ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Дата на публикуване: 04.03.2015 07:40

 


ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2022 година

 

Жители на многофамилни жилищни сгради и представители на сдружения на собственици, регистрирани по ЗУЕС, взеха участие в първата встъпителна информационна среща във връзка с предстоящо кандидатсване, съвместно с Община Белослав, за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”.

Срещата беше ръководена от кмета на Община Белослав инж. Деян Иванов, който в детайли разясни административните и технически изисквания за допустимост относно кандидатсването по настоящата програма, съгласно публикувания, към настоящия момент, проект на насоки за кандидатване.

Г-н Иванов обърна внимание, че в началото на месец ноември официалния прием за подаване на проектните предложения. Също така допълни, че важен момент при кандидастването този път е, че няма да има предимство за собствениците на сдружения, които са подали документи за участие по Националната програма за енергийна ефективност и ще трябва да кандидатстват наново, подавайки всички изисквани документи.

 

Предвижда се подкрепата за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд да протече на два етапа. При първия ще може да се кандидатства до 31.03.2023 г, като сдруженията на собствениците ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. Вторият етап за кандидатстване ще продължи до 31.12.2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ от плана, а останалите 20% ще са за сметка на собствениците.

Допустими за саниране ще са устойчиво конструктивни сгради - блокове или блок секции, проектирани преди 26 април 1999 г., без значение от вида строителство. Собствениците ще са задължени да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности.

- ПРЕЗЕНТАЦИЯ /с обобщена информация по насоки за кандидатсване/
- Пълен достъп до проект на насоки за кандидатсване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – eтап I”:collageПокана за информационна среща а


 

Дата на публикуване:  03.04.2017 05:50

                          

   Книга на собствениците            Примерен правилник за вътрешния
                                                             ред на етажната собственост 


                       Примерни документи за етажната собственост

1. Примерна покана за свикване на общото събрание от управителния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗУЕС)

2. Примерна покана за свикване на общото събрание от контролния съвет (чл. 12, ал. 1, т. 2 от ЗУЕС)

3. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи покана (чл. 13, ал. 4 от ЗУЕС)

4. Примерно писмено искане за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части от общите части (чл. 12, ал. 2 и 3 от ЗУЕС

5. Примерно писмено искане до Кмета на Общината за свикване на общото събрание от собственици, с най-малко 20 на сто ид. части (чл. 12, ал. 4 от ЗУЕС)

6. Примерен протокол от проведеното общо събрание на собствениците и Списък на присъствалите (чл. 16, ал. 4, 5 и 6 от ЗУЕС) 

7. Примерно съобщение за изготвен протокол от проведено общо събрание (чл. 16, ал. 6 от ЗУЕС)

8. Примерен протокол при отсъствие на собственика или отказ да получи съобщението за изготвен протокол от Общото събрание (чл. 16, ал. 7 от ЗУЕС)   

9. Примерно уведомление до Кмета на Общината за избор на нов Управителен съвет/управител (чл. 21, ал. 3 от ЗУЕС)   

10. Примерен протокол от заседание на управителен съвет (чл. 22, ал. 2 от ЗУЕС)   

11. Примерен протокол от заседание на контролен съвет (чл. 24, ал. 6 от ЗУЕС)   

12. Примерен констативен протокол от УС за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)    

13. Примерен констативен протокол на Управителя за установяване на нарушение (чл. 57, ал. 1 от ЗУЕС)   

14. Примерен констативен протокол за установяване на нарушение, извършено от член на управителен съвет/ Управител (чл. 57, ал. 2 от ЗУЕС)    

15. Примерно заявление до Кмета на Общината за издаване на акт за установяване на нарушението (чл. 57, ал. 3 от ЗУЕС)   

16. Примерни пълномощни (чл. 14, ал. 1 или ал. 3 от ЗУЕС)   

17. Примерно уведомление до Председателя на Управителния съвет/ Управителя при отсъствие на собственик или обитател за повече от 1 месец (чл. 51, ал. 3 от ЗУЕС) 


  
Отговори на често задавани въпроси?

Какво е необходим ремонт ?

     Дейност за привеждане на сградата, на общи части, инсталации или части от тях в съответствие с нормативните изисквания за техническа пригодност на сградата и инсталациите, включително и покривите, с оглед отстраняване на създадени пречки или неудобства за нормалното използване на сградата и самостоятелните обекти в нея.

Какво е неотложен ремонт ?

     Дейност за предотвратяване разрушаването на сградата, на нейни конструктивни елементи, общи части, инсталации или части от тях, както и за отстраняване на значителни повреди и деформации, водещи до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

 

Каква е разликата между необходим и неотложен ремонт ?

     Необходимият ремонт привежда сградата в съответствие с нормативните технически изисквания, а неотложния предотвратява разрушаването на сградата водещо до опасност за живота и здравето на собствениците, обитателите и други лица, до нанасяне на увреждане на околната среда и на близкостоящи сгради.

 

Какво следва, ако даден собственик не желае да попълни данните си в Книгата на собствениците?

     Собственик в сграда или отделен вход в режим на етажна собственост, който не изпълни задължение по ЗУЕС, се наказва с глоба, когато е физическо лице, или с имуществена санкция, когато е юридическо лице.

 

Какви действия се предприемат когато собственик не плаща за общите разходи в блока?

     Заплащането на общите разходи е задължение на всеки собственик. При неизпълнение на това задължение Председателят на управителния съвет /Управителят/  може да пристъпи към принудително събиране на дължимите суми  по реда на Гражданския процесуален кодекс,  като подава заявление до Районния съд по местонахождението на етажната собственост на основание чл. 417 от Гражданския процесуален кодекс.

 
Как да постъпим когато жилището ни се наводнява?

     В случай, че наводнението е следствие от повреда в общата инсталация на сградата или обща част на етажната собственост се приема решение на Общо събрание, като разходите се разпределят между собствениците на самостоятелни обекти съразмерно с притежаваните от тях идеални части от общите части на сградата. В случай, че наводняването е резултат от начина, по който съседът стопанисва и поддържа самостоятелния си обект, ремонтът следва да се извърши от него изцяло за негова сметка.

 

Как да постъпим, ако Общото събрание е приело незаконосъобразно решение или Управителният съвет/ Управителят е приел незаконосъобразен акт?

     Подава се молба пред Районния съд по местонахождението на етажната собственост в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвения протокол от проведеното Общо събрание.

 


♦2022 година♦
 
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ - 2021 година

♦2021 година♦

1.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2021 година


♦2020 година♦


1.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2020 година

 

2.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ – 2020 година


♦2019 година♦

1.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ – 2019 година

2.ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ – 2019 година


♦2018 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ 


♦2018 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ♦2017 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 12 ОТ ЗЕЕ И ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 63 ОТ ЗЕЕ
 


♦2017 година♦

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ.10, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗЕВИ

На 09.02.2016 г. в Конферентна зала на Община Белослав се проведе информационна среща във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

Информационната среща се организира по инициатива на инж. Деян Иванов - Кмет на община Белослав и имаше за цел да запознае участниците в нея с промените в Методическите указания за изпълнение на Националната програма и изпълнението й на територията на общината.

На срещата присъстваха домоуправители на многофамилни жилищни сгради, които отговарят на условията за участие по Програмата.

На територията на общината допустими за участие са 18 (осемнадесет) многофамилни жилищни сгради, от които 11 (единадесет) на територията на гр. Белослав и 7 (седем) на територията на с. Езерово. Към момента има три сгради, които за които са проведени дейностите по обследване за енергийна ефективност и техническо обследване. Към момента е налично едно подадено Заявление на интерес и финансова помощ, което предстои да бъде разгледано и оценено от страна на Общинска администрация. 

В края на информационната среща, Кметът на община Белослав инж. Деян Иванов, призова жителите, които живеят в сгради, отговарящи на изискванията на Програмата да проявят инициатива и да подготвят изискващите се документи навреме и да подадат заявление за интерес и финансова помощ.

  

  
 

Презентация 1-09.02.2016г.

Презентация 2-09.02-2016г.

 

Изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Белослав

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради е одобрена с Постановление на Министерски съвет от февруари 2015 г., като целта й е, чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се постигне подобряване на жизнената среда на гражданите, живеещи в многофамилни жилищни сгради.

От стартирането на Програмата до настоящия момент в на територията на общината има регистрирани пет Сдружения на собственици, като с три от тях са подписани договори с Общината и респективно договори за целево финансиране с Българска банка за развитие и Областна администрация.

Многофамилните жилищни сгради на територията на общината, за които има подписани договори за финансиране по Националната програма са със следните административни адреси:

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 1 – сградата е с три входа, на пет етажа и с 45 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 5 – сградата е с три входа, на четири етажа и с 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- гр. Белослав, кв. Младост, бл. 18 – сградата е с три входа, на пет етажа и с 45 самостоятелни обекта с жилищно предназначение.

За посочените по-горе три многофамилни жилищни сгради е извършено обследване за установяване на техническите характеристики, съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 , т. (1-5) и ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и е изготвен технически паспорт. Също така са изпълнени дейностите по обследване за енергийна ефективност, в следствие на което са предписани необходимите енергоспестяващи мерки, в съответствие с нормативните и минималните изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на Закона за енергийната ефективност.

В следствие на извършените обследвания и предписаните енергоспестяващи мерки, предстои провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за изготвяне на работния проект, изпълнение на строително-монтажните работи и упражняване на авторски надзор. За качественото изпълнение на строително-монтажните работи по мерките за енергийна ефективност,  ще бъде осигурен контрол чрез строителен надзор, инвеститорски контрол, както и технически лица от страна на Общината и Сдружението на собствениците.

През 2016 година се разширява обхвата на Националната програма, по отношение на сградите, които могат да участват за дейности по енергийна ефективност, като допустими за финансиране са и:

-  многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ: ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно-повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им - до 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение;

- многофамилни жилищни сгради (масивни сгради),проектирани преди 26 април 1999г.

Сградите трябва да са с минимум 6 (шест) самостоятелни обекта с жилищно предназначение и на повече от 3 етажа.

Имайки предвид промените в Методическите указания за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, общият брой на сградите на територията на община Белослав, които са допустими за участие е – осемнадесет. Единадесет от тях са в гр. Белослав, а седем – на територията на с. Езерово. 

 

На 09.02.2016 г. от 17:30 часа в Заседателна зала, сградата на Общинска администрация, Община Белослав организира информационна среща за представяне на промените в изискванията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, на която ще бъдат поканени да участват представители на осемнадесетте допустими сгради. 

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

 

Програмата е насочена към обновяване на многофамилни жилищни сгради, като с нея се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда.

Изпълнението на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради ще допринесе за:

  • по-високо ниво на енергийната ефективност на многофамилните жилищни сгради и намаляване на разходите за енергия;
  • подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • осигуряване на условия на жизнена среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие.
В рамките на Националната програма  се предоставя финансова и организационна помощ на ЕС, регистрирани по реда на ЗУЕС, в многофамилни жилищни сгради за подобряване на енергийната ефективност на сградите, в които живеят.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.


09.12.2016г.
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Във връзка с приключилите дейности по СМР в изпълнение на Договори за целево финансиране № ЕЕ 550/27.04.2015г., № ЕЕ 551/27.04.2015г. и № EE 990/22.06.2015г. по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, сключени между „Българска банка за развитие” АД, Министерски съвет на Република България чрез Областния управител на Област Варна и Община Белослав, отправяме настоящата покана към Вас за официално откриване на следните обекти:
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.1” ,
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.5,
 „Сграда с административен адрес гр.Белослав, кв. „Младост” бл.18”,

което ще се състои на 12.12.2016г. от 09.00 часа /пред гаражите на блок 18/

Екипът от Общинска администрация – Белослав, ще бъдат щастливи да споделят това събитие с Вас! Очакваме Ви!


 
 
ЗА АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ: НА САЙТА НА МРРБ - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ,

На заседание на Министерския съвет от 25.01.2017 г. беше гласувано постановление за изменение на ПМС18/2015 г за приемане на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
С новите промени се увеличава финансовия ресурс по Програмата до размера на 2 млрд. лева.

В тази връзка е изпратено писмо изх.№ 03-01-10/26.01.2017 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за възобновяване сключването на договори между общините и външните изпълнители и обявяване на нови обществени поръчки за дейности по Програмата след обнародване на новото ПМС.

Обръщаме Ви внимание на следното, че съгласно текста на новото ПМС трябва да спазвате следните условия:

1. Сключването на договори е възможно само при наличен финансов ресурс, за което потвърждение дава МРРБ. Реда за получаване на потвърждение за наличието на свободни средства по Програмата за всеки конкретен договор ще е предмет на отделна процедура за потвърждение от МРРБ. До края на седмицата същата ще бъде подробно разписана и потвърдена и ще Ви бъде изпратена по официален ред;
2. Откриването на процедурите по реда на Закона за обществените поръчки трябва да става при условията на чл.114 от същия. Моля да направите необходимото за процедурите, които са в ход, но все още не е изтекъл срока за подаване на оферти да бъдат изменени и приведени в съответствие с чл.114;
3. Ще бъдат дадени указания към „Българска банка за развитие“АД за продължаване на сключването на анекси по вече сключените договори за целево финансиране до достигане на размера на разполагаемия финансов ресурс;
4. С промените в ПМС18/2015 г. се възлагат контролни функции на дирекция „Жилищна политика“ за извършване на документални проверки и проверки на място за финансиране на дейности по програмата. За реда и начина на извършване на проверките ще бъдете допълнително уведомени.

За допълнителни въпроси и разяснение по гореизложеното моля да се обръщате към Общинска администрация - Белослав.
  1. ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ - Текуща страница

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта