ЗСУ

Дата на публикуване: 30.09.2021 16:35

Община Белослав в качеството на доставчик на социални услуги, съгласно Закона за социалните услуги предоставя следните услуги:

ОБЩОДОСТЪПНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Общодостъпни социални услуги са услугите за:

 1. информиране, консултиране и обучение за реализиране на социални права и за развиване на умения, които се предоставят за срок, не по-дълъг от два месеца;
 2. мобилна превантивна общностна работа.

Общодостъпни са услугите, при които няма насочване – такива са услугите за консултиране, свързани с ранно детско развитие, консултация на бъдещи родители, когато те не са в риск.

Право на социални услуги имат всички лица на територията на община Белослав, които се нуждаят от подкрепа, която може да бъде оказана чрез социалните услуги. Закона за социалните услуги създава възможност за ползване на общодостъпни социални услуги от всички лица, а не само от уязвими групи.

Мобилната превантивна общностна работа, предоставяна по Закона за социалните услуги обхваща всички жители на община Белослав, имащи нужда от съдействие, по отношение на предоставяните на територията на общината социални услуги. Мобилната превантивна работа е ориентирана към социалната среда с концепция за консултиране. Осъществява се в рамките на социалната работа, като се работи с индивидуални случаи.

За предоставяне на общодостъпни социални услуги община Белослав обособи място в „Център за административно обслужване“, находящ се на първия етаж в сградата на община Белослав. Посочен е телефон, на който желаещите лица, могат да получат общодостъпна услуга, както и да получават информация за същата - 05112/35-53.

Общодостъпните социални услуги се предоставят без насочване, без изготвяне на индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа. За тяхното ползване, не се сключва договор и лицата не заплащат такса.

Общодостъпните социални услуги са краткосрочни, като максималния срок за ползване е до 2 месеца.

 

 

Опита на Община Белослав в предоставянето на социални услуги е придобит в изпълнение на проекти и програми, за предоставяне на подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Белослав.

Условията и правилата за ползване на социалните услуги са утвърдени от Кмета на община Белослав и са разписани в процедури и заповеди, отнасящи се за съответната услуга и с тях, на етап сключване на договор, се запознават всички одобрени за включване в услугата лица – потребители и предоставящи услугата.

Информация за служителите, осъществяващи дейността по предоставяне на социалните услуги и тяхната квалификация може да се получи на място в сградата на община Белослав.

Ползвателите на социалната услуга задължително се запознават по достъпен начин с реда за подаване на жалби. Информация за състава на Комисията за жалби и сигнали може да се получи от служител на етап насочване и при сключване на договор за ползване на социална услуга. Лицата, наети за предоставяне на социалната услуга, могат да получат информация за състава на комисията за жалби и сигнали от служител, на място в общината.

За повече информация: тел.: 05112/ 35-53

СОЦИАЛНА УСЛУГА АСИСТЕНТСКА ПОДКРЕПА"

Община Белослав в качеството си на доставчик предоставя социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги.„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистенти“ или „Домашен помощник“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Кандидатите за потребители могат да заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите документи за кандидатстване са следните:
 1. Заявление-декларация /по образец/;
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК

(копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);

 1. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за  потребител).

Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител за всеки работен ден е съобразна с предварително изготвена индивидуална оценка на потребностите. До 31.12.2021 г. потребителите по социална услуга „Асистентска подкрепа“ не заплащат такса за получаваната подкрепа.

Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав на адрес: Община Белослав гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики №23, e-mailobshtina_beloslav@beloslav.org ;

Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от интернет страницата на общината https://beloslav.org/. За повече информация: тел: 05112/35 68.
Ползватели критерии ЗСУ

ЗАКОН ЗА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Ползватели по „Асистентска подкрепа“ могат да са:

 1. Лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 2. деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ.

Съобщение

Определен състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към общината

С решение № 263 от 09.09.2021 на Общински съвет – Белослав, се сформира Съвет по въпросите на социалните услуги.  Съгласно Закона за социалните услуги във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в който участват представители на териториалните структури на Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Министерство на образованието и науката, МВР, частни доставчици на социални услуги , юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица, ползващи социални услуги и др. Съставът се определя с решение на Общински съвет по предложение на кмета на общината.

За Община Белослав общинският съвет утвърди следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги:

Председател: инж. Светла Колева – зам.-кмет на община Белослав

Членове:

 1. Татяна Панайотова – социален работник в Изнесено работно място гр. Белослав към Дирекция „Социално подпомагане“
 2. Станка Миронска – председател на „Съюза на пенсионерите 2004“ Белослав
 3. Анна Атанасова – мл.експерт „СМД“
 4. Десислава Демирова – секретар на МКБППМН
 5. Дияна Георгиева – гл.експерт ОКВО
 6. Мария Стоянова – председател на НЧ „Добруджа-1929г.“ с. Разделна
 7. Д-р Стефан Станков – управител на „Медицински център I – Белослав“ ЕООД
 8. Йордан Серафимов – ползвател на лична помощ
 9. Цветанка Недялкова – ползвател на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 10. Инспектор Христо Христов – полицейски инспектор към Участък МВР Белослав и Аврен
 11. Стела Калмукова – представител на РУО Варна

 

Работата на Съвета ще се свежда до:

 1. Подпомагане извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;
 2. Разработване на предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;

 

На 29.09.2021 г., Съвета по въпросите на социалните услуги проведе първата си зработна среща. На срещата се прие Правилник за организацията и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Белослав. Обсъди се проект на Годишен план на социалните услуги в община Белослав и Проект на Наредба за условията и реда за предоставяне на социални услуги на територията на община Белослав.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Личен асистент“/„Домашен помощник“.

Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:

 • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
 • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Личен асистент“/„Домашен помощник“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:

 1. Заявление – декларация (по образец):
 2. Документ за самоличност (за справка);
 3. Автобиография;
 4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено образование;
 5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
 6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му. С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Личен асистент“/„Домашен помощник“ ще бъдат сключени трудови договори, като един „личен асистент“ или „домашен помощник“ ще предоставя подкрепа на повече от един потребител.

Документи от кандидатите за личен асистент/домашен помощник, желаещи да предоставят социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав на адрес:

Община Белослав
гр. Белослав, ул. Цар Симеон Велики № 23
e-mailobshtina_beloslav@beloslav.org ;

Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от тук:


ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 - Заявление - декларация за предоставяне на социална услуга „Асистентска подкрепа“, делегирана от държавата дейност, предоставяна от община Белослав
 Декларация за съгласие за събиране, използване, обработване и съхранение на лични данни 

 


Община Белослав в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че стартира приема на документи от кандидати за потребители на социалната услуга  „Асистентска подкрепа“ „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
· лица в над трудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
· деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за
осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Кандидатите за потребители могат да заявяват желанието си да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа” по настоящ адрес, като необходимите
документи за кандидатстване са следните:
1. Заявление-декларация /по образец/;
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); Медицински протокол на ЛКК
(копие); Други медицински документи – актуална епикриза и др. (копие);
4. Пълномощно (в случай, че документите не се подават лично от кандидата за  потребител).
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител за всеки работен ден е съобразна с предварително изготвена индивидуална оценка на потребностите. 
Документи от кандидатите за потребители, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги се
подават всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация Белослав на адрес:
Община Белослав
гр. Белослав, ул.Цар Симеон Велики №23
e-mailobshtina_beloslav@beloslav.org ;

Формуляри на заявления могат да се получат в сградата на общинска администрация или да бъдат изтеглени от тук:
ОБРАЗЦИ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
Заявление - Декларация потребител 

Декларация лични данни


 


Наименование Брой тегления
Заявление Асистентска подкрепа-асистент (6).docx 28 Изтегли
Декларация ЛИЧНИ ДАННИ(1)(1).pdf 33 Изтегли
Заявление - декларация Потребител(2) (3).doc 25 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта