх. Рег. № 0406-2-/2/26.08.2022г., касаещо предоставяне на допълнителна информация във връзка с уведомление за инвестиционно предложение „Разширен идеен проект за Автомагистрала „Черно море““, с възложител АПИ, уведомяваме всички заинтересовани лица, че предоставената информация, относно трасето на АМ“Черно море“, е достъпна в саита на община Белослав, както и в стая №204, за период от 30 дни, считано от 31.08.2022г.

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белослав, така и в сградите на кметства с. Страшимирово, и с. Езерово, в сградата на РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав, Министерство на околната среда и водите и РИОСВ - Варна.

Информацията е достъпна тук.

 

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

08.08.2022

На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,  в деловодството на Община Белослав е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за изграждане на „Наземна фотоволтаична електроцентрала за производство на електроенергия от възобновяем източник (слънчева радиация)“, в ПИ с идентификатор 27125.33.81, по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, свързано с изработване на проект на Подробен устройствен план – План за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на същия имот, с възложител: “ГРАНД СТРОЙ 2017” ЕООД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища на официалния e-mail на община Белослав: beloslav.eu@gmail.com  и ecology.bls@gmail.com за срок до 22.08.2022г.

Повече информация:  https://riosv-varna.bg/prevenciya/uvedomleniya-za-investicionno-predlozhenie-saglasno-chl-95-al-1-ot-zoos/

 
29.07.2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е постъпило писмо с вх. № 3202-30-/5/29.07.2022г. относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на мултифункционално  спортно игрище  за нуждите на ПГ „св. Димитър Солунски „ и ОУ „св. Патриарх Евтимий“ в ПИ 03719.501.284 по КККР на гр. Белослав“ с възложител ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ.

 

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в периода 30.07.2022 – 12.08.2022г..

 

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, в сградата на общинска администрация – Белослав, на официалните имейл адреси на община Белослав, в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес“ гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4 както и на официалния имейл:  email: riosv-vn@riosv-varna.bg

 ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ №2

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 
06.07.2022

Съобщение на основание чл. 62а, ал. 3 от ЗВ

22.06.2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП свързано с „Изграждане на мултифункционално спортно игрище за нуждите на ПГ "Димитър Солунски" и ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ в ПИ 03719.501.284 по КККР на гр. Белослав, община Белослав", с възложител: Община Белослав

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23

           

Период на обявлението от 23.06.2022г.-22.07.2022г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение /Можете да изтеглите от тук /

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


21.04.2022

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е постъпило писмо с вх. № 3202-16-/3/19.04.2022г. относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  свързано с „Отглеждане и добив на морски червеи за риболов в акваторията на Белославското езеро, землище гр. Белослав“ с възложител „Юнайтед теам“ ООД.

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в периода 22.04.2022-05.05.2022г.

 

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред,  деловодството на общинска администрация – Белослав и на официалните имейл адреси на община Белослав.

 

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Приложение 2 за изтегляне !
26.04.2022г. 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е постъпило писмо с вх. № 3202-47-/3/26.04.2022г. относно искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение  за „Промяна на предназначението на  ПИ с идентификатор 61741.17.3 от земеделска земя  с НТП нива в за неземеделски нужди с цел изграждане на жилищни и обществено обслужващи сгради“ с възложител Ал. Енчев.

Информацията по Приложение № 2 е достъпна в периода 27.04.2022-11.05.2022г.

 

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, в сградата на кметство с. Разделна,  деловодството на общинска администрация – Белослав и на официалните имейл адреси на община Белослав.

 

 Искане можете да изтеглите от тук 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ01.04.2022г. 


СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило писмо относно уведомление за инвестиционно предложение за „Оползотворяване на утайки от полиране и шлифоване на стъкло с КОД 10 11 14, чрез влагането им в стъкларска шихта за производство на стъкло, с цел подобряване на технологичния полинен процес“ в УПИ VI-437, кв.121 по плана на гр. Белослав, с възложител „ИНХОМ“ ООД, на вниманието на всички заинтересовани лица, е предоставена информация, за период от 30 дни, считано от 01.04.2022г.

Възражения, мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белослав, така и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и чрез официалните имейл адреси на община Белослав и РИОСВ - Варна.

 

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Уведомление за инвестиционно предложение / можете да изтеглите от тук /

21.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.75 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ 

08.03.2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и постъпило Ваше писмо с изх. №26-00-311/А4/07.03.2022г., относно уведомление за инвестиционно предложение свързано с отглеждане и добив на морски червей за риболов в акваторията на Белославското езеро, с възложител „Юнайтед Теам“ООД Ви уведомяваме засегнатото население, относно достъпа до информация, за период от 30 дни, считано от 09.03.2022г.

Възражения , мнения и препоръки се приемат по законоустановения ред, както в деловодството на общинска администрация – Белосалв, така и на официалните имейл адреси на община Белослав.

 

 

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомление за инвестиционно предложение
05.01.2022 г.


СЪОБЩЕНИЕ

 

            В изпълнение на изискванията на чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда уведомяваме засегнатото население и заинтересованите лица, за постъпило писмо  в деловодтвото на община Белослав с вх. рег. № 3202-47/21.12.2021г., относно „Продмяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 61741.17.3 с площ 4648 кв.м, от земеделска земя с НТП „нива“, землище с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна в за неземеделски нужди, с цел реализация на ИП свързано с „Изграждане на жилищни и обществено обслужващи сгради“ с възложител Александър Енчев.

Служители от общинска администрация – Белослав, поставиха на информационното табло, в сградата на общината и публикуваха в официалния сайт на общината, /раздел Екология и околна среда, секция уведомления и обяви/, обява до засегнатото население, относно достъпа до информация,  за период от 30 дни, считано от 05.01.2022г.

Уведомление за инвестиционно предложение

                  

                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

02.12.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило  искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП „Изменение на Генерален план на Пристанищен терминал „ Порт Агрия Белослав“, чст от Пристанище за обществен транспорт Варна“ , в ПИ 03719.202.46, площ 20 261кв.м., парцел 1-2,3,44 в гр. Белослав, общ. Белослав с въззложител Бора Инвест ЕООД.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав.

Период на обявлението от 03.12.2021г. до 16.12.2021г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ09.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП „Увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ
инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци, включени в обхвата на действащо КР № 506-НО-ИО-А2/2019“ и „Приемане за сортиране в съществуващата линия за механично третиране на следните нови отпадъци: хартия и
картон, пластмаса и каучук, др. отпадъци“ на територията на УПИ III-5,8 за дейности по третиране на отпадъци, местност „Чакмак баир“ с. Езерово, общ. Белослав.
Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Разделна.

Период на обявлението от 10.11.2021г-23.11.2021г.

Съобщението можете да изтелите от тук!


01.10.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП свързано с „Увеличаване на работните часове на съществуващите линия за механично третиране към МБТ инсталацията и шредираща линия за производство на гориво от отпадъци (RDF), включени в обхвата на действащото КР 506-НО/2015г.“ и „Приемане за сортиране в съществуващата линия за механично третиране на следните нови отпадъци: хартия и картон, пластмаса и каучук, други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, и пластмаси" в УПИ III-5, 8 „За дейности по третиране на отпадъци“, местност „Чакмак баир“, землище с. Езерово, общ. Белослав, с възложител: с възложител: „ЕКОИНВЕСТ АСЕТС“ АД, гр. Варна

 Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Езерово, Община Белослав

           Период на обявлението от 02.10.2021 г. – 31.10.2021г.

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 Уведомлението можете да изтеглите от тук.!30.08.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62 А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ
09.08.2021 г.

Община Белослав, уведомява всички заинтересовани лица, че е постъпило уведомление за ИП  за "Изграждане на Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари" В ПИ 03719.202.46 с Възложител БОРА ИНВЕСТ АД""
за повече информация  -тук 
Период на уведомлението 10.08.2021-08.09.2021г. 22.07.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП „Монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури в ПИ с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав  с възложител „Олива“ АД 

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Разделна.

         

Период на обявлението от 23.07.2021г. до 05.08.2021г.

Съобщението можете да изтелите от тук 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 
03.07.2021 г.

На основание  чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (изм. – ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.) Ви уведомяваме за осигурен достъп до уведомление за инвестиционно предложение за монтаж на допълнително оборудване в Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури в поземлен имот с идентификатор 61741.18.17 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, с възложител: „Олива“ АД. Уведомлението е предоставено за обществен достъп, за изразяване на становища на в сградата на РИОСВ – Варна, кметство с. Разделна и община Белослав от заинтересованите лица за срок от 14 дни считано от 04.07.2021.

Уведомление за инвестиционно намерение - Изтеглете от тук !

09.06.2021 г.

 

     РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложени документи можете да изтеглите от тук

01.06.2021 г.
Съобщение на основание чл. 62а, от Закона за Водите, от Басейнова дирекция „Черноморски район”.
За повече информация натиснете тук19.02.2021 г.

Обявление на основание чл. 62а, ал. 1 оТ ЗВ


На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция "Черноморски район" ОБЯВЯВА изменение на инициатива на "НЕРЕИС ЕНД ФИШИНГ" ООД, гр. Варна, в частта проектни параметри на използването. 
 
Изтегли обявление от Тук. 


01.12.2020 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10 от НУРИОВОС

           

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП „Обект за преработка на риба и аквакултури“ в ПИ  69763.29.365 по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Страшимирово

           

Период на обявлението от 01.12.2020-15..12.2020г.

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ 


12.11.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

           

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  касаещо реализацията на ИП „ Обект за преработка на риба и аквакултури“ в ПИ 69763.29.365, по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав.

           

Период на обявлението от 13.11.2020-12.12.2020г.

 

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ07.10.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило  писмо с вх. № 2400-33-/8/06.10.2020.2020.г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, касаещо ползване на акваторията от „Белославското езеро“ за аквакултури и свързаните с тях дейности по инициатива на „Нереис енд фишинг“ ООД.

 

Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33 в 14 дневен срок, считано от 07.10.2020г.

Изтегли СЪОБЩЕНИЕ по чл. 62 от ТУК

 


28.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

           

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за инвестиционно предложение касаещо „ Обособяване на туристическа зона в местност „Авренска поляна“, находяща се в ПИ 03719.806.1 по КККР на гр. Белослав.“

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав.

           

Период на обявлението от 29.08.2020 г. –28.09.2020г.

Изтегли ОБЯВЛЕНИЕ от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


11.08.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС 

            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „СКРАП МЕТАЛС С.М.” ЕООД, Обявяват открит обществен достъп до Информация по приложение 2 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение, свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с местонахождение гр. Белослав, УПИ V, кв. 136,  ПИ 03719.501.3538 с възложител „Скрап Металс С.М.“ ЕООД.

 

Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 

           

Период на обявлението от 12.08.2020-25.08.2020 г.


ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ03.08.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62 А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Изтегли Съобщението  от ТУК


09.06.2020 г.
 
СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.62 А, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВОДИТЕ

Изтегли Съобщението  от ТУК


14.05.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.95  от ЗООС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 95 от  Закона за опазване на околната среда, в деловодството на Общинска администрация – Белослав, е постъпило инвестиционно предложение с вх. № 2600-58-/3/14.05.2020г. с възложител „Пристанище ТЕЦ Варна“ ЕАД, относно „ Постигане съответствие с изискванията на Решение N 2017/1442/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ за големи горивни инсталации, чрез реконструкция на котли ТПЕ212 за блокове 4,5 и 6“.

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав.

           

Период на обявлението от 15.05.2020 г. –15.06.2020г.

Изтегли ОБЯВЛЕНИЕ от ТУК


ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


13.05.2020 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило  писмо с вх. № 2400-36/13.05.2020.г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, касаещо ползване на плавателен Канал 1 свързващ „Варненското езеро“ и „Черно море“ и плавателен канал 2 „ свързващ „ Белославското и Варненското езера, с цел изпълнение на инициатива на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“гр. София за обект „Удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 - Пристанище Варна.“ 

Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33 в 14 дневен срок, считано от 13.05.2020г.

 

Изтегли Разрешение за ползване на воден обект, изд. от Директора на Басейнова дирекция "Черноморски район" от  ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


14.04.2020 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“.

Защитената зона е разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

 

Писмени становища, възражения, предложения и мнения относно забраните или ограниченията предвидени в т.5 от Проекта на заповедта се подават в едномесечен срок считано от 09.04.2020г. в деловодството на РИОСВ – Варна, адрес : гр. Варна, ул. „Ян Палах“ 4 или Министерство на околната среда и водите адрес: гр. София, бул. „Мария Луиза“ 22


Изтегли ОБЯВЛЕНИЕ от ТУК
Изтегли Проект на ЗЗ BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“ от ТУК
Изтегли Карта BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс“ от ТУК


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 09.04.2020 г.

на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

 

            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 4 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в деловодството на Общинска администрация – Белослав, е постъпило инвестиционно предложение с вх. № 3202-25-/1/08.04.2020г. свързано с добавяне на нови отпадъци, с които се предвижда извършване на дейности по третиране на територията на съществуваща площадка за дейности с отпадъци с местонахождение: гр. Белослав, ПИ с идентификатор 03719.501.3538, с възложител „Скрап Метълс С.М.“ЕООД

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав.           

Период на обявлението от 10.04.2020 г. – 23.04.2020г.


Уведомлението за ИП можете да изтеглите от ТУКОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 28.02.2020 г.

На основание чл. 93 ал.1 от ЗООС, предоставяме на заинтересованите лица информация за инвестиционно предложение на "ТЕЦ - Варна " ЕАД

Уведомлението за ИП можете да изтеглите от ТУК

 
Период на Уведомлението 29.02.2020 - 13.03.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 03.02.2020

на основание чл.6 от НУРИОВОС

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, че е постъпило искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  инвестиционно предложение за „Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия“ в ПИ 69763.5.5 в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, с възложител Деян Демиров.

 
Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав или в сградата на кметство с. Страшимирово.

           

Период на обявлението от 03.02.2020 – 17.02.2020 г.

Изтегли информация по Приложение 2 за инвестиционно намерение от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 30.11.2019

на основание чл.6, ал.10, т.1 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
уведомява заинтересованите лица, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение 2 за ИП „Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) Страшимирово“, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав или в сградата на кметство с. Страшимирово.

           

Период на обявлението от 30.11.2019 – 13.12.2019 г.
Изтегли информация по Приложение 2 за инвестиционно намерение от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 29.11.2019

на основание чл.4 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
уведомява заинтересованите лица, че е постъпило уведомление за инвестиционно предложение за „Изграждане на производствен цех за сладкарски изделия“ в ПИ 69763.5.5 в землището на с. Страшимирово, общ. Белослав, с възложител Деян Демиров.

 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав или в сградата на кметство с. Страшимирово.


Период на обявлението от 30.11.2019 – 14.12.2019 г.

Изтегли Уведомление за инвестиционно намерение от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 21.10.2019 г. 

На основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

Община Белослав, уведомява засегнатото население, че е постъпило писмо от РИОСВ – Варна, с което ни уведомяват за инвестиционно намерение на „Строителен и технически флот“ АД, а именно: „Разширение и модернизация на пристанище със специално значение „СТФ-Езерово“, чрез удължаване на съществуващия кей и изграждане на нови пристанищни съоръжения“ и „Изграждане на ново пристанище за обществен трансопрт с регионално значение в ПИ 27125.504.149, площ 83 771 кв.м.

Пълната информация за инвестиционното намерение е налична в сградата на кметство с. Езерово, в сградата на общ. Белослав – стая 104 / всеки работен ден от 08:30-17:00ч/, както и в официалния сайт на община Белослав.

Възражения, мнения и препоръки се подават по законоустановения ред, в сградите на кметство с. Езерово, общ. Белослав и РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах“ 4, както и на електронните пощи.

 Срок на обявлението, 30 дни считано от 21.10.2019г. или  до 21.11.2019г.


Изтегли Уведомление за инвестиционно намерение от ТУК


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.95, ал.1 от ЗООС

Община Белослав, уведомява засегнатото население следното:

В деловодството на община Белослав е постъпило уведомление за инвестиционно предложение с вх.рег. № 2600-168/04.09.2019г. за „Производство на ел. енергия от преработка на биоотпадъци, пластмасови отпадъци от бита и от промишлеността“ с възложител „Ем- Ен“ ООД, със седалище и адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Сан Стефано“№ 9, ет.1, ап.14

Писмени възражения, мнения и/или препоръки, относно инвестиционното предложение, се подават всеки работен ден по надлежния ред в деловодството на общинска администрация – Белослав, както и в сградата на РИОСВ – Варна на адрес ул. „Ян Палах“ № 4, гр. Варна, в срок до 04.10.2019г.

 

Период на уведомлението 06.09.2019г. – 05.10.2019г.

 Изтегли уведомление от ТУК

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 30.08.2019 г. 

На основание чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, във връзка с § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, и чл. 28, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 4 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г., изм., бр. 2 от 2015 г.) Общинска администрация - Белослав,  уведомява, че "ЕРГОС" АД,  в качеството си на собственик на поземлени имоти с идентификатори 27125.504.146 и 27125.504.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-15 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 25 февруари 2015 г., че в Изпълнителна агенция „Морска администрация" е внесен за разглеждане, приемане и одобряване ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЕЗЕРОВО“ - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПРИСТАНИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПРИСТАНИЩНАТА АКВАТОРИЯ. 

Проектът е на разположение за преглед и запознаване в дирекция „Морска администрация - Варна“, на адрес: град Варна, бул. „Приморски“ № 5.

В 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение можете да се запознаете с проекта и да представите писмено становище (в това число бележки и възражения) по него в дирекция „Морска администрация - Варна“.С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 15.08.2019

на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС

 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, че „Булгартрансгаз“ ЕАД има следното инвестиционно предложение свързано с „Реконструкция и разширение на газорегулираща станция (ГРС) Страшимирово“, ИП ще обхваща поземлен имот с идентификатор 69763.28.15, с възложител „Булгартрансгаз“ ЕАД.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав или в сградата на кметство с. Страшимирово.

           

Период на обявлението от 15.08.2019 – 16.09.2019 г.

Повече информация можете да откриете ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ07.08.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и  „Пристанище ТЕЦ Езерово” ЕАД,

уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица на територията на Община Белослав, че във връзка с разработването на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово”, с. Езерово, община Белослав, обл. Варна и предвиждания за  устройствено планиране на пристанищната територия и прилежащата акватория чрез изработване на Генерален план на пристанището в ПИ с идентификатор 27125.503.27, 27125.504.11, 27125.504.150, 27125.504.153, 27125.503.28, обща плош 181 653 кв.м., землище на с. Езерово, общ. Белослав” с възложител „Пристанище ТЕЦ Езерово” ЕАД и на основание глава I, чл. 2 и глава III, чл. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда писмени препоръки по отношение обхвата на заданието за ОВОС и препоръчителни мерки за намаляване на предполагаемите отрицателни въздействия върху околната среда и хората могат да се подават до адреса на възложителя „Пристанище ТЕЦ Езерово” ЕАД – п.к. 9168, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна или до Кмета на Община Белослав в сградата на Общинска администрация, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики” №23

 

Период на уведомлението 07.08.2019г. - 06.09.2019г.

 
28.06.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.62,а ал. 1 от ЗВ за публично обявление на инициативата на „НЕРЕСИС ЕНД ФИШИНГ“ ООД, която касае ползване на на воден обект Белославско езеро.

Повече информация можете да откриете ТУК


Период на уведомлението: 28.06.2019г.- 15.07.2019г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


31.05.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал. 9 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „СКРАП МЕТАЛС С.М.” ЕООД, Обявяват открит обществен достъп до информация по приложение 2 за преценяване необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение, Увеличаване на площта, за извършване на дейности с вече разрешени отпадъци и изграждане на инсталация за предварително  третиране (рязане) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение гр. Белослав, УПИ V, кв. 136, с площ 5 050 кв.м. с възложител „Скрап Металс С.М.“ ЕООД.

 

Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав.

Период на обявлението от 01.06.2019 – 14.06.2019 г.

Изтегли информация по Приложение № 2 от ТУК:

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


24.04.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 О Б Я В Я В А

обществен достъп до информация по  Приложение 2  към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение на  Красимира Георгиева Иванова за „Изграждане на еднофамилни жилищни сгради” в имоти с идентификатори 69763.5.35 и 69763.5.36 с обща площ 21 007 кв. м по КККР на с. Страшимирово, общ. Белослав.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища всеки работен ден в периода от 25.04.2019 г. до 08.05.2019 г. от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 

Период на уведомлението 25.04.2019 - 08.05.2019 г.


Изтегли Уведомление за инвестиционно намерение от ТУК

25.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 О Б Я В Я В А

 обществен достъп до информация по  Приложение 2  към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение на „МОНИМИЛК 2007” ЕООД за „Поставяне на модулни обекти за преработка и търговия с мляко и млечни продукти в ПИ 27125.28.8“с. Езерово, общ. Белослав.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища всеки работен ден в периода от 26.03.2019 г. до 09.04.2019 г. от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 

Период на уведомлението 26.03.2019 - 09.04.2019 г.

Изтегли Приложение № 2 от ТУК


25.03.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
на основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда
 
О Б Я В Я В А
 
обществен достъп до информация по  Приложение 2  към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, относно инвестиционно предложение на „КА 2016” ООД за „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославско езеро“.

Информацията е на разположение на заинтересованите лица за запознаване и изразяване на становища всеки работен ден в периода от 26.03.2019 г. до 09.04.2019 г. от 8:30 до 12:30 часа и от 13:00 до 17:00 часа. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 
Период на уведомлението 26.03.2019 - 09.04.2019 г.


Изтегли Уведомление от ТУК 
Изтегли Информация по Приложение № 2 от ТУК


19.03.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.6, ал.10 от Наредбата за ОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и КМЕТСТВО С. ЕЗЕРОВО, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че в деловодството на общината е постъпило Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за „Промяна предназначение на сгради за обществено хранене във „Ветеринарно – медицинска клиника“, в с. Езерово, общ.Белослав“, с възложител „Десислава Чешмеджиева“ ЕООД. 
Информацията по Приложение № 2 е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация, в кметство с. Езерово, както и в сайта на Община Белослав. 

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, в деловодството на Община Белослав, както и в кметство с. Езерово в срок до 02.04.2019г.

Период на уведомлението 20.03.2019 – 02.04.2019 г.

Изтегли Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


22.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл.95, ал.1 от ЗООС
 
            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА” ЕООД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че „ДЕСИСЛАВА ЧЕШМЕДЖИЕВА” ЕООД,  има следното инвестиционно предложение за промяна предназначение на сгради за обществено хранене (едноетажни сгради с идентификатор: 27125.501.236.1 и 27125.501.236.2) във „Ветеринарно – медицинска клиника“ с идентификатор 27125.501.236 (УПИ VI-243), с площ 1454 кв.м., с. Езерово, общ.Белослав.

Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.
Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав, в срок до 11.03.2019г.
           

Период на уведомлението 23.02.2019 - 11.03.2019 г.

Изтегли уведомление от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ


18.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.95, ал.1 от ЗООС

            ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „КА 2016” ООД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че „КА 2016” ООД има следното инвестиционно предложение за „Отглеждане и стимулиране на възпроизводството на морски червеи за риболов в акваторията на Белославското езеро.“

Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 

           

Период на уведомлението 19.02.2019 - 04.03.2019 г.

Изтегли уведомление от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ11.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл.95, ал.1 от ЗООС

             ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „СКРАП МЕТАЛС С.М.” ЕООД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че „СКРАП МЕТАЛС С.М.” ЕООД има следното инвестиционно предложение, на основание чл.93,ал.7 от ЗООС за промяна на инвеститора, който ще извършва дейностите по третиране на отпадъци и увеличаване на площта, на която ще се извършват дейности с вече разрешени отпадъци и добавяне на нова инсталация за предварително  третиране (рязане) на вече разрешени отпадъци на територията на площадка с местонахождение гр. Белослав, УПИ V, кв. 136, с площ 5 050 кв.м. с възложител „Скрап Металс С.М.“ ЕООД. 

Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общинска администрация.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав. 

           

Период на уведомлението 12.02.2019 - 26.02.2019 г.

Изтегли уведомление от ТУК

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

18.12.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл.4, ал.2 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „ТЕЦ ВАРНА” ЕАД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че „ТЕЦ – ВАРНА” ЕАД има следното инвестиционно предложение за „Разширение и модернизиране на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ – Езерово”.

 Информацията е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч. в стая 104 в сградата на Общината, в кметство с. Езерово.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав и с. Езерово 

Период на уведомлението 19.01.2019- 17.02.2019 г.

ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

 - Изтегли информация за Инвестиционно предложение ОТ ТУК
 - Изтегли Съобщение (Уведомление) за инвестиционно предложение ОТ ТУК
 18.12.2018 г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 

На основание чл. 17, ал. 3, от НУРИОВОС, във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2 от ЗООС  уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че „Газтрейд” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 62, организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:   за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна”, гр. Белослав общ. Белослав, обл. Варна. 

Срещата ще се проведе на 18.01.2019 г. /петък/ от 14:00 часа, в конферентната зала в сградата на общинска администрация – Белослав, на адрес: гр. Белосалв, ул. „Цар Симеон Велики” № 23. 

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден от 08:30 -17:00 ч. в стая 104, в сградата на общинска администрация – Белослав, също така информацията за ОВОС е достъпна на интернет страницата на компетентния орган по околна среда на адрес: http://www.riosv-varna.org 

Писмени становища се приемат по официалния ред в сградата на РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, сградата на общинска администрация – Белослав и на адрес ул. „Цани Гинчев“ № , офис 2, гр. Варна до 17.01.2019 г. или по време на срещата за обществено обсъждане.

Лице за контакти от страна на възложителя: Валери Тосев – технически директор, тел. 02 974 40 04, e-mail: office@gastradebg.com, моб. 0887 07 07 00, упълномощен представител на: „Газтрейд” аД, адрес за кореспонденция: бул. „Цариградско шосе“ № 62, гр. София 

Пълна информация за Доклада и приложенията към него, може да изтеглите от тук:

 • ДОВОС- Изтегли от тук
 • НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ - Изтегли от тук
 • ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗАДАНИЕ ЗА ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ- Изтегли от тук
 • ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 99 Б ОТ ЗООС - Изтегли от тук


 • 29.10.2018 г. 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  на основание чл. 6, ал.9 от НУРИОВОС


 • ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „БЕЛ КОМ ИНВЕСТ” ЕООД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията по Приложение 2 за инвестиционно предложение за „изграждане на сладкарски цех за производство на трайни сладки” в парцел XXV ПИ 03719.502.3434, с площ 372 кв.м. по КККР на гр. Белослав  с възложител „Бел Ком Инвест” ЕООД. 
 • Информацията по приложение 2 е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и на официалният интернет сайт на Община Белослав.
 • Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 13.11.2018г. 
 •  
 • Период на уведомлението 30.10.2018- 13.11.2018г.
 • ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ

   Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 • 03.10.2018 г. 
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е
  на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

 • ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Стопанисване и експлоатация на съществуващи трайни насаждения от лавандула 19.004 дка., сливи 6 дка., лешници 8,959 дка., в следните имоти: ПИ 03719.5.2, ПИ 03719.27.73, ПИ 03719.5.3, ПИ 03719.5.4, ПИ 03719.61.1” в землището на гр. Белослав, с възложител Димитър Добрев Йорданов
 •  Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.
 • Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 02.11.2018г. 
 •  
 • Период на уведомлението 04.10.2018- 02.11.2018г.

 • ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ
 •  Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 • 03.10.2018 г. 
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 • на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС
 •      
 •             ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „АВТОМАГИСТРАЛИ – ЧЕРНО МОРЕ” АД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по оползотворяване на  СО чрез влагане в обратни насипи, образувани от дейността на дружеството и/или други физически и юридически лица.” с възложител „АВТОМАГИСТРАЛИ - ЧЕРНО МОРЕ” АД.
 • Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.
 • Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 02.11.2018г. 
 •  
 • Период на уведомлението 04.10.2018- 02.11.2018г.
 •  
 • ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ
 •  Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 • 21.09.2018 г. 
 • ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ 
  ОТ "ТРАНСТРОЙ ВАРНА" АД
  на основание чл. 17,ал.5 от НУРИОВОС


  ОТНОСНО: Проведени обществени обсъждания на Доклад за ОВОС на инвестиионно предложение за изграждане на "Пристанище за обществен транспорт с регионнално значение "Езерово" в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) на "Трансстрой Варна" АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна. 

  Изтегли СТАНОВИЩЕ от ТУК. 

 • 18.09.2018 г.

  Съобщение на Община Белослав

 • На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „ОЛИВА” АД, гр. Кнежа, област Плевен, за експлоатация на Инсталация за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с. Разделна, изпълняваща дейност съгласно т. 6.4.2 (б) от Приложение № 4 към ЗООС - „Инсталации за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни от: единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година“.
 • Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 19.09.2018 г. до 19.10.2018 г. в:
 1. Сградата на Община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, ет. 1, стая 104, от 8:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
 2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
 • За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
 • Величка Влахова – началник на отдел ПГАПЗ, ИАОС, тел.: 02/940-64-71;
 • Йоанна Йовeва – гл. експерт в отдел ОСТСУ към община Белослав, тел.: 05112 35 48.

 • 03.09.2018 г. 
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 • на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС
 •        ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „Бел Ком Инвест” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Изграждане на сладкарски цех за производство на трайни сладки” в ПИ 03719.502.3434 в землището на гр. Белослав, общ. Белослав
 •  
 • Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.
 • Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 05.10.2018г. 
 •  
 • Период на уведомлението 06.09.2018- 05.10.2018г.
 •  
 • ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ
 •  Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.
 •  

 • 03.09.2018 г. 
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 • на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

 •          ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Разширяване на дейностите с отпадъци: добавяне на нови дейности по третиране/ рециклиране на вече разширени отпадъци на територията на площадка с местонахождение: гр. Белослав, УПИ V кв. 136 с площ 2400 кв.м от обща площ 5,202 кв.м”
 •  
 • Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалният интернет сайт на Община Белослав.
 • Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.10.2018г. 
 •  
 • Период на уведомлението 04.09.2018- 03.10.2018г.

  ОБЩИНСКА ДМИНИСТРАЦИЯ
 •  Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 • 07.08.2018 г. 
 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е   
 • На основание чл. 17, ал. 3, от НУРИОВОС, във връзка с чл. 81, ал. 1, т.2 от ЗООС  уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг” № 2, организира среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово”, с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.
 •  
 • Срещата ще се проведе на 12.09.2018г. /сряда/ от  10:00 часа в сградата на НЧ „Искра” в с. Езерово и от 14:00 часа, в в конферентната зала в сградата на общинска администрация – Белослав, на адрес: гр. Белосалв, ул. „Цар Симеон Велики” № 23.  
 •  
 • Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на интересуващите се лица всеки работен ден от 08:30 -17:00 ч. в стая 104, в сградата на общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, в сградата на РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, също така информацията за ОВОС е достъпна на интернет страницата на общината на адрес: http://www.beloslav.org/subsection-173-uvedomleniya_i_obyavi.html, както и на интернет страницата на РИОСВ – Варна http://www.riosv-varna.org/?p=500
 •  
 • Писмени становища се приемат по официалния ред в сградата на РИОСВ – Варна на адрес гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4, сградата на общинска администрация – Белослав в сградата на кметство с. Езерово до 06.09.2018 г. или на срещата за обществено обсъждане.

  Доклад за ОВОС и Нетехничесо резюме, можете да изтеглите от  ТУК.

 • 01.08.2018 г.
  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост


Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило писмо с вх. №2600-211-/2/31.07.2018г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК-1 "ОЛИВА-Разделна" предвиден за изграждане в ПИ 61741.19.12 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна


Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33
период на обявлението: 01.08.2018-15.08.2018г.

Съобщението на МОСВ можете да изтеглите от 
ТУК.


19.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)  ТЕЦ ВАРНА ЕАД, ЕИК 103551629,със седалище и адрес на управление с. Езерово, общ. Белослав, уведомява засегнатото население и заинтересованите лица, за следното инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка от съществуващ път имот № 27125.32.43 до северозападния портал на ТЕЦ – Варна, имот № 27125.503.27 (от км 0+920 до км. 1+615) с нов мост- надлез над ЖП линията Варна – София в землището на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.

Пълна информация за инвестиционното предложение можете да намерите тук, както и всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в сградата на общинска администрация стая 104, и сградата на кметство село Езерово.

Писмени възражения, мнения, становища и/или препоръки се подават по официалният ред в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес, ул. „Ян Палах”№ 4, град Варна, в общинска администрация – Белослав и кметство с. Езерово.
 
Период на уведомлението: 20.07.2018-08.2018г.
Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.
Приложения към уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

 


12.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Общинска администрация - Белослав е постъпило  писмо с вх. № 2400-76/11.07.2018.г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”,относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение – тръбен кладенец ТК „С-7х Агромаркет Интернешънъл” ООД находящ се в ПИ 27125.25.19 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна

Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция „Черноморски район” гр. Варна, ул.”Ал. Дякович” 33
период на обявлението:  12.07.2018-26.07.2018г.

Съобщението на МОСВ можете да изтеглите от ТУК.


12.07.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

 На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., ДВ. бр.3/2018г.)  ТИТАН БУРГАС ЕООД, ЕИК 205139881, със седалище и адрес на управление гр. Силистра, ул.”Добруджа” № 22 а, ет.2, има инвестиционно предложение за:

„Обособяване на площадка за временно съхраняване на отпадъци в част от ПИ 27125.303.27 по КККР на с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна

 Информацията за инвестиционното предложение е достъпна на интернет страницата на община Белослав, сградата на общинска администрация стая 104, и сградата на кметство село Езерово.

Писмени възражения, мнения, становища и/или препоръки се подават по официалният ред в сградата на РИОСВ – Варна, на адрес, ул. „Ян Палах”№ 4, град Варна, както и в общинска администрация – Белослав и кметство с. Езерово.

 период на уведомлението 12.07.2018-11.08.2018г.
Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.


06.07.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

Във връзка с изискванията на чл. 4, от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Общинска администрация - Белослав, Ви уведомява, за инвестиционното предложение на "Хидрострой" АД а именно, "Изпълнение на проект за рекултивация на нарушен терен"
Инвестиционното намерение се явява разширение на съществуваща дейност, като не попада в обхвата на Приложение 1 и 2 на ЗООС.


Период на уведомлението 07.07.2018-06.08.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.

29.06.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , Общинска администрация - Белослав,  Ви уведомява, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, за ИП "Вътрешно увеличаване на капацитета на производствената база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури от 290т/денонощие на 1000 т/ денонощие" с възложител "Олива"АД. 


Уведомление можете да изтеглите от ТУК.22.06.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

Във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (наредбата), Общинска администрация - Белослав,  Ви уведомява, че е осигурен обществен достъп до информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата, за ИП Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД, с възложител Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството


Информация по Приложение № 2 можете да изтеглите от ТУК.


21.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че на основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, в деловодството на Общинска администрация – Белослав, е постъпило уведомление за инвестиционно намерение „Изпълнение на вътрешно увеличаване на капацитета на „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио” в ПИ 61741.18.17 по КККР на  с. Разделна, общ. Белослав, обл. Варна”  с вх. No 2600-112 от 18.05.2018 г. с възложител  „Олива” АД.


Период на уведомлението 21.05.2018-20.06.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината и в сградата на Кметство с. Разделна. 

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.06.2018г. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК.04.05.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 
на основание чл. 4,ал.2 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „Извършване на дейности по предварително третиране и оползотворяване на строителни отпадъци в обекти, разположени на територията на области Варна и Добрич” с възложител „ХИДРОСТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ЕООД. 


Период на уведомлението 04.05.2018-03.06.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината.
Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 03.06.2018г. 

Уведомлението можете да изтеглите от ТУК. 28.03.2018


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
на основание чл. 6,ал.9 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ЕНЕРГОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР”АД уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че има инвестиционно предложение за „ изграждане на „Въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник( УИП) от ТП 2 „Акации” с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел. табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003) кв. 3 по плана на гр. Белослав” с възложител


Период на уведомлението 29.03.2018-11.04.2018г.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината.
Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 11.04.2018г.


Период на уведомлението от 29.03.2018-11.04.2018г.

21.03.2018

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
гр. София, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 17-19
ЕИК 831661388

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за:

Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия (ОТ) на „Водоснабдяване и канализация-Варна“ ООД („ВиК-Варна“ ООД)


13.03.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 6 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ТРАНСМЕТАЛС ВАРНА” ЕООД, с адрес УПИ V, кв. 136, в гр. Белослав уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Разширение на дейностите с отпадъци: добавяне на нови отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности( смилане и рециклиране) на вече разширени отпадъци на територията на площадката, находяща се в с площ 2 400 кв.м, с възложител „ТРАНСМЕТАЛС Варна” ЕООД, седалище и адрес на управление гр. Белослав УПИ V, кв. 136, представлявано от Георги Шалапатанов.

Информацията за инвестиционното намерение е достъпна всеки работен ден от 08:30 до 17:00ч. в стая 104 в сградата на Общината, както и в официалната страница на www.beloslav.org 

Писмени възражения, мнения или препоръки относно инвестиционното намерение се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както и в деловодството на Община Белослав до 27.03.2018г. 

Период на уведомлението от 13.03.2018-27.03.2018г.
13.03.2018

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


на основание чл. 93 от ЗООС и чл. 6 от НУРИОВОС


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и ДП „НКЖИ” уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС 

за инвестиционно предложение за „Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна”.

Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30 - 17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, с. Страшимирово и с. Разделна, както и официалния сайт на Общината на адрес: http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината, както и в кметствата в съставните села до 27.03.2018г. 


Период на уведомлението от 13.03.2018-27.03.2018г.

12.03.2018 г.


На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, уведомяваме засегнатото население, че Девня инвест" АД има следното инвестиционно предложение, а именно: "Ремонт и9 надграждане на дигата на хранилище за драгажни утайки - депо 4 В".

Период на уведомлението от 13.03.2018 - 11.04.2018г.21.02.2018 г.


ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „ПЛАСТХИМ –Т” АД, уведомяват засегнатото население и заинтересованите лица, че информацията за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на трасе за транспортен достъп до имот с идентификатор 27125.12.11, в землището на с. Езерово, местност “Куртманлък“, Община Белослав, област Варна.
Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30 - 17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, както и в официалния сайт на Общината на адрес: http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината и сградата на кметство с. Езерово до 07.03.2018 г.

Период на уведомлението от 22.02.2018-07.03.2018г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
14.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 95 ал. 1 от ЗООС и чл. 4 от НУРИОВОС

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ и „Електроразпределение север“ АД уведомяват засегнатото население за инвестиционно предложение „Въздушна мрежа НН с усукан изолиран проводник (УИП) от ТП 2 "Акации" с 9 бр. нови стоманобетонни стълба и до ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, област Варна“ с възложител „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД.
Инвестиционното предложение включва изпълнението на изкопни работи за направа на фундамент на 9 бр. нови стоманобетонни стълбове за захранване на ел.табло тип ТЕПО пред УПИ II (ПИ 03719.501.3003), кв. 3, по плана на гр. Белослав, област Варна.
Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30-17:00 часа в стая 104  в сградата на Общинска администрация – Белослав, както и в официалния сайт на Общината на адрес:  http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения относно инвестиционното предложение се подават по установения ред в сградата на РИОСВ и деловодството на Общината  до 16.03.2018 г.

Период на уведомлението 15.02.2018- 16.03.2018г.
14.02.2018 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР“ АД , гр. Варна, бул. „Вл. Варненчик“ № 258, ЕИК 10451862109.02.2018 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

на основание чл. 95 ал. 1 от ЗООС и чл. 4 от НУРИОВОС

 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ  и „ТЕЦ - ВАРНА” ЕАД,  уведомяват засегнатото население за инвестиционно предложение „Възстановяване на експлоатацията на блокове № 4 № 5 и № 6 на „ТЕЦ – Варна” ЕАД, като се използва природен газ за основно гориво и гориво за разпалване” с възложител Данаил Стоянов Папазов - Изпълнителен Директор на „ТЕЦ – Варна” ЕАД, ЕИК 103551629, със седалище с. Езерово, общ. Белослав, обл. Варна.

 Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е достъпна всеки работен ден от 08:30-17:00 часа в стая 104, в сградата на Общинска администрация – Белослав, в сградата на кметство с. Езерово, както и в официалния сайт на Общината на адрес:  http://www.beloslav.org

Писмени становища, възражения и предложения относно инвестиционното предложение се подават по установения ред в сградата на РИОСВ, деловодството на Общината и сградата на кметство с. Езерово  до 11.03.2018 г.

Период на уведомлението от 10.02.2018-11.03.2018г.


09.02.2018 г.

◊УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ "ТЕЦ-ВАРНА" ЕАД, със седалище с. Езерово, Община Белослав, Област Варна, ЕИК 103551629◊
11.01.2018г.
Инвестиционно намерение на "Пластхим";

„ТРАНСМЕТАЛС” ЕООД, с адрес УПИ V, кв. 136, в гр. Белослав, представлявано от Георги Шалапатанов и Община Белослав, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на община Белослав, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за разширение на дейностите с отпадъци: добавяне на нови отпадъци, с които да се извършват дейности по третиране (събиране, съхранение, предварително третиране и рециклиране) и добавяне на нови дейности( смилане и рециклиране) на вече разширени отпадъци на територията на площадката,22.12.2017г.
„Бора Инвест“ ЕООД,

гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение: „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари“ в землището на гр. Белослав, област Варна.

Срещата ще се проведе на 26.01.2017г. от 13 ч. в Заседателната зала на община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23.
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в това число и докладът за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа в община Белослав, РИОСВ-гр. Варна, ул. Ян Палах №4 и „Бора Инвест“ ЕООД, гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9 или на срещата за обществено обсъждане.

Писмени становища могат да се предоставят на адреса на Инвеститора, гр. Варна, бул. Княз Борис I, №111, Бизнес център, ет. 9, РИОСВ-гр. Варна, ул. Ян Палах №4 и община Белослав, гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя:
Мирослава Стефаниева, 0882 797 060, m.stefanieva@agriabg.com


05.12.2017г.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС на "ОЛИВА"АД
Обява
 


17.11.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  НКЖИ  София има следното инвестиционно предложение: Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия  Русе-Варна.


15.11.2017г.
Съобщение на Басейнова дирекция за инициатива на СНЦ "Клуб за спортен риболов гларус".04.10.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  „Карлито тур " ООД има следното инвестиционно предложение: СТРОИТЕЛСТВО НА ЗАНАЯТЧИЙСКИ КОМПЛЕКС - ХУДОЖЕСТВЕНО АТЕЛИЕ С МЕСТА ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ С ВОДОПРОВОДНО И КАНАЛИЗАЦИОННО ОТКЛОНЕНИЕ В УПИ  на с. Езерово.
Обява за инвестиционно предложение на "Карлито тур"ООД  и информация .


04.10.2017г.

Общинска администрация Белослав уведомява засегнатото население и общественост , че  „ОЛИВА" АД има следното ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.


20.09.2017г.

Съобщение на Община Белослав - На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав, за изграждане и експлоатация на инсталация “Депо за неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 03719.093.007, местност „Карачанлъка“, землище на гр. Белослав, община Белослав, област Варна“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.
Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.09.2017г. до 20.10.2017г. в:

 1. Сградата на Община Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
 2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02 / 940-64-26;
Йоанна Йовева – мл. експерт еколог тел: 05112/35-48
*****************************************************************
Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население , че има инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62:
1. Уведомление за инвестиционно предложение от "Газтрейд" АД до РИОСВ Варна

2. Обява до населението на гр. Белослав ,относно обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна”.14.09.2017г.

Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население че има инвестиционно предложение за " Производствен цех за механична обработка на метални изделия" Дилгер ООД
Уведомление


08.08.2017г.

Уведомяваме заинтересованите лица, че в деловодството на Община Белослав е постъпило  писмо с вх.№ 2400-78/07.08.2017г., от Директора на Басейнова Дирекция „Черноморски Район”, относно публично обявяване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – Белославско езеро от ЕТ”ВИК-ТОН-Емил Христов” гр. Варна.
Възражения или предложения, относно инициативата се подават по официалния ред в сградата на Басейнова Дирекция гр. Варна в 14 дневен срок от датата на обявяване на съобщението


07.08.2017г.

СПРАВКА ЗА КОЛИЧЕСТВАТА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ОТПАДЪЦИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ, ОРГАНИЗИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ПРЕЗ 2017Г.

19.07.2017г.

Общинска администрация Белослав ви уведомява, че фирма „МТГ-ДЕЛФИН” АД, гр. Варна има следното инвестиционно предложение: изграждане на обект „ЦЕХ МОНТАЖЕН И ТРЪБАРЕН“ на територията на ККЗ «МТГ-ДЕЛФИН» с. Езерово.

Цехът се предвижда да бъде изграден върху съществуваща открита подкранова площадка, въведена в експлоатация, като същата ще бъде покрита с метална носеща конструкция. целта на проекта е след изграждането на цеха да се подобрят условията на труд и да се ограничат въздействието на корпусните дейности върху околната среда .

Разширение или изменение на производствената дейност не се предвиждат.
УВЕДОМЛЕНИЕТО ЗА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ СЕ НАМИРА В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕЛОСЛАВ , СТАЯ 104.
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ : ВЕСЕЛА АНДОНОВА, ТЕЛ.0886801511 –ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “МТГ-ДЕЛФИН“ АД14.03.2017г.

Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население че има инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62.
Пълна информация относно инвестиционното намерение е на достъпна всеки работен ден  08:30 – 17:00 часа в сградата на Общинска администрация – Белослав , ет. 2 стая 202.,в сайта на Община Белослав
За повече информация : Милчо Василев – изпълнителен директор „Газтрейд” АД
тел: 02/9744004, е-mail office@gastradebg.com
Писмени възражения и становища се приемат по официалния ред, в сградата на РИОСВ- Варна, ул. Ян Палах 4, и в деловодството на Общинска администрация – Белослав
Период на обявлението : 1 месец , считано от 14.03.2017г.

Уведомление за инвестиционно предложение на "Газтрейд"АД до РИОСВ Варна

Обява за инвестиционно предложение на "Газтрейд" АД


20.02.2017г.
Общинска администрация Белослав уведомява всички жители на територията на община Белослав, че е постъпило писмо с вх.№ 2400-19/ 15.02.2017г. на Басейнова дирекция "Черноморски регион" - гр. Варна, относно регистрация на съоръжения за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели - дренажи и каптирани извори, изградени преди влизането на Закона за водите.

За повече информация : Йоанна Йовева-мл.експерт "Еколог"
                                           Община Белослав
                                           05112/ 35-51


06.02.2017г.

Басейнова дирекция "Черноморски район" обявява инициатива на "Глицера Пест контрол" ЕООД гр.Белослав30.01.2017г.

Община Белослав и „ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР-ВАРНА“ЕАД обявяват до всички заинтересувани лица настоящата Информация по Приложение № 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда във връзка с инвестиционно намерение за "Изграждане на елементи на техническата инфраструктура (пътен възел, пътна варианта и надлез над жп линия „София-Варна” и Път III-2008 „Девня (кв. Повеляново) – Езерово – Варна” при км 10+960) в землището на гр. Белослав, ЕКАТ: 03719,"
Всички мнения и препоръки във връзка обявената информация следва да бъдат изпращани по законоустановения ред на адреса на „Логистичен Център-Варна“ ЕАД: ул.“Княз Борис I“ №97, ет.3, десен офис, гр.София-1000 или на електронна поща i.kassaliyski@plcv.eu. в деловодството на общинска администрация - Белослав на адрес: гр. Белослав, общ. Белослав ул. "Цар Симеон Велики" 23 или в сградата на РИОСВ - Варна на адрес ул. "Ян Палах" 4 гр. Варна
Периода на уведомлението е от 31.01.17 - 13.02.17 съгласно чл 6 от наредбата за ОВОС
http://www.plcv.eu/29.12.2016г.

Уведомление за инвестиционно за инвестиционно предложение на Агенция Пътна инфраструктура, относно рехабилитация на път III-9004 "Варна-Белослав-Разделна-Падина-Житница", частични участъци


21.12.2016г.
На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Белослав обявява на заинтересованите лица и общественост, че има инвестиционно предложение за ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕЛЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА (пътен възел, пътна  варианта  и  надлез над жп линия „София-Варна” и Път III -2008 „Девня (кв. Повеляново)–Езерово– Варна” при км 10+960 в землището на гр. Белослав с цел облекчаване на трафика по общинския път Белослав-Страшимирово.

Уведомление за инвестиционно за инвестиционно предложение


20.12.2016г.
Обява за инвестиционно предложение за изграждане на "Базова станция № 4075" на ТЕЛЕНОР


20.12.2016г.
Обява до заинтересованите лица и общественост на основание чл.6,ал.1 и ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , относно инвестиционно предложение за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с прилежащ паркинг  в поземлен имот на с.Страшимирово, общ.Белослав.

Обява 2

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околното среда /ОВОС/ от Антонио Станчев до Кмет на община Белослав

Информация за ОВОС за изграждане на еднофамилни жилищни сгради с прилежащ паркинг  в поземлен имот на с.Страшимирово, общ.Белослав


29.11.2016г.

Уведомление и обява от ЗП Кремена Данаилова Стоянова, относно инвестиционно предложение: „Създаване на земеделско стопанство за оранжерийно зеленчукопроизводство”

16.11.2016г.

Уведомление и обява от "Бора Инвест" ЕООД, относно инвестиционно предложение за изграждане на ново "Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за насипни и наливни неопасни товари".

15.11.2016г.

Уведомление от Антонио Станчев, относно инвестиционно предложение за "Изграждане на 9 бр. монолитни еднофамилни жилищни сгради"
Обява
Пълна информация за инвестиционното предложение е достъпна на официалният сайт на Община Белослав www.beloslav.org , както и в сградата на общинска администрация-Белослав, в стая 202.

Писмени становища, препоръки и възражения се приемат по законоустановения ред, в деловодството на Община Белослав.
Период на уведомлението:16.11.2016г – 15.12.2016г.


28.10.2016г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ „ОЛИВА” АД с ЕИК106013774
със седалище и адрес на управление: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев”№ 1
Адрес за кореспонденция: гр. София, СО – Лозенец, м-т „Кръстова вада” № 999,
Представлявано от Ангел Руменов Георгиев
ОТНОСНО: Изграждане на „ПРОИЗВОДСТВЕНА БАЗА  ЗА ПРЕРАБОТКА, ЛЮЩЕНЕ, ПРЕСОВАНЕ И ЕКСТРАКЦИЯ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ С ОБСЛУЖВАЩИИ СИЛОЗИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА МАСЛОДАЙНИ КУЛТУРИ И РЕЗЕРВОАРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ОЛИО” в ПИ с № 000166 и № 000167, ЕКАТТЕ 61741 находящи се в землището на с. Разделна община Белослав.
Пълна информация за инвестиционното предложение е достъпна на официалния сайт на Община Белослав - www.beloslav.org, както и в сградата на общинска администрация-Белослав, в стая 202.

ИНФОРМАЦИЯ за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП: „Производствена база за преработка, лющене, пресоване и екстракция на маслодайни култури, с обслужващи силози за съхранение на маслодайни култури и резервоари за съхранение на олио”  в ПИ с № 000166 и № 000167, EKATTE 61741, находящи се в землището на село Разделна, община Белослав, обл. Варна

Писмени становища, препоръки и възражения се приемат по официалния ред, в деловодството на Община Белослав.
Период на уведомлението: 28.10.2016г – 11.11.2016г


16.09.2016год.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),
ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 -3за издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал: Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София с предмет на дейност: Приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан - бутан, бензин и дизелово гориво.
Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 17.09.2016г. до 17.10.2016 г в сградата на Община Белослав, ет. 2 стая 202, всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалният сайт  на Община Белослав www. beloslav.org
Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.
Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
Документация за изтегляне /архивирана в rar архив


31.08.2016г.
Уведомление за инвестиционно предложение от "Балкански" ООД


09.08.2016г.

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ на основание чл. 115, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС),ОБЯВЯВА:

Открит обществен достъп до документи по чл. 112, ал. 3, т. 1 - 3а издаване на решение за одобряване на  доклад за безопасност по чл. 116, ал. 1 от ЗООС /актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж, ал. 4 от ЗООС за разрешаване изграждането и експлоатацията/експлоатацията на предприятие с висок рисков потенциал:
Пристанище за обществен транспорт от регионално значение за горива – Варна, имот № 202032, местност „Манастира“, гр. Белослав, общ. Белослав, област Варна
с оператор: „ГАЗТРЕЙД“ АД, гр. София
с предмет на дейност: приемане, съхранение и експедиция на втечнен газ пропан-бутан, бензин и дизелово гориво.

Компетентен орган по издаване на решението за одобряване на актуализирания доклад за безопасност е изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по околна среда.
Документите са на разположение на обществеността, в продължение на 1 (един) месец, всеки работен ден в периода от 09.08.2016г. до 09.09.2016 г в сградата на Община Белослав, ет. 2 стая 202 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 ч.  и на официалния сайт  на Община Белослав www. beloslav.org

Писмени становища, коментари и предложения по доклада за безопасност се предоставят по официален ред, заведени в деловодството на Общината.

Лице за контакти: Йоанна Йовева – мл. експерт еколог, дирекция „ОСТСУ” тел: 08996820137, 05112/35-51
http://eea.government.bg/bg/obyavi/notices-pgapz14.07.2016г.

Становище на "ГРИФКОМ"-ООД,относно проведено общиствено обсъждане на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за "Кариера и добив на строителни материали - подземни богаства /пясъци/ от находище "Селската кория", в землището на гр. Белослав,община Белослав, област Варна


11.07.2016г.

ПУБЛИЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА „ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЕЗЕРОВО“ В РАЙОНА НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКА БАЗА (МТБ) НА „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД В С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, ОБЛАСТ ВАРНА.

Община Белослав, със седалище и адрес на управление: гр. Белослав, П.К. 9178, ул. „Цар Симеон Велики“ № 23, представлявана от инж. Деян Иванов Иванов – Кмет на община Белослав, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“ в района на съществуващата материално-техническа база (МТБ) на „Трансстрой Варна“ АД в с. Езерово, община Белослав, област Варна.

Лице за контакти:  инж. Иван Накев – прокурист, тел.: 052/680111; факс: 052/603480, мобилен: 0885 992022.

Обявлението е поставено за обществен достъпна информационното табло на Община Белослав на 11.07.2016 г. за период от 30 дни.

*Обявлението е достъпно и в прикачен файл - изтегли от тук !!!


02.06.2016г.

Съобщение до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение на "БГ ЕКОФЕРМА"-ООД  в с.Разделна, общ.Белослав


12.04.2016г.

О Б Я В А: „ГРИФКОМ” ООД
гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1

На основание чл.97, ал.4 във връзка с чл.81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересoвани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ с всички приложения към него за инвестиционно предложение: “Кариера и добив на строителни материали – подземни богатства /пясъци/ от находище „Селската кория”, в землището на гр.Белослав, Община Белослав, Област Варна”.
Срещата ще се проведе на 27.05.2016г. от 14.00 часа в Конферентната зала на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики №23.
Докладът за ОВОС и приложенията към него е на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 09.00 часа до 16.00 часа в Дирекция „Инвестиционна политика и спомагателни дейности“ на Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4 и „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1.

Писмени становища могат да се представят в деловодствата на РИОСВ-Варна с адрес: ул.“Ян Палах“ №4, Община Белослав с адрес: гр.Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23, „ГРИФКОМ” ООД с адрес: гр.Варна, ул. „Жолио Кюри”, бл.16, вх.Б, ет.1, или на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на възложителя: Иван Димитров,
Тел: 0886818470 


 


Наименование Брой тегления
уведомление за инвестиционно намерение.pdf 0 Изтегли
Zadanie_EO_TEC.pdf 0 Изтегли
CamScanner 2023-05-12 12.03.pdf 0 Изтегли
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС_КБИ.pdf 0 Изтегли
Искане_Интерком груп ООД (1).rar 0 Изтегли
tpp_DEO.pdf 0 Изтегли
ИП_интерком груп.pdf 1 Изтегли
бг имоти ип.pdf 1 Изтегли
кби ип.pdf 1 Изтегли
Приложение 2.pdf 37 Изтегли
иНФОРМАЦИЯ ПО пРИЛОЖЕНИЕ №2 .pdf 4 Изтегли
съобщение на основание чл. 62а, ал. 3 от ЗВ .pdf 9 Изтегли
информация(1).docx 8 Изтегли
приложение 2 овос юнаитед теам.pdf 7 Изтегли
uwedomlenie OWOS A.E.pdf 7 Изтегли
УИП_Инхом.pdf 7 Изтегли
бдчр62а.pdf 7 Изтегли
IP united team.pdf 8 Изтегли
уведомление за ИП.pdf 7 Изтегли
инфо приложение 2.pdf 15 Изтегли
искане.pdf 7 Изтегли
3202-40 05.11.2021.pdf 11 Изтегли
Parvo uvedom-2.pdf 10 Изтегли
Съобщение ЗВ.pdf 16 Изтегли
uwedomlenie_Agria.pdf 16 Изтегли
obqwa_oliwa.pdf 11 Изтегли
уведомление олива001.pdf 18 Изтегли
BG0000622.zip 21 Изтегли
Съобщение_Басейнова дирекция.pdf 31 Изтегли
obyavlenie.pdf 132 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта