Общинска програмата „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на Община Белослав“

Дата на публикуване: 08.04.2021 18:05

Наредба на Община Белослав за финансово подпомагане на "Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на Община Белослав", свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Белослав

Приложения към НФППОБ на община Белослав:

1. Ред за кандидатсване;
2. Образец № 1 - Заявление за финансиране;
3. Образец № 2 - Декларация на кандидата ;
4. Проект на Договор за предоставяне на финансова помощ;
5. Образец на примерен протокол за ОС на ЕС;


Стартира първи  етап от Общинска програмата „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на Община Белослав“ в изпълнение на Наредба на Общински съвет Белослав за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“. Програмата е насочена към обновяване на междублоковите пространства – общинска собственост, с активното участие на гражданите, което създава възможност за озеленяване и изграждане на прилежащите към блоковете зелени площи, подмяна или ремонт на елементите на парковото обзавеждане, създаване на зони за отдих.
Право да кандидатстват за финансиране имат всички етажни собствености, регистрирани по чл. 46б от ЗУЕС и сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 44 от ЗУЕС на територията на община Белослав.
Желаещите кандидати следва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване по „Проекти за озеленяване и благоустрояване на територията на община Белослав“, в присъствието на представител на Общинска администрация.
Максималната сума за финансиране на проект e до 3000 лв. с ДДС. Няма да се финансират проекти, разработени от етажни собствености, които са подпомагани за същия проект или не са изпълнили условията при предходно финансиране.
Инициативата за облагородяване на междублоковите пространства стана възможна след приемането на наредба, инициирана от кмета на Община Белослав,  инж. Деян Иванов, която бе приета, днес,  от Общинския съвет. Целта е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превантивен ефект по отношение на посегателствата върху общинско имущество.
Проектните предложения, с включени финансов план с количествени и ценови показатели на заложените материали и графични изображения като скици, чертежи и др., на зеленото пространство, което ще се реновира, както и изискваните съпътстващи го документи, се адресират до кмета на Община Белослав и се подават в Центъра за административно обслужване в Общинска администрация.

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта