Профил на купувача преди 01.01.2016г.

Дата на публикуване: 11.03.2015 09:33
28.12.2015год.
 
04.12.2015год.
 
24.09.2015год.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, чрез покупка на пелети от дървесина за отопление на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово, община Белослав през отоплителен сезон 2015/2016г.” 
 
08.09.2015год.

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет„Текущи ремонти в община Белослав, включващи ремонт на клуб в кв.”Изгрев”, гр.Белослав”, ремонт на чешма в с.Разделна и ремонт на тротоарни настилки в гр.Белослав”.

Покана

 

07.09.2015год.

 
12.08.2015год.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово- фекална канализация, рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова мрежа на територията на община Белослав” , включващо следните проекти: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово - фекална канализация на територията на Община Белослав – ул.”Цар Иван Асен”, ул.”Бельов” и участък, заключен между улици „Д.Ватев”, ул.”Шипка” и ул.”Алеко Константинов” гр.Белослав”; «Изготвяне на работен проект за изграждане на нов водопровод на територията на Община Белослав-ул.”Цар Иван Асен” гр.Белослав”; „Изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопровод на територията на Община Белослав – ул.”Крайбрежна”, ул.”Преслав”(юг), ул.”Дебелец”(юг) и ул.”Добруджа” с.Езерово. 
 
29.07.2015год.
 
24.07.2015год.
 
01.07.2015год.
22.06.2015год.
 
02.06.2015год.
 
28.05.2015год.
„Избор на изпълнител за извършване на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 ЗУТ и изготвяне на технически паспорт, както и извършване на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност и сертифициране по реда на ЗЕЕ във връзка с изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в одобрените многофамилни жилищни сгради на територията на Община Белослав по 3(три) обособени позиции:
 
20.05.2015год.
 
18.05.2015год.
 
14.05.2015год.
 
23.04.2015год.
 
01.04.2015год.
 
11.03.2015год.
 
09.03.2015год.
 
29.01.2015год.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Организиране и провеждане на специализирани и групови обучения за администрацията на община Белослав по проект „Община Белослав с висока професионална компетентност на администрацията, ориентирана към по-резултатно изпълнение на задълженията“ по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-14, съгласно договор за безвъзмездна помощ № М13-22-98/04.08.2014 г.», с две обособени позиции:
 
17.11.2014год.
 
03.11.2014год.
 
09.10.2014год.
 
18.09.2014год.
 
19.08.2014год.
 
07.08.2014год.
 
23.07.2014год.
 
17.07.2014год.
Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет ,,Изготвяне на Работни проекти по част „Пътна” за община Белослав, включващи „Изготвяне на работен проект по част „Пътна” с.Разделна- част ІІ /Гара Разделна/” и “Изготвяне на работен проект по част „Пътна” на територията на Община Белослав”.
Документи
 
14.07.2014год.
 
08.07.2014год.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8а от ЗОП с предмет „Проектиране на основен ремонт общински пътища Община Белослав. Път VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) – граница общ.Белослав-Аврен - м.Бялата вода (III-9006)”. 
Публикувана в АОП под № 3011880, 
Документи 
 
07.07.2014год.
 
10.06.2014год.
Публична покана с предмет:  “Поемане на краткосрочен общински дълг за финансиране разходите по проект №03/321/01173 „Водоснабдяване с.Страшимирово V-ти етап, Община Белослав ул. „В. Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”,  „Орел”,  „Пробуда”, „Никола Петков”, О. К. 44-О. К.53” 
Документи 
 
ГФО-2011год.-1
 
11.04.2014г. 
Публична покана по реда на глава 8а от ЗОП с предмет "Текущ ремонт на отоплителна инсталация в ОДЗ "Дора Габе" с.Езерово" . Уникален № в регистъра на АОП 9028200. http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9028200
 
 
03.04.2014год.
Публична покана по реда на глава осма "а" за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, доставка и монтаж на отоплителна система и складово помещение за нуждите на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово и осъществяване на авторски надзор по време изпълнението на СМР.”
Поканата е публикувана на портала на АОП -http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9027837
 
04.03.2014год.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в община Белослав, в т.ч., в гр. Белослав, в с. Страшимирово и в с. Езерово”
 
28.02.2014год
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет : ,,Изготвяне на Работни проекти за водопроводни и канализационни мрежи и помпена станция на територията на община Белослав” по следните обособени позиции: - Обособена позиция 1 - ,,Изготвяне на Работни проекти за битово- фекална канализация, реконструкция на водопроводна мрежа и помпена станция в с.Разделна”, включваща следните проекти: „Изготвяне на работен проект за битово-фекална канализация с.Разделна- част ІІ / Гара Разделна/„; „Изготвяне на работен проект за реконструкция на водопроводна мрежа в с.Разделна- част ІІ / Гара Разделна.” и
„Проектиране на помпена станция кв. „Стара гара”, с.Разделна”;- Обособена позиция 2 - ,,Изготвяне на Работни проекти за доизграждане на битово- фекална канализация, рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова водопроводна мрежа територията на община Белослав” включваща следните проекти: „Изготвяне на работен проект за доизграждане на битово-фекална канализация на територията на Община Белослав”, „Изготвяне на работен проект за изграждане на нов водопровод на територията на Община Белослав” и „Изготвяне на работен проект за рехабилитация на водопровод на територията на Община Белослав”Поканата е публикувана на портала на АОП -http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9026413
 
21.12.2013год.
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет:  Избор на изпълнител за Строително ремонтни работи на обект”Аварийно възстановяване проводимостта на р.Провадийска в регулацията на с.Разделна, община Белослав” Публичната покана е налична в АОП под № 9024232
 
01.10.2013год.
20.09.2013год.
 
13.08.2013г.
Община Белослав, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 180/16.04.2013г. по Оперативна програма за развитие на сектор  „Рибарство” 2007 -2013”, финансиранa от Европейския фонд за рибарство и държавния бюджет на Република България” ,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 16.08.2013 г. от 10:00часа в заседателната зала на общинска администрация Белослав на адрес- гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23
 
09.08.2013г.
община Белослав, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет ,,Избор на изпълнител  за „ Осигуряване на публичност по  проект „За модерна и компетентна администрация в община Белослав”, Договор № А12-22-86/11.04.2013г по ОП „Административен капацитет, Приоритетна ос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”,  че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 12.08.2013 г. от 11:00часа в заседателната зала на общинска администрация Белослав на адрес- гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23.
 
24.07.2013г.
Публична покана с предмет „ПОЛАГАНЕ НА ПОДОВИ НАСТИЛКИ НА ОДЗ “ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО“ и ОДЗ “ПЪРВИ ЮНИ“ ГР.БЕЛОСЛАВ”
 
19.07.2013г.
Публична покана с предмет: Управление на Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»
 
17.07.2013г.
Публична покана с предмет: Строителен надзор по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»
 
11.07.2013г.
Публична покана, с предмет: “Приготвяне на храна за лицата, ползващи социални услуги”
 
26.06.2013г.
ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
“Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 180/16.04.2013г. по Оперативна програма за развитие на сектор  „Рибарство” 2007 -2013”, финансиранa от Европейския фонд за рибарство и държавния бюджет на Република България „
Уникален номер на поръчката в АОП:  546754
 
26.06.2013г.
ОТКРИТА  ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития  във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на риба и рибни продукти”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ № 180/16.04.2013г. по Оперативна програма за развитие на сектор  „Рибарство” 2007 -2013”, финансиранa от Европейския фонд за рибарство и държавния бюджет на Република България"  
Уникален номер на поръчката в АОП: 547365
25.06.2013г.
Община Белослав, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: :„СМР по Проект № 03/321/01173  “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44- о.К.53„ по Мярка  321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.», че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 28.06.2013 г. от 11:00часа в заседателната зала на общинска администрация Белослав на адрес- гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23.
11.06.2013г.
Публична покана с предмет: „Изборна изпълнител за Организиране и провеждане на обученияна служителите от общинска администрация в Община Белослав” по проект „Замодерна и компетентна администрация в община Белослав”, Договор № А12-22-86/11.04.2013г по ОП „Административен капацитет, Приоритетнаос II „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна иефективна държавна администрация” по бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07”,съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд”.
Уникален номер на поканата в АОП- 9016455.
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 

11.06.2013г.

Публична покана с предмет:Упражняване на независим строителен надзор по време на изпълнението на обект: Основен ремонт на местни и общински пътища в Община Белослав” - VAR 2050 (III-9004 Белослав-Падина) - граница Община (Белослав-Аврен) - м. Бялата вода - (III-9006)”, гр. Белослав”.Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран независим Изпълнител, с професионална квалификация и практически опит в упражняването на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ) за гарантиране законосъобразното изпълнение на строително-монтажните работи и разрешаване ползването на обектите от обхвата на обществената поръчка.

Уникален номер в АОП: 9016413

Документи за попълване

07.06.2013г.
 
 
22.04.2013г.
Открита процедура по ЗОП с предмет „СМР по Проект № 03/321/01173 “Водоснабдяване с. Страшимирово - V-ти етап, Община Белослав ул. „Васил Левски”, „Надежда”, „Иван Вазов”, „Зора”, „Бачо Киро”, „Орел”, „Пробуда”, „Никола Петков”, о.К. 44-о.К.53„ по Мярка 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013», подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.»

05.04.2013г.

Условия и документи за попълване за участие в процедура за възлагане на услуга с предмет:„Извършване на одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект „Инвестиция в енергийната ефективност за осигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес в Община Белослав“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010/45 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г., по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.1-09/2010/045”

 

28.03.2013г.

Възлагане на поръчка  с  предмет:  „Доставка  на  канцеларски  материали  за  нуждите  на  Община Белослав, съобразно спецификацията в документацията"

Уникален номер на поръчката в АОП - 9013730

07.03.2013г.

Възлагане на консултантска услуга с предмет: „Определяне на изпълнител за консултантска услуга – строителен надзор във връзка със строителството на следните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство”

 

 

 

 

5.02.2013г.

Публична покана за обществена поръчка с номер 9011860 с предмет: "Доставка, чрез покупка на резервни части масла и консумативи необходими за функционирането на автомобилния парк на община Белослав."

Оферти и документи за попълване

Приложение

08.01.2013г.

Община Белослав, на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: “Избор на изпълнител на строителството на следните обекти: ПГ „Св. Димитър Солунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство” гр. Белослав финансирани по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”  , че ценовите оферти на допуснатите до участие в откритата процедура лица ще бъдат отворени и оповестени на 11.01.2013 г.  от 09.30часа в заседателната зала на общинска администрация Белослав на адрес- гр.Белослав, ул.”Цар Симеон Велики” №23.

 

05.12.2012г.

«Избор на изпълнител за извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Белослав по самостоятелно обособени позиции» Обособена Позиция №1: A. „Застраховане на движимо и недвижимо имущество по приложен опис- Приложение №1, собственост на Община Белослав” B. „Обща Гражданска Отговорност при лимити – за едно събитие – 50 000 лева, в агрегат – 250 000 лева” Обособена Позиция №2: «Застраховане на моторни превозни средства, собственост на Община Белослав, посочени и индивидуализирани в приложен списък по застраховки «Каско на МПС» - Приложение №2, «Гражданска отговорност на автомобилистите»-Приложение №3 и , «Злополука на местата в МПС»–Приложение №4 за 153 места при лимит 5 000 лева на място в превозните средства, собственост на Община Белослав.

Документи за попълване

Приложения

Уникален номер на поканата в РОП- Публични покани 9009737

29.10.2012г.

Публична покана по реда на глава осем «а» от ЗОП с предмет “Частичен ремонт вОДЗ “Първи юни” гр.Белослав, изнесена група в с.Страшимирово» .
 
 
 
 
Номер на поканата в регистъра на АОП- 9008041
 
25.10.2012г.
 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка:

 

„Избор наизпълнител за строително монтажни работи на следните обекти: ПГ „Св. ДимитърСолунски” и ОУ „Св.Патриарх Евтимий” гр.Белослав”, Основно училище „Св.Св.Кирили Методий” с.Езерово”, ОДЗ „Първи юни” гр.Белослав и ОДЗ „Щастливо детство” гр.Белослав, финансирани по проект „Инвестиция в енергийната ефективност заосигуряване на качествена жизнена и работна среда на образователния процес вобщина Белослав” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г.,Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО 001/1.1-09/2010,„Подкрепа за прилагане на мерки за енергиийна ефективност в общинскатаобразователна инфраструктура в градските агломерации”.

 

 

 

 
 
25.09.2012г.
 
10.09.2012г.
 
30.08.2012г.
 
 
 
 

 


Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта