Новини


08.08.2022
В продължение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.002-0161-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура чрез директно предоставяне на БФП „Патронажна грижа  +”  по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.”, съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ, община Белослав подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OР001-6.004-0168-С01“Патронажна грижа + в община Белослав”, по процедура за предоставяне на БФП BG05М9OР001-6.004...

22.07.2022
НОВИ ДВЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ СА ОДОБРЕНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ  Община Белослав кандидатства пред Министерството на финансите с две проектни предложения за отпускане на безвъзмездна финансова помощ. Със Заповед № Р-130/14.07.2022 г. на Министър председателя на Република България бе формирана междуведомствена работна група със задача да разгледа и даде становище по внесените в Министерски съвет проектни предложения за целево финансиране  на общините, постъпили в Министерството...

17.07.2022
          Днес на 15 юли 2022 г., се подписа партньорско споразумение между община Белослав, Народно читалище  „Съзнание – 1926 г.“ „БУЛМАК – 2005“ ЕООД и ЗП Атанаска Калчева, във връзка с подготовката на проект по процедура Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от...

13.07.2022
          Община Белослав проведе публична среща на 12.07.2022 г. в конферентната зала към Общинска администрация – Белослав, с представители на всички заинтересовани страни относно намерението й за установяване на местно партньорство, с цел учредяване на Местна инициативна група и подготовка за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от...

12.07.2022
Покана      В изпълнение на чл. 62, ал. 2, т. 2 от Наредбата за планирането на социалните услуги, Община Белослав Ви кани на публично обсъждане на Проект за Годишен план за развитие на социалните услуги в община Белослав за 2023 г.      Обсъждането ще се проведе на 20.07.2022 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на община Белослав, адрес гр. Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23

07.07.2022
За жителите на община Белослав! Общински съвет Белослав удължава срока  за кандидатстване за съдебни заседатели най-късно до 11.07.2022г. включително. Общински съвет - Белослав, на основание чл. 68, ал. 1 и ал. З от Закона за съдебната власт, чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Писмо с вх. № ОБС-84 от 08.04.2022 г. на Апелативен съд - Варна, открива процедура за...

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта