Съобщения

Дата на публикуване: 08.06.2017 13:15
08.06.2023 г. 

Съобщение за регистрирано начало на вредната дейност на Бялата американска пеперуда


07.06.2023 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                        В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че ще бъдат извършени имагоцидна и дезакаризационна обработки в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват по следния график:

 

 • 06.2023г. – имагоцидна обработка на територията на община Белослав
 • 06.2023г. - дезакаризация на тревни площи паркове, алеи, детски площадки и градини на територията на община Белослав.

26.06.2023 г. – имагоцидна обработка на територията на община Белослав

 

Обръщаме внимание, че имагоцидното третиране ще се започне след 20:30 ч.,като е необходимо да всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

           

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

           

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Йоанна Йовева – гл. експерт еколог тел. за връзка: 05112/ 35-54; email: ecology.bls@gmail.com

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ
05.05.2023 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                        В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че ще бъдат извършени ларвицидна, имагоцидна и дезакаризационна обработки в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват по следния график:

 

 • 05.2023г. – ларвицидна обработка на заблатени участъци.
 • 05.2023г. - дезакаризация на тревни площи паркове, алеи, детски площадки и градини на територията на община Белослав
 • 05.2023 г. – имагоцидна обработка на територията на община Белослав

 

 

Обръщаме внимание, че имагоцидното третиране ще се започне след 20:30 ч.,като е необходимо да всички регистрирани и нерегистрирани пчелари да предприемат всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

           

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

           

Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Йоанна Йовева – гл. експерт еколог тел. за връзка: 05112/ 35-51; email: ecology.bls@gmail.com

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ24.11.2022 г. 19.08.2022 г. 
04.08.2022 г. 


26.07.2022 г. 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

 

В деловодството на община Белослав постъпи писмо с важна информация, относно установено масово намножаване и нападение от ливадна пеперуда (loxostege sticalis) по слънчоглед и други култури и обявен каламитет на територията на Република България със Заповед № РД 12 -14/21.07.2022 на Министъра на земеделието.

Повече информация тук...

                                                                                                                                                Общинска администрация

08.07.2022 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

 

                        В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че ще бъдат извършени дезакаризационна, имагоцидна и ларвицидна обработка в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват по следния график:

 

 • 07.2022г. – имагоцидна обработка след 20:30ч.
 • 07.2022г. дезакаризация на тревни площи паркове, алеи, детски площадки и градини след 17:00ч.
 • 07.2022г. Дезинфекция на общински сгради и детски градини

 

            Обръщаме внимание, че имагоцидното третиране ще се започне след 20:30 ч.,като е необходимо да предприемете всички необходими мерки, по прибиране на пчелите в пчелините и кошерите!

           

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

            Лице за контакти, при необходимост от допълнителна информация:

Йоанна Йовева – гл. експерт еколог тел. за връзка: 05112/ 35-51; email: ecology.bls@gmail.com

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 14.06.2022 г. 

Във връзка с многобройните запитвания, постъпващи в общинска админитрация – Белослав, по повод извършване на мероприятия за дезинсекция, дезакаризация и дезинфекция, както и имагоцидните третирания срещу намаляване популацията на комарите, ви информираме следното:

Община Белослав е предприела необходимите мерки за извършване на навременни и ефективни имагоцидни, дезинсекционни и дезакаризационни мероприятия, като съгласно изискванията на действащото законодателство е избран изпълнител, притежаващ всички изискуеми сертификати и разрешителни за извършване на дезобработки, с който е сключен Договор с предмет: „Провеждане на дезакаризация /обработка срещу кърлежи/ на тревни площи на територията на Община Белослав; Провеждане на имагоцидни и ларвицидни обработки на територията на Община Белослав; Провеждане на Дератизационна и дезинсекционна обработки в сгради с обществено предназначение”.

С оглед спазване изискванията на Наредба № 13 от 26.08.2016г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, в началото на сезона, при повишаване на температурата на водата над 10°С, се извършват 3 /три/ ларвицидни обработки в заблатени участъци и влажни зони в часовия интервал между 23:00 и 01:00 ч.

По отношение на изискванията към извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, Ви информираме, че обработките се извършват с биоциди, разрешени за пускане на пазара от Министъра на здравеопазването по реда на глава четвърта от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, по реда на Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ, L 167 от 27.06.2012 г.), както и при спазване на изискванията за опазване на околната среда от замърсяване с биоциди, опазване на здравето на хората, животните и не на последно място опазване на пчелите и пчелните семейства от натравяне.

Уведомяваме ви, че въпреки късното приемане на държавния бюджет, респективно и бюджета на община Белослав, всички предвидени третирания, към настоящия момент са наваксани и са предприети  мерки за осигуряване на спокойствието на жителите и гостите, като на вашето внимание, представяме информация за извършваните ДДД дейности към 13.05.2022г. на територията на Община Белослав:

 

 • През месец май:

 

 • 05.2022 г. – ларвицидна дезобработка на заблатени места, влажни зони и др.
 • 05.2022г. –Дезакаризация на всички тревни площи, предназначени за общо ползване (паркове, алеи, детски градини и площадки)
 • 05.2022г. – ларвицидна обработка третиране на заблатени участъци и мочурища за спиране развитието на ларвите на комарите.
 • 05.2022г. – Пълна дезинфекция на детски градини.

 

 

 

 

 • През месец Юни предстоят следните обработки:

 

 • 06.2022 г. Имагоцидна обработка – третиране с топъл аерозол за намаляване популацията на развити комари.
 • 06.2022г. ларвицидна обработка третиране на заблатени участъци и мочурища за спиране развитието на ларвите на комарите;
 • 06.2022г. Дезакаризация на всички тревни площи, предназначени за общо ползване (паркове, алеи, детски градини и площадки).
 • 06.2022г. Пълна дезинфекция на всички тревни площи и административни сгради.

 

Обръщаме внимание, че предвид метеорологичните условия и невъзможността от извършване на третиранията на горепосочените дати, същите ще бъдат извършени в първия удобен момент, за коетао ще бъдете своевременно уведомени!

 

Поставяме акцент върху факта, че територията на Община Белослав се намира непосредствено до водни обекти / р. Провадийска, р. Девненска, отводнителен канал в с. Разделна, отводнителни канали в гр. Белослав и с. Страшимирово, както и Варненско - Белославски езерен комплекс, в който преобладават откритите водни площи. В западната част на Белославското езеро са разположени значителни по площ тръстикови масиви, които преминават във влажни и мочурливи ливади, благоприядстващи нарастването на комарната популация. Информираме ви, че в рамките на жизнения си цикъл, който е между 4 и 8 седмици, развитието на комарите преминава през четири различни фази, като първите три се развиват във водна / влажна/ среда.

 

 

Общинска администрация
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 14.06.2022 г. 

СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми жители и гости на община Белослав, уведомяваме Ви, че в деловодството на общинска администрация -Белослав е постъпило писмо от Директора на ОДБХ – Варна, по повод регистриране на началото на вредното въздействие на гъсениците на бялата американска пеперуда. Повече информация, прочетете тук..

 

 

Общинска администрация
С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 02.03.2022 г. 

Заповед № 116 / 02.03.22год. на Кмет на Община Белослав .

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 22.02.2022 г.

 ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ уведомява заинтересованите лица, за постъпило искане за преценяване необходимоста от извършване на ОВОС за ИП „Промяна по време на строителството на площадкови жп коловози към складово-производствена база за зърно, маслодайни култури и олио” в ПИ 61741.19.12 по КККР на с. Разделна, общ. Белослав, с възложител: „Олива“ АД.

Писмени възражения, мнения или препоръки се приемат на „Едно гише” в сградата на РИСОВ – Варна, на адрес ул. „Ян Палах”№ 4 гр. Варна, както в деловодството на Община Белослав и кметство с. Разделна, Община Белослав

           Период на обявлението от 23.02.2022 г. – 24.03.2022г.

Уведомлението можете да изтеглите от тук

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

СЪОБЩЕНИЕ  - 26.11.2021 г.

РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА  ПОЛЗВАНЕ НА ВОДЕН ОБЕКТ  No 1/26.11.2021г.


СЪОБЩЕНИЕ  - 10.11.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ

 

 

относно издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, представляващ ПИ 03719.502.6076 по КККР на гр. Белсолав, общ. Белсолав, публична общинска собственост, минаващ в регулацията на гр. Белослав, съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл.52, ал. 1, т.З, буква „б”от ЗВ/.

 

 

Цел на заявеното ползване

„Аварийно почистване и профилиране на отводнителен канал по ул. „Св. Св. Кирил и Методий” и „Цар Самуил” в регулацията на гр. Белослав”

Водно тяло, на което се предвижда ползването

BG2PR100L002 „Канал, свързващ  Белославско езеро с Варненско езеро”

BG2G00000PG026 „Порови води в палеоген - еоцен Варна – Шабла”

Място на използване на водите - поземлен имот/ местност/ административно-териториална единица

Поземлен имот 03719.502.6076, област Варна, община Белослав, гр. Белослав, вид собств. Общинска публична, вид територия Урбанизирана, НТП Отводнителен канал, площ 4019 кв. м,

Заповед за одобрение на КККР № РД-18-31/05.05.2015 г. на изпълнителен директор на АГКК

 

 

 

Възражения срещу издаването на Разрешителното или предлагане на условия, при които да се издаде същото, по смисъла на чл. 64, ал.1, т.2 и т.З от Закона за водите, могат да се представят в 14-дневен срок, считано от датата на обявяване - 10.11.2021г., в Центъра за информация и услуги при Общинска администрация - гр. Белослав, ул. ”Цар Симеон Велики” 23, гр. Белослав.

 
СЪОБЩЕНИЕ  - 10.08.2021 г. 
 

Съобщение относно регистриране на бяла американска пеперуда.О Б Я В Л Е Н И Е - 10.08.2021 г.  

В Н И М А Н И Е !!!!

            В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че ще бъдат извършени дезакаризационна и ларвицидна обработка в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват по следния график:

 

13.08.2021г. Дезакаризация на тревни площи паркове, алеи, детски площадки и градини

12.08.2021г. и 13.08.2021г. Имагоцидна обработка /опушване/

26.08.2021-27.08.2021г. –имагоцидна обработка /опушване/

 

           

           

            Ще бъде извършено третиране с топъл аерозол /ОПУШВВАНЕ/ на територията на община Белослав. В тази връзка призоваваме всички жители и гости в интервала между 20:30-00:00ч. да стоят на закрито, да затворят прозорците си. Собствениците на пчелини да предприемат всички мерки по опазването на пчелите! Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

 

 

 

                                                                                                                          ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

О Б Я В Л Е Н И Е - 02.07.2021 г.  

В Н И М А Н И Е !!!!

Във връзка с изпълнението на Договор за провеждане на дейности по ДДД, сключен между Община Белослав и фирма изпълнител, предвид предварително съгласувания график за провеждане на ДДД третирания, обработките предвидени за изпълнение през месец юни на територията на община Белослав ще се осъществят по следния ред:

 

09.07.2021г.- дезакаризация на тревни площи паркове, алеи, детски площадки и детски градини /след 17:00ч./

09.07.2021г. – дезинсекция на детски градини след 17:00 ч.

14.07.2021г.- имагоцидна обработка /опушване/ след 20:30ч.

26.07.2021г. –имагоцидна обработка /опушване/ след 20:30ч.

 

 

Ще бъде извършено третираюне с топъл аерозол /ОПУШВВАНЕ/ на територията на община Белослав. В тази връзка призоваваме всички жители и гости в интервала между 20:30-00:00ч. да стоят на закрито, да затворят прозорците си. Собствениците на пчелини да предприемат всички мерки по опазването на пчелите!

 

                                                                                                                   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯО Б Я В Л Е Н И Е - 11.06.2021 г.  

Съобщение от Директора на ОДБХ - Варна
относно регистриране началото на вредна дейност на Бяла американска пеперуда.

Повече информация ТУК.
О Б Я В Л Е Н И Е - 13.05.2021 г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Ви уведомяваме, че в деловодството на  Общинска администрация – Белослав, постъпи писмо от Директора на ДП "НКЖИ" - секция Шумен, относно предстоящо третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия, преминаваща през територията на община Белослав, както и план - график за провеждане на дейности по третиране на плевелите.

Третирането ще се извърши на 25.05.2021;,26.05.2021; 28.05.2021;15.06.2021;26.08.2021

повече информация ще намерите ТУК


О Б Я В Л Е Н И Е - 11.05.2021 г. 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!!
 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Ви уведомяваме, че в деловодството на  Общинска администрация – Белослав, постъпи писмо от Директора на ДП "НКЖИ" - секция Шумен, относно предстоящо третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия, преминаваща през територията на община Белослав . 

Третирането ще се извърши на 25.05.2021

лице за контакти: 

Венцислав Венков - Началник участък ПЖПС - Варна тел. за връзка +359 889656682

повече информация ТУК

                                                                                     ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


О Б Я В Л Е Н И Е - 29.04.2021 г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ !

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването напчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни,дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че ще бъдат извършени дезакаризационна и ларвицидна обработка в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват по следния график:
07.05.2021г.- дезакаризация на тревни площи
10.05.2021г.- ларвицидна обработка
24.05.2021г. –ларвицидна обработка

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯО Б Я В Л Е Н И Е - 30.09.2020 г.  

Община Белосалв уведомява всички, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“.

Защитената зона е разположена в землищата на гр. Белослав, с. Страшимирово, община Белослав, област Варна, с. Баново, община Суворово, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна, с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4).

В срок  от 30.09.2020г. – 24.10.2020г. заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.


Информация за защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000132 „Побитите камъни“.


СЪОБЩЕНИЕ! - 09.08.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ !

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,

 

            В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че в периода 11.09.2020г. – 27.09.2020г. ще бъдат извършени имагоцидна и дезакаризационна обработка в границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват за времето от 21.00 до 02.00 часа, по следния график:

 

В периода 11.09-13.09.2020 г. – имагоцидна обработка

11.09.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово

12.09.2020 (събота)- с. Разделна, гр. Белослав

13.09.2020 (неделя)- гр. Белослав

 

В периода 25.09-27.09.2020 г. – дезакаризация на тревни площи вкл. детски градини и паркове

25.09.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово

26.09.2020 (събота)- с. Разделна, гр. Белослав

27.09.2020 (неделя)- гр. Белослав


Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕ! - 07.08.2020 г. 

По повод постъпило в деловодството на общинска администрация - Белослав писмо от Областна Дирекция по безопасност на храните, уведомяваме заинтересованите лица за наличие на популация от Бяла американска пеперуда.  Повече информация ще откриете ТУК


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 09.07.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че в периода 17.07.2020г. – 19.07.2020 и 24.07.2020 – 26.07.2020г. ще бъдат извършени имагоцидна и дезакаризационна обработка границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват за времето от 20.00 до 02.00 часа, по следния график:

В периода 17.07-19.07.2020 г. – дезакаризация на тревни площи вкл. детски градини и паркове
17.07.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
18.07..2020 (събота)- с. Разделна
19.07.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 24.07-26.07.2020 г. – имагоцидна обработка
24.07.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
25.07.2020 (събота)- с. Разделна
26.07.2020 (неделя)- гр. Белослав

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 12.06.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че в периода 19.06.2020г. - 21.06.2020 и 26.06.2020 – 28.06.2020г. ще бъдат извършени имагоцидна и дезакаризационна обработка границите на населените места на територията на Община Белослав. Третиранията ще се извършват за времето от 20.00 до 02.00 часа, по следния график:

В периода 19.06-21.06.2020 г. – дезакаризация на тревни площи
🔹19.06.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
🔹20.06..2020 (събота)- с. Разделна
🔹21.06.2020 (неделя)- гр. Белослав

В периода 26.06-28.06.2020 г. – имагоцидна обработка
🔹26.06.2020 (петък) – с. Езерово, с. Страшимирово
🔹27.06..2020 (събота)- с. Разделна
28.06.2020 (неделя)- гр. Белослав

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 04.06.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури /царевица и слънчоглед/ в м-стите „Равнището“, „Скелята“, „Бостаните“, „Картал“, „Дълга поляна“ в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, с препарати „Амистар голд“, „Лактофол макс N 1л/дка, Лактофол уинк 0.4/дка, Сфера макс ЦК 0,04/1 дка, Мултопсо  - 0,2/ч дка  от „Алвас грейн“ ЕООД.

Третиранията ще се извършат в периода от 12.06.2020- 14.06.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.                                                                                                                   

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 18.05.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в м-стите „Равнището“, „Скелята“, „Бостаните“ и „Равнището“, „Картал“, „Дълга поляна“ в землището на гр. Белослав, общ. Белослав от „Алвас грейн“ ЕООД в периода 22.05.2020-24.05.2020г.

 С писмо с вх. No 2600-91-/5/15.05.2020г. председателя на ППК „Зора“ с. Езерово, уведомява всички, че в периода 20.05.-22.05.2020г., че ще се извършват ДДД третирания срещу широколистни плевели. В землището на с. Езерово.

И Третиранията ще се извършат в периода от 20.05.2020- 25.05.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 05.05.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури - пшеница в м-стите "Съището", " Дядо Георги" и "Бозалъка" в гр. Белослав, общ. Белослав от „Алвас грейн“ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от 07.05.2020- 09.05.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

 

Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 22.04.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че в периода 27.04.2020г. - 30.04.2020 ще бъдат извършени имагоцидна и ларвицидна обработки с препарат Цитрол  Форте ВП.

Третиранията ще се извършват за времето от 20.00 до 02.00 часа, съгласно график както следва:           

Имагоцидна обработка:

27.04.2020г. с. Страшимирово, с. Езерово,

28.04.2019г.   с. Разделна и гр. Белослав

Ларвицидна обработа:

29.04.2020 г. – с. Страшимирово и с. Езерово /заблатени територии/

30.04.2020 г.  – с. Разделна и гр. Белослав /заблатени територии/

 

Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 14.04.2020 г. 

 НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в м-стите „Голям бустан“ „Малък бустан“,“Среден бустан“, землището на с. Константиново и м-стите  „Равнището“, “Картала“, „Дълга поляна“, „Читука“ в гр. Белослав, общ. Белослав от „Алвас грейн“ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от 18.04.2020- 20.04.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 02.04.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в землището на гр. Белослав, общ. Белослав, м-ст „Душкови ниви“ от „Алвас грейн“

Третирането ще се извърши в периода от 10.04.2020- 12.04.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 27.03.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в землището на с. Страшимирово и с. Езерово, общ. Белослав, от ППЗК „ЗОРА“

Третирането ще се извърши в периода от  31.03.2020- 12.04.2020г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч. 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 26.03.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в землището на гр. Белослав, в местност „Душкови ниви“, „Дядо Георги“ „Бозалъка“ и „Съището“ от „Алвас Грейн“ ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от  31.03-05.04.2020 г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 16.03.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в землището на с. Езерово и с. Страшимирово, общ. Белослав, от ППЗК „Зора, с. Езерово

Третирането ще се извърши в периода от  17.03-18.03.2020 г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 11.03.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!! 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури в местност „Душкови ниви“, в землището на общ. Белослав, от фирма „Алвас грейн“ ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от  14.03-16.03.2020 г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ! - 02.03.2020 г. 
 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ОТГЛЕЖДАТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

 

          Уважаеми жители на община Белослав, уведомяваме Ви, че във връзка с промяна на Закона за ветеринарномедицинската дейност (обн. В ДВ. На 14.02.2020г.), е необходимо ВСИЧКИ, които отглеждат селскостопански животни да регистрират личните си стопанства, чрез подаване на заявление по образец в деловодството на Общинска администрация – Белослав или в кметствата на населените места.

 

Регистрацията на лично стопанство  е безплатна и безсрочна и се отнася за всички които отглеждат следния брой и вид животни:

- 2 броя едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до 12-месечна възраст;

- 10 броя дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 9-месечна възраст;

- 3 броя прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези;

- 2 броя еднокопитни и приплодите им до 12-месечна възраст;

- 10 броя възрастни зайци с приплодите им, но не повече от сто броя общо;

- 50 броя възрастни птици независимо от вида;

- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ


1. Заявление за регистрация на  животновъден обект /Образец ЗХОЖКФ –17Е/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/

2. Заявление за регистрация на лично стопанство / Образец ЗХОЖКФ –17Д/Утвърден със Заповед № РД 11-525/20.02.2020 г. на изпълнителния директор на БАБХ/С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 26.02.2020 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!!

 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски култури – пшеница в местностите „Бозалъка“, „Дядо Георги“, „Същето“, в землището на общ. Белослав, от „Алвас грейн“ ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от  24.02.2020 – 02.03.2020 г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯС Ъ О Б Щ Е Н И Е - 14.02.2019 г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЯВАНЕ
за издаване на Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, участък от дере, минаващо в регулацията на гр. Белослав, успоредно на ул. „Иван Вазов”- публична общинска собственост /съгласно чл.62а, ал. 1, във връзка с чл.52, ал. 1, т.З, буква „б”от Закона за водите/.

За повече информация натиснете тук

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯС Ъ О Б Щ Е Н И Е - 06.11.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!!


На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, че ще бъде извършено ДДД третиране на земеделски земи срещу вредител „Жиен бегач“ и „Широколистни плевели“, в местностите „Бозалъка“, „Дядо Георги“, „Същето“,“Картала“, в землището на общ. Белослав, от „Алвас грейн“ ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от  12.11- 15.11.2019 г., в часовия интервал между 20:00 -10:00ч.

         За повече информация натиснете тук

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 30.08.2019 г. 

На основание чл. 112п от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, във връзка с § 4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, и чл. 28, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 26, ал. 3, т. 4 от Наредба № 10 от 2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (обн., ДВ, бр. 32 от 2014 г., изм., бр. 2 от 2015 г.) Общинска администрация - Белослав,  уведомява, че "ЕРГОС" АД,  в качеството си на собственик на поземлени имоти с идентификатори 27125.504.146 и 27125.504.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Езерово, община Белослав, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-15 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър от 25 февруари 2015 г., че в Изпълнителна агенция „Морска администрация" е внесен за разглеждане, приемане и одобряване ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН НА ПРИСТАНИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ С РЕГИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ „ЕЗЕРОВО“ - ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ ЗА ПРИСТАНИЩНАТА ТЕРИТОРИЯ И ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ПРИСТАНИЩНАТА АКВАТОРИЯ. 

Проектът е на разположение за преглед и запознаване в дирекция „Морска администрация - Варна“, на адрес: град Варна, бул. „Приморски“ № 5.

В 14-дневен срок от поставяне на настоящото съобщение можете да се запознаете с проекта и да представите писмено становище (в това число бележки и възражения) по него в дирекция „Морска администрация - Варна“.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 05.08.2019 г. 

ГРАФИК  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКИ ОТНОСНО УСТАНОВЯВАНЕ НА ДЕПОПУЛАЦИЯТА НА ПРАСЕТА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ (ГРАД БЕЛОСЛАВ И С. РАЗДЕЛНА) ЗА ПЕРИОДА 12.08-16.08.2019г. 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 05.08.2019 г. 


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА:

В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Е ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДБХ - ВАРНА, ОТНОСНО РЕГИСТРИРАНО НАЧАЛО НА ВРЕДНАТА ДЕЙНОСТ НА ГЪСЕНИЦИТЕ ОТ ВТОРО ПОКОЛЕНИЕ НА БЯЛАТА АМЕРИКАНСКА ПЕПЕРУДА"

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ ТУКС Ъ О Б Щ Е Н И Е - 26.06.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ:

            В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 06.07.2019г. (събота) и 07.07.2019г. (неделя), ще бъде извършена имагоцидна обработка с препарат Цитрол  Форте ВП.

Също така Ви уведомяваме, че на 13.07.2019г./събота/ и 14.07.2019г. /неделя/, както и на 27.07.2019 и 28.07.2019г.  ще се проведе дезакаризация на тревните площи на територията на Общината с препарат Фикам 80 /при подходящи метеорологични условия/.

Третиранията ще се извършват за времето от 23.00 до 02.00 часа, съгласно график както следва:           

Имагоцидна обработка:

06.07.2019 г. /събота/– с. Страшимирово и с. Езерово

07.07.2019г. /неделя/ с. Разделна и гр. Белослав

Дезакаризация:

13.07.2019 г. /събота / – с. Страшимирово и с. Езерово

14.07.2019 г.  /неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав

Дезакаризация:

27.07.2019 г. /събота / – с. Страшимирово и с. Езерово

28.07.2019 г.  /неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав

 

            Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 11.06.2019 г. 

На вниманието на всички заинтересовани лица: 

Представяме на Вашето внимание, постъпила в деловодството на общинска администрация - Белослав,  информация от Директора ан Областна дирекция по безопасност на храните, относно борба срещу гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда.

Повече информация можете да изтеглите от ТУК.С Ъ О Б Щ Е Н И Е - 29.09.2019 г. 

 В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 08.06.2019г./събота/ и 09.06.2019г. /неделя/  ще се проведе дезакаризация на тревните площи на територията на Общината с препарат Фикам 80ВП /при подходящи метеорологични условия/.

 Също така на 15.06.2019г.(събота) и 16.06.2019г.(неделя) ще бъде извършена имагоцидна обработка с препарат Цитрол  Форте ВП.

 Третиранията ще се извършват за времето от 23.00 до 01.00 часа, съгласно график както следва:           


Дезакаризация:

08.06.2019 г. /събота / – с. Страшимирово и с. Езерово

09.06.2019 г.  /неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав


Имагоцидна обработка:

15.06.2019 г. /събота/– с. Страшимирово и с. Езерово

16.06.2019г. /неделя/ с. Разделна и гр. Белослав

           

Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 20.05.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ


На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ДП НКЖИ, уведомява, че ще бъде извършено ддд третиране в участък Белослав - Езерово - Тополи

Третирането ще се извърши в периода на  27.05- 29.05.2019 г.

За повече информация натиснете ТУК

Общинска администрация - Белослав С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 16.05.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ


На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, ДП НКЖИ, уведомява, че ще бъде извършено ддд третиране в участък Повеляново – Белослав

Третирането ще се извърши в периода на  23.05.2019 г.

За повече информация натиснете ТУК

Общинска администрация - Белослав С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 16.05.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на община Белослав,  че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от Алвас грейн ЕООД

Третирането ще се извърши в периода от  21.05.2019 г. в часовия интервал от 20:00 до 10:00 часа до 26.05.2019 г. ще се проведе третиране на слънчогледови и пшенични култури срещу .

 За повече информация натиснете тук: 
- Уведомително писмо 2600-94: Изтегли от тук
- Уведомително писо 2600-94 (1): Изтегли от тук 


Общинска администрация - Белослав 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 15.05.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на община Белослав,  че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от ППЗК „Зора“ с. Езерово.

Третирането ще се извърши на 17.05.2019 г. в часовия интервал от 17:00 до 06:00 часа, на 18.05.2019 г. ще се проведе третиране  на слънчогледови култури срещу плевели с препарат Лстего плюс.

Местоположението и земеделски култури:

 С. Езерово

*Изтегли Уведомително писмо от ППЗК "Зора" от ТУК

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 07.05.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ


В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 18.05.2019г./събота/ и 19.05.2019г. /неделя/  ще се проведе дезакаризация на тревните площи на територията на Общината с препарат Фикам 80ВП /при подходящи метеорологични условия/.

Също така Ви уведомяваме, че на 20.05.2019 г. и 21.05.2019г. ще бъде извършена имагоцидна обработка с препарат Цитрол  Форте ВП.

Третиранията ще се извършват за времето от 23.00 до 01.00 часа, съгласно график както следва:           

 Дезакаризация:

18.05.2019 г. /събота / – с. Страшимирово и с. Езерово

19.05.2019 г.  /неделя/ – с. Разделна и гр. Белослав

Имагоцидна обработка:

20.05.2019 г. /понеделник/– с. Страшимирово и с. Езерово

21.05.2019г. /вторник/ с. Разделна и гр. БелославОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВ

 


С Ъ О Б Щ Е Н И Е- 24.04.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ

 В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на гр. Белослав,  че е  получено уведомление от ДП „НКЖИ”, под. „Електроразпределение” РП Енергосекция Горна Оряховица, за провеждане на третиране на терена в сервитута (разстояние 6м от глава релса от двете страни) по ЖП линия София- Варна (Провадия-Синдел) с продукт за разтителна защита/препарат – НАСА 360 СЛ , карантинен срок 30 дни, доза 4 % за периода от 02.05.2019 до 04.05.2019г. от 08 до 17 часа. Третирането ще се извърши срещу вредител – едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели.

Продуктът не е токсичен за пчели и риби!

            Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши на работна площадка, намираща се на подрайон Синдел.

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ГР. БЕЛОСЛАВ

Изтегли уведомително писмо от ДП "НКЖИ" от ТУК 


СЪОБЩЕНИЕ - 19.04.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ:

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че е  получено уведомление от БДЖ за провеждане на ДДД мероприятия около железопътните линии, повече информация, може да намерите ТУК 


СЪОБЩЕНИЕ - 15.04.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ:

В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 19.04.2019г./петък/ и 20.04.2019г./събота/ /при подходящи метеорологични условия/ за времето от 23.00 до 01.00 часа,  ще се проведе дезакаризация на тревните площи на територията на Общината с препарат Цитрол 10/4 ULV.

Графика за провеждане на третиранията е както следва:

 19.04.2019 г. /петък/ – с. Страшимирово и с. Езерово

20.04.2019 г.  /събота/ – с. Разделна и гр. Белослав


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - БЕЛОСЛАВСЪОБЩЕНИЕ - 26.03.2019 г. 

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ

 

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на гр. Белослав,  че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от Лъчезар Георгиев Балчев

Третирането ще се извърши за периода от 02.04.2019 до 03.04.2019г.,  в часовия интервал от 20:00 до 10:00 часа, ще се проведе третиране на Рапица с препарат Пиктор СК 50мл.д и Авант 150ЕК – 17 мл.д. в  м-ст Бозалъка

 И  от 03.04.2019 до 07.04.2019г.,  в часовия интервал от 20:00 до 10:00 часа, ще се проведе третиране на Пшеница с препарати – кападо-100 мл.д Сумизидин 5 ЕК25 мл. Д. 

/при подходящи метеорологични условия/.

Местоположението и земеделски култури:

 „Рапица” в местност: „Бозалъка”.

„Пшеница“ в местност „Дълга поляна“ и „Чибука“, „Бялата вода“ „Равнището“, „Душкови ниви“ и „Картала“

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕ - 22.03.2019 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА,
 

            В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 29.03.2019г./петък/ и 30.03.2019г./събота/ /при подходящи метеорологични условия/ за времето от 23.00 до 01.00 часа,  ще се проведе имагоцидно третиране на територията на Общината. 

  Пръскането ще се извърши с гръбни моторни пръскачки с карантинен срок 48 часа при доза 9л/1ха.

        График на пръскането както следва:    
29.03.2019 г. /петък/ – с. Страшимирово и с. Езерово
30.03.2019 г.  /събота/ – с. Разделна и гр. Белослав

 Ще  бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради субективни причини.


СЪОБЩЕНИЕ - 14.03.2019 г. 


НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ!!

 На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на  пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на гр. Белослав,  че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от Лъчезар Георгиев Балчев

Третирането ще се извърши за периода от 21.03.2019 до 22.03.2019г.,  в часовия интервал от 20:00 до 10:00 часа  /при подходящи метеорологични условия/, със следния продукт за растителна защита: „ Топрекс“; „Пантера“; „Пиринекс Сюрприйм“.

 Местоположението и земеделски култури:

 „Рапица” в местност: „Бозалъка”.

      

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕ - 13.03.2019 г. 

Съобщението е обявено на основаание чл.3, ал.1, т.1 и т.2 от Закона за рибарството и аквакултурите, във връзка с чл. 32, ал.1 от същия закон, уведомявам населението на община Белослав

Във връзка с постъпило в деловодството на общинска администрация – Белослав писмо с наш входящ регистрационен № 0600-23/08.03.2019г. от Областна администрация – Варна, предоставям на Вниманието на всички заинтересовани лица – рибари, получените указания на Изпълнителния директор на Агенция рибарство и аквакултури, за поддържане на оптимално ниво във водните обекти, с цел създаване на благоприятни условия за естествено възпроизводство на рибните ресурси.

Повече информация може да изтеглите от ТУК


СЪОБЩЕНИЕ - 08.01.2019 г. 

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ, УВЕДОМЯВА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЖИТЕЛИ СЛЕДНОТО:

Съгласно разпоредбата на § 41, ал. 1 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 27.11.2018 г., е предвидена възможност собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, изградени до 28 януари 2000 г., и на водовземни съоръжения, изградени до 23 декември 2016 г., за които не са издадени разрешения за строеж и които не са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите, в срок до две години от влизането в сила на закона (до 27.11.2020 г.), да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване. Към заявлението се прилагат документи, посочени в § 41, ал. 2 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда.
Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения за подземни води в гратисния период, ще бъде публикувано след определяне на такса за вписване в  Тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда.
С § 41, ал. 7 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда е въведено основание собствениците на кладенци за задоволяване на собствени потребности на гражданите, разположени в границите на населените места и селищните образувания, за които до влизането в сила на този закон (27.11.2018 г.) не са подадени заявления за вписване в регистъра по чл. 118г, ал. 3, т. 5 от Закона за водите, в срок до две години от влизането му в сила да подадат в съответната басейнова дирекция заявление за вписване в регистъра, което съдържа информацията за регистриране на изграден кладенец. Образец на заявлението за регистрация на водовземните съоръжения - кладенци за задоволяване на собствени потребности в гратисния период, са налични на официалната интернет страница на БДЧР в секция „Формуляри и заявления“, https://www.bsbd.org/bg/formulqri.html?URI
Съгласно § 42 от преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда, водовземните съоръжения за подземни води, изградени до 23 декември 2016 г., за които няма издадени строителни книжа, са търпими строежи по Закона за устройство на територията и не подлежат на премахване и забрана за ползване, когато са вписани в регистър по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите.
- Заявление за регистрация - Изтегли от тук
- Разяснения по прилагането на разпоредбите на Закона за водите, свързани с кладенците - Изтегли информация от тук


10.04.2017

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПЧЕЛИНИ.

На основание чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016г, „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, уведомява всички собственици на пчелини, регистрирани съгласно Закона за ветеринарно медицинската дейност, разположени в землището на гр. Белослав, че ще бъде извършено наземно третиране на земеделски култури от „АЛВАС ГРЕЙН” ЕООД. и „ИМОБИЛО” ЕООД.
Третирането ще се извърши за периода от 17.04.2018 до 20.04.2018г., в часовия интервал от 06:00 до 10:00 часа /при подходящи метеорологични условия/.
Местоположението на земеделски култури:
„Пшеница” в местностите:„Дълга поляна”, „Скелята”, „Душкови ниви” „Равнището”, „Картала” „Читука”, „Бозалъка”,”Дядо Герго” ”Саището”.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ15.03.2018


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ и ГОСПОДА ПЧЕЛАРИ,


В изпълнение на чл. 8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. „За мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности”, Общинска администрация – Белослав, Ви уведомява, че на 23.03.2018г./петък/ и 24.03.2018г./събота/ /при подходящи метеорологични условия/ за времето от 23.00 до 01.00 часа, ще се проведе имагоцидно третиране на територията на Общината с препарат Цитрол 10/4 ULV. Пръскането ще се извърши с гръбни моторни пръскачки гардена, топъл и студен аерозол – ГТА ТФ 95 ХД / ИГЕБА с карантинен срок 48 часа при доза 9л/1ха.

23.03.2018 г./петък/ – с. Страшимирово и с. Езерово
24.03.2018 г. /събота/ – с. Разделна и гр. Белослав

Ще бъдете уведомени своевременно, в случай че се наложи промяна на датите поради обективни причини.


11.01.2018г.


10.01.2018г.
Общинска администрация - Белослав предоставя графици за събиране на различни видове отпадъци на територията на община Белослав:


ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА ГУМИ

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ И АКУМУЛАТОРИ

ГРАФИК ЗА СЪБИРАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ

ГРАФИК ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕ ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

 


27.11.2017г.

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС на ИП за „Изграждане на складова база за търговска и ремонтна дейност”, в ПИ № 69763.25.22, с площ от 10.678 дка и ПИ № 69763.25.24, с площ от 6.229 дка, в землището на с. Страшимирово, Община Белослав, област Варна”.


СЪОБЩЕНИЕ 
за инвестиционно предложение от „СИГДА ТРАНС“ ЕООД
Пълен пощенски адрес: гр. Девня, Промишлена Зона - Юг
Управител фирмата възложител: Стоян Димитров Щърбаков
Лице за контакти: Даниела Кателиева Димова, гр. Варна, ул. „Стара планина” № 4, ет.4, ап. 6, тел.: 0899/86-76-86 – пълномощник на „СИГДА ТРАНС“ ЕООД
Уведомяваме заинтересованите лица, че „СИГДА ТРАНС“ ЕООД има следното инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за търговска и ремонтна дейност”, в ПИ № 69763.25.22, с площ от 10.678 дка и ПИ № 69763.25.24, с площ от 6.229 дка, в землището на с. Страшимирово, Община Белослав, област Варна”, с предвиден начин на трайно ползване за урбанизиран терен.

Допълнителна информация  за инвестиционното предложение е на разположение всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. в сградата на общинска администрация – Белослав, стая 104
Възражения и/или предложения се подават в деловодството на община Белослав, както и в сградата на РИОСВ - Варна

*******************************************************
15.11.2017г.

Съобщение на Басейнова дирекция за инициатива на СНЦ "Клуб за спортен риболов гларус".

**************************************************************
20.09.2017г.

Обява от "Карлито тур" ООД

***************************************************************
Съобщение на Община Белослав - 
На основание чл. 122 „а“, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) е открит обществен достъп до заявлението за издаване на комплексно разрешително на „МТГ ДЕЛФИН” АД, гр. Варна, площадка в землището на гр. Белослав, за изграждане и експлоатация на инсталация “Депо за неопасни производствени отпадъци“ в ПИ № 03719.093.007, местност „Карачанлъка“, землище на гр. Белослав, община Белослав, област Варна“, изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 към ЗООС - „Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депата за инертни отпадъци”.

Документацията е на разположение на интересуващите се всеки работен ден в периода от 20.09.2017г. до 20.10.2017г. в:

 1. Сградата на Община Белослав, ул. “Цар Симеон Велики” № 23, от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа;
 2. Публичния информационен център в Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, 13 етаж от 09:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:30 часа.
За контакти, подаване на забележки, разяснения и възражения:
Гергана Чешмеджиева – началник на отдел КПКЗ, ИАОС, тел.: 02 / 940-64-26;
Йоанна Йовева – мл. експерт еколог тел: 05112/35-48
***************************************************************
Общинска администрация –Белослав, уведомява засегнатото население , че има инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна” в района на южния бряг на Белославското езеро, гр. Белослав общ. Белослав обл. Варна, с възложител  Газтрейд АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе”№ 62:
1. Уведомление за инвестиционно предложение от "Газтрейд" АД до РИОСВ Варна

2. Обява до населението на гр. Белослав ,относно обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение за доизграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение за горива – Варна”.


31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че ще бъде проведена проверка в периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г. във връзка с изпълнение на предписанията на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства в съответствие с изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба № 2 за чистотата, управлението на отпадъците и екологията на територията на община Белослав.
В тази връзка, апелираме към всички собственици на излезли от употреба моторни превозни средства, да организират:
• Предаватането им на площадки за събиране и съхраняване или в центрове за разкомплектоване;
или
• Преместванто им в поземлени имоти - тяхна собственост до предаването им.
При неизпълнение на горното, ще бъдат съставяни Актове за установено административно нарушение на собствениците на излезли от употреба моторни превозни средства.

31.05.2017г.
 На вниманието на всички собственици на домашни кучета
Предвид Закона за ветеринорномедицинската дейност, Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в община Белослав, рамката за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Белослав, домашните кучета подлежат на задължителна административна регистрация .
Тя се извършва след представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето, с вписани всички изискуеми манипулации за съответната година и попълване на бланка по образец в информационния център в сградата на общинска администрация, както и в кметствата по населени места.
Заплаща се еднократна годишна такса в размер на 5 лева.
В периода 01.06.2017г. - 30.06.2017 г., ще бъде извършена проверка на територията на община Белослав на всички лица притежаващи домашни кучета.
Глобата за всеки собственик който не е регистрирал домашно куче, съгласно глава девета от Наредба 1 за опазване на обществения ред в град Белослав и кметствата в Община Белослав е в размер от 50 до 200 лева за всяко нерегистрирано куче.

31.05.2017г.
 
Уведомяваме Ви, че с цел разделно събиране и предаване за оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори на територията на Община Белослав, са разположени съдове за събиране и съхранение на негодни за употреба батерии.
както следва:
1. Информационен център в сградата на Община Белослав
2. Сградата на Кметство с.Езерово – с.Езерово
3. Сградата на Кметство с.Разделна – с.Разделна;
4. Сградата на Кметство с.Страшимирово – с.Страшимирово
5. Дворът на магазин за техника „БОМИН” гр. Белослав ул. „Трети март”№ 20
6. Дворът на склад за строителни материали „БОМИН” гр. Белослав ул. „Св.св. Кирил и Методий”№ 74
7. Във всички търговски обекти, в които се предлагат батерии на територията на Община Белослав.
Общинска администрация – Белослав призовава всички да не се изхвърлят батериите с общия отпадък, а да бъдат използвани съдовете за негодни за употреба батерии, които са разположени на територията на община Белослав
Автомобилните акумулатори се предават на местата, от които са закупени.
За повече информация телефон за връзка: +359(0)5112/35-48

31.05.2017г.
 
Общинска администрация Ви уведомява, че община Белослав има сключен договор с „Трансинс технорециклираща компания” АД за организиране на дейностите по събиране, транспортиране, съхраняване и предаване за предварително третиране, с цел последващо оползотворяване и/или обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/.
Жителите на Община Белослав, които имат стари и непотребни/неработещи електроуреди могат да ги предадат за по-нататъшна обработка и рециклиране, като подадат заявка на телефон: +359(0) 5112/35-48; +359(0) 896/ 820-137 или на e-mail: joveva@beloslav.org

Мобилен екип ще събира уредите от заявен от Вас адрес напълно безплатно.


23.05.2017г.
 
Общинска администрация – Белослав Ви уведомява, че считано от 01.06.2017 г., на територията на общината ще бъде поставен контейнер за събиране и съхранение на строителни отпадъци. Контейнерът ще се извозва в зависимост от интензитета на запълването му.
В началото на всеки месец ще бъдете своевременно информирани за датите и местоположението на съда за събиране на строителни отпадъци. Тъй като същият е един към настоящия момент за територията на цялата община, всяка седмица ще се разполага в различно населено място.

Графикът и местоположението в различните населени места, е както следва:

• гр. Белослав – кръстовището на ул. „Гебедже” и ул. „Панайот Волов” от 01.06. до 09.06.2017 г.;
• гр. Белослав кв. „Акации” – кръстовището на ул. „Дунав”, ул. „Бельов” и ул. „Пещерата” от 09.06. до 16.06.2017 г. ;
• с. Страшимирово - кръстовището на ул. „Васил Левски” и ул. ”Победа” /до моста/ от 16.06. до 23.06.2017г.
• с. Езерово – ул. ”Енергетик” до стадиона от 23.06. до 30.06.2017г.
• с. Разделна – ул. „Централна” до чешмата от 30.06. до 07.07.2017г

Контейнерът е предназначен за изхвърляне единствено на следните видове отпадъци:

- БЕТОН;
- ТУХЛИ;
- КЕРЕМИДИ;
- МАЗИЛКА;
- ФАЯНС;
- КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ;
- СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ НА ОСНОВАТА НА ГИПС;
- ПОЧВА И КАМЪНИ;
- ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ;


16.05.2017г.
 
Уважаеми жители на община Белослав, в деловодството на Общинска администрация Белослав постъпи информация, подадена от “Водоснабдяване и канализация- Варна“ ООД, относно качеството на питейната вода в селищата на територията на общината, обхващаща първото тримесечие на 2017 г.
На Вашето внимание представяме приложените таблици към писмото, както следва:
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html
http://beloslav.org/currentNews-462-syobschenie.html


20.04.2017г.
ПОКАНА


Наименование Брой тегления
Съобщение за бяла американска пеперуда.pdf 0 Изтегли
съобщение БДЧР чл. 62а .pdf 2 Изтегли
Ръководство ливадна пеперуда.pdf 3 Изтегли
bqla amerikanska peperuda.pdf 3 Изтегли
ЛИВАДНА ПЕПЕРУДА.pdf 3 Изтегли
бяла американска пеперуда.pdf 6 Изтегли
заповед 116 от02.03.2022.pdf 12 Изтегли
УВЕДОМЛЕНИЕ 5809.pdf 6 Изтегли
Разрешително за ползване на воден обект 1 2021.pdf 22 Изтегли
white american butterfly.pdf 20 Изтегли
съобщение бяла американска пеперуда.pdf 31 Изтегли
нкжи.pdf 39 Изтегли
уведомление ЖП.pdf 37 Изтегли

Времето в гр.Белослав

Предстоящи събития

Търсене в сайта